novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Energi

Energifoorbruget

ommfatter

både forbrug til pproduktion

og andre prrocesser.

Internt pproduceret

eenergi

måless

som mænggden

af forbbrugt

brændstof

omregnnet

til energi

baseret

på nedree

brændværrdi

og vægtffylde

undtaggen

i USA, hvvor

lovkrav ffor

rapporteering

af CO2 påbyder

anvendeelse

af øvre bbrændværdi.

Brændstoffforbrug

ommfatter

alle foormer

for brrændstof,

deer

anvendees

til at geneerere

elektricitet,

varme og damp påå

stedet. Bræændstofforbbrug

inkludeerer

ikke

brændsttof

til transpport.

Eksterntt

producerett

energi omffatter

eksterrnt

producerret

elektriciteet,

varme ogg

damp tilføørt

Novozymmes.

De rappporterede

mmængder

er bbaseret

på mmåleraflæsniinger

med undtagelse

af

damp,

som kann

beregnes.

CO2

Den rapporterede

CCO2-emissionn

beregnes ppå

basis af innternt

og ekssternt

produuceret

energgi

samt

transporrt

af produkkter

fra Novoozymes.

CO2 fra iinternt

prodduceret

energi

beregnes på basis af mængden aaf

forbrugt bbrændstof

veed

hjælp

af lokalee

omregninggsfaktorer.

CO2 fra eeksternt

prooduceret

eneergi

beregnees

med udgaangspunkt

i åårligt

fastsattte

lokale

omregningsfaktorerr

fra kraftvæærkerne

ellerr

deres organisationer.

Hvis der ikke foreliggger

omregnningsfaktoreer,

anvendes der årligt faastsatte

omrregningsfakttorer

fra

de danskke

myndigheeder

og leveerandører.

Transportrelateret

CCO2-emissionn

beregnes ppå

basis af de

principperr,

der er beskkrevet

i Greeenhouse

Gas (GHG)-protokollen.

De rappporterede

mængder

omfatter

CO2-eemission

fra transport fraa

samtlige

primæree

enzymprodduktionsstedder

til kundeen,

hvor Novvozymes

betaler

fragtenn.

Transport mellem

produkttionssteder

eer

også omfaattet.

CO2-emmission

prodduceret

på eksterne

lagrre

er ikke ommfattet.

Emissionnsdata

stammmer

enten ddirekte

fra leeverandørernne

eller bereegnes

ud fra afstand og

emissionnsfaktorer

frra

GHG-protokollen.

Udrregningen

sker

på basis af brændstoofforbrug,

aafstand

og

vægt. Deen

brændstoofbaserede

mmetode

anvendes,

når ddet

er muligtt.

Effektivvitetsindeeks

De tre effektivitetsforbedringsinndikatorer

(ffor

vand, ennergi

og CO22)

måler den vægtede suum

af

effektiviitetsforbedringen

for Ennzyme

Business

og BioBuusiness,

hvorr

ressourcefoorbruget

forr

hvert

forretninngssegmentt

bestemmerr

dets vægtnning

i beregnningen.

Effektivitetsforbbedringen

innden

for

hvert forretningsseggment

bereggnes

som den

relative foorbedring

i eeffektivitet

i forhold til dden

beregneede

effektivitet

for basissåret

(2005).

De vandd-,

energi- ogg

CO2-mænggder,

der er anvendt i beeregningen,

svarer til dee

mængder, der er

rapporteeret

som vanndforbrug,

eenergiforbruug

og CO2-emmission,

medd

fradrag af energi, der er

produceeret

af et forrsyningsselskkab

på basis af Novozymmes'

biomasseaffald.

For sites erhverrvet

i 2005

eller sennere

justeress

basislinjeindekset

svareende

til dataa

rapportereet

for det førrste

hele år i

Novozymmes'

ejerskab.

Frasolgte sites fjerness

fra indekseet

for hele peerioden.

Nyoopførte

sitess

99

More magazines by this user
Similar magazines