novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Omkostnninger

i forbbindelse

medd

større IT-pprojekter

til uudvikling

af software til intern brugg

aktiverees,

såfremt de

afholdes mmed

henblikk

på udvikling

af nye og forbedrede systemer.

Afskrivnninger

foretaages

lineærtt

over den foorventede

brrugstid

af akktiver

med bbestemmelig

levetid

som følgger:

FFærdiggjorte

IT-udviklinngsprojekterr

afskrives ovver

brugstiden.

De bogfførte

udviklinngsaktiver

aafskrives

oveer

3-5 år

EErhvervede

patenter, vaaremærker,

llicenser

samtt

knowhow afskrives ovver

brugstideen.

PPatenter

og varemærker

afskrives oover

brugstidden,

der typiisk

vil være iidentisk

medd

ppatentperioden,

og licennser

afskrivees

over aftaleperioden.

BBogførte

patenter,

varemærker,

llicenser

og kknowhow

affskrives

overr

7-15 år

Enkelte aktiver afskrives

over enn

kortere tiddshorisont

ennd

ovenfor aanført

eller efter

produkttionsintensitetsmetodenn.

Materielle

aktiver

Materielle

aktiver mmåles

til kosttpris

med fraadrag

af akkkumulerede

aaf-

og nedskkrivninger.

Låneomkostninger

i forbindelsee

med opførelse

af størree

investeringger

aktiveres.

Afskrivnningerne

foreetages

lineæært

over denn

forventedee

brugstid aff

aktiver medd

begrænsett

levetid

som følgger:

BBygninger:

112-50

år

PProduktionssanlæg

og mmaskiner:

5-25

år

AAndre

anlægg,

driftsmateeriel

og inveentar:

3-18 åår

Aktivernnes

scrapværrdi

og brugsstid

vurderess

årligt og reeguleres

om nødvendigtt

ved hver baalancedag.

NEDSKKRIVNING

AAF

IMMATTERIELLE

OOG

MATERRIELLE

AKTTIVER

Goodwill

Goodwill

testes for vværdiforringgelse

årligt, eller når der

er indikatioon

af, at akttivet

er

værdiforringet.

Til brug for nedskrivvningstestenn

bliver aktivver

gruppereet

på det lavveste

niveau, , hvortil der er

separatee,

identificerrbare

pengestrømme,

beenævnt

somm

pengestrømmsfrembringgende

enhedder.

Hvis

genindvvindingsværddien

for denn

pengestrømmsfrembringgende

enhedd

er lavere end

den bogfførte

værdi aff

enheden, eer

nedskrivningen

allokeeret

først somm

en redukttion

af gooddwill

og så prro

rata i

henholdd

til den boggførte

værdi af de andree

aktiver. Genindvindinggsværdien

err

den højestee

af

dagsværrdien

med frradrag

af salgsomkostninger

og nyttteværdien.

Nytteværdieen

er nutidsvværdien

af

forventeede,

fremtidige

pengesttrømme

fra aaktivet

eller den pengesstrømsfrembbringende

ennhed,

som

aktivet ttilhører.

Hvis gennindvindingssværdien

forr

den pengestrømsfrembbringende

enhed

igen bbliver

højere end den

bogførtee

værdi, tilbageføres

inddregnede

needskrivningeer

på goodwwill

ikke efterrfølgende.

Materielle

aktiver oog

immaterieelle

aktiver mmed

begrænnset

levetid

Koncernnen

gennemgår

løbendee

de bogførtte

værdier foor

materiellee

aktiver og immaterielle

aktiver

med beggrænset

leveetid

for at kllarlægge,

omm

der er indikation

af, aat

disse aktivver

skal nedsskrives.

Hvis sådan

en indikaation

foreliggger,

bliver ggenindvindinngsværdien

estimeret till

fastsættelse

af en

mulig needskrivning.

95

More magazines by this user
Similar magazines