novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 31 - Poster uden likviditetseffekt

Periodiserede renteindtægter og renteudgifter 61

(Kursgevinst)/kurstab på værdipapirer o.lign., netto (9)

Af- og nedskrivninger 703

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 2

Regnskabsmæssigt tab/gevinst ved salg af aktiver 4

Urealiseret gevinst på valuta (49)

Skat

Aktiebaseret aflønning (eksklusive 25 mio. kr. i bruttoskatteordning

568

(2011: 24 mio. kr.)) 74

Ændring i hensatte forpligtelser (17)

Øvrige poster -

Poster uden likviditetseffekt i alt 1.337

Note 32 - Pengestrømme fra opkøb og frasalg af virksomheder og aktiviter

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

76

20

786

31

8

(41)

587

87

(18)

113

1.649

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Opkøb af Natural Industries Inc. 63 -

Investering i Beta Renewables S.p.A. og fællesledede aktiviteter 669 -

Opkøb af EMD/Merck Crop BioScience -

1.530

Frasalg af aktiviteter -

(151)

Transaktionsomkostninger -

47

Opkøb af aktiviteter og virksomheder 732

1.426

Note 33 - Likvide reserver

Likvide beholdninger 535

Kreditinstitutter - på anfordring (205)

Likvide reserver pr. 31. december 330

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

132

667

(43)

624

More magazines by this user
Similar magazines