novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

RISIKOFAKTORER

Novozymes er udsat for en lang række risikofaktorer. Vi stræber efter så tidligt som muligt at

identificere og begrænse enhver risiko, der kan påvirke vores finansielle, miljømæssige eller sociale

resultater.

I dette afsnit beskrives en række kritiske risici, der er identificeret i værdikæden, samt de tiltag, som

Novozymes har sat i værk for at begrænse dem. Der er her tale om de væsentligste risici, som er

forelagt bestyrelsen. Dog er udvalgte oplysninger udeladt af kommercielle eller

konkurrencemæssige hensyn.

Nogle af de beskrevne risici vedrører muligheder, som i øjeblikket udforskes aktivt.

Hver risiko er tildelt en farvekode, der angiver Novozymes' vurdering af risikoen, efter at den er

forsøgt begrænset:

Høj risiko og store konsekvenser

Lav risiko og store konsekvenser eller høj risiko og begrænsede konsekvenser

Lav risiko og begrænsede konsekvenser

Finansielle risici er ikke inkluderet her, men beskrives i note 34 i koncernregnskabet.

FORSYNINGS- OG LEVERANDØRRISICI

Energiforbrug og -priser

Novozymes' produktion kræver relativt store mængder energi, hvorfor udsving i energipriserne

påvirker produktionsomkostningerne. Risikoen for en negativ effekt af stigende energipriser styres

gennem løbende optimering af produktionsprocessen, blandt andet ved brug af genteknologi, samt

ved delvis afdækning af energipriser for en fremtidig periode. På længere sigt opvejes denne risiko

ofte af den positive indflydelse på salget, når energipriserne stiger, da det så bliver økonomisk mere

attraktivt for vores kunder at erstatte oliebaserede ingredienser med enzymer og bruge

energibesparende enzymer i deres produktion.

For yderligere at begrænse denne risiko har Novozymes sat et mål for forbedring af

energieffektiviteten pr. kilo produkt med 50% i 2015 i forhold til 2005.

Råvareforbrug og -priser

En væsentlig andel af Novozymes' råvarer kommer fra landbrugsprodukter, og udsving i prisen på

disse råvarer påvirker derfor produktionsomkostningerne. Novozymes forsøger at mindske risikoen

for en negativ påvirkning af omkostningerne ved at optimere produktionsprocessen ved brug af

blandt andet genteknologi samt ved at sikre størst mulig fleksibilitet i brugen af råvarer. Råvarer

købes i mange tilfælde på 12-måneders kontrakter, så risikoen for pludselige prishop mindskes.

78

More magazines by this user
Similar magazines