novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 34 - Finansielle risikofaktorer - fortsat

Likviditetsrisiko

I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering, herunder refinansieringsrisiko, bestræber Novozymes

sig på at sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditetsberedskab sikres ved placering i

kontanter, ultralikvide omsætningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter.

Nedenstående tabel viser det fremtidige likviditetstræk baseret på de finansielle forpligtelser pr. 31. december

2012 (som bliver betalt af finansielle aktiver). Tabellen er opdelt på betalingsperioder i henhold til den

kontraktuelle forfaldsdag. Beløbene er vist udiskonteret, så tallene kan ikke afstemmes direkte til de respektive

poster i balancen.

Inden Mellem 1 Mellem 2

Mio. kr.

Finansielle forpligtelser pr. 31.12.2012

1 år og 2 år og 5 år Efter 5 år

Øvrige finansielle forpligtelser 243 4 500 1.218

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.044 - - -

Anden gæld 452 - - -

Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) 8 8 16 8

Nedenfor vises indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et fyldestgørende

og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten.

Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) 1 1 1

Inden Mellem 1 Mellem 2

Mio. kr.

Finansielle forpligtelser pr. 31.12.2011

1 år og 2 år og 5 år Efter 5 år

Øvrige finansielle forpligtelser 152 562 498 474

Leverandører af varer og tjenesteydelser 745 - - -

Anden gæld 559 - - -

Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) 27 261 19 12

Nedenfor vises indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et meget fyldest-

gørende og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten.

Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) 10 255 9

1

5

134

More magazines by this user
Similar magazines