novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Balance

AKTIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Immaterielle aktiver 11 2.672

Materielle aktiver 13 7.084

Udskudte skatteaktiver 14 224

Investering i associeret virksomhed 27 52

Andre tilgodehavender 15 191

Langfristede aktiver i alt 10.223

Varebeholdninger 16 1.808

Tilgodehavender fra salg 17 2.080

Tilgodehavende skat 18 138

Andre tilgodehavender 15 284

Øvrige finansielle aktiver 45

Likvide beholdninger 535

Kortfristede aktiver i alt 4.890

Aktiver i alt 15.113

PASSIVER

Aktiekapital 19 650

Andre reserver 432

Overført overskud 8.473

Minoritetsinteresser 13

Egenkapital i alt 9.568

Udskudte skatteforpligtelser 14 1.036

Hensatte forpligtelser 20 140

Øvrige finansielle forpligtelser 21 1.749

Langfristede forpligtelser i alt 2.925

Hensatte forpligtelser 20 90

Øvrige finansielle forpligtelser 21 286

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.044

Skyldig skat 18 76

Anden gæld 22 1.124

Kortfristede forpligtelser i alt 2.620

Forpligtelser i alt 5.545

Passiver i alt 15.113

2.221

6.557

275

-

-

9.053

1.741

1.971

167

195

48

667

4.789

13.842

650

465

7.694

15

8.824

905

152

1.604

2.661

98

258

745

37

1.219

2.357

5.018

13.842

85

More magazines by this user
Similar magazines