novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Noter

Note 9 - Aktiekapital

For oplysning om aktiekapital samt egne aktier henvises til koncernregnskabets note 19.

Note 10 - Kreditinstitutter

Langfristet gæld til kreditinstitutter, der forfalder efter fem år, udgør 1.197

Note 11 - Segmentoplysninger

For oplysning om segmenter henvises til koncernregnskabets note 1.

Note 12 - Eventualforpligtelser og verserende retssager

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

454

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser forfalder til betaling inden for følgende perioder fra balancedagen:

Inden 1 år 22

Mellem 1 og 2 år 17

Mellem 2 og 3 år 4

Mellem 3 og 4 år 2

Mellem 4 og 5 år -

Efter 5 år 16

Eventualforpligtelser pr. 31. december 61

Ovenstående leje- og leasingforpligtelser vedrører uopsigelige operationelle aftaler.

I Novozymes A/S er der i resultatopgørelsen indregnet følgende vedrørende

operationel leasing og leje 56

Øvrige eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser vedr. investeringer i anlægsaktiver mv.

over for tredjemand 106

Andre garantier og forpligtelser over for nærtstående selskaber 338

Andre garantier og forpligtelser over for tredjemand 358

Verserende rets- og voldgiftssager

For oplysning om verserende sager henvises til koncernregnskabets note 26.

20

17

13

2

-

-

52

51

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

141

324

317

155

More magazines by this user
Similar magazines