novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2012 for Novozymes A/S.

Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU, og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Herudover udarbejdes

koncernregnskabet og årsregnskabet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen er også udarbejdet i overensstemmelse med

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at koncernens

interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge årsrapporten, er tilstrækkelige.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt

af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i

koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og

selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som koncernen og selskabet står over for.

Det er vores opfattelse, at Novozymes A/S følger principperne i AA1000 AccountAbility, og at

miljø- og sociale data er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 21. januar 2013

Direktion

Steen Riisgaard

Administrerende direktør

Benny D. Loft

Bestyrelse

Henrik Gürtler

Formand

Søren Henrik Jepsen

Peder Holk Nielsen

Kurt Anker Nielsen

Næstformand

Lena Olving

Per Falholt

Agnete Raaschou-

Nielsen

Mathias Uhlén

Thomas Nagy

Jørgen Buhl

Rasmussen

Ulla Morin

Thomas Videbæk

Lars Bo

Køppler

141

More magazines by this user
Similar magazines