Væksthus Midtjylland Årsberetning 2012 - Startvækst

startvaekst.dk

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2012 - Startvækst

Væksthus Midtjylland

INCUBA Science Park Katrinebjerg

Åbogade 15

8200 Aarhus N

Innovatorium

Birk Centerpark 40

7400 Herning

Tlf: 70 22 00 76

E-mail: info@vhmidtjylland.dk

www.vhmidtjylland.dk

12213

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2012


VÆKSTFREMMENDE

ERHVERVSFORLØB I REGION

MIDTJYLLAND

Kortlægninger af vækstpotentiale

Antal individuelle bevillinger

Antal deltagere i kollektive forløb

Lemvig

36

De regionale programmer er finansieret af:

9

8

Ringkøbing/Skjern

45

31

12

Struer

27

26

3

Holstebro

94

41

5

Skive

Herning

76

26

4

54

33

10

Ikast/Brande

30

13

1

I 2012 kortlagde Væksthus Midtjylland vækstpotentialet for 1.202 iværksættere og virksomheder i region Midtjyl-

land. Væksthus Midtjylland kan efter vækstkortlægningen hjælpe såvel iværksætterne som virksomhederne videre

til for eksempel privat rådgivning medfinansieret af et af de regionale udviklingsprogrammer, videre til andre regio-

nale eller nationale ordninger, eller måske til hjælp gennem en af to platforme for henholdsvis internationalisering

og kapitaltilførsel. I 2012 førte vækstkortlægningerne til 491 individuelle bevillinger og 208 deltagere i kollektive

SIDE 02 SIDE 03

forløb.

Viborg

68

39

12

Silkeborg

72

37

11

Hedensted

42

14

13

Horsens

48

20

12

Favrskov

Skanderborg

69

21

12

Randers

40

15

5

75

24

12

Aarhus

Odder

321

104

79

15

5

3

Syddjurs

35

16

4

Samsø

4

1

0

Norddjurs

51

16

2


NATIONALE AKTIVITETER

REGIONALE AKTIVITETER

VÆKSTFREMMENDE ERHVERVSFORLØB

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE 2 VÆKSTFREMMENDE ERHVERVSFORLØB I REGION MIDTJYLLAND

SIDE 6 LEDELSEN GØR STATUS

SIDE 8 PÅ VEJ MOD EN MIDTJYSK VÆKSTTYPOLOGI

SIDE 10 KOMPETENCER TIL VÆKST

SIDE 12 REGIONALE AKTIVITETER

14 FAVRSKOV KOMMUNE

16 HEDENSTED KOMMUNE

18 HERNING KOMMUNE

20 HOLSTEBRO KOMMUNE

22 HORSENS KOMMUNE

24 IKAST-BRANDE KOMMUNE

26 LEMVIG KOMMUNE

28 NORDDJURS KOMMUNE

30 ODDER KOMMUNE

32 RANDERS KOMMUNE

34 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

36 SAMSØ KOMMUNE

38 SILKEBORG KOMMUNE

40 SKANDERBORG KOMMUNE

42 SKIVE KOMMUNE

44 STRUER KOMMUNE

46 SYDDJURS KOMMUNE

48 VIBORG KOMMUNE

50 AARHUS KOMMUNE

SIDE 52 NATIONALE AKTIVITETER

54 EARLY WARNING

56 ETNISK ERHVERVSFREMME

58 KAPITAL GENNEM RÅDGIVNING

60 VITUS

62 VITUS VÆKST

SIDE 64 VEJE TIL VÆKST OG UGE 46

SIDE 66 2012 OPSUMMERET

SIDE 04 SIDE 05


LEDELSEN GØR STATUS...

Endnu et år er gået – på mange måder et år som de foregående, og så dog alligevel forskellig på en række områder. 2012 blev desværre endnu et

år i krisens tegn, selv om medierne i tiltagende omfang meddeler, at der også er lyspunkter. Men der er ingen tvivl om, at det er svære tider – og ikke mindst for nye

og mindre virksomheder. Derfor er jeg særlig glad for, at der også i denne gruppe af virksomheder – som er Væksthus Midtjyllands målgruppe – fortsat er mange,

som sætter nye væksttiltag i gang. Faktisk var der i 2012 en usvækket efterspørgsel efter Væksthus Midtjyllands tilbud – ca. 1.200 vækstkortlægninger og knap 500

bevillinger til vækstforløb fra de regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør for Region/Vækstforum Midtjylland. Det er i samme niveau som 2011,

som var det hidtil mest aktive år for Væksthus Midtjylland. 2012 blev endvidere året, hvor vi rundede bevilling nr. 2.000 fra de regionale programmer siden starten

på det første regionale program ved årsskiftet 2007/8.

Kommunerne overtog det fulde ansvar for Væksthus Midtjylland i 2011 fra staten. En opgave, som jeg synes, at kommunerne i 2012 har varetaget med stor entu-

siasme og omhu. Det er min klare opfattelse, at Væksthus Midtjylland har fundet sin plads som en værdifuld samarbejdspartner, ikke blot i det regionale fællesskab

men i høj grad også i forhold til den enkelte kommunes egne erhvervspolitiske prioriteringer. Og det er ingen selvfølge. Faktisk er det kun seks år siden, at Væksthus

Midtjylland blev etableret, og når det er gået så godt hos os, tror jeg, at det i særlig grad skyldes et usædvanlig konstruktivt samspil om fælles mål mellem kom-

munerne og Vækstforum for Region Midtjylland. Fra kolleger i det øvrige land hører jeg ofte dette samspil som en helt særlig midtjysk force. Således opfatter jeg det

også som helt unikt, at både KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland arbejder inden for den samme fremadrettede ramme for at skabe erhvervsmæs-

sig vækst. En ramme som foreløbigt har arbejdstitlen ”Det midtjyske Vækstunivers”, og som endnu ikke har fundet sit leje. Jeg glæder mig meget til de resultater,

som vil se dagens lys i 2013 og de kommende år. Tak til vores mange samarbejdspartnere i bl.a. kommunerne, Vækstforum, Regionen, Erhvervsstyrelsen, den lokale

erhvervsservice og i de øvrige Væksthuse – Tak til alle, der bidrog til væksten i 2012.

Flemming Eskildsen

Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland

I 2012 har navnlig to faglige områder fyldt meget: kapitalfremskaffelse og internationalisering. Begge er naturligvis altid helt centrale områder for

vækstorienterede virksomheder, men de aktuelle økonomiske vilkår spiller selvsagt en vigtig rolle. Hos Væksthus Midtjylland har vi forsøgt at gøre en særlig indsats

for at imødegå de vækstudfordringer, som typisk er forbundet med kapitalfremskaffelse og internationalisering. Udover løbende at sikre, at vækstkonsulenternes

viden er opdateret og målrettet virksomhedernes behov, er de to platforme inden for de respektive områder styrket i 2012. Således blev kapitalplatformen udbygget

med en ny midtjysk iværksætterfond, som kan investere ansvarlig kapital i nye virksomheder, og den internationale platform blev udbygget med det regionale eks-

port- og internationaliseringsprogram GLOBALmidt og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der kan rådgive om og investere i danske virksomheders vækst i

udviklingslande. Kapitalplatformen har således nu repræsentation fra følgende muligheder/tilbud: Accelerace, INVESTORmidt BA (business angels), kapitalcoaches,

Vækstfonden og Den midtjyske Iværksætterfond. Den internationale platform består af: Eksportrådet/Udenrigsministeriet, Vitus, Vitus Vækst samt GLOBALmidt og

Investeringsfonden for Udviklingslande. For at gøre adgangen til de to platformes muligheder så let for virksomhederne som muligt, er der etableret en Key Account

Manager-funktion for hver. På den måde skal virksomhederne alene rette henvendelse til Key Account Manageren, som så vil sikre den mest optimale løsning på

tværs af de forskellige aktører – og virksomhederne kan koncentrere sig om vækstforløbet.

Blandt andre centrale begivenheder i 2012 vil jeg også nævne evalueringen af de regionale programmer og den midtjyske erhvervsservicemodel. IRIS Group konklu-

derede, at modellen virker, og at indsatsen giver gode effekter. Det er naturligvis både vigtigt og dejligt at få den fornødne dokumentation for, at ”investeringen” i

programaktiviteten giver et godt afkast.

I 2013 vil vi fortsætte indsatsen for at udvikle og udvide paletten af attraktive tilbud til vækstorienterede virksomheder. Det vil vi bl.a. gøre ved at kvalificere vækst-

kortlægningen, målrette indsatsen og tilbuddene endnu mere ift. virksomhedernes vækstpotentiale, skabe adgang til nye træningstilbud samt arbejde for at udbygge

de to platforme med flere relevante tilbud og aktører. Og meget mere i et fortsat godt samarbejde med vore mange samarbejdspartnere. Tak for samarbejdet i 2012.

Erik Krarup

Direktør for Væksthus Midtjylland

SIDE 06 SIDE 07


PÅ VEJ MOD EN MIDTJYSK

VÆKSTTYPOLOGI

I 2012 evaluerede IRIS Group de midtjyske regionale programmer og den midtjyske erhvervsservicemodel

(evalueringen kan findes på www.vhmidtjylland.dk/evaluering2012).

CENTRALE KONKLUSIONER I EVALUERINGEN ER:

• Der er mange brugere af programmerne

• Fire ud af fem deltagere opnår økonomiske gevinster af programdeltagelsen

• Programmerne er stærkt mobiliserende omkring virksomhedernes brug af ekstern rådgivning og skaber mange nye kunder i

erhvervsservicesystemet samt styrker sammenhængskraften

Hovedkonklusionen i evalueringen er, at modellen virker efter hensigten.

Med afsæt i evalueringens resultater er processen omkring afdækning af indholdet i en midtjysk væksttypologi igangsat i 2012. Målet

er at målrette de offentlige erhvervsservicetilbud yderligere i forhold til virksomhedernes behov og vækstpotentiale og dermed skabe

endnu bedre resultater.

HOVEDELEMENTERNE I VÆKSTTYPOLOGIEN ER:

• Styrende principper (fælles værdier, overordnede rammer for indholdet i vækstindsatsen)

• Vækstpotentialeniveauer (målretning af ydelser i forhold til virksomhedernes behov og vækstpotentiale)

• Vækstværktøjer (vækst-/milepælsplan og adgang til træning af vækstambitioner)

• Vejledning (fortsat kompetenceudvikling og styrket sammenhængskraft i vejledningen)

• Medfinansiering (”investering” i vækstpotentiale)

Væksttypologien skal overfor virksomhederne fremstå som en helhed - en form for univers - med en række sammenhængende attraktive

tilbud, der befordrer virksomhedernes videre udvikling og vækst.

Investering

Træning

Vækstplan

Vækstambition

Vejledning

vækstkortlægning

Der er tale en cirkulær proces, hvilket betyder, at processen kan

gentages, hvor det er højnelse af vækstambitionen, som sætter

udgangspunktet for det videre forløb og aktivering af de enkelte

elementer i væksttypologien. Elementerne kan bringes i spil

separat og i sammenhæng.

Vækstværktøjer

Vækstpotentiale

Vækst

Vejledning

Styrende principper

Medfinansiering

”Det midtjyske Vækstunivers” kan illustreres som et hus, hvor de styrende

principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (værdier) for

indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bære/befordre væksten er de

øvrige nævnte hovedelementer: Vækstpotentialet, vækstværktøjerne,

vejledningen og medfinansieringen.

Investering

Endelig

vurdering af

vækstpotentiale

/niveau

Vejledning/screening

i

lokal erhvervsserviceVækstkortlægning

i

Væksthus

Idealtypisk

sagsforløb

Træningvidere

arbejde

med

vækstplan

Midtjylland

1. vurdering af

vækstpotentiale/niveau.

Indledende

arbejde med

vækstplan

En central del af rationalet bag væksttypologien er, at vækst skabes på baggrund

af en dynamisk proces, hvor virksomhedernes forudsæt ninger og motivation

kontinuerligt forandrer sig. Ved at bringe el ementerne i væksttypologien i spil i en

bevidst proces, er det målet at styrke virksomhedernes eget vækstberedskab bedst

muligt.

SIDE 08 SIDE 09


KOMPETENCER TIL VÆKST

I Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) er målet at skabe vækst gennem kompetenceudvikling for alle

aktører med virksomhedskontakt i det midtjyske erhvervsudviklingssystem. MEA afholder årligt en række

arrangementer og moduler med forskellige emner, hvor målet er at formidle den nyeste viden om centrale

forhold, der har betydning for etablering og vækst af nye virksomheder.

For at sikre en høj faglig kvalitet på modulerne er oplægsholderne primært forskere fra førende uddannel-

ses- og videnmiljøer inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, spændende erhvervsfolk og private

rådgivere med god praktisk erfaring. Målgruppen er ansatte i den lokale og specialiserede erhvervsservice

samt andre relevante aktører – for eksempel kommuner, regionen, forsker- og udviklingsparker, innovati-

onsmiljøer og uddannelsesinstitutioner.

AKTIVITETER I 2012

Det har været et spændende og aktivt år i MEA. Fjorten moduler blev afholdt med følgende overskrifter:

• Økonomi og regnskabsforståelse

• Sociale Medier

• Hvorfor spørger du ikke bibliotekerne?

• De ejerledede virksomheder, ejerskifter og

generationsskifter

• Succesfulde netværk

• Klædt på til kapital

• Forretningsmodeller

EN GOD TRADITION

• Lær dine personlige virkemidler bedre at kende

• Fremtidens industri i Danmark

• Offentlig Privat Innovation

• Socialøkonomiske virksomheder

• Introduktion til vindmølleindustrien

• Service Innovation

• KASK Business Coach internat om koblingen mellem

innovation, kundebehov og forretningsudvikling

En gang om året inviteres alle aktører fra det midtjyske erhvervsudviklingssystem til at deltage i Erhvervsudviklingsdøgnet, som spænder

over to dage med inspirationsoplæg fra førende erhvervsfolk og forskere, udveksling af erfaringer på tværs af arbejdsfelter og networking med

kolleger.

I 2012 blev Erhvervsudviklingsdøgnet afholdt i Skanderborg i dagene den 22.-23. marts under overskrifterne ”Kan – og skal – vi spotte talenterne?”

og ”Nye markeder og forretningsmuligheder i en krisetid!”. Godt 140 deltagere var samlet i Skanderborg - partnerne i KASK Inkubator

programmet fra Norge og Sverige deltog også i arrangementet.

www.MEAmidt.dk

SAGT OM MEA…

Om modulerne i 2012

”Jeg synes, at der var et godt fagligt indhold og en god vekselvirkning

mellem oplæg og øvelser.”

”Det er godt, at der er øvelser, så man får prøvet teorien på egen krop.”

”Gode oplæg med meget relevante cases.”

”Godt og inspirerende arrangement med gode muligheder for dialog.”

”Interessant, at blive præsenteret for konkrete værktøjer. Som i øvrigt blev

præsenteret og brugt i løbet af dagen med gode jordnære eksempler.”

”Dejligt, at et ret kompliceret emne kan gøres visuelt overskueligt og lettere

tilgængeligt.”

”Kombinationen af et fagligt højt niveau og en praktisk vinkel på emnet

var tæt på perfekt!”

SIDE 10 SIDE 11


REGIONALE AKTIVITETER

I region Midtjylland har alle iværksættere og virksomheder let adgang til erhvervsfremmende

erhvervsservice. Erhvervsservicen består af tre tilbud:

· Lokal Erhvervsservice: vejledning og afklaring til alle iværksættere og virksomheder i

lokalt regi

· Fokuseret Erhvervsservice: målrettede tiltag overfor udvalgte sektorer og områder, som

spiller en særlig rolle i den lokale erhvervsudvikling

· Specialiseret erhvervsservice: kortlægning af vækstpotentialet hos Væksthus Midtjylland

Væksthus Midtjylland har i forlængelse af den specialiserede erhvervsservice mulighed for at

medfinansiere vækstforløb via et udvalg af regionale udviklingsprogrammer, såfremt det er

det, virksomheden har behov for.

Få overblik over alle regionale tilbud og ordninger på www.imidt.dk

SIDE 12 SIDE 13

REGIONALE AKTIVITETER


Favrskov Kommune

Favrskov er Årets Iværksætterkommune 2012. En udstrakt service og gode resultater af en fokuseret

indsats for iværksættere er nogle af årsagerne til, at erhvervsklimaet i Favrskov er et af landets bed-

ste. I 2013 fortsætter vi bestræbelserne på at give de bedst mulige vilkår for virksomhederne. For det

er virksomhederne, der skaber den vækst, vi har brug for.

NILS BORRING : borgmester i Favrskov Kommune

Jydsk Tagteknik

Vækst i omsætning og beskæftigelse samt store synergieffekter er resultatet af et KLYNGEmidt-samarbejde om energioptime-

ring mellem Jydsk Tagteknik, Thorlund Tagteknik og Nilsol Energi. “Det har været en meget positiv og på mange områder givtig

oplevelse at deltage i samarbejdet. Den nødvendige administration og papirarbejdet er håndteret smidigt, så tiden er brugt på

vækstmulighederne,” siger Danny Kromanne, ejer af Jydsk Tagteknik.

www.jydsktagteknik.dk

IH-Marine

IH-Marine sælger sikkerhed i form af fortøjnings- og overvågningsudstyr til olie- og gashavne,

og gennem INVESTORmidt har en kapitalcoach skabt forbindelse til tre investorer. ”Siden

vores første spæde skridt med virksomheden har vi haft kontakt til Væksthus Midtjylland, som

har givet os en sparring og rådgivning, der har været en ganske væsentlig del af årsagen til

vores succes,” siger Carsten Hansen, en af de to stiftere bag IH-Marine.

www.ih-marine.dk

SIDE 14 SIDE 15


Hedensted Kommune

DANSK PRODUKTIONS UNIVERS – VELKOMMEN TIL EN NY DIMENSION

Hedensted Kommune satser stort på industrien. Industriproduktion er dynamo for vækst og grundlag

for velfærd. Derfor vil vi skabe Dansk Produktions Univers (www.danskproduktionsunivers.dk). Vores

vision er et sted, som bliver centrum for etablering og udvikling af produktion, hvor forskning og prak-

tik mødes og skaber konkurrencedygtige virksomheder, en rugekasse for spinoff. Kort sagt - et sted,

hvor der kan eksperimenteres, udforskes, udvikles og nytænkes! Vi er i fuld gang med at realisere

Dansk Produktions Univers og ser frem til det fortsatte arbejde med alle vores samarbejdspartnere.

KIRSTEN TERKILSEN : borgmester i Hedensted Kommune

Heco International

Travlhed, flaskehalse og stress var en del af hverdagen hos Heco International, inden produktionsvirksomheden påbegyndte et

lean-projekt støttet af Væksthus Midtjylland. ”Konsulenten kunne se på vores processer med friske øjne. Vi havde ikke turde kaste

os ud i et så komplekst projekt på egen hånd, så hjælpen fra VÆKSTmidt Accelerator var afgørende,” fortæller Carsten Steffensen,

der er direktør i Heco.

www.heco.dk

OT Lauridsen

Inventarvirksomheden OT Lauridsen fik hjælp fra Væksthus Midtjylland til at markedsføre et nyt forretnings-

koncept til landets idrætshaller. Konceptet skal gøre det lettere at sætte sunde alternativer på menuen.

”Den rådgivning, vi har fået støtte til gennem FØDEVAREmidt, har gjort os lang mere professionelle i vores

tilgang til kommunikation med kunderne, siger Annemette Lauridsen,” projektkoordinator for OT Sport.

www.ot-lauridsen.dk

SIDE 16 SIDE 17


Herning Kommune

Danmarks bedste Erhvervsklima. Den titel gav DI Herning i 2012. Den gode udviklende dialog, kom-

petente service og de rigtige rammebetingelser har vores fortsatte fokus. Vi vil produktion og globale

konkurrencedygtige erhverv. Vi ønsker, at såvel iværksætteren som den etablerede virksomhed væk-

ster, og vi vil gribe den udvikling, der ligger indenfor især oplevelsesøkonomi, erhvervsturisme, klima

og velfærdsteknologi.

LARS KRARUP : borgmester i Herning Kommune

Jydsk Aluminium Industri

For Jydsk Aluminium Industri betød en stigende konkurrence, at produktionsvirksomheden fik behov for nye kompetencer. ”Frem

for at ansætte nyt personale valgte vi at tilbyde opkvalificering til vores ufaglærte medarbejdere. Igennem Væksthus Midtjyllands

KOMPETENCEmidt-program er ti medarbejdere nu godt på vej mod et svendebrev”, fortæller Jonna Riber, der er HR-koordinator i

Jydsk Aluminium Industri.

www.jai-alu.dk

Interceptor Entertainment

Spiludviklingsvirksomheden Interceptor Entertainment, der har medarbej-

dere, partnere og kunder i hele verden, fik hjælp til at udvikle en træfsikker

model til at tiltrække investorer samt advokatrådgivning i forbindelse med

kontrakter. ”Vi har nu en strategi, der kan hjælpe os med at skaffe den

fornødne kapital. Og vi har fået en partner, som vi vil få glæde af fremover

også”, siger Frederik Schreiber, direktør i virksomheden.

www.interceptor-entertainment.com

SIDE 18 SIDE 19


Holstebro Kommune

MARKANTE RESULTATER I HOLSTEBRO

I 2011 blev erhvervsservice i Holstebro Kommune nyorganiseret. Det har i 2012 bl.a. resulteret i, at der

i kommunen laves markant flere kortlægninger af virksomheders vækst og muligheder for udvikling

end i kommuner, som vi i indbyggertal kan sammenligne os med. Indsatsen skal skabe udvikling i

eksisterende virksomheder og styrke iværksætterne. Det sikres gennem en tæt kontakt til det regionale

erhvervsfremmesystem og med stort fokus på at anvende lokale rådgivere. I den målrettede indsats

kan vi notere en markant højere værdiskabelse for vores virksomheder.

H. C. ØSTERBY : borgmester i Holstebro Kommune

Plus Tec

Der skulle en omfattende produktundersøgelse til, før gyllealarmen fra iværksættervirksomheden Plus Tec blev accepteret af

konsulenter, myndigheder og landmænd. ”Men for en ny virksomhed er produktundersøgelsen en tung udgift at løfte, så vi søgte

støtte via CleanTEKmidt. Nu kan vi dokumentere, at vores alarm er i orden, og derfor mærker vi en anden respekt omkring vores

firma,” siger direktør Jørgen Seerup.

www.plustec.dk

Dansk Mink Papir

Dansk Mink Papir har udviklet en revolutionerende maskine, der skal gøre hverdagen lettere for minkavlere verden over.

”Med støtte fra Væksthus Midtjylland har vi gennem et forstudie fået bekræftet, at idéen er god, og at teknologierne virker

efter hensigten. Det har givet os mod på at sætte maskinen i produktion,” fortæller Thomas Hedegaard, udviklingschef i

Dansk Mink Papir.

www.minkpapir.dk

SIDE 20 SIDE 21


Horsens Kommune

Horsens Kommune er og skal være en vækstkommune. Befolkningstilvæksten er rekordhøj, og der

satses målrettet på at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Uden arbejdspladser ingen vel-

færd, og derfor skal det være nemt og attraktivt at placere virksomheder og investeringer i Horsens

Kommune. Det er der maksimal fokus på i tæt dialog med virksomhederne. Perspektiverne i at udvikle

midtbyen og havneområderne er store, og derfor holdes i foråret en investorkonference, ligesom vi net-

op har ansat en by- og havneudviklingschef, som skal udvikle og tiltrække investeringer til Horsens.

PETER SØRENSEN : borgmester i Horsens Kommune

EJV Tooling

En strategi om at vokse i Sverige er kommet godt fra start for EJV Tooling, der producerer værktøjer til bl.a. stansning og bukning

af stålemner. ”Vi har deltaget på relevante messer og gennem Eksportrådet fået kontakt til en række potentielle kunder,” siger

Jesper Kjærby, ejer af EJV Tooling. ”Vi havde intet forhåndskendskab til, hvordan vi skulle gribe processen an, så den rådgivning,

vi har fået, har været uvurderlig,” siger han.

www.ejvtooling.dk

Voicebird

Efter 15 år på farten med daglige telefonmøder fik Flemming Christensen nok af at glemme detaljer som følge af ulæselige notater

og referater skrevet flere dage efter. Svaret blev Voicebird – en fysisk enhed, der kan optage mobiltelefonsamtaler via bluetooth.

”Produktion og koordinering havde vi fod på, men markedsstrategien haltede. Her var rådgivningen, vi fik via Væksthus Midtjylland,

central,” siger Flemming Christensen, direktør for Voicebird.

www.voicebird.com

SIDE 22 SIDE 23


Ikast-Brande Kommune

Et Erhvervsklima i top

Det er attraktivt at drive virksomhed i Ikast-Brande Kommune. Det viser DIs erhvervsklimaundersø-

gelse, hvor Ikast-Brande Kommune de seneste tre år har været placeret i top 2.

Som kommune er det vigtigt, at virksomhederne oplever en hurtig og kompetent sagsbehandling og

en tæt dialog med såvel politikere som embedsmænd. Vi kalder det ”at udøve myndighed med et

servicegen”.

Vi ønsker generelt at understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder. Derfor ser vi erhvervspolitik

meget bredt. Det er også gode uddannelsesmuligheder, en aktiv jobindsats og gode pasningsmuligheder.

CARSTEN KISSMEYER : borgmester i Ikast-Brande Kommune

JYFA Maskinværksted

Nye eksporteventyr venter forude for JYFA Maskinværksted, der har fået specialgodkendt en ny tysk vogn til kreaturtransport.

Virksomheden, der allerede har eksport til bl.a. Norge, Sverige og Letland, satser nu også på det tyske og østrigske marked. ”Der

er ingen tvivl om, at processen med at indtage et nyt land er blevet lettet betydeligt med den kompetente rådgivning, vi har fået

fra Eksportrådet,” siger Iben Tvermose fra JYFA Maskinværksted.

www.jyfa.dk

Niebuhr Gears

Tandhjulsfabrikanten Niebuhr Gears med base i Ikast ønskede at optimere produktionsflowet og ruste forretningen til den inter-

nationale konkurrence. ”Støtten fra VÆKSTmidt Accelerator betød, at vi med hjælp fra en lean-konsulent kunne få friske øjne på

vores produktion og blandt andet forøge vores leveringsperformance med 30 procent,” fortæller Annette Moesgaard, Operations

Manager i Niebuhr Gears.

SIDE 24 SIDE 25

www.niebuhr.dk


Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune hænger erhvervsudviklingen sammen med jobskabelse. Det erhvervspolitiske om-

råde har en særlig høj prioritet for kommunen. Derfor arbejder kommunen også tæt sammen med

resten af erhvervslivet om at skabe nye virksomheder gennem nytænkende projekter. Vores erhvervs-

service, som vi driver i samarbejder med Væksthus Midtjylland, er en central spiller i udviklingen af

projekterne.

ERIK FLYVHOLM : borgmester i Lemvig Kommune

Smed Marine Service

Ny viden om regnskabsanalyse, hjemmesideoptimering og personprofilering har det seneste år fundet vej til smedeværkstedet

Smed Marine Service på Thyborøn Havn, hvor ejer Kenneth Smed har været en del af udviklingsforløbet PLATO. ”Det kan kun anbe-

fales at deltage i sådan et forløb. Vi er blevet klædt rigtig godt på som ledere og er blandt andet blevet gjort opmærksomme på,

hvilke muligheder vi har for at optimere vores virksomhed,” fortæller han.

www.smedms.dk

Dantrafo

Med konsulenthjælp har Ivan Gam, der i 2009 købte Dantrafo, vendt millionunderskud til overskud. VÆKSTmidt Accelerator har

medfinansieret et vækstforløb – et forløb med fokus på optimering af værktøjer til økonomisk afrapportering, som har givet le-

delsen bedre overblik i det daglige. ”Vi har sparet masser af administrativ tid og skabt større gennemsigtighed” siger Ivan Gam.

SIDE 26 SIDE 27

www.dantrafo.dk


Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune skaber vi udvikling og vækst gennem tæt dialog med erhvervslivet, strategiske

partnerskaber og ved at fokusere og prioritere indsatserne. Erhvervspolitikken får liv og bliver til hånd-

gribelige resultater gennem:

• En sammenhængende, fleksibel service af høj kvalitet til alle virksomheder

• Vedvarende fokus på vores særlige styrkeområder indenfor energi og miljø, turisme,

APRO Wind

Da APRO Wind bevægede sig fra 10 til 100 medarbejdere på bare ét år, fik virksomheden brug for at implementere nye interne pro-

cesser for sin kvalitets- og arbejdsmiljøstyring. ”Via VÆKSTmidt Accelerator fik vi støtte til et konsulentsamarbejde med firmaet

European House of Quality, der har guidet os gennem implementeringen af et nyt styringssystem og støttet os i struktureringen af

vores arbejdsprocesser.” Det fortæller Evy Tykgaard, der er QHSE Manager hos APRO Wind.

www.apro.dk

transport, fødevareområdet og fremstillingsvirksomheder

• Satsninger på nye og anderledes potentialer for vækst

JAN PETERSEN : borgmester i Norddjurs Kommune

International Furniture

Med en stærk Corporate Social Responsibility-profil er møbelproducenten International Furniture nu rustet til at imødekomme

kundernes krav til virksomhedens sociale ansvar. ”CSR er et vigtigt konkurrenceparameter og en forudsætning for at sikre vores

fremtidige vækst,” siger Henrik Bøgild Nielsen, ejer af International Furniture, der gennem Væksthus Midtjylland har fået hjælp til

at søge en støtteordning, så indførelsen af CSR nu er gennemført.

SIDE 28 SIDE 29

www.if-dk.com


Odder Kommune

Fokus på vækst og udvikling

Odder Byråd har i 2012 valgt at sætte ekstra fokus på vækst og udvikling. Der er vedtaget ny vækst-

strategi, og der er indledt en endnu tættere dialog med erhvervslivet og DI om udviklingen. Erhvervs-

livets rammebetingelser er et af fokusområderne. Der etableres bl.a. en vestlig forbindelsesvej, som

skal lette adgangen til motorvejssystemet. For iværksættere er der etableret et innovativt og inspi-

rerende erhvervshus Vokseværket – og kultur- og sundhedserhverv skyder op i VitaPark. Udvikling

fortsætter i 2013, hvor vi er klar til at sætte endnu mere fokus på vækst og udvikling.

ELVIN J. HANSEN : borgmester i Odder Kommune

iTOOLS

Med hjælp fra VÆKSTmidt Accelerator er det otte år gamle firma iTOOLS, der fremstiller værktøj til håndværkere, på vej ud på

det globale marked, og første skridt er BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). ”Vi valgte at starte op i Rusland, og fik

konsulentbistand fra en ekstern rådgiver, der netop er specialist på det geografiske område. Vi har netop afsluttet første fase af

Accelerator-forløbet, og er millimeter fra at lukke den første store millionordre. Hvis det lykkes, så har midlerne i VÆKSTmidt Ac-

celerator haft et meget konkret udbytte,” konstaterer Ulrik Bruhn.

www.itools.dk

Automatikcentret

”Målet er at få en bestyrelse eller et advisory board,” fortæller Robert W. Thorsen, medejer af Automatikcentret,

der projekterer og sælger komponenter til energi, vand, varme og ventilation. Foreløbig har en kortlægning af

virksomhedens vækstmuligheder ført til ændringer i organiseringen og sat fokus på nye kundesegmenter. ”Vi har

set på os selv i helikopterperspektiv og bliver nu holdt til ilden med at nå de vækstmål, vi sætter os,” siger han.

www.automatikcentret.dk

SIDE 30 SIDE 31


Randers Kommune

Vækst i partnerskab

Vækst kræver vilje til at gå nye veje i samarbejde. I Randers vil vi mulighederne. Derfor fokuserer og

prioriterer vi indsatsen med vækstlokomotiver, der har potentiale til at skabe udvikling på en interna-

tional bane. Det er for eksempel Industry Smart Center, hvor virksomheder i klynger går sammen om at

levere klog industriproduktion til internationale kunder. Og det gælder kommunen, der vil være loko-

motiv for offentligt-private partnerskaber med fokus på udvikling. Vi involverer os og skaber dermed i

samspil med erhvervslivet optimale forhold for både nye og eksisterende virksomheder.

HENNING JENSEN NYHUUS : borgmester i Randers Kommune

Vink Plast

Fra praktikant til fastansat medarbejder. Gennem et forløb under KOMPETENCEmidt med uddannelsescenter Tradium fik Vink Plast

afdækket sit behov for arbejdskraft. Et KOMPETENCEmidt-støttet kursus for ledige i CNC- og svejseteknik blev efterfølgende opret-

tet, og en kursusdeltager blev tilknyttet Vink Plast som praktikant. ”Det gik over al forventning, og praktikanten er nu ansat som

medarbejder,” siger produktionschef Jesper Stordal fra Vink Plast.

www.vink.dk

RadiJet

Med hjælp fra en kapitalcoach har RadiJet, der udvikler og producerer gasturbine-elgeneratorer til blandt andet

elbiler, fået udarbejdet præsentationsmateriale målrettet potentielle investorer. ”Forudsætningen for vækst i en

udviklingsvirksomhed som vores er kapital, og gennem kapitalcoachen har vi sparet både dyrekøbte erfaringer

og fået rettet fokus mod, hvad investorerne forespørger,” fortæller Poul Lading, ejer af RadiJet.

SIDE 32 SIDE 33

www.radijet.dk


Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret erhvervskommune.

Vi har den vestjyske stædighed, der får tingene til at ske. Vi er en kommune med fokus på vækst. Det

opnår vi gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvor vi i fællesskab arbejder for at forbedre de

lokale rammevilkår.

Vi har i 2012 reformeret vores lokale erhvervsfremme for at styrke Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, som

det sted, hvor dialogen mellem erhvervsliv og kommune er organiseret. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

står desuden i spidsen for en større satsning på formidling af viden på alle niveauer kaldet INNOVEST.

Denne satsning adresserer en lang række centrale udfordringer i de lokale rammevilkår. INNOVEST

indeholder bl.a. et lokalt udbud af erhvervsrelevante videregående uddannelser, en lokal indgang til

en lang række vidensinstitutioner, formidling af højtuddannet arbejdskraft samt inspiration og støtte

til virksomheder der ønsker at styrke egen innovation. Den bygning, der skal rumme dette og meget

mere, står klar i 2014, men initiativerne er sat i værk.

IVER ENEVOLDSEN : borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune

Lem Beslagfabrik

Voksende norske investeringer i infrastruktur gjorde nabolandet til et attraktivt eksportmarked for de tre produktionsvirksomhe-

der BM2 Industri, VST Industri og Lem Beslagfabrik. ”Derfor etablerede vi et forpligtende eksportnetværk, som via KLYNGEMIDT

fik konsulenthjælp til at gennemføre nødvendige markedsanalyser i Norge og strikke samarbejdet fornuftigt sammen. Vi har fået

et gennemarbejdet udgangspunkt for at beslutte, om det er nu, vi skal satse stort i Norge,” fortæller Peter Lambæk, direktør hos

Lem Beslagfabrik.

www.lem-beslagfabrik.dk

VM Tarm

Et forældet økonomisystem tyngede vækstpotentialet hos den vestjyske tankvognsproducent VM Tarm. ”Derfor

søgte vi støtte via VÆKSTmidt Accelerator til et samarbejde med firmaet Bredana, som har leveret et ERP-system,

der er skræddersyet til os. At økonomi og planlægning er blevet strømlinet har medvirket til at skabe markant

vækst i vores omsætning og overskud,” siger Brian Andersen, teknisk chef hos VM Tarm.

SIDE 34 SIDE 35

www.vmtarm.dk


Samsø Kommune

Samsø Kommune har som målsætning at skabe flere arbejdspladser på øen. Derfor har der i 2012 i

den lokale erhvervsservice været lagt vægt på opsøgende erhvervsservice både til iværksættere og

virksomheder. Endvidere er der etableret en række erhvervsnetværk med henblik på erfaringsudveks-

ling og fælles udvikling. Det er målsætningen at motivere til vækst og innovation gennem netværks-

arbejde.

JØRN C. NISSEN : borgmester Samsø Kommune

Samsø Mel

Efter en årrække med økologisk korndyrkning af marker på Samsø har Morten Ø. Kristensen nu startet virksomheden Samsø Mel,

der forarbejder markernes udbytte til hvede- og rugmel. Et forløb med Væksthus Midtjylland har afdækket virksomhedens styrker

og svagheder, og fokus er nu rettet mod afsætningsmulighederne. ”Vi var på bar bund i forhold til afsætningen og har nu fået en

række idéer til, hvem vi skal gå efter,” fortæller Morten Ø. Kristensen.

Seaplanes

Iværksættervirksomheden Seaplanes drømmer om at fragte passagerer hurtigt og effektivt mellem Aarhus

og København i vandfly. ”Med hjælp fra STARTmidt Accelerator har vi fået adgang til et netværk i superligaen.

På næsten ingen tid har de hjulpet os med at udvikle en vandtæt forretningsplan og et realistisk budget til at

præsentere for potentielle investorer,” siger Rune Balle, direktør i Seaplanes.

www.seaplanes.dk

SIDE 36 SIDE 37


Silkeborg Kommune

Fuld fart på fremtiden

For Silkeborg Kommune er det afgørende at komme tilbage på vækstsporet. Vi har derfor fokus på

en række større handlinger der skal ruste kommunen til fremtiden og indfri Byrådets ambitioner om

erhvervs- og befolkningsmæssig vækst. Det drejer sig bland andet om at udvikle rammerne for gode

handelsoplevelser i Silkeborg Midtby, et nyt Silkeborg Stadion til større sports- og kulturbegivenheder,

nye innovative rammer for læring og kreativitet i en ny uddannelsescampus og nye attraktive erhvervs-

områder for områdets virksomheder langs Silkeborgmotorvejen.

HANNE BÆK OLSEN : borgmester i Silkeborg Kommune

LINATECH

Kursen er sat mod vækst i den mere end 100 år gamle smede- og maskinvirksomhed LINATECH, der har været gennem en række

organisationsændringer efter indspark fra en ekstern konsulent. ”Vi har gennemført et hamskifte i virksomheden, der radikalt har

ændret den måde, vi agerer på i dag, og så vi er blevet langt skarpere på, hvordan vi imødekommer kundernes ønsker og når vores

vækstambitioner,” fortæller administrerende direktør Henrik Jeppesen.

www.linatech.dk

Fornax

”Vi vil gerne vokse, og derfor bevæger vi os længere ud geografisk,” fortæller Asbjørn Thoustrup, admini-

strerende direktør i Fornax, der udvikler og producerer udstyr til industriel varmebehandling. Virksomheden

har i forvejen stor eksporterfaring, og nu er opmærksomheden også rettet mod Rusland og Polen. ”Vi ved,

at der er et marked for vores produkter i de lande, og Væksthus Midtjylland har været indgangen til de rette

kontakter,” siger han.

SIDE 38 SIDE 39

www.fornax.dk


Skanderborg Kommune

I 2012 fastholdte Skanderborg sin position som stærk erhvervskommune. I de kommende år arbejdes

der på at realisere flere af initiativerne i erhvervspolitikken, bl.a. at skabe én indgang til det kom-

munale system for områdets virksomheder. Skanderborg Kommune er fortsat en aktiv deltager i det

tværkommunale erhvervssamarbejde Business Region Aarhus, hvor specielt satsningen omkring vel-

færdsinnovation har høj prioritet.

JØRGEN GAARDE : borgmester i Skanderborg Kommune

Ship-Maintenance Underwater

Et opsamlings- og filtersystem, der gør det muligt at rense skibsskruer i alle havne, blev med hjælp fra Væksthus Midtjylland

begyndelsen på et undervandseventyr for to erhvervsdykkere i Ship-Maintenance Underwater. En robot til miljørigtig rensning af

skibsskrog er nu også på vej. ”Væksthus Midtjylland hjalp os med at patentere løsningen og få den markedsført internationalt”,

fortæller Mogens Jørgensen, direktør i Ship-Maintenance Underwater.

www.smu-dive.dk

Kiermar Technology

Kiermar Technology har opfundet en pressemaskine, der gør det mere effektivt at fremstille metalprodukter.

Støtte fra Væksthus Midtjylland gjorde det muligt for Skanderborg-virksomheden at få teknisk assistance til

verdensnyheden, som dermed blev styrket markant inden lanceringen. ”Udbyttet af forløbet var rigtig, rigtig godt.

Vi fik opfyldt vores mål og har fået en meget bedre maskine,” fortæller adm. direktør Martin Hansen fra Kiermar

Technology.

www.kiermar.com

SIDE 40 SIDE 41


Skive Kommune

RENT LIV er Skive Kommunes særlige kendemærke. RENT LIV er også omdrejningspunktet for den

udvikling, der kendetegner Skiveegnen. Gennem 2012 har vi stillet skarpt på det udviklings- og vækst-

potentiale, vi har indenfor vores styrkeområder; fjorden, det aktive liv, de gode fødevareoplevelser og

bæredygtig energi. I overensstemmelse hermed har vi støttet op omkring en række projekter indenfor

kompetenceudvikling, iværksætteri, forretningsudvikling og innovation, energi og miljø, turisme samt

fødevarer. Målet er at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen, retningen er RENT LIV.

FLEMMING ESKILDSEN : borgmester i Skive Kommune

Polster Design

Med solid baggrund i møbelbranchen lancerede Tina Krarup i 2012 virksomheden Polster Design, hvor hun ny- og ompolstrer møb-

ler med sikker sans for stof- og farvevalg. ”STARTmidt Accelerator har både betydet, at Polster Design har fået et professionelt

ansigt udadtil i form af hjemmeside, logo og visitkort – og at jeg har fået hul igennem til et nyt kundesegment, som jeg forventer

mig meget af,” siger Tina Krarup, ejer af Polster Design.

www.polsterdesign.dk

Toft Care

Fødevarevirksomheden Toft Care ønskede at få bedre føling med kundernes

behov. En ny digital platform skal skabe genvej til dialog. Direktør Peter

Høyer Toft er ikke i tvivl om, at støtteordningen har været værdifuld: ”Det

er fantastisk at få en konsulent ud, som er oprigtig interesseret i at bringe

virksomheden videre, som kan kortlægge processen og som samtidig ken-

der markedsmekanismerne i vores branche.”

SIDE 42 SIDE 43

www.toft-care.dk


Struer Kommune

2013 bliver året, hvor Struer Kommune skruer op for udviklingen af et tværgående projekt med titlen

”Lydens By”. Vi vil bruge Lydens By som et fælles lokomotiv for udvikling og vækst i kommunen.

Lyd kendetegner de erhvervskompetencer og kvaliteter, der er særlige for kommunen. Lyd har en særlig

kulturhistorie i området og er et aktiv, som er med til at karakterisere byen og kommunen. Det skal

styrke erhvervslivets position inden for teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi – men også til-

trække kompetencer, der kan sætte en innovativ dagsorden for udviklingen af nye velfærdsløsninger.

NIELS VIGGO LYNGHØJ : borgmester i Struer Kommune

Solia

Solcelleleverandøren Solia har på to år opbygget en stærk position i Danmark, og nu gælder det udlandet. ”Lovgivningen for til-

skudsordningen til solceller er blevet ændret, og vi skal finde nye markeder,” fortæller salgsdirektør Søren Madsen. Derfor er en

konsulent sat til at undersøge eksportmulighederne til Østeuropa. ”Vi er håndværkere, og det betyder meget, at vi får hjælp af de

rette konsulenter, når nye udfordringer opstår,” siger Søren Madsen.

www.solia.dk

Conpleks Innovation

Ingeniørfirmaet Conpleks Innovation har udviklet en kanyle-bytte-boks til narkomaner i tæt samarbejde med

Vejle Misbrugscenter. Projektet har fået tilskud til en industriel designer og en patentundersøgelse. ”Med hjælp

fra STARTmidt Accelerator har vi skabt et flottere produkt, fået overblik over patentsituationen og sikret vo-

res design mod piratkopiering,” siger Tom Simonsen, adm. direktør i Conpleks Innovation. Conpleks Innovation

specialiserer sig i velfærdsteknologi. Ud over kanyle-bytte-boksen har virksomheden bl.a. udviklet en Wireless

Controller, som vises på billedet.

www.conpleks.com

SIDE 44 SIDE 45


Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune har vi i 2012 haft stor opmærksomhed på at styrke kommunens profil som en

erhvervsvenlig kommune. Både kommunaldirektøren og jeg har besøgt og været i dialog med en lang

række lokale virksomheder. Målet er, i fællesskab, at skabe de bedste rammebetingelser for vækst, nye

arbejdspladser og en mangfoldig og bæredygtig erhvervsstruktur med virksomheder i alle størrelser

og inden for en bred vifte af brancher. Særligt har vi haft fokus på vilkårene for de mange sunde pro-

duktionsvirksomheder i kommunen.

KIRSTINE BILLE : borgmester i Syddjurs Kommune

Schjerning Farver

”Ledelsen skal jo selvfølgelig vedligeholdes lige som alle andre systemer i en virksomhed”, siger Jan Frandsen, der deltager i

projektet Vækst via Ledelse. Han har ejet Schjerning Farver siden 2008 og bruger Vækst via Ledelse til at blive klogere på, hvor

han kan blive bedre som leder. ”Det handler om at ruste virksomheden til at klare sig i konkurrencen. Ledelse er et af de steder,

hvor vi opruster,” siger han.

www.schjerning-farver.com

Excellent Systems

Excellent Systems har udviklet et system til at reducere energiforbruget i bygninger med fladt tag – sommer og vinter. Ved

hjælp af luftcirkulation mellem et lag fliser og tag reduceres behovet for aircondition eller opvarmning i bygningen. ”Vi er nu

i gang med at dokumentere, hvor store mængder kilowatt-timer og CO2 der kan spares,” siger adm. direktør Ole Frederiksen.

Dokumentationsfasen kræver konsulentbistand – og her støtter Væksthus Midtjylland.

SIDE 46 SIDE 47

www.rampe.dk


Viborg Kommune

I Viborg Kommune har vi et robust og udviklingsorienteret erhvervsliv. Med udgangspunkt i kommu-

nens udviklingsstrategi er der erhvervspolitisk fokus på et godt erhvervsklima og på de brancher, der

i årene fremover kan skabe vækst og arbejdspladser. Derfor satser vi blandt andet på animation, grøn

teknologi og bæredygtig produktion.

Viborg Kommune har særligt fokus på internationalisering. Viborg Kommune vil derfor fortsat under-

støtte virksomhedernes muligheder for at få fodfæste på de internationale markeder, ved blandt andet

at tilbyde samarbejde gennem kommunens mange internationale kontakter og netværk.

SØREN PAPE POULSEN : borgmester i Viborg Kommune

Juice4you

Det skal være nemt at få den rette energi, når kroppen har allermest brug for det. Det er idéen bag Inge Kjær Thestrups virksomhed

Juice4you, der med støtte fra FØDEVAREmidt er kommet godt fra start med at levere nøje sammensatte frugt- og grøntsagspakker

til presning af frisk juice. ”Vi har nu nået det niveau, hvor vi har brug for maskinel hjælp, for vores kunder er vedholdende, og nye

kommer til,” siger Inge Kjær Thestrup.

www.juice4you.dk

Danish Aerotech

Fra 147 kg til 6,4 kg på rekordtid. Danish Aerotech, der fremstiller dele til militære luftfartøjer, kan

nu langt hurtigere end tidligere bearbejde aluminiumsemner til eksempelvis instrumentpaneler på

militærhelikoptere. Effektiviseringen er resultatet af et forløb med videnscentret DAMRC, som virk-

somheden har fået støtte til at deltage i. ”Vi er blevet mere konkurrencedygtige, og på sigt betyder

det øget vækst,” siger adm. direktør Jan Jørgensen.

SIDE 48 SIDE 49

www.aerotech.dk


Aarhus Kommune

Aarhus har mulighederne for at bidrage til et nyt og stærkere samfund. Vi har et godt udgangspunkt

som en progressiv by, der vil løse verdens små og store udfordringer – lokalt, nationalt og globalt.

I 2012 passerede vi 315.000 indbyggere og 50.000 studerende på byens videregående uddannelser, de

første beboere flyttede ind på vores nye havnenære byområde – og Aarhus blev udpeget som Europæisk

Kulturhovedstad.

Aarhus er en fantastisk ramme for det gode liv. Det giver et solidt fundament for vores vækstambitio-

ner – og skaber forudsætningen for, at Aarhus kan fortsætte den positive udviklingsspiral.

JACOB BUNDSGAARD : borgmester i Aarhus Kommune

Food Solutions

Food Solutions producerer kvalitetsfødevarer til fornuftige priser. I samarbejde med FØDEVAREmidt har Food Solutions gennemført

et strategiforløb, der bl.a. har gearet selskabets økologiske brand Madame Butterfly til fremtidige eksporteventyr. ”Gennem stra-

tegiforløbet har vi fået øget fokus på, hvad det er, vi er gode til, og vi har fået afdækket Madame Butterflys potentiale,” fortæller

Kristian Lauridsen, direktør i Food Solutions.

www.foodsolutions.dk

Unisense

Unisense har udviklet en robust og produktionsvenlig lattergassensor til spildevandssektoren.

”Støtten har betydet, at vi turde tage chancen og kaste os ud i at afprøve nogle helt nye designs. Det

har været meget givende at have en designer tæt på og samtidig få DHI’s viden om et markedsområde

knyttet tæt sammen med udviklingen”, siger Mikkel Holmen Andersen, CTO hos Unisense.

www.unisense.com

SIDE 50 SIDE 51


NATIONALE AKTIVITETER

Early Warning

Early Warning hjælper kriseramte virksomhedsejere med at overleve eller lukke deres virksomhed på bedst mulige vilkår for ejeren. Early

Warning består i dag af godt 120 frivillige rådgivere fordelt over hele landet. Derudover er der tilknyttet Early Warning konsulenter, som er

ansat i de regionale Væksthuse. Early Warning administreres af Erhvervsstyrelsen og gennemføres under ledelse af Væksthus Midtjylland i

samarbejde med de øvrige regionale Væksthuse i Danmark.

www.earlywarning.dk

Etnisk Erhvervsfremme

Etnisk Erhvervsfremme er et nationalt initiativ, der har til formål at fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og

virksomhedsejere. Etnisk Erhvervsfremme udvikler og forbedrer vejledning i forhold til nydanske virksomhedsejere, iværksættere og poten-

tielle iværksættere – herunder også unge nydanskere under uddannelse, kvinder og medfølgende ægtefæller. Initiativet er forankret i Vækst-

hus Midtjylland, hvor det nationale videnscenter er placeret. Videnscentret har til opgave at lede indsatsen samt opsamle og koordinere viden

og netværk og tilbyde vejledere kompetenceudvikling. Bag initiativet er et partnerskab mellem Københavns, Odense, Slagelse, Vejle, Aalborg

og Aarhus Kommuner, regioner, Beskæftigelsesministeriet repræsenteret ved Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet

repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen.

www.etniskerhvervsfremme.dk

Kapital Gennem Rådgivning

Kapital Gennem Rådgivning er et landsdækkende initiativ igangsat af Erhvervsstyrelsen. Formålet med initiativet er at støtte vækstvirksomheders

muligheder for at fremskaffe kapital. Initiativet indeholder bl.a. tilbud om tilknytning af en ”kapitalcoach”, der kan hjælpe vækstvirksomheden med

at finde kapital, mulighed for gennemførsel af finansieringstjek samt forskellige workshops og masterclasses.

www.vhmidtjylland.dk/kgr

Vitus

Vitus er Eksportrådets eksportprogram, som hvert halve år giver 10 særligt udvalgte små- og mellemstore virksomheder mulighed for at kick-

starte eksportsalget hurtigt og effektivt på et nyt marked inden for EU, EFTA, Nordamerika og Oceanien. Forløbet er intensivt og strækker sig over

ni måneder. Hver virksomhed får tilknyttet en eksportrådgiver med relevant sektor- og salgserfaring fra Eksportrådets lokale repræsentation i det

valgte land. Virksomheden og eksportrådgiveren deltager i fællesskab i to workshops over to dage med internationalt anerkendte eksperter for at

udvikle en solid eksport- og salgsstrategi rettet mod det valgte marked. Herefter giver et ekspertpanel respons på strategien, inden samarbejdet

fortsætter med en effektiv eksekvering i jagten på eksportordrer på det valgte marked. Programsekretariatet for Vitus er forankret i Væksthus

Midtjylland, som gennemfører opgaven i samarbejde med Symbion.

www.vitus.um.dk

Vitus Vækst

Vitus Vækst er Eksportrådets elite-eksportprogram, som hvert halve år giver 10 særligt udvalgte små og mellemstore virksomheder mulighed for at

kick-starte eksportsalget hurtigt og effektivt på et nyt marked uden for EU, EFTA, Nordamerika og Oceanien. Forløbet strækker sig over 15 måneder.

Som deltager får man tilknyttet en eksportrådgiver fra Eksportrådets lokale repræsentation i det valgte land. Virksomheden og eksportrådgiveren

deltager sammen i en Fact Finding tur på det valgte marked. Derudover afholdes der to workshops med internationalt anerkendte eksperter for at

udvikle en solid eksport- og salgsstrategi målrettet det valgte marked. Sidst, men ikke mindst, giver et ekspertpanel respons på strategien, inden

samarbejdet fortsætter med en effektiv eksekvering i jagten på eksportordrer på det valgte marked. Programsekretariatet for Vitus Vækst er for-

ankret i Væksthus Midtjylland, som gennemfører opgaven i samarbejde med Symbion, Eksportforeningen og Teknologisk Institut.

SIDE 52 SIDE 53

www.vitus.um.dk


Virksomhedernes kriseknuser forlænget med yderligere 3 år

Den første delaftale i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i november 2012 sikrer Early Warning

i yderligere tre år til udgangen af 2015. Dermed kan arbejdet med at bistå kriseramte virksomheder

og deres ejere fortsætte med uformindsket styrke i 2013. Der er indtil videre ikke noget som tyder på,

at krisen har sluppet sit tag i danske virksomheder. Konkurstallet er fortsat på et meget højt niveau,

og det er nu især ældre og større virksomheder som henvender sig til Early Warning. På landsplan

betjenes årligt mellem 650 og 700 virksomheder.

STÆRKT FAGLIGT MILJØ PÅ TVÆRS AF VÆKSTHUSENE

Early Warning er et landsdækkende initiativ forankret i de 5 Væksthuse under ledelse af Væksthus Midtjylland.

Der er i de enkelte væksthuse og på tværs mellem væksthusene opbygget et stærkt team af vækstkonsulenter,

med stor indsigt i at afklare kriseramte virksomheders udfordringer og muligheder for at løse krisesituatio-

nen. De har alle meget stor erfaring og viden indenfor følgende områder, som er udkrystalliseret som helt

afgørende for at bistå kriseramte virksomheder:

• Insolvensretligt overblik

• Turn-around ledelse/krisemanagement

• Finansiering/tilbud pengeinstituttet ikke kan sige nej til

• Mødet med mennesker i krise.

OVER 100 ERFARNE ERHVERVSFOLK ARBEJDER FRIVILLIGT OG ULØNNET

En hjørnesten i Early Warning er det store korps af frivillige, erfarne erhvervsfolk. Det er lykkedes at opbygge

et engageret og yderst professionelt korps. Det er typisk tidligere eller nuværende ledere, virksomhedsejere

eller specialister på bestemte felter. Fælles for dem alle er, at de har stor erhvervserfaring, livserfaring og

lyst til at hjælpe virksomheder i knibe og deres ejere. De indgår, sammen med vækstkonsulenterne, i et tæt

samspil og netværk, som sikrer, at virksomhederne kan tilbydes den rådgivning de har mest brug for.

Samarbejde med Danmarks dygtigste insolvensadvokater

Ca. 40 % af Early Warning virksomhederne lukker, som regel gennem konkurs.

Yderligere ca. 15 % må gennem en rekonstruktion eller akkordering, som sik-

rer at hele eller dele af virksomheden kan fortsætte på et sundt fundament.

Samarbejdet med insolvensadvokaterne sikrer, at forløbet af konkursen eller

rekonstruktionen på forhånd er planlagt så godt som muligt, og at konsekven-

serne for både virksomhed og ejer er belyst. Det er yderst kompetente og

rutinerede advokater som løser opgaven og vi har gennem

de mange sager og det tætte samarbejde fået en øget

forståelse for ejerens situation og behov undervejs

i forløbet, også blandt advokaterne.

Europæisk anerkendelse

I 2012 blev projektet indstillet som national dansk kandidat til European En-

terprise Promotion Award. Blandt 402 nationale kandidater i 30 EU lande slut-

tede Early Warning som shortlistet blandt i alt 14 kandidater. Begrundelsen

for nomineringen var en høj grad af originalitet, veldokumenterede resultater

samt en utraditionel og innovativ målsætning om at påvirke holdningerne til

at gå konkurs blandt iværksættere. Effektmålingen fra 2011 viser, at alene

målt på reduktionen af gæld til SKAT på de konkursramte virksomheder betaler

projektet sig tilbage med en faktor 5,5.

Kriseramt virksomhed – kriseramt ejer

Early Warning møder som regel ejere i dyb personlig krise. Hele deres funda-

ment er i fare: Identiteten; som selvstændig, som arbejdsgiver, som forsørger.

Det økonomiske fundament vakler, og mange skimter fuldstændigt økonomisk

kollaps for dem selv og familien. Derfor er de voldsomt hårdt klemt på rig-

tig mange fronter, og mødet med Early Warning er en stor befrielse, selvom

udkommet af mødet kan betyde at meget vidtrækkende konsekvenser ses i

øjnene. For konsulenter og rådgivere betyder det, at

evnen til at tage meget afgørende møder og samtaler er

en fundamental forudsætning for at lykkes.

SIDE 54 SIDE 55


Året der gik…

2012 har været et begivenhedsrigt år for Etnisk Erhvervsfremme. Mange forskellige materialer og initiativer er

sat i søen - både med fokus på vejledere og iværksættere.

Etnisk Erhvervsfremme har bl.a. udgivet magasinet BestPraxis 2 samt Iværksætterindeks for nydanskere 2012.

I en rapport om international viden sætter Etnisk Erhvervsfremme desuden fokus på udlandets erfaringer med

iværksættere med anden etnisk baggrund. Etnisk Erhvervsfremme har blandt andet udviklet online værktøjer

til opstart og drift af virksomhed og udarbejdet et inspirationsmateriale, som skoleledere og lærere kan bruge

til at gennemføre iværksætterforløb. Kvinderne har også været i centrum, da den årlige konference Kvinder Kan

i år havde et internationalt fokus og blev afholdt på engelsk. Desuden løb konkurrencen Entrepreneurship in

Denmark Award også af stablen i 2012.

REGION SYDDANMARK

Australske Hannah West, har i 2012 har startet virksomhederne Scale Angel og Besos, som bl.a. er en online salgsplatform til danske design-

virksomheder. Hun sætter stor pris på den vejledning, hun har fået via Etnisk Erhvervsfremme i Odense. ”Vejlederen har været en stor hjælp

gennem processen med at blive selvstændig. I starten, da jeg skulle finde det rigtige koncept, fik jeg god feedback, og vejlederen stillede en

masse spørgsmål, som hjalp mig med at fokusere mine ideer. Det var en uvurderlig hjælp for mig.”

Hannah West, stifter og medstifter af Scale Angel og Besos, Odense

Søstrene Rukiye og Rabia Turkyilmaz, der stammer fra Tyrkiet, driver frisørsalonen Style Station i Vejle på andet år. I opstartsfasen havde de

to unge søstre på 21 og 22 år stor gavn af Etnisk Erhvervsfremmes vejleders viden om markedsføring. ”Vejlederen har hjulpet os rigtig, rigtig

meget. Vi var meget unge og troede, at vi bare kunne starte en salon uden videre. Men vejlederen hjalp os til at få øjnene op for markedsføring,

både gennem annoncer, Facebook og vores egen kundekreds,” siger Rukiye Turkyilmaz. ”Vejlederen i Vejle havde også et godt netværk, som

vi ofte har haft brug for. Han har været en meget stor støtte for os.”

Rukiye Turkyilmaz, indehaver af Salon Style Station, Vejle

REGION NORDJYLLAND

Selvom bosniske Sekib Halilovic tidligere har været medejer af en virksomhed, rakte erfaringerne med virksomhedsdrift ikke helt, da han

i februar 2012 valgte at gå solo og starte egen elinstallatør-virksomhed ved Aalborg. Derfor har han gjort brug af Etnisk Erhvervsfremmes

vejleder i Aalborg. ”Jeg har fået 12 timers vejledning, og det har været rigtig godt for mig. Selvom jeg godt kendte til reglerne, så blev jeg

alligevel usikker, da jeg skulle håndtere skat, moms, fakturering og lignende i mit anpartsselskab. Jeg blev i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe

det an. Det har vejlederen hjulpet mig med, så alle formaliteter nu er på plads. Også markedsføringen af min virksomhed har han givet mig

gode input til,” siger han.

Sekib Halilovic, indehaver af SH El-teknik, Aalborg

REGION MIDTJYLLAND

Amerikanske Joel Southern valgte i foråret 2012 at starte egen konsulentvirksomhed efter mere end 20 år som politisk journalist i

Washington, DC. Da beslutningen om at blive selvstændig konsulent var taget, kontaktede Joel Southern Startvækst Norddjurs og blev

henvist til Etnisk Erhvervsfremmes vejleder i Aarhus. ”Vejlederen har været en stor hjælp og forsynet mig med vigtig information om,

hvordan man får et cvr-nummer, om skat og moms, og han har mailet en lang række brugbare links,” fortæller Joel Southern. En mentor

har vejlederen også anbefalet og fundet. ”Jeg var lidt skeptisk, men tænkte at jeg ville give det en chance. Og det er jeg glad for, for det

har været rigtig godt.”

JOEL SOUTHERN, oversætter og journalist, Auning ved Aarhus · [billedet]

REGION SJÆLLAND

Tyrkiske Salih Elaldi startede i foråret 2012 virksomheden Golden Trade sammen med kompagnonen Tevfik Cetin. De to havde i starten

mange ideer, som de fik hjælp af Etnisk Erhvervsfremmes vejleder i Slagelse til at strukturere. ”Jeg har rigtig mange ideer, og vejlederen

hjælper med at føre dem ud i livet,” siger Salih Elaldi. Han og vejlederen har et tæt samarbejde, som er til gavn for begge parter. ”For at

komme videre med ideer har jeg brug for en vejleder, og vejlederen har samtidig brug for os iværksættere til at få en forståelse af, hvad

der rører sig. Vi stoler på hinanden og hjælper hinanden gensidigt.”

Salih Elaldi, indehaver af Golden Trade, Slagelse

REGION HOVEDSTADEN

Australske Lauren Bowey driver virksomheden The Green Suitcase, som forhandler bæredygtige australske designerprodukter. Hun har

fået hjælp fra Etnisk Erhvervsfremme i København: “Københavns Erhvervsservice har været en stor støtte for mig gennem opstarts- og

vækstfasen af min virksomhed. Min deltagelse i Q-iværksætterforløbet gav mig en tiltrængt tro på, at min virksomhed kunne blive en

succes. At møde andre kvinder i den samme situation og høre om deres forretningsideer inspirerede mig virkelig. Vejledningen fra

professionelle var også meget værdifuld. Jeg synes, at det er fantastisk, at udenlandske iværksættere får denne hjælp – det får én til at

føle, at det, man laver, er værdifuldt. At starte virksomhed føles som at skubbe en stor sten op af et bjerg, så når der er vejledning og

gode råd at hente, får jeg meget mere motivation.

Lauren Bowey, indehaver af The Green Suitcase, København

SIDE 56 SIDE 57


Kapital gennem rådgivning

Danmark har mange dygtige iværksættere og vækstvirksomheder; men der er brug for endnu flere. Mange

virksomheder har brug for ekstern knowhow og kapital, før de kan tage næste skridt mod at etablere sig som

vækstvirksomhed. I regi af de fem regionale væksthuse har Erhvervsstyrelsen på denne baggrund i 2012 gen-

nemført initiativet Kapital Gennem Rådgivning. Initiativet fortsætter i 2013 og skal hjælpe vækstambitiøse

virksomheder til at finde den rette investor. Ikke alle forløb har resulteret i ny kapital, men nedenstående 5

virksomheder bekræfter, at initiativet virker som planlagt.

ANDERS HOFFMANN : vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

REGION SYDDANMARK

”Vores største udfordring har været at skaffe kapital til et nyt bryggeanlæg. Kun på den måde kan vi øge vores vækst,” forklarer ejer og

direktør i Midtfyns Bryghus, Eddie Szweda. Kapital gennem rådgivning skabte muligheden for at få professionel hjælp til de nødvendige

forretningsanalyser, og det overbeviste både bank og Vækstfonden om perspektivet i at mobilisere den nødvendige kapital til et større

produktionsapparat og nye lokaler. ”Når vi tager det nye anlæg i brug i maj får vi en tre gange så stor produktionskapacitet men de samme

lønomkostninger. Vi har sat et mål om en omsætning på 15 millioner om tre år, i stedet for de godt 5 millioner vi omsatte for i 2012. Det er nu

vi virkelig skal vækste, og rådgivningen til at skaffe kapital har været altafgørende,” understreger Eddie Szweda.

Midtfyns Bryghus, Eddie Szweda

REGION NORDJYLLAND

Det er med solide arketypiske nordjyske værdier Joann Lundis driver sin virksomhed. Hendes udfordring var modsat så mange andres, for hun

var i tvivl om, hvordan hun bedst forvaltede den fremgang og det overskud som hun gennem seks års hårdt arbejde har stablet på benene med

sin kiropraktiske klinik i Nørresundby. ”Man kan få mange gode råd hvis man mangler kapital, men der er også rigtig meget at hente, hvis

man som jeg, manglede vejledning i, hvordan jeg bedst skaber fundament for det sundhedshus i Nørresundby som jeg har planer om at sætte i

værk,” forklarer Joann Lundis. ”Jeg havde en femårsplan og en tro på at jeg med tiden kunne etablere et sundhedshus, men min dialog og kon-

takt til professionelle rådgivere betyder at jeg i dag er sikker på at mine mål kan realiseres på bare tre år,” forklarer den nordjyske kiropraktor.

Kiropraktisk Klinik, Joann Lundis

REGION HOVEDSTADEN

Et nyt produkt der kan forbedre de plastfyldninger som et flertal har i tænderne. Det er baggrunden for Aproxis nyetablerede samarbejde med

Welfare Tech Invest og DTU. ”Vi har patenteret et produkt der kan sikre at plastfyldninger ikke skrumper den lille procentdel, som de gør nu,

forklarer Per Bækgård, direktør i Aproxi. Udviklingsprocessen for nye produkter på det dentale område er lang, og kræver kapital, men en

kapitalcoach skaffede de afgørende og ikke mindst helt rigtige kontakter. ”Vi kom i kontakt med kilder til finansiering som vi ikke selv havde

tænkt over eller var kommet i nærheden af,” understreger Per Bækgård. Det keramiske materiale til den nye type plastfyldning er færdigud-

viklet i løbet af i år, og vil på lang sigt blive hovedindtægtskilden for Aproxi.

Aproxi, Per Bækgård

REGION MIDTJYLLAND

Særlige mikrofoner der udelukkende bruges til koncerter, studieoptagelser og koncerthuse, er for Thorkild Larsen

gået fra at være en nørdet hobby, til at være en virksomhed med kæmpepotentiale. Remic Microphones har gennem

Kapitalcoachforløbet fået kontakt til professionelle investorer, og nu satser virksomheden på det store gennembrud.

”Vi går efter guldet, man kan sige jeg er en lydnørd der er blevet professionel,” forklarer Thorkild Larsen, der har

mere end 20 års erfaring som lydtekniker med ind i Remic Microphones. De specialudviklede mikrofoner er allerede

nu i studier i USA, blandt andet hos talkshowværten David Letterman. ”Jeg har fået topprofessionelle mennesker

med mig, der forstår at gøre min viden til forretning, så jeg glæder mig,” siger Thorkild Larsen forventningsfuldt.

THORKILD LARSEN, Remic Microphones

SIDE 58 SIDE 59


Vitus – Sikker kurs mod nye nærmarkeder

Som en del af Eksportrådets strategi for 2010-2015 har Udenrigsministeriet udviklet eksportprogrammet Vitus.

Programmet vil i perioden give i alt 50 udvalgte virksomheder, med højt vækstpotentiale, hjælp og rådgivning

til at trænge ind på et nyt eksportmarked på rekordtid. Essensen af Vitus er solid forberedelse og benhård ek-

sekvering af en skræddersyet eksportstrategi helt frem til konkrete ordrer på blot ni måneder. 40 virksomheder

er allerede i mål, og har været meget tilfredse med forløbet. Derfor har vi i 2012 udvidet med endnu et hold,

som igangsættes primo 2013.

VIBEKE ROVSING LAURITZEN : centerchef, Udenrigsministeriet, Eksportrådet

REGION SYDDANMARK

Støtek i Vojens har på rekordtid opnået stor succes med deres aluminiumsstøbeovne i USA. ”Vi har haft et fantastisk samarbejde med det dan-

ske Generalkonsulat i Atlanta, der både har hjulpet med vores etablering i USA, herunder rekruttering af sælger, men også kundesegmentering

og direkte kontakt til potentielle kunder og arrangementer. Vi har endvidere styrket vores udviklings- og eksportafdeling i DK for på den måde

at være klar til yderligere international ekspansion,” fortæller adm. direktør Hans Henrik Würtz.

Støtek deltog i Vitus programmet i 2012 og vandt Vitus eksportprisen i 2012 for hold 4

REGION NORDJYLLAND

NTF-Aalborg er en dynamisk nichevirksomhed med et moderne produktionsapparat, der er specialiseret i produktion af tråd- og rundstålspro-

dukter til industrien. ”Vi har i 2012 haft stor eksportsucces til bl.a. Tyskland og Rusland,” fortæller salgsdirektør Jørgen Ravn og fortsætter:

”Det gav os blod på tanden til at gøre comeback i Sverige via Vitus programmet – og det lykkedes i 2012. Vi har på rekordtid opnået et fornuf-

tigt salg og har endvidere indgået samarbejde med en meget stærk samarbejdspartner i Sverige, så det ser meget lovende ud.”

NTF-Aalborg deltog i Vitus programmet i 2011/12 og vandt Vitus eksportprisen i 2012 for hold 3

REGION SJÆLLAND

Aluline i Tølløse er en innovativ underleverandør indenfor aluminiumskomponenter og moduler, som på kort tid har opnået stor succes i

England. ”Normalt tager det mellem 1-2 år at ’lukke en ny kundeaftale’ på et nyt marked, men vi har indenfor ni måneder indgået to nye kon-

trakter i England, hvilket er meget positivt og absolut tilfredsstillende. Derudover er vi i dialog med flere potentielle og yderst perspektivrige

kunder i England, så det ser meget lovende ud,” siger salgsdirektør Morten Schow.

Aluline deltog i Vitus programmet i 2012

REGION MIDTJYLLAND

POWERCARE fra Aarhus er Skandinaviens førende vikarbureau indenfor sundhedssektoren og er nu også godt på vej til at indtage

Mellemøsten. ”Vi er startet i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) herunder specifikt i Dubai og Abu Dhabi, som netop efterspørger

kompetente lægespecialister, specialsygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter indenfor sundhedssektoren. I samarbejde med

Udenrigsministeriet og en af deres fremragende eksportrådgivere, Tina Husman, er vi kommet overraskende hurtigt ind på det mellem-

østlige marked, hvorfor vi allerede halvandet år efter har fået nære kunderelationer. I den nærmeste fremtid har vi fokus på endnu et

marked, nemlig Qatar. For vores dygtige skandinaviske fagfolk indenfor sundhedssektoren ligger her store muligheder for udfordringer

og udvikling i dette område i verden. Eventyret er kun lige begyndt,” fortæller René Gervig Hansen, som er International Business

Manager hos POWERCARE.

POWERCARE deltog i Vitus programmet i 2011/12 · [René Gervig Hansen, billedet]

REGION HOVEDSTADEN

Prolog Development Center i Brøndby leverer state-of-the-art IT-planlægningssystemer til blandt andet koordinering af lufttrafik i en

række lande og er på rekordtid også kommet ind hos førende lufthavne i Canada. ”Vi har haft et exceptionelt godt samarbejde med den

danske ambassade i Toronto, som har været professionelle og engagerede både omkring vores etablering af kontor og rekruttering af

personale og samarbejdspartnere, men også når der kommer til kontakt til potentielle kunder. Vi har lært meget i Vitus-forløbet og har

store forhåbninger om fortsat vækst internationalt,” fortæller salgsdirektør Ole Grønskov.

Prolog Development Center deltog i Vitus programmet i 2012

SIDE 60 SIDE 61


Vitus Vækst– Sikker kurs mod nye fjernmarkeder

I midten af 2011 besluttede Eksportrådet at udvide og opdele Vitus i to programmer. Det originale Vitus pro-

gram fortsatte som et ni måneders program, men nu udelukkende med fokus på markeder inden for EU, EFTA,

Nordamerika og Oceanien, mens det nye program, Vitus Vækst strækker sig over 15 måneder og giver i alt 40

udvalgte virksomheder, med højt vækstpotentiale, hjælp og rådgivning til at trænge ind på et nyt eksportmar-

ked uden for EU, EFTA, Nordamerika og Oceanien. På grund af den store succes med programmet har vi i 2012

udvidet med et ekstra hold, som igangsættes i 2013.

VIBEKE ROVSING LAURITZEN : centerchef, Udenrigsministeriet, Eksportrådet

REGION SYDDANMARK

Easyfood fra Kolding er Danmarks største producent af convenience produkter. ”Vi forsøger konstant at udvikle de mest innovative brød og

convenience løsninger, både med og uden fyld. Vi bærer stor ære i at holde sundhed og smag for øje,” fortæller direktør Flemming Paasch

og fortsætter: ”Vi er nu på vej ind i Rusland og er i gang med at opbygge salget og opnå et solidt fodfæste på det store marked. Vi har netop

været på en såkaldt fact finding tur i Rusland, hvor vi fik yderst positiv respons på vores produkter, så vi har store forhåbninger om succes”.

Easy Food deltager i Vitus Vækst i 2012/14

REGION NORDJYLLAND

Hans Jensen Lubricators har specialiseret sig i udvikling, produktion, markedsføring og service af cylindersmøresystemer til 2-takst mari-

nediesel og stationære motorer. ”Vi har for flere år tilbage haft salg til Sydkorea, som er en af verdens største skibsbygger-nationer og har i

2012 fået et stort comeback via Vitus Vækst programmet,” fortæller salgsdirektør Rasmus Hans Jensen og fortsætter: ”Vi er kommet godt i

gang hos centrale kunder i Sydkorea, hvilket i høj grad skyldes vores dygtige lokale eksportrådgiver fra Ambassaden i Seoul”.

Hans Jensen Lubricators deltog i Vitus Vækst i 2011/12

REGION SJÆLLAND

Fleye er et dansk brillemærke med stor succes i udlandet – specielt i Asien, herunder Japan, Korea og nu også Kina. Succesen skyldes tre

meget passionerede og engagerede ildsjæle, der leder deres virksomhed, og hvis iver og nysgerrighed skinner igennem hele vejen, fra desig-

net til salget af den enkelte brille ude i butikkerne. ”Vi har store ambitioner i Kina og er allerede kommet godt i gang med salget og har brugt

meget tid og ressourcer på at etablere os i Kina med selskab mv., hvilket er helt centralt for at kunne gøre forretning på det store - men også

krævende - marked,” fortæller direktør og medejer Annette Saust Estø.

Fleye deltog i Vitus Vækst i 2011/12

REGION MIDTJYLLAND

Designit, med hovedkontor i Aarhus, vil være blandt verdens førende designvirksomheder og er pt. Europas førende, med en bred

vifte af ydelser indenfor strategisk, produkt-, service-, visuel og branding design. ”Vi har egne afdelinger i Danmark, Tyskland,

Norge, Storbritannien, Sverige, Spanien, Israel og Kina,” fortæller Anders Geert Jensen, som er én af de tre oprindelige stiftere af

Designit. ”Mange af vores globale kunder ønsker ’nærhed’ og derfor har vi valgt at etablere os i Brasilien, hvor vi på rekordtid har

åbnet to kontorer og er i fuld gang med en række perspektivrige kunder, så vi er meget tilfredse og optimistiske.”

Designit deltog i Vitus Vækst i 2011/12 · [Anders Geert Jensen, billedet]

REGION HOVEDSTADEN

Mannaz i Hørsholm er internationalt førende i kompetenceudvikling. ”Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder

udvikler vi mennesker og organisationer,” fortæller Executive Vice President Claus Havemann Andersen og fortsætter: ”Vores

løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi servicerer i dag kunder i 40 forskellige lande, og er nu via Vitus Vækst

også etableret i Asien, med 5 personer på eget kontor i Hong Kong, og har på rekordtid fået opbygget gode kunderelationer hos

multinationale virksomheder der er aktive i Kina. Vitus Vækst-forløbet har udviklet vores evne til at opdyrke nye markeder, og det

giver os et vigtigt afsæt i forhold til at styrke vores position som førende leverandør af global kompetenceudvikling.”

Mannaz deltog i Vitus Vækst i 2011/12

SIDE 62 SIDE 63


Vækst- og iværksætterugen Uge 46 gav power til vækst

I uge 46 blev der i hele Danmark sat fokus på iværksætteri og vækst. Ugen bød på events, springboards, work-

shops, foredrag og konkret rådgivning, hvor danske og udenlandske eksperter stillede deres viden til rådighed.

Der var tilbud til alle - fra iværksætterspirer i folkeskolen til direktører med vækstambitioner - og med mere end

20.000 deltagere fordelt over godt 200 events i hele landet, var der deltagerrekord for kampagnen.

Region Midtjylland var velrepræsenteret med 3.000 deltagere fordelt over 11 arrangementer, som blev arran-

geret af den lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland. Emnerne spændte vidt fra finansiering til digital

markedsføring.

Den næste kampagne finder sted i uge 47, fra den 18. til den 24. november 2013.

WWW.UGE46.DK / WWW.UGE47.DK

VEJE TIL VÆKST med vokseværk

I uge 46 var Væksthus Midtjylland vært for VEJE TIL VÆKST konferencen i MCH Messecenter Herning. Formålet med konferencen var at inspirere

nogle af Danmarks mange dygtige iværksættere og virksomheder til vækst og til at søge rådgivning hos private rådgivere. VEJE TIL VÆKST tiltrak i

år 1.350 deltagere – det højeste antal i arrangementets 5-årige historie – og deltagerne overværede blandt andet oplæg fra Erhvervs- og vækstmi-

nister Annette Vilhelmsen. Der var også mulighed for at besøge et stort stand område, hvor godt 70 rådgivningsvirksomheder havde en stand, og at

deltage i eksklusive masterclasses med emner lige fra jobrotation til eksport.

Konferencen satte særligt fokus på kapitalfremskaffelse igennem uddelingen af INVESTORmidt-prisen 2012, hvor tre virksomheder gav deres inve-

storpræsentation live på scenen foran et særligt dommerpanel bestående af Lars Larsen, Jesper Buch og Christina Hembo. En række kapitalstærke

investorer og et par hundrede publikummer var med til at hjælpe dommerne med at finde den bedste business case, som gik hjem med 50.000 kr.

Der blev også sat særligt fokus på internationalisering blandt andet ved hjælp af omkring 25 af Udenrigsministeriets eksportrådgivere, der var

kommet til Herning fra Ambassader og Generalkonsulater i hele verden, for at tale med de besøgende.

Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Advokater, Dansk Erhverv og FSR – Danske Revisorer. Sæt allerede nu

kryds i kalenderen den 21. november 2013, hvor VEJE TIL VÆKST vender tilbage!

WWW.VEJETILVÆKST.DK

SIDE 64 SIDE 65


2012 OPSUMMERET

Uddrag af resultater i 2012

• 1.202 iværksættere og virksomheder har modtaget vækstkortlægning

> Heraf er 645 vejledte iværksættere og virksomheder tilmeldt brugerevaluering

> 87,6% af vejledte iværksættere og virksomheder er henvist til rådgivning, heraf 90,3% til private rådgivere

• 491 vækstforløb har fået bevilget medfinansiering fra regionale programmer

til tilførsel af viden

• Brugertilfredshed:

> Private rådgivere og offentlige institutioner, som der henvises til: 100% tilkendegiver at være enten meget

tilfredse eller tilfredse med Væksthus Midtjylland og Væksthus Midtjyllands kompetencer

> Kommunerne, regionen og samarbejdspartnere: 96,6% tilkendegiver at være enten meget tilfredse eller

tilfredse med Væksthus Midtjyllands rolle som knudepunkt i et sammen-hængende erhvervsservicesystem

• Vækst (vækst i 2012 hos iværksættere og virksomheder, som er vejledt i 2011):

> Beskæftigelse: 434 årsværk (7,6%)

> Omsætning: Kr. 1,24 mia. (12,4%)

> Eksport: Kr. 314 mio. (12,2%)

Langsigtet effekt

Tal fra Erhvervsstyrelsen (oktober 2012) viste, at vejledte virksomheder i de fem væksthuse i

2009 og 2010 havde en akkumuleret vækst på 1.912 årsværk i beskæftigelsen, kr. 8 mia. i om-

sætningen og kr. 2,8 mia. i eksporten i perioden 2009 – 11. Heraf udgjorde vejledte i Væksthus

Midtjylland 52% af beskæftigelses-væksten, 41% af omsætningsvæksten og 39% af eksport-

væksten hos samtlige vejledte i væksthusene.

SIDE 66 SIDE 67

Kolofon:

Udgivet af: Væksthus Midtjylland 2013

Foto: Lasse Hyldager Fotografi

Grafisk design og produktion: Designwerk AS

Trykning: Zeuner Grafisk A/S. Oplag 1.000 stk.

More magazines by this user
Similar magazines