novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 26 - Forpligtelser og eventualforpligtelser

Forpligtelser

Lejeforpligtelser til betaling inden for følgende perioder fra balancedagen:

Inden 1 år 55

Mellem 1 og 2 år 43

Mellem 2 og 3 år 27

Mellem 3 og 4 år 22

Mellem 4 og 5 år 18

Efter 5 år 74

Lejeforpligtelser pr. 31. december 239

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Heraf udgør forpligtelser pr. 31. december 2012 til nærtstående selskaber 22 mio. kr. (2011: 29 mio. kr.)

Ovenstående lejeforpligtelser vedrører uopsigelige operationelle leasingaftaler, primært erhvervslejemål.

I koncernen er der i resultatopgørelsen indregnet følgende vedrørende

operationel leasing og leje 95

Øvrige forpligtelser

Kontraktlige forpligtelser vedrørende investeringer i anlægsaktiver mv. over for

tredjemand 157

Andre garantier

Andre garantier og forpligtelser til nærtstående selskaber 125

Andre garantier og forpligtelser 461

Verserende rets- og voldgiftssager

Novozymes er involveret i en patentsag, hvor Novozymes hævder, at Genencor Inc. (et selskab i DuPontkoncernen)

har krænket Novozymes’ amerikanske patent nr. 7.713.723, der vedrører visse alfa-amylaser til

anvendelse inden for biobrændstof- og stivelsesindustrien. I 2012 har dommeren ændret juryens afgørelse

fra 2011, som var til Novozymes' fordel. Novozymes har appelleret afgørelsen og forventer en ny afgørelse

i 2013. I sagens natur er det for nuværende ikke muligt at forudsige sagens finansielle betydning for

Novozymes.

Endvidere er Novozymes part i visse retssager, og det er ledelsens opfattelse, at forløbet og udfaldet af disse

sager ikke vil have væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Under Hensatte forpligtelser er

der indregnet en forpligtelse, såfremt der forventes at være en tabsrisiko.

Kontraktsforhold

Flere af de samarbejdskontrakter, som Novozymes er part i, vil kunne opsiges af modparten i tilfælde af

væsentlige ændringer i forholdene omkring ejerskab af eller kontrol over Novozymes. Derudover indeholder

enkelte kontrakter bestemmelser, som i sådanne situationer indskrænker Novozymes' licenser til

nærmere beskrevne former for teknologi.

128

59

44

35

22

20

87

267

97

373

137

424

More magazines by this user
Similar magazines