novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Revisionskomiteen afholdt fire møder i 2012. Alle medlemmer var til stede ved alle møder.

Revisionskomiteen udfører ligeledes en årlig evaluering af sin egen præstation, og de eksterne

revisorer bliver også bedt om at vurdere, om komiteen har opfyldt kravene i Revisionskomiteens

charter. Vurderingen af præstationen i 2012 var igen positiv og bekræftede, at chartret er opfyldt.

Hvert år vurderer Revisionskomiteen behovet for en intern revisionsfunktion i Novozymes. Baseret

på den positive vurdering af selskabets interne kontrolmiljø og anbefaling af Revisionskomiteen har

bestyrelsen besluttet, at en intern revisionsfunktion ikke er nødvendig.

ANDRE OPLYSNINGER, SOM VEDRØRER BESTYRELSEN

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, at aktionærer repræsenterende

mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at

mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede

stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier

i et omfang, således at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke

på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen

må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på NASDAQ OMX København på

erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2017.

Et af bestyrelsens ansvarsområder er at foretage en årlig vurdering og sikring af, at fastholdelsen af

A- og B-aktiestrukturen er optimal. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at dette er den bedste

måde at sikre Novozymes' langsigtede udvikling på til gavn for selskabets aktionærer og andre

interessenter.

Novozymes har indgået en række partnerskabsaftaler, der kan opsiges af den anden part i tilfælde

af betydelige ændringer i Novozymes' ejerforhold eller kontrollen med virksomheden. Herudover

indeholder enkelte af kontrakterne bestemmelser, der indskrænker Novozymes' licens til at

anvende specifikke teknologier i sådanne situationer.

Novozymes har indgået kontrakter, hvorunder ledende medarbejdere kan kræve godtgørelse i

forbindelse med, at de opsiger deres stilling eller afskediges, eller hvis stillingen overflødiggøres

som følge af overtagelse.

72

More magazines by this user
Similar magazines