novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til aktionærerne i Novozymes A/S

PÅTEGNING PÅ REGNSKABER SAMT MILJØ- OG SOCIALE DATA

Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data for Novozymes A/S

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og finansielle noter, herunder anvendt finansiel

regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse og finansielle

reserver og totalindkomstopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes herudover i

overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Miljø- og sociale data

er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og sociale data.

LEDELSENS ANSVAR FOR REGNSKABER SAMT MILJØ- OG SOCIALE DATA

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber samt for at udarbejde et årsregnskab, der giver

et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er endvidere ansvarlige

for at udarbejde miljø- og sociale data i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og

sociale data.

REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og miljø- og

sociale data på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med

internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad

af sikkerhed for, om koncernregnskabet, årsregnskabet og miljø- og sociale data er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb, data og

oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data. De valgte

revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant

for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede, samt overvejer intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af miljø- og

sociale data, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis for miljø- og sociale

data. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en

vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og

sociale data.

142

More magazines by this user
Similar magazines