novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at miljø- og sociale data er udarbejdet i overensstemmelse med

regnskabspraksis for miljø- og sociale data.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen bestående af

beretningen, mål og forventninger og ledelse. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg

til den udførte revision af koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data. Det er

på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med koncernregnskabet, årsregnskabet samt miljø- og sociale data.

Bagsværd, 21. januar 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mogens Nørgaard Mogensen Torben Jensen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

143

More magazines by this user
Similar magazines