novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

CORPORATE GOVERNANCE

Bestyrelsen og direktionen har opfyldt deres hovedansvarsområder og fik også i 2012 en

positiv vurdering.

Novozymes forsøger til stadighed at sikre åbenhed og gennemsigtighed og at give interessenterne

relevant indsigt i virksomheden og den måde, den ledes på. Til det formål er der over en årrække

udviklet effektive ledelsessystemer, som løbende justeres, så de afspejler ændringer i lovkrav, ny

forretningsudvikling og interessenternes forventninger.

Struktureringen af Novozymes' Corporate Governance udgør en hjørnesten i ledelsessystemerne.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ANSVARSOMRÅDER

Novozymes har i henhold til dansk lovgivning et tostrenget ledelsessystem, der består af en

bestyrelse og en direktion uden personsammenfald. Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og

direktion er klart fastlagt og beskrevet i Bestyrelsens forretningsorden og Retningslinjer for

direktionen, der findes på www.novozymes.com.

I henhold til Novozymes' vedtægter skal der på den årlige generalforsamling vælges 4-8

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har p.t. seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges

for et år ad gangen, og som ikke kan vælges eller genvælges, efter at de er fyldt 70. Kandidater

indstilles på baggrund af en vurdering af blandt andet kompetencer, mangfoldighed,

uafhængighed og, for eksisterende medlemmers vedkommende, tidligere indsats. Desuden sidder

der i bestyrelsen tre medarbejderrepræsentanter, som vælges for fire år ad gangen.

Bestyrelsen står til regnskab over for virksomhedens aktionærer for den måde, virksomheden driver

forretning på. Bestyrelsen skal derfor sammensættes således, at medlemmernes samlede

kompetencer til enhver tid sætter den i stand til at inspirere, vejlede og føre tilsyn med

virksomhedens udvikling og ansvarsfuldt tage hånd om og løse de udfordringer og problemer,

virksomheden står over for.

De fornødne kompetencer er defineret i en kompetenceprofil, der angiver forskellige personlige

egenskaber, færdigheder og erfaring. De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer er beskrevet

i afsnittet "Bestyrelse og direktion".

Bestyrelsens hovedansvarsområder er:

• Sikring af den optimale ledelses- og organisationsstruktur

• Overvågning af den finansielle, sociale og miljømæssige præstation samt direktionens daglige

ledelse af virksomheden

• Fastlæggelse af virksomhedens overordnede ledelse og strategiske udvikling

Opgaverne i denne forbindelse er vist i diagrammet Et år med bestyrelsen.

69

More magazines by this user
Similar magazines