novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM

NOVOZYMES’ BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING

FOR 2012 OG EFTERLEVELSE AF AA1000

ACCOUNTABILITY-PRINCIPPERNE

TIL NOVOZYMES’ INTERESSENTER

Vi er af Novozymes A/S blevet engageret til med moderat grad af sikkerhed (review) at vurdere

Novozymes’ efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne.

Med hensyn til revision af miljømæssige og sociale data på side 88-89, 98-103 og 135-139, henviser

vi til den uafhængige revisors erklæring på side 142-143.

LEDELSENS ANSVAR

Det er ledelsens ansvar at efterleve AA1000 AccountAbility-principperne om involvering,

væsentlighed og lydhørhed.

REVISORS ANSVAR

Som revisor er det vores ansvar, på baggrund af vores arbejde, at konkludere samt give

anbefalinger vedrørende karakteren samt graden af Novozymes’ efterlevelse af AA1000

AccountAbility-principperne.

Vores team af eksperter besidder kompetencer inden for vurdering af ledelsessystemer i relation til

bæredygtighed. Vi har i 2012 ikke udført opgaver for eller leveret ydelser til Novozymes eller andre

kunder, der ville være i konflikt med vores uafhængighed, ej heller har vi været ansvarlige for

udarbejdelsen af nogen del af Novozymes’ årsrapport. Vi anser os hermed for at være uafhængige,

som defineret i AA1000-assurancestandarden (AA1000AS (2008)), og vi anser vores team for at være

kvalificeret til at udføre denne uafhængige erklæringsopgave.

OMFANG, STANDARDER OG ANVENDTE KRITERIER

Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med AA1000AS (2008) og anvendt

kriterierne i denne til at udføre en Type 1-opgave.

Vi har arbejdet mod at opnå en moderat grad af sikkerhed for (review), at Novozymes efterlever

AA1000 AccountAbility-principperne.

METODE, TILGANG, BEGRÆNSNING SAMT OMFANG

Vores metodiske tilgang har haft til formål at opnå bevis for ledelsens engagement vedrørende

AA1000 AccountAbility-principperne og for implementeringen af systemer og procedurer, der

understøtter principperne.

Vores arbejde har, baseret på en vurdering af væsentlighed og risiko, inkluderet: Forespørgsler samt

interview med bestyrelsesformanden, medlemmer af direktionen, ledere og personale i Enzyme

Business, BioBusiness, Corporate Communication såvel som Sustainability Development-afdelingen

vedrørende Novozymes’ efterlevelse af samt engagement i forhold til AA1000 AccountAbilityprincipperne,

tilstedeværelsen af systemer og procedurer til understøttelse af efterlevelsen af

principperne samt forankring af principperne i koncernen.

144

More magazines by this user
Similar magazines