novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Aktiebasseret

aflønnning

Koncernnen

har etabbleret

aktiebaseret

incitaamentsprogrrammer

omffattende

egeenkapitalorddninger

og kontaantordningeer.

Dagsværdien

af de yydelser,

somm

medarbejderne

levererr

som modyddelse

for tilddeling

af

aktieopttioner,

opgøøres

ud fra værdien

af de

tildelte akktieoptioner.

.

Dagsværdien

af aktiebaseret

aflønning

på ttildelingstidsspunktet

inddregnes

somm

en

personaleomkostninng

over den periode, hvoor

aktieoptionerne

er optjent.

Ved målingen aff

dagsværrdien

tages dder

højde foor

det antal mmedarbejdeere,

der forveentes

at opnnå

endelig reet

til

optionerne,

samt deet

antal optioner,

medarrbejderne

foorventes

at ffå.

Ved hver periodeafslutning

regulerees

der for deette

skøn, således

at der kun sker inddregning

af det antal opptioner,

der er opnået

eller forventes

opnåået

endelig rret

til.

Værdienn

af egenkappitalafregneede

ordningeer

modposteeres

på egennkapitalen.

VVærdien

af

kontantafregnede

oordninger,

soom

modpostteres

under Anden gældd,

reguleres ved hver

periodeaafslutning

tiil

dagsværdi,

og efterføllgende

værddiregulering

af dagsværdi

indregness

under

finansielle

poster i rresultatopgøørelsen.

Offentligge

tilskud

Offentligge

tilskud til

forsknings-

og udviklinngsomkostniinger

indreggnes

under AAndre

driftsindtægter,

netto, i ttakt

med projekternes

ffærdiggørelsse.

Tilskud tiil

investeringger

i materieelle

aktiver

modregnes

i kostpriisen

af det tilskudsberetttigede

aktivv.

Segmentoplysningeer

Der givees

i regnskabbet

oplysningger

om konccernens

forreetningssegmmenter

på enn

måde, der er i

overenssstemmelse

mmed

den inteerne

rapporttering

til besstyrelsen

og direktionenn.

Derudover

indeholdder

regnskabbet

oplysninnger

om geoografisk

fordeling.

Leje

Omkostnninger

vedrøørende

operrationel

leasing/leje

indrregnes

lineæært

i resultattopgørelsen

over

lejeperiooden.

Forpliggtelser

vedrørende

uopssigelige

aftaaler

oplyses i noterne.

Hoved- oog

nøgletal

Nøgletal

er hovedsaageligt

udarbbejdet

i overrensstemmeelse

med Denn

danske

Finansannalytikerforeenings

"Anbbefalinger

ogg

nøgletal 2010".

Omsætnning

Omsætnningen

omfaatter

salg af varer og relaterede

tjennesteydelser,

, kommissionnsindtægterr

og

royaltiess

med fradraag

af returvaarer,

mængdderabatter

oog

kontantraabatter.

Salgget

indregnees

ved

ejendommsrettens

overgang,

såfrremt

indtæggten

kan opggøres

pålideligt

og forveentes

modtaaget.

Koncernnen

har indggået

enkelte aftaler, hvoor

samarbejddspartnere

foorestår

salgeet

til tredjemmand,

og

fortjeneesten

deles mmellem

koncernen

og samarbejdspartnerne

ud ffra

en på forrhånd

fastsat

fordelingsnøgle.

Sallget

indregnnes

ud fra opplysninger

omm

samarbejddspartnerens

realiseredee

salg, og

der indregnes

et tilggodehavendde/forpligtelsse

til fordeling

af fortjennesten,

som endeligt oppgøres

og

afregness

én gang omm

året.

Koncernnen

har indggået

kommisssionsaftaler

med agenteer,

som forestår

salget til

tredjemannd

mod at

modtagee

kommissioon

af det reaaliserede

salgg.

Salget inddregnes,

når det er realisseret.

I det oomfang,

det er tilladt

og sandsynligt,

at vvarer

returnneres,

indreggnes

en forpligtelse

herttil.

Forskninngs-

og udviklingsomkoostninger

Forskninngsomkostniinger

omkosstningsføres,

, når de afhooldes.

Udvikklingsomkosttninger,

der anvendes

til løbennde

optimeriing

af produuktionsproceesser

vedrøreende

eksisteerende

produukter

eller uudvikling

93

More magazines by this user
Similar magazines