17.07.2013 Views

Januar 2013 - Danish Agro

Januar 2013 - Danish Agro

Januar 2013 - Danish Agro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nyheder og information fra danish agro

læs om om

• Status for året 2012

• Udkørsel af vårsæd

• Bestil varer døgnet rundt!

Januar 2013


Status for året 2012

Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen

Her ved årsskiftet er det tid til at se tilbage og gøre status over det forgangne år.

2012 har været det mest succesfulde og begivenhedsrige år for Danish Agro til dato. Vi fik konsolideret

vores position på det danske marked og udviklet forretningen betydeligt i udlandet. Det

betyder, at vi i 2013 vil nå væsentligt længere i vores strategiplan end oprindeligt planlagt og fortsætter

med at øge indtjeningen på de udenlandske markeder.

Når det er nødvendigt at have en styret vækst, skyldes det, at vi i grovvarebranchen oplever et

strukturpres fra tre sider: På grund af landbrugets strukturudvikling skal vi for færre omkostninger

og dermed på en mere effektiv måde kunne håndtere de ydelser og produkter, der efterspørges

fra vores kunder. Vi skal endvidere kunne tilbyde en så stor distributionskraft overfor leverandører,

at de ikke kan undvære os. Og endeligt skal vi kunne håndtere hele forretningen, så vi står

stærkere i den globale konkurrence.

I 2012 fik vi succesfuldt imødekommet denne udvikling gennem strategiske tiltag på tværs af hele

Danish Agro-koncernen. Koncernen består af fem strategiske ben; Grovvare Danmark, Grovvare

Internationalt, Supportselskaber, Specialfoder og Fødevarer.

Grovvare Danmark

På det danske grovvaremarked, hvor moderselskabet Danish Agro er den primære aktør, fik vi

i 2012 styrket vores afdelingsnet med to nye afdelinger i henholdsvis Fjelstervang og Kværs, så

vi kan tilbyde vores ydelser til endnu flere landmænd i områder, hvor vi hidtil ikke har været så

stærkt repræsenteret.

Gennem videreudvikling af IT-løsninger, herunder vores kundeportal og en ny app, har vi desuden

gjort det endnu nemmere at handle med os. Samtidig har vi gennem chauffør-kurser og ny teknologi

til logistik sikret større kvalitet i leverancer til landmændene.

Det blev også til tre nye Danish Agro Shoppen-butikker i henholdsvis Kværs, Kolding og Hårlev. Vi

har nu i alt 19 Danish Agro Shoppen-butikker fordelt over hele Danmark.

I 2012 fik vi også samlet alt økologisk foderproduktion i det nye økocenter i Janderup, så vi bedre

kan udnytte vores lagre og opnå en nemmere egenkontrol af indhold af uønskede stoffer som

GMO og aflatoxin.

Vi opnåede desuden, som den første grovvarevirksomhed i Danmark, at blive ISCC-certificeret som

leverandør af bæredygtigt raps, hvilket gør os mere attraktiv overfor kunder, der kræver transparens

i levering og håndtering af rapsen.

Også investeringen i Hedegaard Agro har vist sig berettiget. Virksomheden er en integreret det af

indkøbssamarbejdet i DLA Group og har realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat i 2012.


Status for året 2012

Grovvare Internationalt

Vores aktiviteter på de internationale markeder, hvor vi betragter Skandinavien og Østersø-regionen

som det udvidede hjemmemarked, var i en rivende udvikling i 2012.

I begyndelsen af september måned kunne vi offentliggøre vores hidtil største virksomhedsopkøb

i Danish Agros historie – nemlig købet af den finske grovvarekoncern Hankkija-Maatalous. Selve

transaktionen blev godkendt af de finske konkurrencemyndigheder kort før jul. Godkendelsen

blev givet uden tilsagn, og vi kan nu samkøre vores bestående aktiviteter i Finland med de nye. Vi

får en markedsandel på 50 % og ser frem til samarbejdet med vores finske kolleger.

Også i Sverige har vi haft en tilfredsstillende udvikling. Vi etablerede Swedish Agro 1. januar 2012

og har fået en flot start og et godt resultat i det første år.

Vores baltiske selskab Baltic Agro vil realisere det bedste resultat hidtil samtidig med, at vi i 2012

fik styrket selskabet med nye aktiviteter. Et nyt anlæg og rapsmølle blev i starten af året købt i

Liepaja i Letland. I august blev rapsmøllen Werol, der ligger i Tartu i Estland, opkøbt.

Endeligt kunne vi i september offentliggøre et nyt joint venture med tyske Agravis, hvor vi i fællesskab

vil udvikle grovvare- og maskinforretningen i Baltikum og Østeuropa. Det betyder at Agravis’

aktiviteter i Polen og Tjekkiet bliver lagt sammen med vores baltiske aktiviteter i et fælles selskab,

DLA Agravis International Holding A/S. Heraf ejer Agravis 25 % og vi ejer 75 %.

Med de nye opkøb vil den internationale grovvaredel af forretningen stå for 12 mia. kr. af koncernens

samlede omsætning i 2013.

Supportselskaber

Vores supportselskaber, der på forskellige måder støtter op om aktiviteterne på tværs af koncernen,

er også inde i en rigtig god udvikling.

Resultatet i Nordic Seed har aldrig været bedre og det internationale salg øges. Aktiviteterne i Scanola

er også gået bedre end forventet, og vores danske ekspertise indenfor raps-forarbejdning skal

bruges til at udvikle de nye mølle-aktiviteter i Baltikum. I 2013 forventer vi at forarbejde 450.000

tons rapsfrø i Skandinavien og rundt om Østersøen på vores tre anlæg.

Specialfoder

Det blev også til et godt år i Vilomix-koncernen, der har realiseret et flot resultat. I september kunne

Vilomix offentliggøre et nyt joint venture med franske InVivo, hvor der skal fokuseres på det russiske

marked. De nye aktiviteter er kommet i gang, og vi ser frem til at udbygge dem i 2013. Den overordnede

plan for Vilomix-konernen er at fordoble omsætningen over de næste tre år til i alt 3 mia. kr.


Status for året 2012

Fødevarer

Vores food-aktiviteter har også været igennem en positiv udvikling. Hedegaard Foods

har leveret et flot resultat og er med et salg på 1 mia. æg markedsleder i Norden. I 2013

vil fokus blandt andet være at styrke og effektivisere aktiviteterne i Sverige ved blandt

andet at samle produktionen i Skara og nedlægge produktionen i Hässleholm.

Også DanHatch har haft et aktivt 2012, hvor fokus har været rettet mod udbygning

af ruge- og opdrætsaktiviteter i Polen, hvor virksomheden i dag har en markedsandel

på over 10 %.

Alle disse nye aktiviteter betyder, at vi har styrket vores position i Skandinavien og

Østersø-regionen betydeligt. Vi står langt stærkere overfor leverandører, og vi er blevet

en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for vores kunder.

Med tak for et godt samarbejde året igennem ønsker vi alle vores kunder og medlemmer

et godt og lykkebringende 2013. Det nye år vil helt sikkert byde på udfordringer

for både os og den enkelte landmand, men vi vil arbejde benhårdt på fortsat

at kunne være en optimal samarbejdspartner for landbruget. I Danish Agro vil 2013

være et år, der både nationalt såvel som internationalt står i konsolideringens tegn.

De bedste nytårshilsener

Nyt fra afdelingerne

Jørgen H. Mikkelsen Chr. Junker

Bestyrelsesformand Koncernchef

Vores nye telefonsystem er blevet implementet uden de helt store problemer. Husk at du kan

se din lokale afdelings nye telefonnummer på hjemmesiden, på kundeportalen eller på app’’en.

Husk at også Shopperne har fået nye telefonnummer. Du finder de nye telefonnumre enten

på www.danishagro.dk eller www.danishagroshoppen.dk

Nye åbningstider i Fåborg-afdelingen

Fåborg-afdelingen i region Sydjylland har ændret åbningstider til:

Mandag: Lukket Tirs-torsdag: Kl. 13.00-16:00 Fredag: Kl. 13.00-15:30

4


Generel information

udkørsel af vårsæd

Vi gør opmærksom på, at udkørsel af

vårsæd 2013 er godt i gang.

Er du en af de mange kunder, der allerede

har bestilt, vil du blive kontaktet af

Danish Agro om leveringstidpunktet af

dit vårsæd.

For at gøre udkørslen mest mulig

smidig, henstiller vi til, at pladsen ved

ankomst er fremkommelig og klargjort

til aflæsning. Vi ønsker desuden, at den

anviste plads er tydeligt markeret.

Det er vigtigt, at man er klar til at aftage

nu, da ikke alle leveringer kan foregå til

foråret.

5


Bestil Planteavl varer døgnet rundt!

Har du ikke prøvet at bestille dine varer via

Danish Planteavl Agros kundeportal, så prøv det nu!

Mange af vores kunder har glæde af nemt og

hurtigt at kunne bestille varer via kundeportalen

- døgnet rundt. Samtidig giver vi dig på

kundeportalen et overblik over vores samhandel

med dig.

Har du ikke adgang til kundeportalen i dag, så

ring til Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00 -

så hjælper de dig i gang!

App

Husk at du også kan bestille varer via vores app

- så kan du stå og bestille dine varer, når du

står ved siden af siloen eller er ude i stalden.

Danish Agro a.m.b.a.

Køgevej 55 • 4653 Karise

Tlf. 88 87 39 00 • Fax 56 76 99 75

Landmandsservice: Telefon 72 15 80 00

k undeportal

Kundeportalen - her kan du:

• Bestille varer døgnet rundt

• Få overblik over dine køb

(ordrehistorik, købs- og salgskontrakter,

oplagte afgrødebeholdninger

m.v.)

• Redigere leveringsdata,

adresse, silonummer m.v.

• Oprette flere brugere til din

konto

• Få stamdataoverblik og mulighed

for at redigere disse

Ring på tlf. 72 15 80 00 og hør

hvordan du kommer i gang!

Sådan downloader du appen:

Hent den via Kundeportalen, i Appstore eller Android Market.

For at benytte appen, skal du på kundeportalen under “Stamdata” oprette en pinkode til

din adgang til appen, således at du logger ind med kundenummer og pinkode. Følg herefter

vejledningen på kundeportalen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!