novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 17 - Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg 2.181

Hensættelse til imødegåelse af tab (153)

2.028

Tilgodehavender fra nærtstående virksomheder 52

Tilgodehavender fra salg pr. 31. december 2.080

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2.082

(164)

1.918

53

1.971

Bevægelser på hensættelse til imødegåelse af tab:

Pr. 1. januar 164

133

Hensættelser i året 61

74

Realiserede nedskrivninger i året (8)

(12)

Tilbageførte hensættelser (64)

(31)

Hensættelse til tab pr. 31. december 153 164

Omkostningen er indeholdt i Salgs- og distributionsomkostninger.

Aldersfordelingen af forfaldne nettotilgodehavender (ikke nedskrevne) er følgende:

Forfaldsperiode:

Op til 30 dage 238

Mellem 30 og 90 dage 41

Mellem 91 og 365 dage -

Forfaldne nettotilgodehavender pr. 31. december 279

Note 18 - Tilgodehavende/skyldig skat

Pr. 1. januar 130

Valutakursregulering 2

Opkøb af aktiviteter og virksomheder -

Skat vedrørende resultatopgørelsen (490)

Skat af egenkapitalposteringer 27

Betalt i året, netto 393

Tilgodehavende skat, netto pr. 31. december 62

Tilgodehavende skat 138

Skyldig skat (76)

Tilgodehavende skat, netto pr. 31. december 62

Heraf forfalden efter mere end 12 måneder -

209

32

1

242

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

146

-

(21)

(561)

48

518

130

167

(37)

130

-

118

More magazines by this user
Similar magazines