novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 21 - Øvrige finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter 1.944

Derivater 70

Øvrige finansielle forpligtelser 21

Øvrige finansielle forpligtelser pr. 31. december 2.035

Langfristede 1.749

Kortfristede 286

Kreditinstitutterne skal betales inden for følgende perioder fra balancedagen:

Mindre end 1 år 243

Mellem 1 og 2 år 4

Mellem 2 og 3 år 490

Mellem 3 og 4 år 5

Mellem 4 og 5 år 5

Efter 5 år 1.197

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.944

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

CNY -

DKK 205

EUR 1.706

Andre 33

Kreditinstitutter pr. 31. december 1.944

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.666

176

20

1.862

1.604

258

152

562

5

488

5

454

1.666

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

46

600

961

59

1.666

Lån i kreditinstitutter udløber 2013-2029. Rentesatser er i intervallet 1,2-5,2% for gæld i DKK og EUR.

Variable lån rentetilpasses i løbet af 2013.

Grunde og bygninger med en bogført værdi på 317 mio. kr. er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter.

Note 22 - Anden gæld

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Skyldige personaleomkostninger 558 536

Periodeafgrænsningsposter 87 92

Aktiebaseret aflønning 27 32

Anden gæld 452 559

Anden gæld pr. 31. december 1.124 1.219

122

More magazines by this user
Similar magazines