novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

ANVVENDTT

REGNNSKABSPRAKKSIS

FOOR

MILLJØ-

OOG

SOCIALDAATA

Anvendtt

regnskabsppraksis

for mmiljø-

og sociialdata

er uæændret

i forhold

til sidstte

år. Miljø- og

socialdata

i årsrappoorten

er opggjort

på grunndlag

af datta

for moderrselskabet

ogg

samtlige

datterseelskaber

ved sammenlæggning

af posster

med enssartet

indhoold

opgjort eefter

samme metoder,

medminndre

andet nnævnes

eksplicit

i det eftterfølgende.

. De udvalgtte

parametree

er baseret på en

vurderinng

af, hvad NNovozymes

vvurderer

somm

ansvarligt, , relevant ogg

værdifuldtt

for sine

interesseenter,

når inndsatsen

for bæredygtigghed

skal mååles.

Disse daata

har efterr

vores overbbevisning

også støørst

relevans for vores nøøgleinteresseenter.

Årets oppkøbte

eller frasolgte sittes

og datterrselskaber

føølger

sammee

regnskabspprincipper

soom

den

finansielle

rapportering,

medmindre

andet nævnes.

Oplysninnger

om Novvozymes'

bruug

af GRI-indikatorer

finndes

online under Suppllementary.

Miljø- ogg

socialdata er en integreret

del af Novozymes' Årsrapport og er omfatttet

af den lovpligtige

revision, , som den geeneralforsammlingsvalgtee

revisor udføører.

MILJØ

Data forr

miljø dækkker

aktiviteteer,

der baserret

på en sammlet

miljømæssig

vurdering

kan havve

væsentliige

påvirkninger

på miljjøet.

Den miljømæssige

vurdering fooretages

på årsbasis og omfatter

mindst 997%

af Novoozymes'

sammlede

mængdde

af den målte

miljøpaarameter.

Sittes

med aktiviteter,

der ikkee

vurderes att

have en vææsentlig

påviirkning,

meddtages

ikke. Dette inkludderer

salgskkontorer,

forskninngslaboratorrier

samt sitees

med begræænset

blandding

af produkter

og laggeraktivitet.

Ressourcceforbrug

i fforbindelse

med konstruuktionsarbejjde

relaterett

til nye prodduktionsanlææg

medtagees

ikke, meddmindre

resssourceforbruuget

(vand oog

energi) err

registreret ved hjælp af

målere,

som måller

ressourceeforbrug

på Novozymes'

lokaliteter. . Ressourcefoorbrug

i forbbindelse

meed

produkttionsforsøg

ppå

nye anlæg

medtages.

Mindre fforbrug

af vvand,

energi og spildevaand

kan bereegnes

eller eestimeres.

Vand

Vand ommfatter

drikkkevand,

induustrivand

ogg

udefra leveeret

damp.

Drikkevaand

er vand af drikkekvalitet.

Industrivvand

er blanndt

andet vaand

fra søer og egne brøønde,

som ikkke

er af drikkkekvalitet,

men er

velegnett

til visse inddustrielle

proocesser,

for eeksempel

til brug i kølettårne.

De rapporterede

mæængder

angives

på basiss

af den målte

tilførsel aaf

vand til Noovozymes

ogg

omfatteer

både forbrrug

til produuktion

og anndre

processser.

De rappoorterede

dammpmængdeer

omregnees

til flydendde

vand og eer

derfor ressultat

af en beregning.

98

More magazines by this user
Similar magazines