novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Resultatopgørelse

Note 2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Nettoomsætning 1 6.249

Produktionsomkostninger 2 3.184

Bruttoresultat 3.065

Salgs- og distributionsomkostninger 2 696

Forsknings- og udviklingsomkostninger 2 1.095

Administrationsomkostninger 2 509

Andre driftsindtægter 3 1.261

Resultat af primær drift 2.026

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 7 443

Finansielle indtægter 4 219

Finansielle omkostninger 4 233

Resultat før skat 2.455

Skat af årets resultat 482

Årets resultat 1.973

Forslag til resultatdisponering

Udbytte til aktionærerne 687

Henlæggelser til reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode -

Overført overskud 1.286

1.973

5.868

2.983

2.885

698

1.041

442

1.095

1.799

373

305

120

2.357

573

1.784

599

-

1.185

1.784

Foreslået udbytte pr. aktie kr 2,20 kr. 1,90

148

More magazines by this user
Similar magazines