novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

NETTOFINANSPOSTER OG ÅRETS RESULTAT

Nettofinansomkostninger

Nettofinansomkostningerne var 161 mio. kr. i 2012, en stigning på 236 mio. kr., mod

nettofinansindtægter på 75 mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes hovedsagelig et nettotab på

valutasikring/omvurdering på 83 mio. kr. i 2012 i forhold til en gevinst på 190 mio. kr. i 2011. I

forhold til 2011 faldt nettorenteomkostningerne 15 mio. kr. til 61 mio. kr.

Resultat før skat

Resultat før skat steg 7% til 2.584 mio. kr. fra 2.415 mio. kr. i 2011.

Den effektive skatteprocent i 2012 var 22,0 mod 24,3 i 2011. Den effektive skatteprocent er i 2012

positivt påvirket af udnyttelsen af den i 2010 opnåede ”U.S. Advanced Energy Manufacturing tax

credit” relateret til den nye fabrik i Nebraska.

Årets resultat

Årets resultat var 2.016 mio. kr., en stigning på 10% i forhold til 2011. Stigningen i resultat af

primær drift samt den lavere skatteprocent havde en positiv effekt på årets resultat, mens de højere

nettofinansomkostninger havde en negativ virkning.

PENGESTRØMME OG BALANCE

Pengestrømme

Pengestrømme fra driften var 2.758 mio. kr. i 2012 mod 2.709 mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes

primært et højere resultat for året.

Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 1.177 mio. kr. mod 1.316 mio. kr. i 2011.

Frie pengestrømme før opkøb var 1.581 mio. kr. i 2012, en stigning fra 1.393 mio. kr. i 2011.

Stigningen skyldes højere pengestrømme fra driften.

Balance

Egenkapitalen udgjorde 9.568 mio. kr. pr. 31. december 2012, en stigning på 8% fra 8.824 mio. kr.

ultimo 2011. Egenkapitalen blev forøget med årets resultat, hvilket dog blev delvist opvejet af især

udbetalt udbytte og køb af aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Egenkapitalen

udgjorde 63% af balancen mod 64% ultimo 2011.

Pr. 31. december 2012 var den nettorentebærende gæld 1.430 mio. kr. mod 1.019 mio. kr. ultimo

2011. Hovedårsagerne til stigningen i den nettorentebærende gæld var udbyttebetaling til

Novozymes' aktionærer på 600 mio. kr. i marts 2012, aktietilbagekøb for 832 mio. kr. i 2012 og det

strategiske partnerskab med og køb af en ejerandel af Beta Renewables i 2012.

Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 15% pr. 31. december 2012, en stigning fra 12%

pr. 31. december 2011.

23

More magazines by this user
Similar magazines