novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Vores principper om forretningsintegritet er et eksempel på, hvordan ønsket adfærd fremmes i

organisationen gennem obligatorisk uddannelse. Vi arbejder også på at indføre disse principper

uden for organisationen; vi informerer således vores leverandører, agenter m.fl. om principperne og

opfordrer dem til at overholde dem. Systemer til at vurdere vores partneres præstation i forhold til

vores principper er implementeret, og vi måler vores fremskridt i forhold til vores langsigtede

bæredygtighedsmål om 100% leverandøroverholdelse af vores leverandørprogram for forretnings-,

kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation.

Vores forretningsintegritetsprincipper kan ses på www.novozymes.com under "Business integrity".

Procedurer

Risici kan også relatere sig til fejl i interne procedurer, som kan føre til fejlinformation,

fejlbehæftede produkter mv. Novozymes bestræber sig på at minimere disse proceduremæssige

risici gennem omfattende brug af kvalitetsstyringssystemer og ISO-certificeringer. Disse systemer

indbefatter generelle politikker og standarder samt omfattende krav til kontrol og handlinger,

både når det gælder overordnede procedurer og specifikke krav i forhold til lokation,

forretningsområde og funktion.

For at sikre, at kvalitetsstyringssystemerne bliver overholdt, gennemfører vi en lang række interne

kvalitetsauditeringer. Resultatet kommunikeres til de relevante ledelsesniveauer.

Rettidig og korrekt rapportering

Novozymes lægger stor vægt på rettidig, gennemsigtig og korrekt rapportering, som udgør kernen

i en troværdig virksomhed og er en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde en ligeværdig

dialog med interessenterne.

Novozymes' risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt

med henblik på:

• Aflæggelse af et internt regnskab, som giver mulighed for at måle, evaluere og følge op på

Novozymes' resultater

• Aflæggelse af et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og andre yderligere oplysningskrav til årsrapporter for

børsnoterede selskaber, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation

Novozymes' interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med

henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i både regnskab og procedurer. Da der imidlertid

altid må anses at være en indbygget risiko for uretmæssig brug af aktiver, uventede tab osv., kan

de interne kontroller og risikostyringssystemer kun give rimelig og ikke absolut sikkerhed for, at

alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

De interne kontroller og risikostyringssystemer omfatter også de miljømæssige og sociale data, som

medtages i Novozymes' Årsrapport.

76

More magazines by this user
Similar magazines