novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Balance

AKTIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter 40

Erhvervede patenter, licenser og knowhow 257

Goodwill 2

IT-udviklingsprojekter under opførelse 62

Immaterielle anlægsaktiver 5 361

Grunde og bygninger 1.088

Produktionsanlæg og maskiner 932

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 235

Materielle anlægsaktiver under opførelse 286

Materielle anlægsaktiver 6 2.541

Kapitalandele i dattervirksomheder 4.283

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.329

Finansielle anlægsaktiver 7 6.612

Anlægsaktiver i alt 9.514

Råvarer og hjælpematerialer 114

Varer under fremstilling 253

Fremstillede færdigvarer 565

Varebeholdninger 932

Tilgodehavender fra salg 776

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.936

Tilgodehavende selskabsskat 131

Andre tilgodehavender 8 212

Tilgodehavender 4.055

Værdipapirer 45

Likvide beholdninger 225

Omsætningsaktiver i alt 5.257

Aktiver i alt 14.771

24

289

2

45

360

1.122

926

190

267

2.505

3.896

41

3.937

6.802

125

255

437

817

677

4.102

-

99

4.878

-

488

6.183

12.985

149

More magazines by this user
Similar magazines