PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING


2 PROPEL Nr. 2/2012

Aktivitetskalender

Mød op når din forening kalder,

så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig.

PROPEL denne gang


Mindeord

Jørgen Hinrichsen død

Værløse – Jonstrup afdeling har den 30. januar 2012 mistet et

af vore meget trofaste og altid positive medlemmer.

Jørgen Hinrichsen er landet for sidste gang. Jørgen Hinrichsen

døde pludseligt, hvilket var et stort chok og et smertefuldt

tab for familie og venner og ikke mindst for Flyvevåbnets

Soldaterforening. Jørgen var en fantastisk kreativ og

inspirerende person, altid villig og hjælpsom. Jørgen nåede

flere hædersbevisninger i foreningen, her kan nævnes:

Foreningens hæderstegn i Sølv og Trofæholder af 60 års

trofæet. Jørgen var den helt store createur, der med sin

store fingerfærdighed og opfindsomhed tit overraskede

medlemsskaren. Jørgen fremstillede bl.a. foreningens logo i

meget stor og flot udgave til at pryde facaden på vort Flyverstue

”Granly” på FSN. Værløse. Dette var en gave fra Jørgen til nu

nedlagte Københavns Afdeling i anledning af afdelingens 60

års jubilæum i år 2000. Nu pryder logoet afdeling Værløse -

Jonstrups transportable bar på Pedersholm. Jørgen havde også

en meget stor passion for krigshistorie og lavede en masse

flymodeller og modeller af soldater i tro kopi.

Han lavede også flotte skjolde og han malede navne på vores

kaffekrus. Jørgen var i en årrække ”Messeforstander” i vores

Flyverstue både på FSN. Værløse og senere i Jonstruplejren.

Ved årgangsjubilæerne og andre arrangementer var Jørgen altid

en villig og ivrig hjælper. Jeg skal også nævne, at Jørgen også

var den praktiske leder af afdelingens skydninger.

Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en tak for Jørgens

store interesse i hvad der rørte sig i andre traditionsbærende

foreninger og i Soldatersamvirksomheden. Han deltog gerne

med stor interesse i andre foreningers arrangementer som en

fin repræsentant for Flyvevåbnets Soldaterforening.

Vi vil alle i afdelingen komme til at savne Jørgen Hinrichsen

meget.

Jørgen var det, man forstår ved en rigtig soldaterkammerat.

Æret være Jørgen Hinrichsens minde!

På afdelingens vegne

Kurt B. Sørensen LNF

FSF Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

PROPEL Nr. 2/2012

Generalforsamlingen

Den 22. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg

afdeling i Flyvestuen med 26 deltagere.

Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af

dirigent Ivan Sørensen og referent Aksel C. Nielsen.

Flyvestuen skal flyttes ned i bygning 230.

Der bliver noget arbejde med at indrette det på ny.

Formandens beretning blev godkendt.

Formanden mindedes den tidligere kasserer, Poul Christensen,

som døde sidste år efter 35 år som kasserer i Kredsen/

Afdelingen.

Den nye kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret

regnskab, som blev godkendt.

Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer

og suppleanter.

Efterfølgende konstituerede man sig som følger:

Formand: Helge Hoff. Tlf. 98 18 61 82

Næstformand: Renè Crone. Tlf. 98 92 23 99

Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf. 28 88 38 03

Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo

Pedersen og Finn Schjoldager.

Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen, Hans Jørgen Jensen og

Kjeld Hansen.

Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen

Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen.

Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, René Crone og

Gert Rebsdorf.

Under punktet Evt. takkede Aksel C. Nielsen bestyrelsen for det

gode arbejde de udfører. Bent Hansen vil gerne, at vi takker

jubilæumsudvalget for gode soldaterjubilæer.

Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og

kaffe. Tak til Birthe og familien.

Med venlig hilsen

Helge Hoff

3


4 PROPEL Nr. 2/2012

Lokalafdeling Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

Generalforsamlingen

Den 22. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg

lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 17

medlemmer var mødte op.

Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af

dirigent Ivan Sørensen samt referent Aksel C. Nielsen.

Formanden lykønskede og uddelte diplomer til jubilarerne.

Fra venstre Helge Hoff, Aksel C. Nielsen 50 år, Bent Hansen 50

år, samt Preben Nielsen 25 år.

Desværre må man eftersende 50 års medaljerne, da kvaliteten

ikke var god nok.

Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt

godkendt. Herunder blev kasserer Poul Christensen mindet for

sit virke som kasserer for lokalafdelingen gennem 45 år.

Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev

godkendte.

Herefter var der valg til bestyrelsen og efter mødet

konstituerede man sig som følger:

Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf. 98 18 61 82

Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf. 28 88 38 03

Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf. 98 18 58 60

Aktivitetsudvalg: Jens Aage Buhelt

Bestyrelsesmedlemmer: Ivan Sørensen, Brian Nielsen,Ole Jøns

Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen, Knud Bisgaard

Revisor: Knud Bødker, Per Simonsen

Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen

Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i

Flyvestuen.

5. maj højtidelighed

Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl. 8.00 ved Arthur Dales grav, hvor

der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien

ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske

flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i

denne smukke og højtidelige ceremoni.

Mvh

Helge Hoff

Lokalafdeling Thy-Mors

Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.

Tlf.: 97 92 44 47

Generalforsamling.

Onsdag den 15. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling

i Beredskabsskabsstyrelsens lokaler på Simons Bakke 25,

Thisted.

Formanden bød velkommen og Svend Møller Pedersen påtog sig

hvervet som dirigent.

Formandens beretning

Lørdag den 12.marts deltog vi i landsskydning i Aalborg.

Vi deltog med 3 damer og 5 herrer.

Veteran herre hold blev nr. 1 og fik en faneplade.

Landsskytte herre veteran blev Kristian K. Christiansen

og dame veteran Doris Larsen. De fik begge pokaler.

Søndag den 21. august afholdt vi vores årlige Jagerskydning. Vi

var 26 deltagere, og der blev brugt 231 skud.

Jagerskytte blev René Crone fra Vendsyssel afdeling.

Tirsdag den 23. august var vi i Hanstholm med fanen i

forbindelse med, at Kronprinsparret besøgte Thy.

Det var et rigtig flot syn, da Kongeskibet lagde til kaj i fint

solskin.

Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr.

544,53 grundet indkøb af glas.

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt

Til bestyrelsen genvalgtes Ingolf Bunk og Svend Møller

Pedersen.

Hans Jørgen Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes

Ernst Sørensen. Bestyrelsessuppleant blev Kaj Kirk.

Som revisor genvalgtes Otto Ekmann.

Revisorsuppleant Ejner Jensen.

Lejf Bjerg fik medalje og diplom overrakt for 40 års

medlemskab. Leo Worm Jensen havde 50 års jubilæum, men

var ikke tilstede.

Formanden takkede for fremmødet og aftenen sluttede med

kaffe og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Ernst Sørensen, sekretær

PS. Vi afholder Jagerskydning igen den 9. september.

Formanden og Leo Worm


FSF Karup

Henning Halkjær 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20

E-post: halkjaer-durup@post.tele.dk

Hjemmeside: www.fsfkarup.dk

Generalforsamling i Karup Afdeling den 20. februar

Fra familiefesten på Rindsholm Kro

Rindsholm Kro var atter rammen om generalforsamlingen

og et rekordstort antal medlemmer havde benyttet chancen

og inviteret fruen med. 38 medlemmer var mødt op, så med

damerne nåede middagen op på 68 personer.

Og maden var som altid rigelig og helt i top, så stemningen i de

hyggelige lokaler blev som en god familiefest.

Efter middagen forlod damerne lokalet og generalforsamlingen

kunne starte.

Jens Peter og Bent

Jens Peter blev valgt til

dirigent og med vanlig

omhu ledede han støt

forsamlingen gennem hele

generalforsamlingen.

Formanden fik sin beretning

godkendt og kassereren fulgte

trop efter sin beretning.

Der var ikke indkommet forslag, så næste punkt var valg til

bestyrelsen.

Henning Halkjær og Ole Lykkeskov Jensen var på valg og blev

begge genvalgt.

Bent Petersen var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg,

og i stedet blev Bent Ove Næsted valgt ind.

Jørgen Bech Olesen blev valgt som bestyrelsessuppleant i stedet

for Kurt Larsen der heller ikke ønskede genvalg.

Der var også genvalg til Poul Hjorth og Vagn Sehested som

revisorgruppen.

Under eventuelt var der flere medlemmer der tog ordet, og

afgående Bent Petersen mindede om, at der manglede en

afløser for ham i Jubilæumsudvalget.

Mangeårigt medlem af foreningen, C. Larsen, takkede Bent for

det gode samarbejde, de gennem årene har haft, og fortalte om

deres første møde.

Og så var der lige en anmodning fra Museet Flyvestation

Karup, at man skulle huske på dem, når der blev ryddet op i

medlemmernes gamle soldaterminder.

Jens Peter takkede for god ro og orden og generalforsamlingen

sluttede klokken 19.40.

Og så var der ellers kaffe med damer.

. . . og opvasken - den klarede Frode!

Venlig hilsen

Krølle

Bestyrelsesliste 2012

PROPEL Nr. 2/2012

FSF Skrydstrup

Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th, 6100 Haderslev

Tlf. 21 78 29 80.

E-post: leifpedersen@webmailnet.dk

Efter generalforsamlingen ser bestyrelseslisten sådan ud:

Formand 2012-2014

Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th, 6100 Haderslev

Tlf. 21 78 29 80

Næstformand 2011-2013

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind

Tlf. 75 56 14 58

Kasserer 2011-2013

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Tlf. 75 43 50 94/25 12 12 39

Sekretær 2012-2014

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Tlf. 75 43 50 94/25 12 12 39

Bestyrelsesmedlem 2012-2014

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, 5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 32 13

Bestyrelsesmedlem 2012-2014

Hans M. Henningsen, Landevejen 135, 5883 Oure

Tlf. 62 28 18 12

Bestyrelsesmedlem 2011-2013

Arne Andersen, Rugstedvej 21, 7100 Vejle

Tlf. 75 86 57 68

Bestyrelsesmedlem 2012-2014

Heine Andresen, Kirketoften 32, Hjordkær, 6230 Rødekro

Tlf. 74 40 70 73

Bestyrelsessuppleant 2011-2013

Frank Laursen Rybjergvej 25, 7183 Randbøl

Tlf. 75 88 55 34

Bestyrelsessuppleant 2011-2013

Kurt Sommerlund, Sønderbyen 25, 6534 Agerskov

Tlf. 40 71 58 53

Revisor 2012-2013

Eivind Knudsen, Bovænget 33, 7000 Fredericia

Tlf. 75 86 02 04

Revisor 2012-2013

Jørgen Fredeløkke, Nyborgvej 93 A, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 90 03

Revisorsuppleant 2012-2013

Bent Aalbæk Nielsen, Gartnervænget 41,

5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00

Delegerede til repræsentantskabet

Leif Pedersen, Jens Chr. Nielsen, Lis Yttung

5


6 PROPEL Nr. 2/2012

Lokalafdeling Skrydstrup

Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44,

Skrydstrup, 6500 Vojens.

Telefon 74 54 39 72, Mobil 21 48 58 97

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar i

Propelstuens tilstødende lokale.

Inden generalforsamlingen mødtes 26 deltagere til spisning i

Skjoldstuen hvor menuen, igen i år, var skipperlabskovs med

tilbehør, inkluderet en øl /vand, og en snaps.

Selve generalforsamlingen blev indledt kl. 19.30 med 20

medlemmer fra lokalafdelingen.

Til dirigent valgtes Gunner, der kunne konstatere at

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af stemmetællere blev: Bent og Preben

Formandens beretning: indeholdt blandt andet aktiviteterne

eller manglen på samme i 2011.

Grillfesten blev aflyst, grundet bestyrelsens involvering i Libyen

missionen, julefrokosten blev lidt hektisk, da vi havde besluttet

at den blev afholdt en lørdag. Da cafeteriet ikke ville levere

maden pga. lørdag, måtte vi ud i byen og købe, med et lille tab

på indtægten. Willy og Svend har været vores faste Fanebærere

sidste år og de har igen været utroligt mange steder henne.

Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren aflagde det reviderede regnskab, der blev

enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag: ingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var:

Poul-Erik Lund Frandsen, Niels Helge Pedersen,

Peter Søllingvraa, Leif Pedersen, Ole Lindholt

og Bent Christiansen, der alle blev genvalgt.

Under eventuelt:

Grillparty bliver lørdag den 30. juni.

Vi skal samle mindst 35 personer, før det bliver rentabelt.

a

LA Skrydstrup fortsat

Diplom og medlemsmedalje blev overrakt til:

Svend Åge Nissen 25 år

Iver M. Schmidt 40 år

Dirigenten takkede for god ro orden.

Derefter var der hyggeligt samvær i propelstuen.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Poul-Erik Lund Frandsen

Næstformand: Lars Høstrup

Kasserer: Jan Kvist Bryde

Sekretær: Niels Helge Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Søllingvraa

Willy Bondesen

Bestyrelsessuppleant: Gunner L. Jensen

Kritisk Revisor: Ole Lindholdt

Børge Striib Nielsen

Revisorsuppleanter: Bent Christiansen

Haagen E. Larsen

Husk tilmelding til grillparty

Lokalafdelingen afholder grillparty lørdag den 30. juni kl. 13.

Tilmelding absolut nødvendig.

Poul-Erik Frandsen tlf: 74 54 39 72 mobil: 21 48 58 97 eller

Jan Bryde tlf: 74 54 06 95 mobil: 60 64 44 97


Lokalafdeling Vandel

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind

Tlf. 75 56 14 68, Mobil 24 90 17 98

Det var ikke mange – men godt Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

10 medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) kunne

formanden for lokalafdeling Vandel, Jens Christian Nielsen byde

velkommen til generalforsamlingen. Niels M. Schaiffel-Nielsen

blev valgt til ordstyrer. Han takkede for valget og gav derefter

ordet til formanden.

Han berettede, at aktiviteten i det forgangne år havde været

behersket. Skydningen på Staldgården i Kolding var gået godt.

Der havde været op til 10 deltagere fra lokalafdelingen, og selv

havde han været i stand til at hente en 3. præmie hjem i den

årlige konkurrenceskydning.

FSF har et antal billeder hængende i de lokaler samvirket (Det

er ni soldaterforeninger, der er sammen om at leje lokaler på

Staldgården i Kolding) lejer på Staldgården. Han ville tilbyde

Samvirket at købe dem mod at lokalafdeling Vandel får fem års

gratis medlemskab af Samvirket, hvilket svarer til et beløb på

2.500 kr.

Fem gange i det forgangne år havde afdelingen været

ude med fanen, blandt andet i Kolding, Christiansfeld

og på Skamlingsbanken. Hertil kom deltagelsen i 4. maj

mindehøjtideligheden i Randbøl.

Beretningen blev vedtaget.

Kassereren Ejvind Knudsen fremlagde det beløbsmæssigt

meget beskedne regnskab, der udviste et overskud på 635,50

kr., hvilket var en betydelig fremgang i forhold til året før, hvor

der var et underskud på 710,50 kr. Regnskabet blev godkendt.

Generalforsamlingen var tilfreds med, at afdelingen havde en

smule på kistebunden.

Der var, man kan sige, vanen tro, ikke indkommet forslag til

behandling på generalforsamlingen. Jens Chr. Nielsen, Arne

Andersen og Flemming Theimer var på valg, det blev genvalg

over hele linjen. Kristian Johnsen og Milton Nielsen blev

genvalgt som kritisk revisor og suppleant.

Punkt syv på dagsordenen var økonomi. Her havde kassereren

under aflæggelse af regnskabet foregrebet begivenhedernes

gang ved at sige: ”Hvis vi skal det hele til at hænge sammen,

skal I af med 100 kr. for at deltage i aften!” ingen modsagde

ham og betalte.

Under det berømte punkt: Eventuelt, kom formanden i tanke

om, at man jo ikke havde fået planlagt en aktivitet i det

kommende år. Resultatet af denne udtalelse blev, at pensioneret

seniorsergent N.M. Schaiffel-Nielsen arrangerer en rundtur på

den nedlaget Flyvestation Vandel, hvor han vil fortælle om det

liv, der var engang. Turen finder sted lørdag den 8. september.

Eventuelle deltagere skal møde ved Egnsmuseet, Grindstedvej

30, i Vandel klokken 13:00. Transporten foregår i egne biler.

Turen slutter med et besøg ved Bunkermuseet. Deltagelse

i turen er gratis, men det koster 40,00 kr. at komme ind på

museet, en oplevelse man ikke må snyde sig selv for. Museet

har en unik samling af tyske uniformer samt en flot udstilling af

kort og billeder fra Fliegerhorst Vandels første år.

Som afslutning på generalforsamlingen overrakte formanden

40-års tegnet til Arne Andersen, hvad der blev hilst med

klapsalver.

Formanden kunne herefter takke for god ro og orden, hvorefter

man gik over til hyggelig snak og smørrebrød. Smørrebrødet

blev piftet op af at kassereren Ejvind Knudsen gav en snaps i

anledning af at han dagen efter fyldte 75.

a

LA Vandel fortsat

Lokalafdeling Vestjysk

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Telefon 75 43 50 94, Mobil 25 12 12 39

E-post: lis.yttung@bbsyd.dk

PROPEL Nr. 2/2012

Jens Chr. Nielsen hæfter 40 års tegnet på Arne Andersens bryst.

Ja så fik vi overstået generalforsamlingen, den forløb i god ro og

orden efter reglementet.

Alle på valg modtog genvalg, så vi fortsætter med samme

bestyrelse endnu en periode.

Det vil sige

Formand Lis Yttung

Næstformand Halfdan Jørgensen

Kasserer Jens Yttung

Bestyrelsesmedlem Bent Christensen

Revisor Jørn Nielsen

Aftenen sluttede med en gang gule ærter med alt tilbehør.

Derefter var der almindelig hygge på programmet.

Godt skudt

Endvidere blev der overrakt præmier både for skydning for hold

hvor Vestjysk som ”sædvanlig” modtog endnu en faneplade som

bedste hold og Bent T. Christensen fik vandrepokal som bedste

individuelle fritstående trods det at han godt kunne skyde med

anlæg hvis han ellers ville (han er årgang 1945), men det er

han ikke interesseret i.

Bowling

Næste arrangement er en gang Bowling i Grindsted.

Det bliver fredag d. 13. april. Vi mødes i Lyngbowl Grindsted kl.

19.30 , så bowler vi fra kl. 20 til 21. Derefter er der mulighed

for kaffe eller en øl/vand samt hyggesnak.

Tilmelding til Bowling i Grindsted skal være mig i hænde senest

onsdag den 11. april på tlf. 25 12 12 39 eller 75 43 50 94 eller

E-mail: lis.yttung@bbsyd.dk

Flyvetur

I juni eller august tager vi igen turen til Vamdrup, med håb

om godt vejr så vi kan komme ud at flyve med Helge og hans

piloter, så hold øje med bladet hvornår det bliver.

7


8 PROPEL Nr. 2/2012

Lokalafdeling Odense

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 32 13

Vi afholdt ordinær generalforsamling d. 9.februar

Bestyrelsen 2012:

Formand: Erik Krogsriis 65 32 32 13

Kasserer: Henning Jensen 65 95 85 38

Sekretær: Klaus Henriksen 65 31 41 19

Revisorer: Vagn Krogsriis og Svend Åge Larsen

Fanebærere: Erik Krogsriis og Vagn Krogsriis

Venlig hilsen

Klaus Ingolf Henriksen

Lokalafdeling Sydfyn

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00 E-mail: aalbaek@pc.dk

Generalforsamlingen

blev afholdt i forbindelse med bowlingen den 21. februar og

som sædvanligt uden den store tilslutning. Og bestyrelsen er

uændret.

I sin beretning omtalte formanden den skulptur til hæder for

danske udsendte til verdens brændpunkter, der nu er ved at

være færdig, og som vil blive afsløret i forbindelse med årets

march til Krigergravene i Svendborg Kristi Himmelfartsdag.

Formanden opfordrede til stor opslutning ved denne

begivenhed.

Keglerne falder

som næsten aldrig før i Lokalafdeling Sydfyn.

Om tirsdagen i de lige uger mødes vi fortsat en ganske stor flok

kl. 19.50 til bowling i Bowl’n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg.

Men der er stadig plads til flere – det er bare et spørgsmål om,

hvor mange baner, vi skal bestille. Og netop a.h.t. antal baner

beder vi nye bowlere om at tilmelde sig senest søndagen før til

Hans Henningsen på tlf. 62 28 18 12.

Aktivitetsoversigt 2012

Bowling

Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 54) kl. 19.50 i

Bowl n’Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg.

Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans

Henningsen på tlf. 62 28 18 12.

April

17. Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense

”En lang og kold march”

Kaptajn O. V. Pedersen fortæller om general C. Hegermann

Lindenkrones 4. divisions march fra Dannevirke til Mors i

februar 1864. Mindre kendte tildragelser fra marchen vil blive

fremført.

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske

Samling (HISAM)

Maj

8. Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes

Fællesrepræsentation Fyn Kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr.

Boulevard, Odense.

Derefter et foredrag.

Der kan parkeres bag gymnastiksalen

17. Kr. himmelfartsdag. March til Krigergravene på Svendborg

Kirkegård med kransenedlæggelse på bl.a. de allierede flyveres

grave.

Endvidere afsløring af skulptur til ære for danske udsendte til

verdens brændpunkter

Der mødes på Torvet i Svendborg kl. 14.40.

Juni

15. Valdemarsdag kl. 19.00 i Den Fynske Landsby, Odense.

Der mødes med faner kl. 18:30 ved den firlængede gård med

vandmøllen.

August

28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg

September

5. Flagdag for Danmarks Udsendte.

Arrangement ved æres-skulpturen på Svendborg Kirkegård.

Nærmere om arrangementet vil fremkomme.

6. Udflugt sammen med Folk og Forsvar

Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen

telefon 66 17 07 00

8. Fugleskydning i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation

Fyn (SFF).

Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard med morgenkaffe, salg

af skydelodder.

12. Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense

”Th. Sneum, Danmarks glemte superspion”

Lektor N. P. Fredriksen beretter om spionen, der begyndte sin

odyssé ved Sanderumgaard.

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske

Samling (HISAM)

November

13. Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense

”Dresden i flammer”

Løjtnant V.S. Hansen vil berette om tredagsbombardementet af

Dresden i februar 1945.

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske

Samling (HISAM)

14. Markering af Slaget ved Nyborg 1659.

20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i

Odense

Spillet begynder kl. 19.00 præcis.

Lokalafdeling Kalundborg

Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94.

E-post: oli-jakobsen@ka-net.dk

Generalforsamlingen ganske kort

Lokalafdelingen har holdt generalforsamling med gule ærter.

Der var mødt 60 % af medlemmerne, og der var genvalg til

bestyrelsen.

Årets sommertur

Der arbejdes på en sommertur til Nekselø den 4. august, men

derom senere.

Med hilsen

Bestyrelsen


FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf.: 35 39 84 33, Mobil: 51 78 76 19,

E-post: tove-joergen@live.dk

Generalforsamlingen den 15. februar

27 medlemmer deltog.

1. Vores Afdelingsformand Jørgen Amonsen bød velkommen og

gik straks over til at bede medlemmerne om at rejse sig for at

mindes vores mangeårige aktive medlem Jørgen Hinrichsen der

i slutningen af januar pludselig afgik ved døden.

Efter et minuts stilhed gik formanden over til Valg af dirigent:

Søren Eibak blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet.

2. Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2011:

Den 23. februar afholdte vi generalforsamling på Pedersholm.

Den 03. marts holdt KSS generalforsamling på Kastellet.

Den 04. maj blev der afholdt en mindehøjtidelighed med fane

i Frederikssund Kirke med efterfølgende samvær i kulturhuset

”Elværket”.

Den 05. maj blev fanen luftet ved ”Minen” på Frederikssund

Havn med efterfølgende samvær på Pedersholm.

På Valdemarsdag den 15. juni var fanen med i Holmens kirke

og senere på ugen var der forsvarets dag på Kronborg, den

19. juni, til et meget vellykket arrangement, som det kun kan

anbefales at deltage i næste gang.

Den 25, juni var alle sejl sat til ved vores årlige grillparty på

Pedersholm, og der blev hygget på livet løs i det dejlige vejr.

Den 29. juni deltog jeg i Veteranhjem Københavns

generalforsamling på Frederiksberg slot.

Den 25. juli fejredes Isteddagen, og efter at ”Løven” er flyttet

til sin oprindelige plads på Flensborg Kirkegård, fejrer vi den på

Mosede Fort, med fuld musik og kanonskydning.

Den 17. august havde vi bestyrelsesmøde hvor vi skulle

forberede årgangsjubilæet den 3. september.

Årgangsjubilæet blev afholdt den 3. september og vi blev

begunstiget af et fantastisk flot vejr. Mit indtryk er at alle syntes

at det var en god dag.

5. september deltog vi i den Nationale Flagdag og officielle

indvielse af Monumentet for Faldne Udsendte i International

Tjeneste efter 1948. Samme dag deltog vi også på

Frederiksberg Rådhus ved Soldaten og Orlogsgastens Dag, med

afslutning ved en reception på Christiansborg Slot.

Den 1. oktober var de delegerede til repræsentantskabsmøde

på Veteranhjem Fredericia.

I anledning af Våbenstilstandsdagen under 1. Verdenskrig, den

11. november deltog vi med Mogens Billekop ved fanen, på

DADV’s ”Lille Kransetur” og den efterfølgende søndag den 13.

var vi af sted på DADV’s ”Store Kransetur”, en tur jeg varmt kan

anbefale, da den både er højtidlig og hyggelig. DADV står for De

Allieredes Danske Våbenfæller.

Den 30. november samledes en lille håndfuld medlemmer til

årets julefrokost, og det er synd at der er så få der deltager, for

PROPEL Nr. 2/2012

de ved ikke hvad de går glip af, da man morer sig gevaldigt.

Et af vores medlemmer Sven Hansen fyldte 75 og havde kaldt til

gilde, hvor nogle af os mødte op og fik en hyggelig eftermiddag.

Dette er hvad der er foregået i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Regnskab:

Regnskabet blev udleveret og godkendt.

4. Indkomne Forslag:

En ansøgning fra en lokalafdeling om Bespisning med ledsager,

blev henvist til behandling i Afdelingsbestyrelsen.

5. Valg af Formand, Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter:

Formand Jørgen Amonsen blev valgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Sørensen og Torben Ek blev valgt

for 2 år.

Bestyrelsessuppleant: Ole Andersen blev valgt for 2 år.

6. Kritisk Revisor:

Lars Jacobsen, blev valgt for 2 år, og Anker Andersen for 1 år

7. Kritisk Revisorsuppleant:

Finn S. Hansen valgt for 2 år.

8. Eventuelt:

Herunder blev der overrakt diplomer og medaljer til jubilarerne:

Hans Jakobsen, 65 år, Ole Alstrup, 50 år, Ole Sørensen, 40 år,

Finn S. Hansen, 40 år (efter anskrig), Ernst Hauge, 25 år

M. Vienholt, 25 år, Dan Vest, 25 år

En af deltagerne i generalforsamling, var Major Hilmar K.

Jørgensen. Majoren fyldte 100 År i januar måned i år og blev

indkaldt i 1932. Han forærede os sin ”Udgangsuniform” med

tilhørende kasket. Det er en spændende gave at modtage. Tak

for den. Hvis du vil vide mere om majorens spændende liv, så

slå op på side 29 i februar nummeret af bladet FLYVEVÅBNET.

Der blev mindet om følgende arrangementer:

Busturen den 15. april med KSS. Se forrige nr. af PROPEL

Kastelsturen den 19. maj, hvor vi få en rundvisning og

ser steder du normalt ikke kan komme til at se. Læs mere

efterfølgende i dette blad.

KSS Skydningen den 24. februar.

I år foregik skydningen med de andre københavnske

soldaterforeninger langt ude på ”Ama’r”. Kun to fra FSF var

mødt op og ”Til Tiden”, som de meddeler over højttaleren i de

københavnske S-tog. Det var Ole og ”Mig Selv”. Vi fik en bajer

ved baren i det hyggelige klubhus, og efter en masse snak med

hinanden samt situationen i Danmark, skred vi til middag ved

de veldækkede borde. Menuen stod på gule ærter – som vor

mor troede hun havde lavet det - med både fersk og røget flæsk

ad libitum. Det var kræs for kendere. Derefter gik vi over til

skydningerne. Der var individuel skydning både fritstående og

veteran, samt holdskydning. Da vi jo kun var to fra FSF, kom vi

kun til at skyde individuelt. Jeg håber vi kan blive fire skytter

mere næste år så vi kan stille et hold. Lånegeværerne var

blevet indskudt af Michael fra Pionerforeningen, det gjorde han

så godt så vi begge skød det bedste resultat nogen sinde. Ole

skød 189 og jeg 196 point.

Aftenen sluttede med præmieoverrækkelser. Tak til alle

skytterne og Peter Parbst samt hans kone Lone for et godt og

hyggeligt arrangement.

Stuehygge

18. april, 16. maj og 20. juni, hygger vi fra kl. 19 i

Soldaterstuen på Pedersholm. Men – af hensyn til indkøb og

bordopstilling, skal du fremover senest dagen før, huske at

tilmelde dig til Kaj Clausen på telefon 26 13 27 91 eller på mail:

kaicl@webspeed.dk

Adressen er stadigvæk: Roskildevej 161. 3600 Frederikssund. Vi

bor stadig i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2.

Du kan tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53, eller

bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først

fremme kl. 19:22.

a

9


10 PROPEL Nr. 2/2012

FSF Værløse-Jonstrup fortsat

Guidet tur på Kastellet i København

Den 19. maj inviterer FSF til en spændende rundvisning på

Kastellet. Vi mødes ved Kongeporten, det er porten der vender

mod Esplanaden, kl.10 præcis. Her vil en guide fra Kastellets

Venner tage imod os, og guide os rundt. Vi kommer til at se

mange spændende steder og høre ligeså mange spændende

beretninger. På rundvisningen hører vi om Kastellets historie,

ser den gamle arrest og cellen, hvor Struense sad, føler gyset i

Krudttårnet, der også er blevet anvendt som fængsel, besøger

kirken, Den Historiske Samling og ser, hvordan soldaterne

boede i midten af 1700-tallet. Hvis tiden tillader det, ser vi

måske også Københavns sidste mølle indvendig. Møllen, en

ottekantet hollandsk gallerimølle i fem etager, er fra 1847 og

har indtil 1908 stået for melforsyningen til Bageriet i Søndre

Magasin. Turen koster 50,- kr. og du er velkommen til at ta’

flere deltagere med. Måske møder du også hyggelige deltagere

fra andre enheder.

Tilmelding og betaling til Michael Bedsted senest 6. maj 2012.

på konto i Danske bank: Reg.nr. 1551 konto 6422365 mærket

med deltagernavn og arrangement dato. (19-05-12).

Vi har lavet en aftale med Café Petersborg, om at du/I efter

rundvisningen kan besøge cafeen og købe 3 snitter for 84 kr.

Mad og drikkevarer afregnes direkte på Cafeen, som ligger

15 minutters gang fra Kastellet, i Bredgade 76, lige rundt om

hjørnet ved Esplanaden. Café Petersborg er en af Københavns

allerældste restauranter, og et perfekt sted for vores sociale

samvær. Historien går helt tilbage til midten af 1700-tallet, hvor

også ejendommen er opført. Det russiske navn, Petersborg,

kommer sig af, at det russiske konsulat i sin tid havde til huse

i ejendommen, og at mange russiske søfolk, fortrinsvis fra

Skt. Petersborg, anløb Københavns Toldbod og fik stillet sulten

og slukket tørsten i disse lokaler under deres landlov. Mange

berømte danskere og udlændinge har besøgt stedet. En af de

kendteste er Hillary Clinton, der tilbragte én dag i Danmark i

1995, og valgte at spise her.

Har du spørgsmål om turen eller vil tilmelde dig til spisningen,

så ring til Torben Ek på Telefon: 44 91 42 20 ml. kl. 17 & 19.

Tilmelding til spisning, med angivelse af navn og antal personer,

kan også gøres på mail; ki2@webspeed.dk Tilmelding er

bindende.

Grillfest

Afholdes i år den 30. juni. Tilmeld dig selv og gerne en ledsager

allerede nu, da der bliver rift om pladserne. Sidste år var der

fuldt hus.

Prisen vil blive ligeså fornuftig, som ved tidligere arrangementer.

Du tilmelder dig til Kaj Clausen på telefon 26 13 27 91 eller på

mail: kaicl@webspeed.dk

Åbent Hus

Det sker på FSN Ålborg den 10. juni.

Årgangsjubilæet 2012

Bliver afholdt i Jonstruplejren lørdag den 1. september. Alle

medlemmer er velkomne. Se annonceringen i et af de senere

numre af PROPEL.

Koncerter og særlige arrangementer på Kastellet

Store Bededagsaften den 3. maj kl. 18-22

Se også: www.kastellet.info

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke.

Aktivitetetskalender:

05. juni fra kl. 10, Navy Day, Dragør Fort & Gl. Færgehavn

15. juni kl.19, Valdemarsdag, Holmens Kirke

17. juni kl. 09:20, Forsvarets Dag, Helsingør/Kronborg

Du kan selv holde dig orienteret på: www.soldatersamvirke.dk

Lokalredaktør Torben Ek

Foto: Kurt Sørensen & Erik Sørensen

Så fik Fennec ny farve

Af N.M. Schaiffel-Nielsen. Foto Kim Zimmermann

Da den første AS-550C2 Fennec kom til Danmark den 15.

august 1990 var den malet med farverne stærk grøn og sort i

camouflagemønster. Nu er helikopterne malet om.

P-339 er som den første blevet ensfarvet grøn.

Air Force med eget ministerium

På en rundfart i New Delhi så vi pludselig 3 jagerfly inde i en

forhave. Det viste sig, at bygningen bagved var det Indiske

Flyvevåbens Ministerium. Lidt større forhold end i Danmark.

Ernst K.

Udvalgsformand søges

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) søger ny udvalgsformand

til jubilæumsudvalget. Stillingen er ulønnet, dog gives der

tilskud til telefon og internet.

Arbejdet består i udsendelse af indbydelser til

soldaterjubilarerne, at modtage tilmeldelser og registrere dem

til flyvestationerne i august – september.

FSF betaler papirmateriel og frimærker og hvis det ønskes stilles

PC og printer til rådighed.

Udvalgsformanden er medlem af forretningsudvalget og

deltager i udvalgets møder.

Arbejdet er virkelig interessant og du får en stor berøringsflade

med tidligere flyversoldater og et tæt samarbejde med de

Flyvestationsafsnit hvor jubilæerne skal finde sted.

Det vil være en stor fordel, hvis du har været indkaldt til

Flyvevåbnet og har været konstabel eller befalingsmand.

Nærmere oplysninger hos nuværende udvalgsformand Bent

Petersen tlf. 75 82 28 29 eller forretningsfører Harry Sørensen

tlf. 98 92 07 95.


Ny forretningsfører

Ove Kristensen

I Flyvevåbnets medarbejderblad

Flyvevåbnet annoncerede FSF i

december efter en person, der kan afløse

foreningens mangeårige forretningsfører

Harry Sørensen.

Blandt den lille håndfuld ansøgere der var

til jobbet, har forretningsudvalget valgt at

ansætte Ove Kristensen fra Odense.

Ove er 66 år og handelsuddannet.

Han har aftjent sin værnepligt i Karup,

og har arbejdet på en møbelfabrik, ved

Fyns Amt og ved Phønix i Vejen inden han

i 1997 startede egen virksomhed med

forhandling af tagmaterialer, som har haft

intil sidste år.

De kommende måneder skal Ove bruge

på at sætte sig ind i de mange opgaver,

som Harry lidt efter lidt overlader til ham.

Samtidig har forretningsudvalget fundet

det passende at udskifte det efterhånden

aldrende kartoteksprogram, som hidtil

har været brugt til at holde styr på

medlemmerne, og det tager helt sikkert

også en del tid at sætte sig ind i både

kartotek og program.

Men Ove går fortrøstningsfuld til opgaven.

- I mine år som erhvervsdrivende har

jeg fået en del rutine inden for edb,

som jeg tror kan komme Flyvevåbnets

Soldaterforening til gode, siger den nye

forretningsfører.

Redaktionen ønsker Ove Kristensen

velkommen og al mulig held og lykke

med den nye stilling.

Mærkedage april-maj

85 år

29-04-2012 198/48 Vagn Aage Hansen, Fjordvænget 4, 6300 Gråsten

80 år

11-04-2012 3481/53 Ib Poulsen, Byvænget 2N, 8960 Randers SØ

19-04-2012 2074/54 Verner Jensen Dige, Carstensensgade 84, 6270 Tønder

26-04-2012 2334/52 Rasmus Sørensen, Damgårdsvej 23, 8260 Viby J

22-05-2012 2868/53 Niels Egon Sørensen, Drosselvej 5,st.th., 7330 Brande

PROPEL Nr. 2/2012

75 år

14-04-2012 287852/56 Svend Erik Gårdsvig, Ørbækvej 29,st.th., 7330 Brande

18-04-2012 289008/56 Mogens Birch Hansen, Indelukket 10, 4100 Ringsted

27-04-2012 326103/57 Knud Arthur Rosenberg Larsen, Ellinge Skovvej 69, 4573 Højby Sj.

08-05-2012 330908/57 Poul Børge Lund Christensen, Strandvejen 17,1, 8400 Ebeltoft

12-05-2012 287039/56 Søren Frank Sørensen, Stadion Alle 3, 7330 Brande

30-05-2012 340852/57 Knud Rasmussen, Dybendalsvej 54,01,tv., 2720 Vanløse

70 år

02-04-2012 595703/63 Bent Christiansen, Borgergade 22, 4241 Vemmelev

06-04-2012 593100/63 Jørgen Wilson, Maglebo 6,st.th., 2770 Kastrup

08-04-2012 486963/61 Leif Kjeldsen, Præstetoften 15, 7800 Skive

16-04-2012 432718/59 Jørn Mikkelsen, Søbyvej 61, 8300 Odder

17-04-2012 500053/61 Henning Halkjær, Vinkelvej 3, 7870 Roslev

16-04-2012 486977/61 Tage Larsen, Møgelmosevej 44, 9310 Vodskov

27-04-2012 555013/62 Poul Verner Nehls, Gartnerjorden 34, 7800 Skive

04-05-2012 487178/61 Kristian Bak, Sanglærkevej 3, 8800 Viborg

04-05-2012 490229/61 Jørgen Jørgensen, Syvstjernen 17, 5330 Munkebo

06-05-2012 491107/61 Egon Jensen, Malurtvej 15, 9330 Dronninglund

13-05-2012 432782/59 Jens Lyhne Ivar Thøgersen, Brandts Vænge 15, 3460 Birkerød

17-05-2012 557224/62 Hans-Ove Kristensen, Kvalsholmvej 29, 7451 Sunds

28-05-2012 490068/61 Bent Henning Lorentzen, Ærøvænget 24, 7000 Fredericia

65 år

04-04-2012 813874/68 Svend Aage Pedersen, Sletmadevej 6, 6040 Egtved

04-04-2012 772008/67 Niels Jørgen Riis Søndergaard, Stokrosevej 3, 7800 Skive

12-04-2012 FHV Heine Andresen, Kirketoften 32, 6230 Rødekro

12-04-2012 feb./69 Viggo Offersen, Præstevænget 11, 7870 Roslev

25-04-2012 726498/66 Niels Christian Ravn, Ribesvej 4, 7470 Karup

19-04-2012 769697/67 Karl Olaf Kruse, Ryets Møllevej 43, 6100 Haderslev

22-05-2012 770475/67 Andre Norsk Nielsen, Mjølsvej 37, 6230 Rødekro

24-05-2012 770005/67 Erik Jensen, Roskildevejen 319,01, 4390 Vipperød

60 år

15-04-2012 feb./72 Jens Ravnborg, Klosterborg 22, 8900 Randers

23-04-2012 maj/72 Morten Mortensen, Kærvej 86, 8722 Hedensted

29-04-2012 aug./72 John Günthel, Rue Buisseret 24, B-7061 Casteau-Belgien

02-05-2012 maj/70 Jens P K Larsen, Bækvejen 9, 4990 Sakskøbing

06-05-2012 maj/72 Elo Ivan Engelund, Obdamsalle 31, 2300 København S

18-05-2012 nov./76 Hans Jørgen Espersen, Holmelundsvej 26, 8382 Hinnerup

20-05-2012 feb./74 Hans Erik Pedersen, Holebyvej 6, 4894 Øster Ulslev

50 år

05-04-2012 maj/83 Gunner Johannsen, Borrevej 3, 8850 Bjerringbro

04-04-2012 uk/83 Rikard Berg, Haderslevvej 50,st., 6200 Aabenraa

09-04-2012 maj/83 Preben Christensen, Bocks Bjerg 13A, 8300 Gråsten

22-04-2012 maj/82 Claus Erik Pedersen, Marrebæk Norvej 10, 4873 Væggerløse

07-05-2012 aug./80 Mogens Kodahl, Tranevej 19, 6500 Vojens

19-05-2012 nov./82 Niels Christian Madsen, Åkirkevej 17, 6851 Janderup Vestjylland

29-05-2012 aug./79 Per Nielsen, Toftegårdsvænget 305, 3780 Fredensborg

40 år

09-05-2012 feb./92 Søren Laursen, Aldersbrogade 49,03. th., 2200 København N

Husk at du selv skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine

runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL.

Soldaterjubilæer 2012

Værløse: lørdag den 1. september

Karup: lørdag den 15. september

Skrydstrup: lørdag den 22. september

Aalborg: lørdag den 22. september

Notér datoen nu og se annoncen i næste PROPEL

11


12 PROPEL Nr. 2/2012

Elegante nyheder fra effektudvalget

Effektudvalget har været på jagt

efter nye artikler til dig.

Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr.

Regnjakke - 265,- kr.

Fritidsdragt med refleks - 500,- kr.

Til højre: Poloshirt - 125,- kr.

Herunder:

Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr.

Keramikkrus - 250,- kr.

Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen!

Se større fotos, størrelser og de mange andre

artikler på www.propel.dk

PROPEL

udkommer den 1. eller den første hverdag herefter

i månederne februar, april, juni, august, oktober og

december.

Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side

2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde

senest på den angivne dato.

Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof

er:

Tekst:

Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved

en E-post til bladet@propel.dk

eller i nødstilfælde:

Send teksten, helst maskinskrevet, med post til:

Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Billeder:

Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB

til bladet@propel.dk

Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med

post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Papirbilleder og CD-rom’er returneres kun på

forlangende.

Hjemmesiden:

Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på

hjemmesiden, sendes til E-post adressen:

pr@propel.dk

Adresseændring

meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor.

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam

Artikler optaget under navn står for de enkelte

indsenderes egen regning og kan ikke tages som

udtryk for redaktionens eller FSF’s mening.

Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage

artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere

i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at

betydningsfuldt indhold aldrig udelades.

Landsformand: Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød, Tlf.: 2613 2791, E-post: LF@propel.dk

Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: 3969 3619, mobil 2279 8466 E-post: LNF@propel.dk

Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: 9892 0795, mobil: 4027 2795, E-post: fsf@propel.dk

Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: 7582 2829, mobil 2020 7861, E-post: jubi@propel.dk

Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: 40 833 466, E-post: pr@propel.dk

Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: 9890 9202, E-post: skyd@propel.dk

Effektudvalget: Formand: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst, Tlf.: 9824 3399, E-post: agertoften3@nordfiber.dk

Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: 40 833 466, E-post: bladet@propel.dk

Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-post: fsf@propel.dk

More magazines by this user
Similar magazines