novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

ÅRSREGNSKABET FOR NOVOZYMES A/S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSE

BALANCE

EGENKAPITALOPGØRELSE

NOTER

NOTE 1 – NETTOOMSÆTNING

NOTE 2 – PERSONALEOMKOSTNINGER

NOTE 3 – ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

NOTE 4 – FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

NOTE 5 – IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 6 – MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 7 – FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 8 - ANDRE TILGODEHAVENDER

NOTE 9 – AKTIEKAPITAL

NOTE 10 – KREDITINSTITUTTER

NOTE 11 – SEGMENTOPLYSNINGER

NOTE 12 – EVENTUALFORPLIGTELSER OG VERSERENDE RETSSAGER

NOTE 13 – JOINT VENTURES OG ASSOCIERET VIRKSOMHED

NOTE 14 – TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

NOTE 15 - PENGESTRØMSOPGØRELSE

146

More magazines by this user
Similar magazines