novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

En del af dette scenariearbejde omfatter identifikation af potentielle flaskehalse for fremtidig

vækst, for eksempel behov for udvidelse af produktionskapacitet og adgang til ressourcer såsom

vand. En del af disse scenarier, som præsenteres for direktionen, tager udgangspunkt i risici og

muligheder, som er identificeret i risikostyringsprocessen.

RISIKOSTYRINGSPROCES

Ud over ovennævnte risikoidentifikationstiltag har Novozymes en formel proces til løbende

kortlægning, vurdering og reduktion af risici. Alle forretningsenheder og direktører rapporterer

systematisk nye risici og eventuelle ændringer i tidligere identificerede risici. Denne proces ledes af

vicefinansdirektøren og sikrer topledelsens bevågenhed på risici samt involvering og ejerskab i hele

organisationen.

De rapporterede risici samles og kortlægges på baggrund af sandsynlighed og mulige konsekvenser.

Risici vurderes og klassificeres ud fra deres indvirkning på både økonomi og omdømme, da

rapporteringen dækker såvel finansielle som ikke-finansielle risici.

Formålet med Novozymes' risikostyring er at sikre en proaktiv styring af de vigtigste risici, hvilket

medfører, at der så vidt muligt gøres en aktiv indsats for at reducere både sandsynlighed og

uønskede konsekvenser.

Hvert halvår rapporteres risici til Corporate Financial Planning & Analysis, som foretager en

vurdering og udarbejder en liste over de omkring 15 vigtigste risici. Disse rapporteres derefter til

direktionen, og passende foranstaltninger for at mindske disse risici vedtages og implementeres. Ca.

10 af de vigtigste risici set ud fra et økonomisk eller omdømmemæssigt perspektiv fremlægges også

for og diskuteres med bestyrelsen to gange om året.

Den systematiske og analytiske tilgang til risikostyring giver Novozymes et klarere overblik over

risici og et stærkere beslutningsgrundlag for såvel investering, ressourcer og nødvendige

forholdsregler i forbindelse med koncernens risikoprofil.

Mindskelse af risici

Novozymes mindsker risici på mange forskellige måder og på mange forskellige niveauer. Nogle

risici kan mindskes gennem adfærd, andre gennem processer, procedurer eller specifikke

handlinger.

Adfærd

Øverst i ledelsessystemet beskriver værdisættet Touch the World virksomhedens vision, bærende

forretningsidé, forpligtelse og værdier. Touch the World er således et udtryk for Novozymes'

forretningsfilosofi, ligesom det udstikker retningslinjerne for, hvordan vi driver virksomhed og

handler socialt ansvarligt. Ved at overholde disse principper fremmer vi korrekt adfærd og mindsker

risikoen for uredelighed. For at sikre, at Novozymes lever op til værdierne i Touch the World,

gennemføres hvert år en undersøgelsesproces, som evaluerer hver forretningsenheds bestræbelser

på at støtte og overholde principperne i Touch the World. Novozymes opfyldte sit mål for 2012 i

forhold til at måle virksomhedens evne til at efterleve Touch the World i hele organisationen.

75

More magazines by this user
Similar magazines