novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Koncernnens

andel i jjoint

venturres

konsolideeres

efter pro

rata-metooden

ved at iindregne

deen

forholdssmæssige

anndel

af joint ventures’ akktiver,

forpligtelser,

indttægter

og omkostninger

linje for

linje.

Investeringer

i assoccierede

virkssomheder

indregnes

og måles efter indre værdiss

metode. Effter

indre

værdis mmetode

indreegnes

investteringer

i asssocierede

virrksomheder

med den foorholdsmæsssige

ejerandeel

af virksommhedernes

reegnskabsmææssige

indre værdi opgjoort

med udggangspunkt

i

dagsværrdien

af de identificerbaare

nettoakttiver

samt gooodwill

på anskaffelsesttidspunktet.

Efter

anskaffeelsestidspunktet

regulerres

investerinnger

i associeerede

virksoomheder

med

Novozymees’

andel

af virksoomhedernes

resultat for året med frradrag

eller ttillæg

af ureealiserede

avvancer

eller tab på

transakttioner

mellem

Novozymes

og den asssocierede

virksomhed.

VVed

opgørelsen

af åretss

resultat

for assoccierede

virkssomheder

err

virksomheddernes

regnsskabspraksiss

tilpasset i ddet

omfang ddet

er

nødvenddigt

for at sikre

overensstemmelse

mmed

den reggnskabsprakssis,

som Konncernen

anveender.

Virksommhedsovertaggelser

Ved oveertagelse

af nnye

virksomhheder

indreggnes

de enkkelte

virksommheders

aktivver,

forpligttelser

og

eventualforpligtelseer

til dagsvæærdi

på overttagelsestidsppunktet.

Gooodwill

reguleres

indtil 12

månedeer

efter overttagelsesdageen,

når der ssker

ændringger

i købsveederlaget

eftter

overtageelsen,

og

når dagssværdien

af de overtagnne

identificeerbare

aktiveer,

forpligtellser

og eventualforpligteelser

viser

sig at haave

en andenn

dagsværdii

end opgjorrt

på overtaggelsestidspunktet.

Nyerhhvervede

virksomhheder

indreggnes

fra ansskaffelsestidsspunktet,

ogg

sammenliggningstal

korrrigeres

ikkee.

Omregnning

af fremmmed

valuta

Koncernnregnskabet

præsenterees

i danske kroner

(DKK) . Transaktioner

i fremmmed

valuta ommregnes

til den funktionelle

valuta efterr

transaktionnsdagens

kurser.

Monetæære

poster i fremmed vaaluta

omregnees

til den funktionelle

vvaluta

efter bbalancedageens

valutakuurser.

Regnskkaber

for uddenlandske

dattervirksomhederr

omregnes ttil

danske krroner

ved annvendelse

af balancedaggens

valutakurser

for

balancepposter

og geennemsnitligge

valutakurrser

for resultatopgørelssens

poster.

Goodwill

opstået veed

erhvervelsse

af nye virksomheder

betragtes soom

et aktiv ttilhørende

de

nye udenlandske

daattervirksomheder

og ommregnes

til ddanske

kroner

ved anvenndelse

af

balanceddagens

valuttakurser.

Realisereede

og urealiserede

valuutakursgevinnster

og -tabb

indregnes i Finansielle indtægter eeller

Finansieelle

omkostninger

bortseet

fra urealisserede

tab oog

gevinster vedrørende afdækning af

fremtidige

pengestrrømme,

somm

indregnes uunder

Andenn

totalindkoomst.

Derudoover

indregnnes

følgendee

kursdiffereencer,

der omregnes

til balancedageens

valutakuurser,

under Anden

totalindkomst:

OOmregning

af udenlanddske

dattervirksomheders

nettoaktivver

ved regnnskabsårets

bbegyndelse

OOmregning

af udenlanddske

dattervirksomheders

resultatoppgørelse

fra gennemsnittlige

vvalutakurserr

til balanceddagens

valuttakurser

OOmregning

af langfristeede

koncernmellemværeender,

der betragtes

somm

et tillæg til

nnettoaktiverrne

i dattervvirksomhedeerne

DDagsværdireegulering

veedrørende

finansielle

forrpligtelser,

dder

opfylder betingelserrne

for

aafdækning

aaf

nettoaktivver

i udenlandske

dattervirksomhedder

92

More magazines by this user
Similar magazines