konteringsinstruks for københavns universitet

oko.ku.dk

konteringsinstruks for københavns universitet

KONTERINGSINSTRUKS

FOR

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Version 2.1

November 2005


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Forord........................................................................................................................................................ 4

1 Generelle regler for kontering, fremsendelse og bogføring af bilag................................................. 1

1.1 Arbejdsdeling og ansvar for kontering og bogføring................................................................ 1

1.2 Hvad skal fremsendes til bogføring? ........................................................................................ 1

1.3 Bogføringsmåned og månedslukning........................................................................................ 2

1.4 Frister for fremsendelse til bogføring ....................................................................................... 2

1.5 Rettelser og omposteringer ....................................................................................................... 3

1.6 Stikprøvekontrol og kvalitetsrapport ........................................................................................ 3

2 Konteringsstempel ............................................................................................................................ 4

2.1 Segmenterne i kontoplanen....................................................................................................... 4

2.1.1 Omkostningssted............................................................................................................... 5

2.1.2 Art ..................................................................................................................................... 5

2.1.3 Virksomhedstype .............................................................................................................. 6

2.1.4 Projekt ............................................................................................................................... 6

2.1.5 Analyse.............................................................................................................................. 7

2.1.6 Formål ............................................................................................................................... 7

2.1.7 Løngruppe ......................................................................................................................... 7

2.1.8 Bygning............................................................................................................................. 7

3 Indtægtsbilag..................................................................................................................................... 8

3.1 Deltagerbetaling........................................................................................................................ 8

3.2 Taxameter.................................................................................................................................. 8

3.3 Erstatninger ............................................................................................................................... 9

3.4 Renteindtægter .......................................................................................................................... 9

3.5 Eksternt salg af varer og tjenester............................................................................................. 9

3.6 Internt salg af varer og tjenester.............................................................................................. 10

3.7 Modtagne deposita .................................................................................................................. 11

3.8 Bygningsindtægter .................................................................................................................. 12

3.9 Øvrige indtægter ..................................................................................................................... 12

4 Udgiftsbilag..................................................................................................................................... 13

4.1 Eksternt køb af varer og tjenester ........................................................................................... 13

4.2 Intern køb af varer og tjenester ............................................................................................... 14

4.3 Erstatninger ............................................................................................................................. 14

4.4 Kredit-/betalingskort ............................................................................................................... 15

4.5 Løn .......................................................................................................................................... 15

4.6 Rejseafregning - tjenesterejser og ekskursioner...................................................................... 18

4.7 Bygningsrelaterede udgifter.................................................................................................... 20

4.8 Renteudgifter og morarenter ................................................................................................... 21

4.9 Betalt depositum ..................................................................................................................... 21

5 Kasse-/bankrapporter ...................................................................................................................... 22

5.1 Kasserapport/Bankrapport ...................................................................................................... 22

6 Kontering af moms.......................................................................................................................... 24

6.1 Købsmoms .............................................................................................................................. 24


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

6.2 Salgsmoms .............................................................................................................................. 25

7 Ekstern finansiering ........................................................................................................................ 25

7.1 Tilskudsfinansierede aktiviteter (IFV og ATA)...................................................................... 25

7.1.1 Indtægter ......................................................................................................................... 26

7.1.2 Udgifter ........................................................................................................................... 27

7.1.3 Overførsel mellem forskellige virksomhedstyper........................................................... 27

7.2 Flytning af projekt................................................................................................................... 27

7.3 Indtægtsdækket virksomhed (IV - 30) .................................................................................... 28

7.3.1 Regelsæt om Indtægtsdækket Virksomhed..................................................................... 28

7.3.2 Personale ......................................................................................................................... 29

7.3.3 Bidrag til Universitetet.................................................................................................... 29

8 Frikøb.............................................................................................................................................. 29

9 Bilag:............................................................................................................................................... 30

9.1 Stamoplysninger for projekter ................................................................................................ 30

9.2 Værdilister................................................................................................................................. 1


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Forord

Denne konteringsinstruks er gældende for Københavns Universitet fra 1/1 2005.

Det er den anden version til brug for udarbejdelse af omkostningsbaseret regnskab for Universitetet. I

takt med erfaringer fra den praktiske brug vil der ske justeringer af bl.a. artskontoplanen i løbet af

2005. Ændringer i forhold til 1. version er skrevet i kursiv.

Det anbefales derfor fortrinsvis at bruge denne konteringsinstruks via Økonomiafdelingens –

Regnskabssektionens hjemmeside:

http://www.ku.dk/okonomi/REGNSKAB/Index_REGNSKAB.html

Udskrifter af konteringsinstruksen bør begrænses, da der forventes nogle opdateringer af den

elektroniske konteringsinstruks i løbet af året bl.a. i forbindelse med implementeringen af

Kasseprojektet og Faktura-scanningsprojektet under KU 2005-reformen.

Der er primo november sket en opdatering af artsværdilisten i bilagsmaterialet.

November 2005,

Økonomiafdelingen


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

1 Generelle regler for kontering, fremsendelse og bogføring af

bilag

1.1 Arbejdsdeling og ansvar for kontering og bogføring

Ansvaret for Københavns Universitetets kontering og bogføring påhviler de enkelte decentrale

konteringssteder, dvs. centre, institutter, fakulteter og fællesadministration – hver for deres

aktivitetsområde. Hvert sted skal således selv kontere, efterregne og anvise alle egne bilag, dvs.

leverandørfakturaer, debitorfakturaer, kassekladder, omposteringsbilag, rejseafregninger m.m.

Centre, institutter, fakulteter og fællesadministration skal kontere alle deres respektive bilag. Disse

enheder kaldes i det følgende konteringsansvarlige enheder. De skal indsende alle bilag påført

kontering og anvisning til FA-Økonomiafdelingen/Regnskabssektionen (ØA-Regnskab).

ØA-Regnskab er den bogføringsansvarlig enhed. ØA-Regnskab skal bogføre de indsendte bilag i ØSS

(Universitetets økonomisystem), som de er konteret af de konteringsansvarlige. Kan et bilag ikke

indtastes i ØSS som det er konteret, returnerer ØA-Regnskab det til den pågældende konteringsansvarlige

enhed for korrekt kontering. ØA-Regnskab tilstræber så vidt muligt at anvende telefon og

e-mail til at afklare sådanne fejlkonteringer med den konteringsansvarlige enhed, herunder så vidt

muligt undgå, at fejlkonteringer forsinker rettidig betaling af leverandørfakturaer.

1.2 Hvad skal fremsendes til bogføring?

De konteringsansvarlige enheder skal kontere og fremsende alle bilag til bogføring i ØA-Regnskab.

Det drejer sig om:

• Leverandørfakturaer

• Debitorfakturaer (internt og eksternt salg)

• Kasse- og bankbilag

• Kasse- og bankrapporter

• Rejseafregninger

• Kontante udlæg (typisk over 500 kr.)

• Kontoudtog for betalingskort vedhæftet bilag

• Lønbilag (sendes til Lønsektionen)

• Rettelser/omposteringer

• Øvrige bilag.

Alle bilag skal stemples med modtagedato og det er altid originalbilaget, der skal indsendes til

bogføring.

Er originalbilaget bortkommet, kan der konteres på fakturakopi med følgende tekst: ”Accepter venligst

denne fakturakopi, idet originalbilaget er bortkommet”.

02.11.2005 - Version 2.1 1


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Alle bilag skal være konteret i henhold til kontoplanen og denne konteringsinstruks. Alle bilag skal

være efterregnet og anvist før fremsendelse til bogføring. Stempel med anviserens navn påføres bilaget

og vedkommendes lokalnummer tilføjes, således at spørgsmål vedr. konteringen kan ske hurtigt og

direkte til anviseren.

1.3 Bogføringsmåned og månedslukning

ØA-Regnskab bogfører bilagene i den måned de vedrører. For fakturaer er det som hovedregel

fakturadatoen, der bestemmer bogføringsmåneden. For øvrige bilag er det anvisningsdatoen.

ØA-Regnskab lukker hver den 3. arbejdsdag i en ny måned for bogføring i gammel måned.

Ved årsskiftet lukker ØA-Regnskab den 5. arbejdsdag for bogføring i gammelt år.

1.4 Frister for fremsendelse til bogføring

For at sikre et retvisende regnskab er der fastsat frister for kontering, fremsendelse og bogføring af

bilag.

Bilagstype Frist for kontering og Frist fra modtagelse af bilag til

fremsendelse

bogføring i ØSS

Leverandørfakturaer 2 dage*) fra modtagelse til Inden kl. 12 dagen efter

fremsendelse til ØA-Regnskab modtagelsen

Kasserapporter Opgøres 2 gange pr. måned og

fremsendes 15. og næstsidste

arbejdsdag i måneden

4 dage

Rejseafregning under 10.000 kr.

**)

7 dage efter hjemkomst 3 dage

Rejseafregning på 10.000 kr. og

derover

14 dage efter hjemkomst 7 dage

Debitorfakturaer Samme dag, de er udarbejdet 2 dage, hvis fakturakrav er

opfyldt

Rettelser/omposteringer Straks fejlen er konstateret 2 dage, dog afhængig af

omposteringens omfang

Lønbilag ***) 2 dage fra modtaget timeseddel Fremsendes og bogføres af ØA-

Lønsektion (frist den 10. og 26. i

måneden med udbetaling ca. 2½

uge efter.

Kreditkort/Betalingskort 7 dage fra modtagelse 3 dage

Øvrige bilag

*) Dage er arbejdsdage

**) Inkl. ekskursioner

2 dage fra modtagelse Typisk 1 dag

***) Timelønsedler, eksternt aflønnede m.fl (dvs. ikke-fastlønnet personale)

02.11.2005 - Version 2.1 2


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

1.5 Rettelser og omposteringer

De decentrale enheder kan i begrænset omfang foretage ændringer til allerede bogførte og konterede

bilag.

Hvis rettelsen skyldes fejlkontering eller fejlbogføring, kan den altid rettes i ikke afsluttede

regnskabsår. Dog skal de konteringsansvarlige enheder tilstræbe, at de løbende foretager kontrol af

bogføringen, således at nødvendige rettelser sker i indeværende og senest i nærmest foregående måned.

Ompostering mellem projekter kan kun finde sted i indeværende og nærmest foregående kvartal.

Ved alle rettelser og omposteringer, skal tidsfrister ved kvartals-, halvårs- og årsregnskaber naturligvis

respekteres. Rettelser/omposteringer bogføres altid i indeværende måned eller i nærmest foregående,

hvis denne endnu er åben.

Anmoder enheden om omposteringer fremsendes der kopi af det bilag, der ønskes omposteret, og det

skal klart og tydeligt fremgå af bilaget, hvad der ønskes gjort. Ved f.eks. ompostering af betalt faktura

påføres nyt anvisningsstempel og ovenover stemplet skrives DEBET. Ovenover oprindelig kontering

påføres KREDIT. Ved flere samtidige omposteringer skal det ske én for én, dvs. der skal anvises på

alle bilag.

Er der tale om fejltastning, indsendes kopi af kontoudtog med angivelse af den forkerte indtastning.

1.6 Stikprøvekontrol og kvalitetsrapport

ØA-Regnskab vil med jævne mellemrum foretage stikprøvekontrol af kontering og bogføring af de

indkomne bilag. Stikprøverne foretages pr. konteringsenhed.

ØA-Regnskab udarbejder for hver stikprøve en kvalitetsrapport til den konteringsansvarlige enhed med

oplysninger om fejlraten pr. fejltype.

02.11.2005 - Version 2.1 3


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 Konteringsstempel

I denne konteringsinstruks beskrives kontering i lønbogen og i hovedbogen.

Denne konteringsinstruks omfatter hovedsagelig de bilagstyper, der er relevante for de decentrale

konteringsenheder.

Konteringerne i hovedbogen sker i flg. konteringsstempel:

Omkostningssted 0 0

Art

Virksomhedstype

Projekt

Analyse

Formål

Løngruppe

Bygning

Modtaget

Efterregnet Anvist

Ved konteringen skal der udfyldes værdier for samtlige segmenter. Et segments åbne felter kan evt.

udfyldes med nuller eller overstreges. Formålssegmentet er skraveret helt igennem, da det automatisk

bliver genereret i ØSS og derfor ikke skal udfyldes.

Kontostemplet skal underskrives efter Økonomistyrelsens regler, dvs.

1) Signaturen fra den, der modtager varen samt en let læselig dato

2) Signaturen fra den, der efterregner og kontrollerer udgiftens/indtægtens rigtighed.

3) Signaturen fra den, der har anvist beløbet til betaling. Husk at bilaget skal påføres navn og

lokalnummer på anviser.

Bemærk at signaturerne fra anvisende medarbejder skal være godkendt til det formål det skal bruges til

og være registreret i fuldmagtkartoteket i ØA-Regnskab.

2.1 Segmenterne i kontoplanen

Hovedbogen indeholder den centrale del af regnskabet og er kernen i økonomistyringen på

Københavns Universitet. Konteringen i ØSS skal sikre, at vi kan opfylde:

love og regler og de eksterne rapporteringskrav, som vores bevillingsgivere stiller, samt

vores interne behov for økonomi- og ressourcestyring.

Til det formål konteres på følgende segmenter i hovedbogen: omkostningssted, art, virksomhedstype,

projekt, analyse, løngruppe og bygning.

02.11.2005 - Version 2.1 4


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Konteringsstempel som huskeliste

Omkostningssted Hvem skal afholde udgiften hhv. tilskrives indtægten

Art Hvad har vi købt eller solgt

Virksomhedstype Hvilken virksomhedstype er bilaget knyttet til

Projekt Hvad hedder det relevante projekt – hvis der er et

Analyse Er der oprettet analysenr. for at kunne specificere yderligere

Formål Skal ikke udfyldes

Løngruppe Hvilken slags ansat

Bygning Er udgiften eller indtægten relateret til bygningerne

2.1.1 Omkostningssted

Segmentet angiver den budgetansvarlige organisatoriske enhed, som afholder udgiften/modtager

indtægten. Derimod angiver segmentet f.eks. ikke enkeltpersoner, aktiviteter eller økonomiske midler

givet til konkrete formål.

Segmentet er indtil videre på fire cifre og to efterstillede nuller.

Systematikken i stednumrene er følgende:

Første ciffer angiver hovedområde/fakultet.

0xxx

1xxx

2xxx

3xxx

4xxx

5xxx

6xxx

7xxx

8xxx

9xxx

En stedværdiliste findes i bilag A

Universitetsniveau

Det Teologiske Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Humanistiske Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Juridiske Fakultet

Fællesadministrationen

KU diverse

Centre og institutioner, som ikke er en del af Universitetet

2.1.2 Art

Artssegmentet er på 5 cifre, og angiver hvilken type vare/tjenesteydelse, der købes, sælges eller

forbruges, hverken hvem, hvorfor eller hvad varen/tjenesteydelsen skal bruges til.

Segmentet er nødvendigt for bl.a. at kunne opfylde bevillingsgiveres krav (herunder de statslige

regnskabskrav) og af hensyn til KU's økonomistyring.

02.11.2005 - Version 2.1 5


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det første ciffer angiver hovedarten og er opdelt således:

Hovedarterne i intervallet 1xxxx - 6xxxx anvendes til drift/resultatopgørelse.

Hovedarterne i intervallet 7xxxx - 9xxxx anvendes til anlæg/balance/status.

De to hovedgrupper er inddelt på flg. måde

Resultatopgørelsen:

1xxxx = indtægter

2xxxx = lønudgifter

3xxxx = driftsudgifter

5xxxx = finansielle indtægter og udgifter

Balance/status:

7xxxx = aktiver – anlæg, omsætningsaktiver og likvider

9xxxx = passiver – gæld og forpligtigelser

Andet ciffer anvendes til gruppering indenfor hovedgruppen. Tredje ciffer definerer budgetkategorierne.

For en nærmere beskrivelse samt en værdiliste henvises til bilag B.

For at se artsværdier fra ordliste se Bilag C.

2.1.3 Virksomhedstype

Segmentet bruges til at holde aktiviteterne på de forskellige virksomhedstyper adskilt, og er

nødvendigt, bl.a. fordi der gælder forskellige regler for bogføring af forskellige typer aktiviteter (f.eks.

ordinær virksomhed contra tilskudsfinansierede aktiviteter).

Segmentet er på to karakterer og antager værdierne i nedenstående værdiliste:

10 Ordinær virksomhed

30 Indtægtsdækket virksomhed

40 Retsmedicinske undersøgelser

50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

90 Centre mv. som ikke er en del af KU

2.1.4 Projekt

Projektsegmentet anvendes hovedsageligt til at styre den eksternt finansierede virksomhed, herunder at

sikre, at alle konteringer vedrørende samme bevilling sker på det projekt, som bevillingen er registreret

under, så der kan foretages regnskabsaflæggelse til bevillingsgiver.

02.11.2005 - Version 2.1 6


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Derudover anvendes segmentet til styring af aktiviteter på ordinær virksomhed, der er afgrænset i tid og

økonomi, de såkaldte interne projekter.

Reglerne for aktiviteterne på ekstern virksomhed er beskrevet i kapitel 7.

2.1.5 Analyse

Analysesegmentet er på syv cifre. Det er knyttet til den decentrale enhed og er på tre cifre til sted-id og

fire til det "egentlige analysenummer", så analysesegmentet får flg. struktur sss-aaaa.

De tre cifre til sted-id sikrer, at der bliver en analysenummerserie til alle enheder på budgetniveau 3

(typisk et institut). Enheder under dette niveau (f.eks. institutafdelinger) vil derfor alle skulle anvende

samme analysenumre.

Hvis f.eks. et institut ønsker at oprette analysenumre, der er forskellige fra 000 kontaktes

ØA- controlling. Det bør dog være en undtagelse, at det anvendes.

2.1.6 Formål

Formålssegmentet anvendes til at kontere indtægter og udgifter efter hvad de er brugt til (uddannelse,

forskning, formidling osv.).

Bemærk at konteringen sker maskinelt ved overførslen af informationerne (konteringerne) fra ØSS til

datavarehuset, der er en underliggende database til rapportering.

Der konteres altså ikke på dette segment i ØSS, og der er derfor ikke vedlagt nogen værdiliste.

2.1.7 Løngruppe

Løngruppesegmentet svarer til det gamle formålssegment, bortset fra, at det gamle formålssegment

også blev brugt til bl.a. bygninger og indtægtsdifferentiering.

For en værdiliste henvises til bilag D.

2.1.8 Bygning

Bygningsnumre er et særligt segment på tre cifre, som bruges til at knytte de afholdte udgifter og

indtægter til et bestemt bygningskompleks (Panum, KUA, HCØ, Bispetorvet osv.).

Der kan ikke konteres på enkeltbygninger kun på bygningskomplekser.

For en værdiliste henvises til bilag E.

02.11.2005 - Version 2.1 7


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

3 Indtægtsbilag

3.1 Deltagerbetaling

Ved konteringen af deltagerbetaling for private, staten og Universitetet selv, skal der bl.a. tages hensyn

til:

om betalingen vedrører kurser, der afholdes efter lov om deltidsuddannelse (tidligere kaldet åben

uddannelse), og

om deltagerne er aktiverede eller almindelige kursister.

Det giver flg. konteringsmuligheder:

Lov om

deltidsuddannelse

Øvrige kurser

og seminarer

Almindelige 1 3

Aktiverede 2 3

Ved aktiverede forstås beskæftigelsesmæssigt aktiverede personer, til uddannelser som helt eller delvist

er finansierede af offentlige midler.

Bemærk at konteringen af deltagerbetaling vedr. heltidsuddannelse og lov om deltidsuddannelse skal

ske på virksomhedstype 10.

Ad 1: Lov om deltidsuddannelse – almindelige

Konteringen sker på xxxx00-12111-10-xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx.

Ad 2: Lov om deltidsuddannelse – aktiverede

Konteringen sker på xxxx00-12112-10- xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx..

Ad 3: Deltagerbetaling i øvrigt (kurser og seminarer, der ikke afholdes efter lov om deltidsuddannelse)

Konteringen sker på xxxx00-12113-10- xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx.

Der skal konteres efter reglerne om intern handel, hvis indbetaleren er en institution på KU. Ellers skal

der udstedes eksterne faktura.

3.2 Taxameter

Indbetalt taxameter konteres således:

Heltidsuddannelse (aktiverede): xxxx00-12161-10- xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx.

Deltidsuddannelse (aktiverede): xxxx00-12162-10- xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx.

Deltidsuddannelse (almindelige): xxxx00-11140-10- xxxxx – xxxxxxx – xxx - xxx - xxx.

02.11.2005 - Version 2.1 8


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

3.3 Erstatninger

Universitetet er selvforsikret. Derved kan der være en række udgifter og indtægter i form af

erstatninger, f.eks. til personer, biler, bøger, materiel, bygninger m.m., som Universitetet selv skal

dække/modtage

Art Tekst

12799 Erstatning vedr. bygninger

18913 Modtagne erstatninger vedr. bøger

18919 Øvrige erstatninger

3.4 Renteindtægter

Renteindtægter fra fakultets- og institutbankkonti tilfalder kontohaver, som er de decentrale enheder og

skal konteres decentralt på art 52121 (Renteindtægter, pengeinstitutter).

Morarenter som opkræves af KU ved for sen indbetaling konteres på 52150 (Morarenter), mens øvrige

renteindtægter skal konteres decentralt på 52991 (Danske Bankrenteindtægter).

3.5 Eksternt salg af varer og tjenester

Ved eksternt salg af varer sendes en standardfaktura til køber. Den røde og gule kopi af fakturaen skal

altid sendes til ØA-Regnskab. Der skal konteres som angivet nedenfor. Standardfakturaen er

fortløbende nummereret og bestilles hos Fællessekretariatet i Fællesadministrationen. Hvis instituttet

har ønske om at anvende særlige institutspecifikke fakturaer, skal disse indeholde de samme

oplysninger som på standardfakturaen. Instituttets stednummer skal være en del af den fortløbende

nummerering. Fakturaen skal godkendes i ØA-Regnskab før den tages i brug.

Ved ekstern salg af varer og tjenester skal omkostningssted, art og virksomhedstype altid udfyldes.

Endvidere gælder:

Projektsegmentet skal udfyldes for eksternt finansierede projekter, dvs. hvis der i Virksomhedstypesegmentet

er anført en værdi mellem 20 og 60.

Analysesegmentet skal som udgangspunkt ikke bruges. Hvis den nye, mere detaljerede

artskontoplan ikke giver tilstrækkelige muligheder for specificering, kan der ansøges om

oprettelse af analysenumre på institutniveau. Oprettelser sker i ØA- controlling.

Formål skal aldrig udfyldes.

Løngruppe skal altid udfyldes for lønbilag og kan udfyldes hvis det ønskes.

Bygning skal sjældent anvendes på institutniveau, dog skal det anføres ved f.eks. udlejning af

lokaler, og hvis et institut fysisk er fordelt på flere forskellige adresser. Vil i højere grad skulle

anvendes på fakultetsniveau, f.eks. på driftsområdet.

Særregler:

På enhver faktura skal den fulde konteringsstreng påføres for at indbetalingen kan registreres korrekt,

ellers kan indbetalingen ikke henføres til fakturaudsteder.

02.11.2005 - Version 2.1 9


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Selve driftsindtægtskonteringen for ekstern fakturering foregår i artssegmentet på følgende artskonti:

Art Tekst

12113 Deltagerbetaling i øvrigt (kurser og konferencer, der ikke afholdes efter lov om

deltidsuddannelse)

12130 Phd. deltagerbetaling

12211 Salg af undervisningsmaterialer og noter /kompendier

12212 Salg af fotokopier

12213 Salg af print

12215 Salg af tidsskriftsabonnementer o.l.

12219 Salg af guldplader

12299 Salg af varer i øvrigt

12411 Entreindtægter

12412 Indtægter fra administrationsaftaler o.l.

12413 Porto- og teleindtægter

12414 Salg af analyser

12415 Patient- og klinikindtægter

12480 Salg af retsmedicinske ydelser

12499 Salg af tjenester i øvrigt

Momshåndtering på salgsfaktura

Salg i Danmark: Der pålægges moms, dog ikke til institutioner under samme ressortområde som

Københavns Universitet, f.eks. de øvrige universiteter og universitetshospitaler.

Salg til EU-lande: Købers og KU’s CVR-nr. anføres på fakturaen, der så ikke pålægges moms.

Hvis køber ikke har et CVR-nr., skal der betales moms. Sammen med standardfakturakopierne skal

indsendes udfyldt momsskema: Køb og salg fra/til EU-lande, bilag 99 på

http://www.ku.dk/okonomi/REGNSKAB/Index_REGNSKAB.html

Salg til øvrige udland: Der skal ikke pålægges moms.

Salg til Grønland: Der skal ikke pålægges moms, idet Grønland er momsfrit.

Kontering af moms: Det styres indtil videre i ØA-Regnskab. For yderligere information, se

momskapitlet.

3.6 Internt salg af varer og tjenester

Al handel mellem enheder på KU, hvor der er foregået en arbejdsindsats eller leveret en vare, som en

anden enhed skal betale for, skal foregå ved intern fakturering. Den interne faktura fremsendes af den

enhed, der har udført arbejdet til den enhed, der skal betale for ydelsen.

Ved en intern faktura forstås en faktura, der er udstedt til Københavns Universitet og underafdelinger

heraf. Der skal på disse fakturaer ikke tillægges moms, med mindre der er tale om IV. Ved intern

02.11.2005 - Version 2.1 10


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

handel skal der anvendes en interne fakturablanketter med fortløbende nummerering. Eksempel på

intern fakturering kan være ved:

lån af lokale

udlån af undervisere

fotokopi

telefonregninger

rengøring

print fra Reprocentret

Den enhed, der afholder udgiften, konterer udgiften som en almindelig udgift i lighed med alle andre

leverandørfakturaer, mens den enhed, der modtager betalingen, skal anvende en særlig indtægtsart:

13xxx (Intern afregning).

Art Tekst

13110 Salg af varer og tjenester (internt på KU)

13211 Salg af undervisningsmaterialer og noter (internt på KU)

13212 Salg af fotokopier (internt på KU)

13213 Salg af print (internt på KU)

13299 Salg af øvrige varer (internt på KU)

13413 Porto og teleindtægter (internt på KU)

13499 Salg af øvrige tjenester (internt på KU)

13711 Lejeindtægter (internt på KU)

13718 Timebaseret leje (internt på KU)

13740 Indtægter/refusion af bygningsdriftsudgifter (internt på KU)

13810 Udlejning af udstyr (internt på KU)

Som eksempel kan nævnes TA’s mindre byggearbejder for fakulteter og institutter. Der bliver sendt en

intern faktura som betyder, at fakultet/institut får en udgiftspost på deres regnskab, mens det på TA’s

regnskab figurerer som indtægt. Det giver TA mulighed for at afholde flere udgifter, end deres

”bevillinger” og ”indtægter” tilsammen ville give mulighed for.

3.7 Modtagne deposita

I forbindelse med udlån af nøgler, adgangskort, plastikskeletter (de såkaldte “Knoglekasser”) m.m. kan

der opkræves et depositum til sikkerhed for den udlånte genstand.

Den decentrale enhed skal føre en liste eller et kartotek over udlånene samt specifikation af modtagne

deposita.

Når depositumbeløbet fastsættes, skal der alene tages hensyn til, at beløbet skal have en sådan størrelse,

at låner ser sin interesse i at tilbagelevere den pågældende genstand. Der skal ikke tages hensyn til den

udlånte genstands genanskaffelsesværdi, idet der ikke må foretages anskaffelser over kontoen.

Beløbene skal konteres på konto xxxx00-97591-10-00000-0000000-000-000, hvor x’erne angiver

omkostningsstedet.

02.11.2005 - Version 2.1 11


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hvert halvår skal den pågældende konto afstemmes, og eventuelle differencer bogføres på konto

xxxx00-18914 -10-000000-0000000-000-000

Eksempel:

Udlån af ”knoglekasser”: Depositumbeløb kr. 500,00. Kr. 400,00 krediteres art 97591 (Deponenter) og

kr. 100,00 indtægtsføres på art 18914 (Gebyr udlån).

Når det udlånte leveres tilbage, udbetales der kr. 400,00 som debiteres konto 97591 (Deponenter),

hvorved denne konto går i 0.

I praksis foretages afstemningen ved, at ØA-Regnskab i januar for ultimo det nyafsluttede finansår

samt pr. 30. juni udbeder sig en oversigt over, hvor mange genstande, der er udlånt pr. en bestemt dag,

og hvad saldoen på kontoen derfor bør være. Hvis antallet af lånere er overskueligt, skal der indsendes

en navneliste; hvis der er tale om mange lånere, er det tilstrækkeligt at henvise til ovennævnte kartotek

over lånere, således at Rigsrevisionen - hvis det ønskes - kan foretage en kontrol.

3.8 Bygningsindtægter

Ved indtægter, der er bygningsrelaterede, skal Artsgruppen 127xx anvendes ved ekstern fakturering.

De præcise indtægtsarter er:

Art Tekst

12711 Lejeindtægter

12718 Timebaseret leje

12720 Indtægter/refusion af ejendomsskatter

12730 Indtægter/refusion af vedligeholdelsesudgifter

12740 Indtægter/refusion af bygningsdriftsudgifter

12750 Indtægter/refusion af huslejeudgifter

12799 Erstatninger vedr. Bygninger

Bygningssegmentet:

Dette segment skal kun anvendes, når der konteres i forbindelse med ovenstående bygningsdrift.

Segmentværdierne definerer bygningskomplekser og ikke enkeltbygninger ud fra deres fysiske

beliggenhed. Bygningssegmentet består af 3 cifre. Værdilisten anvender intervallet 7xx-8xx,

bygningerne er fortløbende nummeret, så der er ikke noget hierarki i listen.

Den fulde værdiliste findes i bilag E.

3.9 Øvrige indtægter

I forbindelse med udlejning af udstyr (f.eks. AV-udstyr og laboratorieudstyr) konteres lejeindtægten på

12810 (Udlejning af udstyr). Ved intern handel se afsnittet om internt salg af varer og tjenester.

Indtægter fra licenser og royalties skal konteres decentralt på 12840 (Licenser og royalty). Denne art

anvendes til indtægter fra Copy-Dan.

02.11.2005 - Version 2.1 12


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

4 Udgiftsbilag

4.1 Eksternt køb af varer og tjenester

Ved køb af varer og tjenester skal fakturaen være udstedt til:

Københavns Universitet

Instituttets navn

Bestillerens navn,

Instituttets adresse

KU’s CVR-nr.: 22134310 (ved køb i EU), hvis instituttet har eget CVR-nr. anvendes

dette ved køb uden for EU til fortoldning.

Ved projekter desuden projektnr.

Driftsudgiftskonteringen foregår i artssegmentet på artskontoværdier mellem 31111og 35751.

Der henvises til specificeret artskontoplan, bilag B, med oversigt over, hvad de enkelte 5-cifrede

artskonti skal anvendes til. Er man i tvivl om kontering, findes der en alfabetisk oversigt over en lang

række varer og tjenesteydelser med tilhørende artskonto, se bilaget.

Oversigt over relevante hovedartsgrupper:

Art Tekst

311xx Rejser (se afsnit 4.6 om rejseafregning)

312xx Materialer (forskning, undervisning, laboratorium)

313xx Publikation og information

321xx Repræsentation

323xx Kontorhold

324xx Administrativ bistand

328xx Personaleforhold

331xx Bøger og tidsskrifter

332xx Udstyr (forskning, undervisning, laboratorium)

333xx IT og kontormaskiner

334xx Inventar og møbler

335xx Transportmateriel og kørsel

339xx Maskiner og andet driftsudstyr

34xxx Bygningsrelaterede udgifter (se afsnit 4.7 om bygningsforhold)

351xx Diverse drift

353xx Diverse afgifter

354xx Overførsel mellem ekstern og ordinær virksomhed (Se afsnit 7 om ekstern finansiering)

357xx Tilskud

02.11.2005 - Version 2.1 13


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Specielle regler

• Alle bøger og tidsskrifter skal konteres på artskonto 3311x

• Tjenestebiler: Både udgiften til købet (anskaffelsessum) samt udgifter til benzin/diesel og

reparation skal konteres på artsværdigruppen 335xx

• Repræsentation: Følgende skal altid oplyses på bilagene: anledning, tidspunktet, ydelsens art

samt deltagerkredsens sammensætning; navne, hvor det er muligt, deltagerantal eller –liste ved

receptioner, stormøder o.l. Se i øvrigt afsnit i Instituthåndbogen om regler for repræsentationsudgifter.

Udlæg:

Eks: Transport, indkøb af diverse varer, kontorhold mv.

Konterings-/anvisningsblanket (bilag 62 i ØA-blanketter) udfyldes og bilagene vedhæftes som

dokumentation.

Udlægget indsendes i konteret og anvist stand påført bankforbindelse eller udbetales kontant fra

kontantkassen.

Momshåndtering på købsfaktura

Køb i EU-lande: Der skal ikke betales moms inden for EU. Dette kræver dog, at både sælgers og KU’s

CVR-nr. fremgår af fakturaen. Hvis sælger ikke har et CVR-nr., skal dette oplyses på fakturaen inden

indsendelse.

Sammen med faktura skal indsendes udfyldt momsskema Køb og salg fra/til EU-lande

Køb i øvrige udland: Fakturaen skal være udskrevet uden moms.

Se afsnittet 6 om moms for flere informationer.

4.2 Intern køb af varer og tjenester

Behandles af købende enhed nøjagtigt som ved eksternt køb. Ved intern handel skal der anvendes en

interne fakturablanketter med fortløbende nummerering.

4.3 Erstatninger

Erstatninger af ordinær karakter (driftsmæssige risici) af mindre størrelse. For yderligere information se

afsnittet om selvforsikring i instituthåndbogen.

Art Tekst

35199 Diverse drift

02.11.2005 - Version 2.1 14


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

4.4 Kredit-/betalingskort

Der findes 2 former for betalingskorttyper, med og uden kredit.

Ved afregning på betalingskort afstemmes og medsendes kontoudtog og alle bilagene hæftes bagpå.

Konteringen foretages på forsiden. Såfremt der ikke medsendes bilag overfører ØA-Regnskab ikke

penge til kortkontoen.

For at foretage en hurtigere afregning ifm. betalingskort uden kredit, kan der anvendes Netbank-udtræk

af kontoudtoget.

Den endelig frist for afregning er 7 dage efter modtagelse af kontoudtog med posten.

Der må ikke decentralt oprettes bankkonti eller andre kreditaftaler med tilhørende kontokort, f.eks.

IKEA-kort og Silvankort.

4.5 Løn

Lønkonteringen finder sted i en speciel lønkontoplan, der foruden de segmenter, der findes i

Hovedbogens kontoplan, indeholder segmenter til alle de supplerende oplysninger, Statens LønSystem

(SLS) er nødt til at have for at kunne afregne løn, feriepenge m.m. til den enkelte lønmodtager.

Anvendelsen af lønkontoplanen foregår alene i ØA-Løn, og de oplysninger, der ligger i de supplerende

segmenter, fremgår ikke af de kontoudtog, der kan udskrives fra Hovedbogen.

Det følgende angår alene den lønkontering, der skal udføres af de decentrale enheder og som skal

sendes til ØA-Løn for bogføring.

Lønkonteringen ligger – ud over virksomhedstype, omkostningssted og eventuelt projekt – i en

kombination af art og løngruppe.

Timelønnede medarbejdere, skal udfylde en timelønseddel som findes på blanketter. Timesedlen

afleveres til den konteringsansvarlige på instituttet eller fakultetet, der skal kontere og sikre anvisning

af lønnen.

Ved undervisning af studerende skal udbetaling ske som personlig indkomst og ske over SLS.

Den konteringsansvarlige tjekker ovennævnte og udfylder:

• Aflønningsform (f.eks. undervisning, avanceret eller Studentermedhjælp HK 1. og 2. år)

• Timeløn

• Konteringsstemplet med de relevante værdier i de forskellige segmenter

• Anvisningsdato og underskrift

En lønblanket må kun indeholde timer for en kalendermåned. Hvis der skal udbetales løn for flere

måneder, skal der udarbejdes en for hver måned, med angivelse af, hvilke datoer arbejdet er udført og

timeantal pr. dato. Hvis der på en blanket kun er angivet f.eks. 20 timer for måneden, accepteres den

02.11.2005 - Version 2.1 15


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

ikke. Såfremt personen er ansat på et projekt, og udgiften til lønnen skal fordeles på flere virksomhedstyper,

f.eks. ansat på et projekt, der betales både af en ekstern bevillingsgiver på Tilskudsfinansieret

Forskningsvirksomhed, og på Ordinær Virksomhed virksomhedstype 10, så skal der indsendes 2

lønsedler for den pågældende måned, hvor timerne er fordelt mellem de 2 konteringer.

Som hovedregel skal Timelønnede aflønnes via SLS. Undtagelsesvis kan der ske afregning med

CVR.nr., hvor vedkommende skal levere en faktura, med CVR.nr. og moms. Denne faktura skal

konteres som et udgiftsbilag og ikke løn og beløbet skal derfor artkonteres som honorar 21580.

For yderligere lønblanketter se ØA-Lønsektionens hjemmeside.

Kontostempel til brug for lønbog, indeholdende de felter på timesedler m.m. der skal udfyldes til brug

for kontering i lønbog. Alle felter der dannes automatisk er fravalgt. Såfremt der indsendes bilag til

udbetaling via ØA-Løn, bruges det normale konteringsstempel til hovedbogen, hvor nedenstående

felter SKAL oplyses.

Omkostningssted 0 0

Virksomhedstype

Projekt

Analysesegment

Løngruppe

Bygningsregister

Finansministeriets standardkontoplan ligger til grund for artssegments overordnede inddeling

Typisk skal bruges art 21110 og løngruppe 2XX (VIP timeløn) og 4XX (TAP timeløn) til timelønnede

medarbejdere.

Nedenstående værdiliste angiver Timelønsgrupperne:

Løn-gr. DVIP-gruppen (timeløn) Tidligere betegnelse

211 Ekstern lektor DVIP-UV

213 Undervisningsassistent DVIP-UV

215 Gæsteforelæser DVIP-UV

241 Klinisk lektor (sats A) DVIP-klin

242 Klinisk lektor (sats B) DVIP-klin

251 Klinisk lærer i sygehusspecialer DVIP-klin

252 Klinisk lærer i almen medicin DVIP-klin

253 Klinisk lærer i kiropraktor praksis DVIP-klin

254 Klinisk lærer i odontologi DVIP-klin

258 Afdelingstandlæge DVIP-klin

271 Bedømmelse DVIP-bedøm

281 Censur DVIP-censur

284 Eksamination DVIP-eksam

02.11.2005 - Version 2.1 16


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

DTAP-gruppen (timeløn)

411 AC-medhjælp DTAP-div

414 TAP-medhjælp DTAP-div

421 Studievejleder/tutor DTAP-div

423 Studievejleder – SUL DTAP-div

425 Faglig vejleder – SUL DTAP-div

427 Hjælpelærer – SUL DTAP-div

429 Demonstrator DTAP-div

431 Studentermedhjælp DTAP-div

441 Eksamenstilsyn DTAP-div

471 Stipendier til studerende DTAP-div

481 Forsøgspersoner DTAP-div

499 DTAP-andre DTAP-div

I forbindelse med udfyldelse af kontostreng til ØA-Løn, skal der ikke angives nogen artskontering, da

denne dannes automatisk af SLS, der også danner og overfører vores nye 5 cifrede lønart til KU's

regnskab. Det vil sige, at den løn, der bogføres via SLS, har kun pt. ØA-Løn kontrol over.

Fakulteter/institutter m.fl. kan ikke bestemme på hvilken art en løn skal bogføres. Det er derfor vigtigt,

at konteringen, som den fremgår af konteringsstempel ovenfor, er udfyldt. Enhver form for udbetaling

til danske undervisere, censorer m.v. skal foregå gennem SLS.

Særregler:

Undtagelsesvis kan der i forbindelse med udenlandske gæster, der skal have deres penge inden afrejsen,

udbetales løn/honorar uden om SLS, og i de tilfælde skal der konteres på konti, der som 4. ciffer har 8.

Såfremt der skal bogføres noget skal det være på art 21180 (Egentlig løn (med årsværk) Ikke SLSkontering),

og det vil ske direkte i hovedbogen.

Hver måned modtager ØA-Løn oplysninger fra SLS om den udbetalte løn. Disse oplysninger fremgår

herefter af det interne regnskab, udskrifter m.v.

Oplysningerne fra SLS om den udbetalte løn konsolideres over i ØSS Hovedbogen fordelt på

ovennævnte værdiliste.

For elever, revalidender m.v. placeres lønudgiften på en fælleskonto for hele Universitetet.

Der er afsat tre cifre til definitionen af løngruppen. Den nærmere specifikation af lønnen ligger i

løngruppesegmentet, hvor en lang række værdier tjener til at adskille forskellige personalekategorier,

som KU ønsker at kunne styre på.

For komplet værdiliste se bilag C. Segmentet skal også anvendes ved lønspecifikation i forbindelse

med projekter.

02.11.2005 - Version 2.1 17


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

4.6 Rejseafregning - tjenesterejser og ekskursioner

Der skal altid laves rejseafregning ved tjenesterejser, når man har været væk med overnatning.

Omkostninger i forbindelse med møderejser uden overnatning behandles som almindelig udlæg - se

nærmere i afsnittet om eksternt køb af varer og tjenester.

I henhold til cirkulære om tjenesterejseaftalen, har KU en forpligtigelse til at indberette en række

oplysninger om udbetalte beløb i forbindelse med rejser. Disse oplysninger skal gives på

personnummerniveau og være udspecificeret på nogle bestemte arter. For bl.a. at kunne opfylde denne

forpligtigelse er det ikke muligt at anvende ”kassen” og der skal ved konteringen bruges følgende

artskonti:

Art Rejser

3 1 1 1 1 Tjenesterejser, befordring (inkl. billeje og bilforsikring)

3 1 1 1 2 Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v. udland

3 1 1 1 3 Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v. 6,25% momsfradrag af fakturabeløbet

3 1 1 1 4 Tjenesterejser, kilometerpenge

3 1 1 1 5 Tjenesterejser, time- og dagpenge

3 1 1 1 6 Tjenesterejser, nattillæg

3 1 1 1 7 Tjenesterejser, konferencebetaling

3 1 1 1 8 Tjenesterejser, rejseforsikring

3 1 1 1 9 Tjenesterejser, diverse

3 1 1 6 1 Ekskursioner, befordring

3 1 1 6 2 Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. udland

3 1 1 6 3 Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. 6,25% momsfradrag af fakturabeløbet

3 1 1 6 4 Ekskursioner, kilometerpenge

3 1 1 6 5 Ekskursioner, time- og dagpenge

3 1 1 6 6 Ekskursioner, nattillæg

3 1 1 6 7 Ekskursioner, konferencebetaling

3 1 1 6 8 Ekskursioner, rejseforsikring

3 1 1 6 9 Ekskursioner, diverse

Udgifter, der hører under disse arter, skal konteres på den dertil svarende artskonto.

Alle rejsebilag skal altid fremsendes i original og være påført personnummer på den rejsende. For

udlændinge uden dansk personnummer skal bilag påføres fødselsdato og privatadresse.

Rejseforskud

Anmodning om udbetaling af rejseforskud foretages på en blanket, der bl.a. angiver rejsens formål og

størrelsen af det ønskede forskud. Det er vigtigt, at bankoplysningerne er korrekte. Blanketten

underskrives af rekvirenten og institutlederen/bevillingshaveren eller en dertil befuldmægtiget.

Udbetaling af rejseforskud kan kun finde sted inden for 14 dage inden afrejsen.

02.11.2005 - Version 2.1 18


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Den rejsende hæfter personligt for et udbetalt rejseforskud, og ved manglende rejseafregning kan hele

forskudsbeløbet tilbageholdes i den rejsendes løn.

Afregning af rejser under 10.000 kr. skal finde sted senest 7 dage efter hjemkomst og for rejser over

10.000 kr. er deadline 14 dage efter hjemkomst. Afregning foretages ved indsendelse af

rejseafregningsblanket, vedlagt behørig dokumentation i form af originalbilag. I tilfælde af

pladsmangel på blanketten, skal der vedhæftes et selvstændigt regnskab. Der anvendes forskellige

blanketter, alt efter om rejsen er foretaget i Danmark eller udlandet. Det er vigtigt at checke

tidspunkterne for afrejse og hjemkomst. Rejseafregningen skal være underskrevet af den rejsende og

institutlederen/bevillingshaveren eller dennes befuldmægtigede. Rejseafregningen fremsendes i original

samt 2 kopier. Husk at beholde en kopi af afregning og originalbilag lokalt.

Skulle et originalbilag undtagelsesvis være bortkommet, er det vigtigt, at der indsendes en tro-og-loveerklæring

om formål og beløb. Denne erklæring skal underskrives af den rejsende. I forbindelse med

ekskursioner skal erklæringen underskrives af den studerende og den ansvarlige for rejsen.

Med hensyn til billetter og faktura på billetter gælder, at begge dele skal vedlægges i original. Er

fakturaen indsendt til betaling tidligere, skal beløbet ikke anføres på rejseafregningen, men den originale

billet, samt evt. rester af boardingpas skal vedlægges.

For yderligere information se:

Instituthåndbogen/tjenesterejser generelt

Instituthåndbogen/ekskursioner

Forskuds- og rejseafregningsblanketter

02.11.2005 - Version 2.1 19


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

4.7 Bygningsrelaterede udgifter

Universitetet har specielle styrings- og rapporteringsmæssige interesser på det bygningsrelaterede

område. Derfor er der oprettet et særligt segment.

Nedenstående tabel viser de mest almindelig bygningsrelaterede udgifter, og de arter der skal anvendes:

Kapacitetsomkostninger

Art Beskrivelse

Husleje

34111 Husleje

34118 Timebaseret leje

Ejendomsskat

34210 Ejendomsskat

Vedligeholdelse

34310 Bygningssyn

Terrænvedligeholdelse

34321 Terrænvedligeholdelse, grund

34325 Terrænvedligeholdelse, installationer

34328 Materialer egne gartnere

34331 Vedligeholdelse, udvendig

34341 Vedligeholdelse af indvendige overflader

34345 Installationsvedligeholdelse i bygninger

34351 Inventarvedligeholdelse

34361 Myndighedskrav, bygningsrelaterede

34371 Myndighedskrav, bygningsrelaterede, bygningsdele

34375 Myndighedskrav, bygningsrelaterede, installationer

34381 Myndighedskrav, brugsrelaterede, bygningsdele

34385 Myndighedskrav, brugsrelaterede, installationer

Bygningsdrift

34411 Dagrenovation

34412 Kemikalieaffald

34413 Lysrørsaffald

34414 Særligt risikoaffald

34415 Renovation genbrug

34419 Andre fælles udgifter

3442X Rengøring

3443X Vagt (og betjentydelser)

34440 El (belysning mv.)

34450 Vand

3446X Varme

Bygningssegmentet:

02.11.2005 - Version 2.1 20


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Dette segment skal anvendes, når der konteres i forbindelse med bygningsdrift, når der er tale om

forbrug på ovennævnte arter. Segmentet kan desuden bruges ifm. alle andre konteringer, hvis man vil

knytte et forbrug til et bestemt bygningskompleks. Når bygningssegmentet anvendes på andre

artskonteringer end de ovennævnte, fungerer det som en slags analysenummer

Segmentværdierne definerer bygningskomplekser og ikke enkeltbygninger ud fra deres fysiske

beliggenhed. Bygningssegmentet består af 3 cifre. Værdilisten anvender intervallet 7xx-8xx.

Bygningerne er fortløbende nummeret så der er ikke noget hierarki i listen.

Værdilisten findes i bilag E.

4.8 Renteudgifter og morarenter

Renteudgifter fra fakultets- og institutbankkonti konteres på 51121 (Renteomkostninger, Danske Bank)

, mens øvrige renteudgifter f.eks. fra kontoordninger konteres på 51990 (Øvrige renteomkostninger).

Morarenter ved for sent betalte fakturaer konteres på 51150 (Morarenter).

Påkravsgebyr ved for sent betalte fakturaer konteres på 51250 (Morarenter).

Renteudgifter på bankkonti skal konteres i bankrapporten, i den måned, de er påskrevet.

4.9 Betalt depositum

På kontoen posteres pengekrav, som er en følge af, at instituttet har erlagt et depositum.

F.eks. Frankeringsmaskine, husleje, leje af hytter etc.

Beløbet konteres på konto xxxx00-76581-10-00000-0000000-000-000.

Såfremt der betales et depositum inkl. moms, skal denne afløftes. Ved tilbagebetaling skal nettobeløbet

krediteres konto: 76581 (Udbetalt deposituma mv.) og momsen krediteres den respektive momskontoi

OA-regnskab.

02.11.2005 - Version 2.1 21


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

5 Kasse-/bankrapporter

På grund af Universitetets spredte geografiske placering, må der forefindes underkasser af mindre

størrelse hos institutter, afdelinger m.fl.

Ansvaret for disse kasser ligger hos institutlederen, der ved fuldmagt (fuldmagt I eller II) kan

bemyndige en medarbejder til at foretage kasseekspeditioner mm.

Særlige regler og krav vedr. opbevaring af kontanter kan findes i Instituthåndbogen.

5.1 Kasserapport/Bankrapport

Der gælder følgende regler for føring og indsendelse af kasserapport/bankrapport:

• Ind- og udbetalinger skal straks indføres i kasserapporten, idet der vedlægges bilag til

dokumentation. Ved indsendelsen af bankrapporten vedlægges også kontoudtog.

• Udbetalingsbilag skal være kvitteret.

• Indtægts- og udgiftsbilag skal være godkendt af dertil bemyndigede personer.

• Indbetaling ved check, postanvisning og postgiroanvisning betragtes som kontantindbetaling og

indføres under ”Kasse, indbetalt”. Når modtagne checks mv. indsættes i bank, noteres beløbet

under ”Kasse, udbetalt og under ”Bank, indsat”. Bankens kvittering skal vedlægges rapporten

ved afregning hertil.

I øvrigt noteres omplacering af pengebeholdningen mellem kontantbeholdning og bankbeholdninger i

de kolonner, der berøres af omplaceringen:

Feks. hæves der 500 kr. i banken, hvilket noteres under ”Kasse, indbetalt” 500 kr. og

under ”Bank, hævet” 500 kr.

Kontoudtog fra banken skal opbevares på instituttet.

Hvis der skrives forkert i rapporten, overstreges den forkerte linje, og der foretages ny registrering

på næste linje.

Kasserapporten opgøres og indsendes hver den 15. og den næstsidste arbejdsdag i måneden i anvist og

underskrevet stand.

Hvis beholdningen overstiger det faste forskudsbeløb, indsendes overskuddet til ØA-Regnskab.

Beløbet udgiftsføres i kasserapporten inden indsendelse.

Kasserapporten påføres institutstempel og underskrives af institutleder eller person med fuldmagt til

kasseekspeditioner (fuldmagt I eller II).

Afstemning

Kontantbeholdning/bankbeholdning skal til enhver tid være afstemt og ajourført. Afstemning af

kontantbeholdning sker ved optælling med jævne mellemrum afhængig af antallet og størrelsen af de

02.11.2005 - Version 2.1 22


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

kontante ind- og udbetalinger, men afstemning skal altid foretages, når der skal afregnes til ØA-

Regnskab. Kvartalsrapporter skal afleveres ligegyldigt om der har været bevægelser eller ej.

Når der modtages kontoudtog fra pengeinstitutter, afstemmes kasserapportens saldo med kontoudtogets

saldo. Der skal altid tages udgangspunkt i kasserapporten, når denne afstemmes op mod kontoudtoget

fra banken.

Kassedifferencer/tyveri

Ved kassedifferencer på under 100 kr., der ikke umiddelbart kan opklares, bogføres differencen i

rapporten som ”Kasse, udbetalt” for kasseunderskud og som ”Kasse, indbetalt” for kasseoverskud.

Opklares differencen på et senere tidspunkt, foretages den nødvendige korrektion.

Bilag vedr. kassedifferencer påtegnes og anvises på sædvanlig måde. Kasseunderskud debiteres

Instituttets annuum, xxxx00 - 35810 - 10 - 00000-0000000-000-000, hvor xxxx00 angiver instituttets

stednr., medens kasseoverskud krediteres konto 020000 - 35810 - 10 - 00000-0000000-000-000

Er kassedifferencen på 100 kr. eller derover, forsøges differencen opklaret af instituttet. Hvis det ikke

lykkes, skal der rettes henvendelse til den person i ØA-Regnskab, der normalt behandler instituttets

bilag/fakturaer.

Ved tyveri fra kassen skal der altid foretages politianmeldelse, og politiets kvittering for anmeldelse

skal indsendes til ØA-Regnskab sammen med den følgende kasserapport. De stjålne beløb debiteres

instituttets annuum, xxxx00 - 35190 - 10 - xxxxx - xxxxxxx - xxx - xxx, hvor xxxx00 angiver

instituttets stednr.

02.11.2005 - Version 2.1 23


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

6 Kontering af moms

Momsloven gælder også for Københavns Universitet. Som selvejende statsinstitution er universitetet

imidlertid berettiget til at afløfte købsmoms for indkøb i Danmark, dvs., at den del af en faktura, der

dækker moms kan fjernes. Der er ikke kommet nye momsregler og det er ingen ændringer i

momskoderne.

Momsen afløftes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. Eneste undtagelse

er Indtægtsdækket Virksomhed.

6.1 Købsmoms

OverDer afløftes fuld moms af alle indkøb undtagen arterne:

• 31112 - Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v. (udland)

• 31113 - Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v. (6,25% momsfradrag af fakturabeløbet eksl.

moms)

• 31162 - Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. (udland)

• 31163 - Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. (6,25% momsfradrag af fakturabeløbet eksl.

moms)

• 321xx - Repræsentation

• 32355 – Porto

• 32357 - TAXA

• 33561 og 33581 – varevogne, vedr. tjenestebiler, der anvendes til persontransport

• 35130 - Fødevarer

Et tilbagevendende problem er bilag for indkøb af mad- og drikkevarer samt blomster. Hvis de

pågældende varer er indkøbt til repræsentation, standardkonto 321xx, må der ikke afløftes moms. Ved

restaurationsydelser ifm. repræsentation skal der afløftes 6,25% af fakturabeløbet eksl. moms. Hvis

varerne er indkøbt til instituttets almindelige drift (323xx), skal momsen afløftes.

En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælgers CVR-nummer (momsregistreringsnummer),

fremgår af fakturaen.

Specielt vedrørende tjenesteydelse gælder, at hvis personen/firmaet er momsregistreret, afløftes

momsen som for øvrige varer.

Findes der ikke et CVR-nummer opfattes ydelsen som B-indkomst-pligtig. Af bilaget skal derfor

fremgå: CPR-nummer, navn og adresse.

Ved køb i EU skal man være opmærksom på særlige CVR-nummer krav – se instituthåndbogen.

02.11.2005 - Version 2.1 24


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

6.2 Salgsmoms

Der skal ikke påføres moms ved intern salg på Københavns Universitet eller på salg til institutioner

under samme ressortministerium. Der er dog en undtagelse her, hvis KU eller en institution under KU

udsteder en faktura i fm. indtægtsdækket virksomhed, skal der påføres moms.

På varer/tjenesteydelser, der sælges af Københavns Universitet, skal der normalt pålægges moms.

Særregler og tilfælde hvor der ikke belægges moms:

• 12211 - Salg af undervisningsmaterialer og noter til studerende og ansatte (til tjenstlig brug)

skal ikke belægges med moms.

• 1211x – Deltagerbetaling i forbindelse med kurser. Undtagelsen vil være, hvis KU laver et

specielt kursus tilrettet en virksomhed eller institution. I dette tilfælde vil der være tale om

Indtægtsdækket Virksomhed.

• 127xx - Husleje og bygningsindtægter. Undtagelse vil være ved udlejning for en kortere

periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen da svarer til hotelvirksomhed - dette er

f.eks. tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger.

• 12710 – Lejeindtægter. Udlejning af lokaler er også fritaget for moms, hvis KU ikke serverer

eller leverer mad/drikkevarer. Sker udlejningen i forbindelse med kursusvirksomhed, er KU

også fritaget for at pålægge moms.

Se i øvrigt afsnittet i konteringsinstruksen om salg af varer og tjenester.

7 Ekstern finansiering

Ekstern finansiering er aktiviteter indenfor forskning og uddannelse, der helt eller delvist er finansieret

fra ekstern kilde.

Som hovedregel skal indbetalinger og udbetalinger konteres efter samme regler som ved ordinær

virksomhed, virksomhedstype 10. Ved anvendelse af værdierne 30 (Indtægtsdækket Virksomhed), 50

(Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed) og 60 (Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter) i

virksomhedstype skal der altid konteres i projektsegmentet.

Dvs. at al kontering på ekstern finansiering forudsætter, at der ved konteringen anvendes et

projektnummer forskelligt fra projekt nr. 00000. Projektnummeret fås ved projektoprettelse, der foregår

centralt i ØA-Regnskab. Ved enhver kontering på projektet skal projektnummeret sammen med

virksomhedstypen anvendes tillige med de relevante artskonti.

7.1 Tilskudsfinansierede aktiviteter (IFV og ATA)

De tilskudsfinansierede aktiviteter består af:

virksomhedstype 50: Tilskudsfinansierede Forskningsaktiviteter (herunder forskeruddannelse) –

IFV,

virksomhedstype 60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter – ATA

02.11.2005 - Version 2.1 25


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Alle projektoprettelser foretages af ØA-Regnskab. Det sker ved, at bevillingshaver indsender et

stamoplysningsskema samt et totalbudget vedlagt kopi af bevillingsskrivelsen fra bevillingsgiver m.v.

Totalbudgettet skal være underskrevet af institutlederen og fakultetssekretariatet, og dokumentet med

de originale underskrifter skal indsendes til ØA-Regnskab. Materialet sendes samtidig i kopi til

Fakultetssekretariatet. Vær opmærksom på, at der er projekter med særlige godkendelsesprocedurer,

hvor fakultetet skal godkende totalbudgettet (EU, tværgående o.l). Se forretningsgangen for eksternt

finansierede projekter, hvor de specielle projekter og godkendelsesprocedurer er beskrevet.

ØA-Regnskab fremsender umiddelbart efter projektoprettelsen en projektoprettelsesskrivelse til

bevillingshaver, der bl.a. omfatter projektets stamdata i ØSS samt hvilke konti, der må/skal anvendes

ved projektet.

Vedligeholdelsen af stamdata og af hvilke konti i ØSS, der må/skal anvendes ved projektet, er

bevillingshavers ansvar. I det omfang, der er behov for ændringer, kontakter bevillingsmodtageren ØA-

Regnskab for at få dem foretaget.

Det er bevillingshavers ansvar, at bevillingsgiver (f.eks. forskningsrådene eller private fonde)

indbetaler bevillingerne.

7.1.1 Indtægter

Indbetalinger fra bevillingsgiver føres i ØA-Regnskab.

Bevillingstilsagnet konteres på: xxx00 – 99410 – 50 - xxxxx - xxxxxxx - xxx – xxx - xxx.

Indbetalte bevillinger konteres således:

Bevillinger: xxxx00 – 97710 – 50 - xxxxx - xxxxxxx - xxx – xxx - xxx.

Alle indbetalinger af bevillinger skal ske til særlig artskonto. Artskonto 97710 (Ekstern finansiering,

indbetaling) må kun bruges til kontering af indbetaling af projektbevillinger. Derfor må kontoen ikke

anvendes til andre formål, herunder f.eks. kontering af kursus- og konferencegebyrer.

Det er bevillingshavers ansvar, at bevillingsgiver rent faktisk indbetaler bevillingerne. Det er også

bevillingshavers ansvar at give ØA-Regnskab besked om ændringer i totalbudget, hvis der eksempelvis

sker reducering i bevilling o.l.

Renteindtægter fra projekter finansieret af indenlandske private/ikke-statslige eller internationale

organisationer f.eks. EU, tilskrives ikke det enkelte projekt, men tilfalder Universitetet.

02.11.2005 - Version 2.1 26


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

7.1.2 Udgifter

Lønkonteringen sker efter de almindelige regler, men med ændret virksomhedstype og projektnummer

i konteringen.

Hvad angår øvrige driftsudgifter, artskonti 31110 til 35799 konteres ligesom for ordinær virksomhed.

Der skal dog altid påføres et projektnummer forskelligt fra 00000.

7.1.3 Overførsel mellem forskellige virksomhedstyper

De typiske eksempler ved overførsel mellem ordinær og ekstern virksomhed angives nedenfor.

Ved overførsel mellem ordinær og ekstern virksomhed i forbindelse med dækning af

underskud/overførsel af overskud:

konteres på art: 18180, diverse indtægter (Overførsel fra OV/EV, under-/overskud på projekter).

modkontering på 35480, diverse udgifter (Overførsel til OV/EV, under-/overskud på projekter).

Ved overførsel af frikøbsbeløb fra eksternt projekt til ordinær virksomhed:

Debiteres på projekt på art 35420 (Overførsel til OV, frikøb) og

Krediteres på OV, art 18120 (Overførsel fra EV, frikøb)

Ved overførsel af annuumstilskud, tilskud fra EU mm. fra eksternt projekt til OV:

Debiteres på projekt på art 35490 (Overførsel til OV/EV, Øvrige)

Krediteres på OV, art 19190 (Overførsel fra OV/EV, Øvrige)

7.2 Flytning af projekt

Hvis et projekt skal flyttes fra et institut til et andet, skal der laves en afleveringsforretning mellem de

to institutter. Det gælder også, hvis de to institutter ligger på samme fakultet. Endvidere skal der laves

en aftale, hvis projektet flytter fra et institut til en institution uden for KU.

Den skriftlige aftale, der skal indgås mellem den gamle og den nye arbejdsplads, skal underskrives af

institutbestyreren på det gamle hhv. nye institut.

Aftalen indeholder en periodisering af :

a) det samlede bevillingstilsagn

b) de allerede indbetalte bevillinger

c) alle udgifter og indtægter, der ikke er bevillinger, herunder den del, der er konteret på 97710

(Ekstern finansiering, indbetaling).

02.11.2005 - Version 2.1 27


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Når det underskrevne dokument foreligger, laves projektregnskab for det gamle projekt, der afsluttes

og overskud/underskud overføres efter de almindelige regler til instituttet.

Aftalen danner, sammen med et totalbudget, grundlag for oprettelsen af et nyt projekt.

I forbindelse med lukningen af det gamle projekt (og oprettelsen af det nye) skal følgende poster

overføres fra det gamle til det nye projekt:

1. det samlede bevillingstilsagn på det gamle projekt, der ønskes overført til det nye projekt, og

2. de bevillinger, der er indbetalt til det gamle projekt, men som ønskes overført til det nye

projekt, og

3. de indtægter, der ikke er bevillinger, og udgifterne på projektet – herunder overhead - der

ønskes overført til det nye projekt.

7.3 Indtægtsdækket virksomhed (IV - 30)

Indtægtsdækket Virksomhed består af kommerciel virksomhed og angives altid med segmentnr. 30.

Som hovedregel skal indbetalinger og udbetalinger konteres efter samme regler som ved ordinær

virksomhed og altid med det relevante projektnummer.

Det er muligt at anvende analysenummer på Indtægtsdækket Virksomhed – også på lønkontiene,

således at regnskabet kan opdeles i de udgiftsgrupper som projektindehaveren ønsker.

7.3.1 Regelsæt om Indtægtsdækket Virksomhed

Indtægtsdækket Virksomhed består udelukkende af virksomhedstype 30 og foregår ved salg af

universitets viden; f.eks. kontraktforskning, efteruddannelse af eksterne personer, analyseopgaver, salg

af medicinske undersøgelser eller konsulentvirksomhed.

Al kontering forudsætter, at der anvendes det tildelte projektnummer som oprettes af ØA-Regnskab.

Der sker ved, at der indsendes et budgetskema underskrevet af institutlederen. ØA-Regnskab sørger for

underskrift hos fakultetssekretariatet efter efterregning og kontrol af, at det indtægtsdækkede

virksomhedsområde er en naturlig udløber af institutionens ordinære virksomhed. Denne skal være

adskilt fra institutionens øvrige opgaver.

Vedligeholdelsen af stamdata og af hvilke konti, der må/skal anvendes ved projektet, er projektindehaverens

ansvar. Ved evt. ændringer skal ØA-Regnskab kontaktes for at disse kan foretages.

Under Indtægtsdækket Virksomhed kan der løbende afholdes udgifter svarende til indtægterne indenfor

hvert enkelt projekt. Over- eller underskud i et finansår overføres til det følgende finansår og resultatet

akkumuleres i projektets levetid. Projektet skal udvise balance eller overskud over en 3 års-periode som

helhed, eller vil det blive lukket. Eventuelt underskud skal dækkes af det institut, som har godkendt det

pågældende projekt.

02.11.2005 - Version 2.1 28


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

Driftsudgifter kan alene anvendes til de aktiviteter som den Indtægtsdækkede Virksomhed omfatter,

mens overskud fra IV-projektet kan anvendes til dækning af udgifter på ordinær virksomhed.

7.3.2 Personale

Personale kan ansættes direkte til den Indtægtsdækkede Virksomhed; enten tids- eller

opgavebegrænset. Løn- og ansættelsesvilkår som for den ordinære virksomhed.

Ved personale udlånt fra den Ordinære Virksomhed skal der udarbejdes et regnskab over lønudgifterne

til indtægt for Ordinær Virksomhed og til udgift for det indtægtsdækkedes projekt.

7.3.3 Bidrag til Universitetet

De på budgetskemaet beregnede udgifter til overhead, forsikring og hensættelse beregnes pr. finansår

ved en resultatopgørelse, efter bogføring af alle årets indtægter og udgifter. Dette sker derfor først

indenfor det første halve år af det følgende finansår.

8 Frikøb

Ved frikøb forstås at man frigør medarbejdere fra deres forpligtelse på instituttet, men at de fortsat er

ansat og modtager sin løn fra instituttet. Lønnen betales til instituttet af dem der modtager/har frikøbt

vedkommendes arbejdskraft. Det kan anvendes ved orlov, hvor formålet er, at medarbejderen skal være

beskæftiget med opgaver uden relation til instituttet.

Ønsker en medarbejder f.eks. frikøb på halv tid til ledelsesmæssige eller administrative opgaver et helt

andet sted, er prisen halvdelen af den pågældendes årsløn. Som eksempel på, at dette allerede

praktiseres, kan nævnes at institutter, der har stillet en medarbejder til rådighed som dekan, modtager

fuld kompensation (én årsløn).

Denne hovedregel kan fraviges i særlige tilfælde, ligesom prisen for frikøb kan sættes lavere, hvis

formålet med orloven er egentlig forskning indenfor instituttets interesseområde.

Administration af frikøb regnskabsføres enten under IFV eller ATA. Det er arten af frikøb (hverv i

forskningsråd/projektarbejde), der bestemmer dette. Er der tvivl, regnskabsføres under ATA.

Totalbudgettet udbygges med en ”overdragelseserklæring” fra bevillingshaveren til fakultetssekretariatet,

hvori retten til at disponere over kontoen overdrages.

Vejledning vedrørende anvendelse af totalbudget for frikøb af videnskabeligt personale:

Der skal skelnes mellem 2 former for frikøb:

A. Frikøb som del af et større projekt, hvor der findes et totalbudget i forvejen

B. Frikøb ved ny bevilling

Ad A:

Instituttet anmoder via fakultetssekretariatet, ØA-Regnskab om at debitere frikøbsmidlerne fra

projektkontoen med angivelse af standardkonto 21180 (Egentlig løn (med årsværk) Ikke SLS-

02.11.2005 - Version 2.1 29


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

kontering) og kreditere dem på en fakultetskonto under ordinær virksomhed på standardkonto 21180 i

form af KU’s standardfaktura.

Ad B:

Instituttet udfylder et totalbudget i forbindelse med frikøb af videnskabeligt personale og sender det til

fakultetssekretariatet. Et frikøb skal betragtes som et eksternt finansieret projekt også selvom der blot

er tale om et frikøb i en periode i forbindelse med deltagelse i forskningsrådsarbejde eller lignende.

Ved frikøb, som finansieres af statslige midler og ikke er en del af et større projekt, skal der opkræves

et overheadbidrag på 20 %. Overheadet vil ofte være direkte nævnt i bevillingsskrivelsen, men skal

opkræves.

Fakultetssekretariatet godkender og videresender totalbudget, overdragelseserklæring og

bevillingsskrivelse til ØA-Regnskab. ØA-Regnskab sender udmeldelsesskrivelse til

institutadministrationen, samt kopi af denne til fakultetssekretariatet (forretningsgang b.4), hvori

projektnummer og virksomhedstype fremgår. Det er bevillingshavers/instituttets ansvar at kontakte

bevillingsgiver og sørge for, at beløbet bliver indbetalt til Københavns Universitet med angivelse af

den opgivne konto. Det er Fakultetssekretariatets ansvar, at beløbene overføres til institutterne med

angivelse af, hvilke frikøb, det vedrører. Pengene overføres fra fakultetskontoen ved at debitere

projektkontoen med angivelse af standardkonto 21180 (Egentlig løn (med årsværk) Ikke SLSkontering)

og krediteres ordinær virksomhed med samme standardkonto.

9 Bilag:

9.1 Stamoplysninger for projekter

Oplysning Definition Udfyldes af instituttet

Bevillingshaver Angiver hvem der bevillingshaver /

projektansvarlig

*Bevillingsformål Evt. kort beskrivelse af projektindhold

Bevillingsgiver Angiver hvem der er bevillingsgiver

*Bevillingsgivers Angiver bevillingsgivers journal- eller

reference nummer kontraktnummer

Institut Angiver navnet på det sted hvor projektet

primært er tilknyttet

Primært sted Angiver stednummer for det primære institut

Journalnummer Evt. angivelse af journalnummer på det primære

sted

Starttidspunkt Dato for projektets reelle igangsætning og

dermed, hvornår der kan forventes konteringer

på projektet

Sluttidspunkt Dato for hvornår projektet ikke længere er aktivt

i regnskabsmæssig sammenhæng

Bevillingstilsagn Angiver størrelsen af bevillingstilsagnet fra

02.11.2005 - Version 2.1 30


KONTERINGSINSTRUKS FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

bevillingsgiver

Overheadprocent Angiver overheadprocenten

Overførsel Angiver om projektets evt. overskud skal

overskud mm. tilbageføres til bevillingsgiver eller overføres til

KU.

Revision Angiver hvem der skal revidere projekter

(fremgår typisk af bevillingsskrivelsen). F.eks.

Rigsrevisionen, ekstern revisor eller

Økonomiafdelingen.

*Betingelser Fritekst til evt. kort angivelse af betingelser

Projekttype Angiver hvilken type samarbejde der er tale om.

F.eks. samarbejdsaftale, forskningsråd,

fondsmidler, programmidler, ph.d.-stipendier

etc.

*Projektgruppe Angiver hvilket (ramme)program projektet er

bevilliget indenfor.

*Projektunder- Angiver om der er særlige indsatsområder /

gruppe

instrumenter inden for den enkelte

projektgruppe. F.eks. specifikation af det

instrument som anvendes inden for EUrammeprogram

Projektformål Angiver om der er tale om forskning,

undervisning, forskeruddannelse eller øvrig.

Projektrapport Anvendes til at angive hvilken type af

afrapportering projektet skal anvende. F.eks.

standard- eller EU-rapportering)

*Rolle Angiver om bevillingshaver er koordinator

(fordeler bevillinger videre til partnere) eller

partner (forbruger selv bevilling)

*Overordnet Angiver om projektet er del af et andet

projekt

overordnet projekt

Dette totalbudget Angiver om projektet allerede er oprettet som

vedrører

projekt nummer

eksisterende

projektnummer

Note: * = ikke obligatorisk at udfylde.

Totalbudgetskema

(B) Eventuel KU (A+B)

Alle beløb i dkr. (A) (A) Bevilling medfinansering Totalbudget

Løn til projektet -

Løn til instituttet -

Løn i alt -

-

-

Drift og materialer til projektet -

Drift og materialer til instituttet4 -

Drift og materialer i alt -

-

-

Direkte udgifter i alt

Administrationsbidrag/Overhead (normalt 20

-

-

-

% eller 3,1%) -

Note: Totalbudgettet er oprettet som Excel-regneark. Dobbeltklik på ruden og foretag indtastning.

02.11.2005 - Version 2.1 31


Bilag A: Omkostningssteder Side 1 af 11

9.2 Værdilister

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

020000 Københavns Universitet 0

100000 Det Teologiske Fakultet 0

111000 TEO-fakultetssekretariat 100000 111

111500 Bibliotekssektionen 111000 111

111600 PH.d.-studienævnet for Teologi 111000 111

120000 Afdelinger 100000 120

120100 Afdeling for Bibelsk eksegese 120000 120

120200 Afdeling for Kirkehistorie 120000 120

120300 Afdeling for Systematisk teologi 120000 120

124500 Center for Subjektivitetsforskning 100000 124

125000 Det Teologiske Studienævn 100000 125

126000 Center for Afrika 100000 126

126100 Cas - Nord/Syd 126000 126

126500 Studienævnet for Afrikastudier 126000 126

127500 Forskerskolen Religion og Samfund 100000 127

200000 Det Samfundvidenskabelige Fakultet 0 200

201000 Fakultetssekretariatet 200000 201

202000 Master i Europastudier 200000 202

212000 SAMF-fakultetfællesudgifter 200000 212

212300 SAMF-reprocenter 212000 212

212500 Videnskabsbutik 212000 212

220000 Økonomisk Institut 200000 220

220300 Økonomisk Institut - Reception 220000 220

220400 Økonomisk Institut - Bibliotek 220000 220

220700 Økonomisk Institut, internationalt udvalg 220000 220

220800 Økonomisk Institut - KS-center 220000 220

220900 ØkoEDB-udvalg 220000 220

223000 Økonomisk Studienævn 220000 220

223100 Polithuset 223000 220

223200 Cafélitten 223000 220

225000 Ph.d studienævnet, Økonomisk Institut 220000 220

226000 Forskerskole 220000 220

226100 Danish Graduate Programme in Economics 226000 220

227000 Centre 220000 220

227100 Centre for Industrial Economics (CIE) 227000 220

227200 Centre for Applied Microeconometrics (CAM) 227000 220

227300 Economic Policy Research Unit (EPRU) 227000 220

227400 Development Economics Research Group (DERG) 227000 220

230000 Institut for Statskundskab 200000 230

230100 Statskundskab - reception 230000 230

230200 Institutledelse 230000 230

230300 Institutadministration 230000 230

230400 Bibliotek 230000 230

230900 EDB-afdelingen 230000 230

231000 Politik 230000 230

233000 Statskundskab studienævn 230000 230

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 2 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

235000 Statskundskab, Ph.d.-studienævn 230000 230

236000 Forskerskole 230000 230

236100 Den Politologiske Forskerskole 236000 230

237000 Centre 230000 230

237100 Center for Baltiske studier 237000 230

237200 Center for Demokrati og Mediestudier 237000 230

240000 Institut for antropologi 200000 240

240400 Bibliotek 240000 240

240900 EDB-afdelingen 240000 240

243000 Antropologi studienævn 240000 240

245000 Ph.d.-studienævn, Antropologi 240000 240

246000 Forskerskole 240000 240

248000 Masteruddann. - Medicinsk Antropologi 240000 240

250000 Sociologisk Institut 200000 250

250400 Bibliotek 250000 250

250900 EDB-afdelingen 250000 250

253000 Sociologisk studienævn 250000 250

255000 Ph.d.-studienævn Sociologi 250000 250

256000 Forskerskole 250000 250

257000 Centre 250000 250

257100 Kønsforskning 257000 250

257200 FAOS 257000 250

257300 Center for Forskning i Eksistens og Samfund 257000 250

260000 Institut for Psykologi 200000 260

260400 Bibliotek 260000 260

260900 EDB-afdelingen 260000 260

263000 Studienævnet for Psykologi 260000 260

263100 Deltidsuddannelsen 263000 260

265000 Ph.d.-Studienævn, Psykologi 260000 260

266000 Forskerskole 260000 260

268000 Universitetsklinikken 260000 260

270000 Center for anvendt Datalogi 200000 270

280000 NIAS 200000 280

280400 Bibliotek 280000 280

280500 Publikationsafdeling 280000 280

290000 Driftsområde Indre By 200000 290

291000 Driftschef 290000 290

292000 Teknisk Service 290000 290

293000 Intern Service 290000 290

294000 Rengøringsservice 290000 290

300000 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 0 300

301200 Fakultetssekretariatet 300000 301

301300 Ledelsessekretariatet 301200 301

301400 Økonomi 301200 301

301500 Studieadministrationen 301200 301

301600 Forskning og Jura 301200 301

301700 Eksamenskontoret 301200 301

301800 Brugerservice 301200 301

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 3 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

301900 IT 301200 301

302100 Panum Institut Biblioteket 300000 302

302300 PUCS 300000 302

302400 Det Pædagogiske Udviklingscenter 302300 302

302500 Evalueringsenheden 302300 302

303000 Driftsområde Sundhedsvidenskab 300000 303

303100 Administration 303000 303

303300 Rengøringsservice 303000 303

303400 Teknik, vedligehold og projekter 303000 303

303500 Bygninger, vedligehold og projekter 303000 303

303600 Intern service 303000 303

303700 Logistik 303000 303

304000 TT 300000 304

304100 Patentfunktionen 304000 304

304200 Teknologioverførelse 304000 304

305000 Afdeling for Eksperimentel Medicin 300000 305

305100 Dyreeksperimentel service 305000 305

305200 Afd f. komparativ medicin 305000 305

305300 Teilum Stald 305000 305

321000 Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi 300000 321

321100 Forskerskole, International Sundhed 321000 321

321200 Kursus i International Sundhed 321000 321

323000 Farmakologisk Institut 300000 323

323100 Neuropsykiatrisk Laboratorium 323000 323

323200 Forskerskole, Danish Cardiovascular Research Acade 323000 323

323300 Kardiovaskulær Farmakologi 323000 323

323400 Molekylær Farmakologi 323000 323

323500 Molekylær Neurofarmakologi 323000 323

323600 Pharmacogenomics 323000 323

324000 Øjenpatologisk Institut 300000 324

324100 Klinisk virksomhed 324000 324

325000 Medicinsk Fysiologisk Institut 300000 325

325200 Afdeling for Cellulær og Molekylær Fysiologi 325000 325

325300 Afdeling for Patofysiologi 325000 325

325400 Afdeling for Endokrinologi og Metabolisme 325000 325

325500 Afdeling for Neurofysiologi 325000 325

325600 Afdeling for Nyre og Kredsløb 325000 325

325700 Undervisningsafdeling 325000 325

326100 NeuroCluster 325000 325

326200 Cluster for molekylær imaging 325000 325

327000 Institut for Molekylær Patologi 300000 327

327100 Neuropatologisk Laboratorium 327000 327

327200 Proteinlaboratoriet 327000 327

327300 Undervisningsafd. 327000 327

327500 Patologisk Anatomisk afd. 327000 327

328000 Klinisk Universitetscenter 300000 328

328100 Klinisk Institut for Oto-Rhino-Laryngolo, Opthalmo 328000 328

328200 Klinisk Institut for Kirurgi og Anæstesiologi 328000 328

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 4 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

328300 Klinisk Institut for Intern Medicin 328000 328

328400 Klinisk Institut for Gynækologi/obstetrik og Pædia 328000 328

328500 Klinisk Institut for Diagnostiske Fag 328000 328

328600 Klinisk Institut for Neurofag og Psykiatri 328000 328

330000 Institut for Folkesundhedsvidenskab 300000 330

330500 Medicinsk Museion 330000 330

331000 FSV Sekretariatet 330000 330

331100 MPH Sekretariatet 330000 330

331500 Forskerskole i folkesundhedsvidenskab 330000 330

331600 Forskerskole i biostatistik 330000 330

331800 Forskningsclusteret International Sundhed 330000 330

331900 Forskergruppen CISU 330000 330

332000 Afdeling for Almen Medicin 330000 330

332100 Pleje, Observation og Førstehjælp 330000 330

332200 Tidlig Patientkontakt 330000 330

332300 Almen Medicin 330000 330

333000 Biostatistisk afdeling 330000 330

334000 Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori 330000 330

334100 MVT - undervisningsafd. 330000 330

334300 Medicinsk Videnskabsteori, Åben Uddannelse 330000 330

335000 Afdeling for Sundhedstjensteforskning 330000 330

336000 Afdeling for Social Medicin 330000 330

336100 Medicinsk Sociologi 330000 330

336200 Klinisk Social Medicin 330000 330

337000 Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin 330000 330

337100 Miljø- og Arbejdsmedicin 330000 330

338000 Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning 330000 330

338500 Afdeling for International Sundhed 330000 330

339000 Afdeling for Sundhedspsykologi 330000 330

339500 Afdeling for Epidemiologi 330000 330

340000 Medicinsk-anatomisk Institut 300000 340

340500 Undervisningsafdeling 340000 340

341000 Forskerskole - Celle- og Vævsbiologi 340000 340

341100 Forskerskole - Neuroscience 340000 340

341200 Cellebiologi Cluster 340000 340

342000 Afd. for Donation 340000 340

343000 Cellebiologi I 340000 340

344000 Cellebiologi II 340000 340

345000 Cellebiologi III 340000 340

346000 Cellebiologi IV 340000 340

347000 Neurobiologi I 340000 340

348000 Neurobiologi II 340000 340

350000 Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik 300000 350

351000 Forskerskolen i Genmedicin 350000 350

352000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Afd. A 350000 350

353000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Afd. B 350000 350

354000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Afd. C 350000 350

355000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Afd. G 350000 350

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 5 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

356000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, NMR-Cen 350000 350

357000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Undervi 350000 350

358000 Institut for medicinsk biokemi og genetik, Klinik 350000 350

359000 Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Muscle 350000 350

360000 Retsmedicinsk Institut 300000 360

360100 Administration 360000 360

360200 Forskningslaboratoriet 360000 360

361100 Afdeling for Retspatologi 360000 360

361200 Antropologisk laboratorium 361100 360

361400 Retsodontologi 361100 360

362100 Afdeling for Retsgenetik 360000 360

363100 Afdeling for Retskemi 360000 360

380000 Odontologisk Institut 300000 380

380100 Administrationen 380000 380

380300 Afdeling for Oral Medicin 380000 380

380400 Afdeling for Dentalmaterialer 380000 380

380500 Ældreforskningscentret 380000 380

380600 Afdeling for Oral Diagnostik 380000 380

380700 Afdeling for Oral Mikrobiologi 380000 380

380900 Afdeling for Ortodonti 380000 380

381000 Afdeling for Parodontologi 380000 380

381100 Afdeling for Protetik 380000 380

381200 Afdeling for Pædodonti 380000 380

381300 Afdeling for Radiologi 380000 380

381400 Afdeling for Retsodontologi, Tandmorfologi O 380000 380

381500 Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannels 380000 380

381600 Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 380000 380

381700 Afdeling for Tandsygdomslære 380000 380

381800 Lab. for Dentalmaterialer 380000 380

381900 Lab. for mikrobiologi 380000 380

382000 Lab. for fælles mikrobiologi 380000 380

382100 Lab. for histo, celle og hårdtvæv 380000 380

382200 Lab. for oral patologi og medicin 380000 380

382300 Flour-lab 380000 380

382400 Lab. for fælles fysiologi og elmyografi 380000 380

382500 Lab. for fælles histomorfologi 380000 380

382600 Lab. for Cephalometri 380000 380

382700 3-D Laboratoriet 380000 380

383000 KLINIKSEKTIONEN 380000 380

383100 Klinik - Radiologi 383000 380

383200 Klinik - Specialklinik 383000 380

383300 Klinik - Kirurgisk 383000 380

383400 Klinik - Paro-/Pædo-/Ortodonti 383000 380

383500 Klinik - Tand/Bidfunktion 383000 380

383600 Klinik - KKT 383000 380

383700 Klinik - KKT 383000 380

390000 Studienævnet for Medicin 300000 390

391100 Klinikudvalget Rigshospitalet 390000 390

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 6 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

391200 Klinikudvalget Københavns Kommune 390000 390

391300 Klinikudvalget Københavns Amt 390000 390

393000 Civilingeniør i Medicin og Teknologi 300000 393

393500 Molekylær Biomedicin 300000 393

394000 Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 300000 394

395000 Odontologisk Studienævn 300000 395

396000 Humanbiologisk Studienævn 300000 396

397000 Uddannelsesudvalget for MPH 300000 397

398000 Uddannelsesudvalget for MIH 300000 398

399000 Ph.d.-studienævnet 300000 399

400000 Det Humanistiske Fakultet 0 400

410000 Fakultet Fælles 400000 400

410100 Fordelingskonto 410000 410

454000 Dekanat 400000 454

454100 Humanist 454000 454

454200 Kopiservice 454000 454

454300 Formidlingscentret 454000 454

454400 Elementarkurser 454000 454

455000 Det Humanistiske Fakultetssekretariat 400000 455

455100 Sekretariat 455000 455

455200 Studiekontoret 455000 455

455300 Eksamenskontor 455000 455

455400 Studievejledning, Hum.Fak. 455000 455

455500 Åben Uddannelse 455000 455

455600 Økonomi- og Personaleafdelingen 455000 455

456000 Ph.d.-Studienævnet 400000 456

457000 Academic support enhed 400000 457

458000 Humanioras Bygningsdrift 400000 458

458100 Hum. Intern-Service 458000 458

458200 Hum. Teknisk Service 458000 458

458300 Hum. Renggøringsservice 458000 458

458400 Hum. gartnerafdeling 458000 458

458500 Det Humanistiske Fakultets IT-center 458000 458

458600 Studenterafdelingen 458000 458

458700 Cafe Mødestedet 458000 458

458800 AV-Service 458000 458

459000 AV/ITV-afdeling 400000 459

460000 Øst-sprogvidenskab Forskerskole 400000 460

461000 Danske Studier forskerskole 400000 461

462000 Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag 400000 462

470100 Musikvidenskabeligt institut 400000 470

470200 Studienævnet for musikvidenskab 400000 470

472100 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 400000 472

472200 Studienævnet for Dansk 400000 472

472300 Studienævnet for Finsk 400000 472

472500 Studienævnet for Køns- og Kvindeforskning 400000 472

472600 Studienævnet for Lingvistik 400000 472

472700 Studienævnet for Audiologopædi og sprogpsykologi 400000 472

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 7 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

472900 DFD 472100 472

476100 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 400000 476

476200 Studienævnet for filosofi 400000 476

476300 Studienævnet for retorik 400000 476

476400 Studienævnet for pædagogik og humanistisk informat 400000 476

476500 Studienævnet for film- og medievidenskab 400000 476

476900 Professionsmaster 476100 476

478100 Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie o 400000 478

478200 Studienævnet for historie 400000 478

478300 Studienævnet for klassisk arkæologi 400000 478

478400 Studienævnet for forhistorisk arkæologi 400000 478

478500 Studienævnet for Europæisk Etnologi 400000 478

478600 Studienævnet for klassisk filologi 400000 478

480100 Institut for Tværkulturelle og regionale studier - 400000 480

480200 Studienævnet for Niebuhrstudier 400000 480

480300 Studienævnet for Asienstudier 400000 480

480400 Studienævnet for Eskimologi 400000 480

480500 Studienævnet for religionsfagene 400000 480

480600 Studienævnet for Indianske Sprog og Kulturer 400000 480

480700 Studienævnet for Slavisk 400000 480

480800 Studienævnet for moderne græsk 400000 480

480900 Studienævnet for Minoritetsstudier 400000 480

482100 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 400000 482

482200 Studienævnet for fransk 400000 482

482300 Studienævnet for italiensk og rumænsk 400000 482

482400 Studienævnet for spansk og portugisisk 400000 482

482500 Studienævnet for Tysk og Nederlandsk 400000 482

482600 Studienævnet for engelsk 400000 482

484100 Institut for Kunst og Kulturvidenskab 400000 484

484200 Studienævnet for Dans- og Teatervidenskab 400000 484

484300 Studienævnet for Kunsthistorie 400000 484

484400 Studienævnet for Litteraturvidenskab 400000 484

486100 Nordisk Forskningsinstitut 400000 486

486200 Bevaring af Islandske Håndskrifter 486100 486

488000 Center for Sprogteknologi 400000 488

500000 Det Naturvidenskabelige Fakultet 0 500

501000 Institut for Matematiske Fag 500000 501

501100 Matematisk Afdeling 501000 501

501200 Afdeling for anvendt Matematik og Statistik 501000 501

501500 Studienævn for Matematiske Fag 501000 501

501600 Forskerskolen ved IMF 501000 501

508000 Geologisk Institut 500000 508

508100 Laboratorier 508000 508

508200 Forskningsgrupper 508000 508

508300 IT-afdeling 508000 508

508400 Fællesafdeling 508000 508

508500 Institutafdeling 508000 508

508600 Geologisk Studienævn 508000 508

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 8 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

508700 Administration 508000 508

509000 Geografisk Institut 500000 509

509100 IT-afdelingen 509000 509

509200 Biblioteket 509000 509

509300 Laboratorium og værksted 509000 509

509400 Forskningsområde 0: GIS og Remote Sensing 509000 509

509500 Forskningsområde 1: Byregioner 509000 509

509600 Forskningsområde 2: Udvikling, miljø mv.i ulande 509000 509

509700 Forskningsområde 3: Geomorfologi 509000 509

509800 Forskningsområde 4: Klima- og landskabsinteraktion 509000 509

509900 Geografisk Studienævn 509000 509

510000 Datalogisk Institut 500000 510

510100 EDB-afdeling 510000 510

510900 Datalogisk Studienævn 510000 510

520000 Institut for Idræt 500000 520

520700 BIG-net 520000 520

520800 Center for Muskelforskning 520000 520

520900 Studienævn for Idræt 520000 520

523000 Kemisk Institut 500000 523

523100 Kemisk Studienævn 523000 523

523200 Nano-Science Center 523000 523

523300 Indkøbscentral 523000 523

523400 HCØ-TRYK 523000 523

524000 Niels Bohr Institutet 500000 524

524900 Fysik Studienævnet 524000 524

525000 Biologisk Institut 500000 525

525100 Marinbiologi 525000 525

525200 Ferskvandsbiologi 525000 525

525300 Fykologi 525000 525

525400 Terrestrisk Økologi 525000 525

525500 Populationsbiologi 525000 525

525600 Evolutionsbiologi 525000 525

525700 Mikrobiologi 525000 525

525800 Cellebiologi og Funktionel morfologi 525000 525

525900 Biologisk Studienævn 525000 525

526000 Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi 500000 526

526100 AKI 1 526000 526

526200 AKI 2 526000 526

526400 C - BIOINFORMAT 526000 526

526500 MBI 1 526000 526

526600 MBI 2 526000 526

526700 MBI 3 526000 526

526800 Studienævn for Molekylær Biomedicin 526000 526

526900 Studienævn for Biokemi 526000 526

529000 Statens Naturhistoriske Museum 500000 529

529500 Zoologisk Museum 529000 529

529600 Geologisk Museum 529000 529

529800 Botanisk Have, Museum og Centralbibliotek 529000 529

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 9 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

580000 Det naturvidenskabelige Fakultetets Fællesområde 500000 580

580100 Det naturvidenskabelige Fakultetssekretariat 580000 580

580500 Arktisk Station 580000 580

580600 Center for naturfilosofi og videnskabsstudier 580000 580

580700 COGCI 580000 580

580800 Center for naturfagenes didaktik 580000 580

580900 Dansk Center for Scientific Computing 580000 580

590000 Bygningsdriften 500000 590

590100 Område Øster Vold 10 590000 590

590200 Område Botanisk Have 590000 590

590300 Område HCØ 590000 590

590400 Område Zoologi 590000 590

590500 Område NBI 590000 590

590600 Område Gartnere 590000 590

590800 Område IFI 590000 590

590900 Område Feltstationer 590000 590

599000 Nat. pseudonumre (ikke til kontering) 500000 599

599100 Matematik (i ren form) 599000 599

599200 Forsikringsvidenskab og Statistik 599000 599

599300 Matematik-Økonomi 599000 599

599400 Bioinformatik 599000 599

599500 Nanoteknologi 599000 599

600000 Det Juridiske Fakultet 0 600

601000 Budgetregulering/kvalitetsfremmepuljen 600000 601

650000 Administration, it og bygninger 600000 650

651000 Dekanen og sekretariatet 650000 650

651100 Bygningsplanlægning 650000 650

651200 Jurahuset 650000 650

652000 Fakultetssekretariatet 650000 650

653000 Internationalt sekretariat 650000 650

654000 IT-afdeling og journal 650000 650

660000 Juridiske heltidsudannelser 600000 660

660100 Det Juridiske Studienævn (BA) 660000 660

660200 Det Juridiske Studienævn (KA) 660000 660

660300 Den juridiske ph.d.-uddannelse 660000 660

670000 Juridiske deltidsudannelser 600000 670

670100 Masteruddannelse i Konfliktmægling 670000 670

670200 Diplomuddannelse i Kriminologi 670000 670

670300 Åben Uddannelse - tompladsordningen 670000 670

680000 Forskningsafdelinger 600000 680

680100 Forskningsafdeling I 680000 680

680200 Forskningsafdeling II 680000 680

680300 Forskningsafdeling III 680000 680

690100 Biblioteker ved Det Juridiske Fakultet 600000 690

690200 Juridisk Forskningsbibliotek 690100 690

690300 Kriminalistisk Biblioteker 690100 690

690400 Juridisk Laboratorium 690100 690

700000 Fællesadministrationen 0 700

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 10 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

710000 Ledelsessekretariatet 700000 710

711000 Rektoratet 710000 710

712000 Universitetsdirektøren 710000 710

713000 Ledelsessekretariatet 710000 710

713100 Forsknings- og erhvervsteamet 710000 710

715000 Kommunikationsafdelingen 700000 715

716000 Fællessekretariatet (FS) 700000 716

716500 Projektchef 716000 716

720000 Studieadministrationen 700000 720

720100 Afdelingsledelsen 720000 720

720200 Afdelingssekretariatet 720000 720

721000 Universitetsavis 720000 720

724000 Valgsekretariatet 720000 720

724500 Kompetenceenheden 720000 720

726400 Center for Webbaseret Læring (CWBL) 720000 720

728000 Studievejledningen 720000 720

729100 Udviklingskontoret 720000 720

729200 SU-KONTORET 720000 720

730000 Det internationale kontor 700000 730

740000 Teknisk Administration 700000 740

741000 Afdelingsledelsen 740000 740

742000 Sekretariatet 740000 740

743000 Planlægningssektionen 740000 740

745000 Bygningssektionen 740000 740

747000 Arbejdsmiljøsektionen 740000 740

760000 IT-AFDELINGEN 700000 760

761000 Afdelingsledelsen 760000 760

767000 Brugerservicesektionen 760000 760

768000 Driftssektionen 760000 760

769000 Udviklingssektionen 760000 760

770000 Personale & Jura 700000 770

771000 Personalekontoret 770000 770

772000 JURA 770000 770

774000 PUMA 770000 770

775000 Økonomiafdelingen (ØA) 700000 775

775100 Afdelingsledelsen/sekretariatet 775000 775

775200 Controlling 775000 775

776000 Økonomistyringssektionen 775000 775

777000 Økonomifaglig IT-sektion 775000 775

777500 Regnskabssektion 775000 775

778000 Ejendoms- og markedssektion (excl. SEA) 775000 775

779000 Lønsektion 775000 775

779500 Økonomireformprojektet - KU2005 775000 775

790000 Tilskud 700000 790

800000 KU diverse 0 800

801000 Elever og Praktikanter 800000 801

802000 SEA 800000 802

802100 Vedligeholdelse 802000 802

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag A: Omkostningssteder Side 11 af 11

Stednr Stednavn Overordnet stednr Analysested

802200 Investeringsplan 802000 802

802300 Husleje 802000 802

802400 Ejendomsskatter 802000 802

802500 Bygningsdrift - KU fælles 802000 802

802600 Byggesager - KU fælles 802000 802

803000 Læreantalternes fælleskurser 800000 803

860000 BRIC 800000 860

861000 BRIC-basis 860000 860

862000 Forskningsgrupper 860000 860

862100 Forskningsgruppe 1 862000 860

862200 Forskningsgruppe 2 862000 860

862300 Forskningsgruppe 3 862000 860

862400 Forskningsgruppe 4 862000 860

862500 Forskningsgruppe 5 862000 860

864000 Administration 860000 860

864100 Økonomi og indkøb 864000 860

864200 Sekretariatet 864000 860

865000 Laboratorieteknisk afdeling 860000 860

865100 Basis support sektion 865000 860

865200 FACS sektion 865000 860

865300 ES sektion 865000 860

865400 TMA sektion 865000 860

865500 Forsøgsdyrs sek. 865000 860

866000 Skolen for klinikassistenter og Tandplejere 800000 866

866100 Tandplejere 866000 866

866200 Klinikassistent 866000 866

866300 Skolepraktik 866000 866

867000 Kommissionen for den arnamagnæanske samling 800000 867

868000 Niels Bohr Arkivet 800000 868

870000 Tilmeldingssekretariat 800000 870

871000 Studievalg København 800000 871

880000 Bestyrelsen 800000 880

900000 Eksterne centre - ikke en del af KUs regnskab 0

901400 The Global Biodiversity Inf. Facility 900000 901

904000 Sekretariatet for Øresundsuniversitetet 900000 904

930000 Danmarks Evalueringsinstitut 900000 930

951300 Folkeuniversitetet 900000 900

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 1 af 23

RESULTATOPGØRELSE

1. Indtægter

11. Finanslov

Uddannelse

11111 Heltidsudd., fagligt taxameter, ordinære

11112 Heltidsudd., fagligt taxameter, efterreg.

11113 Heltidsudd., fælles taxameter, ordinære

11114 Heltidsudd., fælles taxameter, efterreg.

11115 Heltidsudd., praktik taxameter

11116 Heltidsudd., meroptag

11120 Færdiggørelsesbonus

11130 Udvekslingsstuderende-taxameter

11140 Deltidsuddannelse

Forskning

11210 Uspecificeret

11221 Forskerskoler-FUU

11222 Internationaliseringstipendier-FUU, ansat på KU; men ej indskrevet her

11223 Internationaliseringstipendier-FUU, ansat og indskrevet på KU

11224 Internationaliseringstipendier-FUU, øvrige

11225 Samfinansierede ph.d.-stud.,FUU

11228 Forskerudd. løn+stip

11229 Forskerudd. taxameter

Øvrige formål

11310 Uspecificeret

11320 Specificeret

Kapital og bygninger

11411 Bygningstaxameter

11412 Forskningsoverhead

11413 SEA-grundbevilling

11414 SEA-overgangsordning

11415 SEA-indfasning

11416 SEA-andre

11419 Vedligeholdelse

11470 Anlægstilskud

Andre tilskud

11810 Uspecificeret

11821 Grundbevilling

11822 Myndighedsopgaver

Afstemning

11990 Afstemningskonto (intern fordeling)

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 2 af 23

12. Salg af varer og tjenester (eksternt)

Deltagerbetaling

12111 Deltidsuddannelse (almindelige) - lov om deltidsuddannelse

12112 Deltidsuddannelse (aktiverede) - lov om deltidsuddannelse

12113

Deltagerbetaling i øvrigt (kurser og konferencer der ikke er afholdes efter lov om

deltidsuddannelse)

12130 Phd. deltagerbetaling

12161 Heltidsuddannelse (aktiverede)

12162 Deltidsuddannelse (aktiverede) - efter lov om deltidsuddannelse

12163 Taxameter, tandplejer, heltidsuddannelse

12164 Taxameter, klinikassistenter, heltidsuddannelse(kun indbetalinger fra UVM og TSI)

12165 Taxameter-deltidsuddannelse, alm. (fra UVM)

Salg af varer

12211 Salg af undervisningsmaterialer og noter

12212 Salg af fotokopier

12213 Salg af print

12215 Salg af tidsskriftsabonnementer o.l.

12219 Salg af guldplader

12299 Salg af varer i øvrigt

Salg af tjenester

12411 Entreindtægter

12412 Indtægter fra administrationsaftaler o.l.

12413 Porto- og teleindtægter

12414 Salg af analyser

12415 Patient- og klinikindtægter

12480 Salg af retsmedicinske ydelser

12499 Salg af tjenester i øvrigt

Lejeindtægter m.m.

12711 Lejeindtægter

12718 Timebaseret leje

12720 Indtægter/refusion af ejendomsskatter

12730 Indtægter/refusion af vedligeholdelsesudgifter

12740 Indtægter/refusion af bygningsdriftsudgifter

12750 Indtægter/refusion af huslejeudgifter

12799 Erstatninger vedr. bygninger

12810 Udlejning af udstyr

12840 Licenser og royalty

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 3 af 23

13. Salg af varer og tjenester (internt på KU)

Salg af varer (internt på KU)

13110 Salg af varer og tjenester (internt på KU)

13211 Salg af undervisningsmaterialer og noter (internt på KU)

13212 Salg af fotokopier (internt på KU)

13213 Salg af print (internt på KU)

13299 Salg af øvrige varer (internt på KU)

Salg af tjenester (internt på KU)

13413 Porto og teleindtægter (internt på KU)

13499 Salg i øvrige tjenester (internt på KU)

Husleje og bygningsindtægter (internt på KU)

13718 Timebaseret leje (internt på KU)

13740 Indtægter/refusion af bygningsdriftsudgifter (internt på KU)

Øvrige lejeindtægter (internt på KU)

13810 Udlejning af udstyr (internt på KU) (internt på KU)

18. Diverse indtægter

Overførsel mellem ordinær og ekstern virksomhed

18110 Overførsel fra EV, overhead

18120 Overførsel fra EV, frikøb

18130 Overførsel fra EV, Ph.d.-taxameter

18170 Overførsel fra EV, gaver

18180 Overførsel fra OV/EV, over-/underskud på projekter

18190 Overførsel til OV/EV, øvrige

18195 Overførsel til/fra EV, feriepenge projekter

18210 Overførsel mellem EV på eksterne projekter

Øvrige statslige bevillinger/indtægter

18611 SFOU - Vedligeholdelse - indvendig

18612 SFOU - Vedligeholdelse - udvendig

Øvrige indtægter

18911 Biblioteksgebyrer

18912 Diverse tilskud

18913 Modtagne erstatninger vedr. bøger

18914 Gebyr udlån

18915 Øvrige indtægter

18916 Medfinansiering af ph.d.-studerende (forskerskoler, samfinansierede ph.d.-studerende m.v.)

18919 Øvrige erstatninger

18980 Ekstraordinære indtægter

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 4 af 23

19. Fordelingstekniske konti

Intern budgetfordeling

19190 Intern budgetfordeling, udgående

19200 Tværgående indtægtsflytning

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 5 af 23

RESULTATOPGØRELSE

2. Udgifter

21. Lønninger

Egentlig løn

21110 Egentlig løn (med årsværk) SLS-kontering

21180 Egentlig løn (med årsværk) Ikke SLS-kontering

Overarbejde

21310 Overarbejde (med årsværk) SLS-kontering

21380 Overarbejde (med årsværk) Ikke SLS-kontering

Merarbejde

21410 Merarbejde (med årsværk) SLS-kontering

21480 Merarbejde (med årsværk) Ikke SLS-kontering

Løn og overarbejde

21510 Løn og overarbejde (uden årsværk) SLS-kontering

21580 Løn og overarbejde (uden årsværk) Ikke SLS-kontering

Særskilt vederlæggelse

21610 Særskilt vederlæggelse SLS-kontering

21680 Særskilt vederlæggelse Ikke SLS-kontering

Frivillig fratrædelsesordning

21710 Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) SLS-kontering

21780 Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Ikke SLS-kontering

Pensionsbidrag

21810 Pensionsbidrag mv. (uden årsværk) SLS-kontering

21880 Pensionsbidrag mv. (uden årsværk) Ikke SLS-kontering

Lønbidrag

21980 Lønbidrag vedr. tværministerielle ordninger

22. Lønrefusion

Refusion vedr. beskæftigelsesordninger

22110 Refusion vedr. beskæftigelsesordninger (uden årsværk). SLS-kontering

22180 Refusion vedr. beskæftigelsesordninger (uden årsværk).Ikke SLS-kontering

Refusion vedr. udlånte personer

22210 Refusion vedrørende udlånte personer (med årsværk). SLS-kontering

22280 Refusion vedrørende udlånte personer (med årsværk). Ikke SLS-kontering

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 6 af 23

Tilskud fra barselsfonden

22410 Tilskud fra barselsfonden (med årsværk). SLS-kontering

22480 Tilskud fra barselsfonden (med årsværk). Ikke SLS-kontering

Tilskud fra efteruddannelsesfonden

22510 Tilskud fra efteruddannelsesfonden (med årsværk). SLS-kontering

22580 Tilskud fra efteruddannelsesfonden (med årsværk). Ikke SLS-kontering

Refusion vedr. puljejob

22610 Refusion vedrørende puljejob (90 %) (uden årsværk). SLS-kontering

22680 Refusion vedrørende puljejob (90 %) (uden års værk). Ikke SLS-kontering

Øvrige kompensation for fraværende personale

22810 Øvrig kompensation for fraværende personale (med årsværk). SLS-kontering

22880 Øvrig kompensation for fraværende personale (med årsværk). Ikke SLS-kontering

Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse

22910 Øvrig tilskud/refusion for beskæftigelse (uden årsværk). SLS-kontering

22980 Øvrig tilskud/refusion for beskæftigelse (uden årsværk). Ikke SLS-kontering

Feriepenge, projekter

26110 Omkostningsbaserede feriepenge, projekter (OFP)

26151 Refusion af omkostningsbaserede feriepenge (med timer), projekter (OFP)

26156 Refusion af omkostningsbaserede feriepenge (uden timer), projekter (OFP)

26210 Refusion af løn til revalidenter mv.

27. Bidrag m.m.

Bidrag m.m.

27111 Arbejdsmarkedsbidrag, SLS-kontering

27112 Arbejdsmarkedsbidrag, ej SLS

27120 AER tilskud/refusion

27130 Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

27140 Bidrag vedr. tværministerielle ordninger (flex-job)

27150 Overførsler/fradrag vedr. løn/pension

28. Tilskud

Tilskud til personer

28110 Tjenestemandspensioner

28120 Fratrædelsesordninger for tjenestemænd

28130 Efterindtægt Tjenestemænd

28140 Efterindtægt overenskomstansatte

28190 Overførsler til personer i øvrigt

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 7 af 23

29. Diverse lønomkostninger

Øvrige lønomkostninger

29981 Fejlkonteringer ved overførsel fra lønbog til hovedbog

31.-32. Driftsomkostninger

Tjenesterejser

31111 Tjenesterejser, befordring (inkl. billeje)

31112 Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v. u. momsfradrag (udland)

31113 Tjenesterejser, ophold, forplejning m.v., 6,25% momsfradrag

31114 Tjenesterejser, kilometerpenge

31115 Tjenesterejser, time- og dagpenge

31116 Tjenesterejser, nattillæg

31117 Tjenesterejser, konferencebetaling

31118 Tjenesterejser, rejseforsikring

31119 Tjenesterejser, diverse

Ekskursioner

31161 Ekskursioner, befordring

31162 Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. u. momsfradrag (udland)

31163 Ekskursioner, ophold, forplejning m.v. 6,25% momsfradrag

31164 Ekskursioner, kilometerpenge

31165 Ekskursioner, time- og dagpenge

31166 Ekskursioner, nattillæg

31167 Ekskursioner, konferencebetaling

31168 Ekskursioner, rejseforsikring

31169 Ekskursioner, diverse

Øvrige rejser

31191 Rejsestipendier/legater (SLS)

Materialer (forskning, undervisning, laboratorium)

31210 Materialer (til forbrug)

Materialer (forskning, undervisning, laboratorium) (køb fra lager) (bruges kun på

31225 odontologi)

31231 Kemikalier

31291 Engangsmaterialer

31299 Øvrige materialer

Publikation og information

31310 Oversættelser og korrektur

31320 Layout og grafik

31331 Trykning

31332 Indbinding

31370 Annoncering

31390 Publikation øvrige

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 8 af 23

Repræsentation

32111 Restauration uden momsfradrag

32112 Restauration, 6,25% momsfradrag

32150 Gaver, blomster, kranse o.l.

32190 Diverse repræsentation

Kontorhold

32311 Kontorartikler

32312 Papirvarer

32351 Telefonabonnement og samtaleafgift

32355 Porto

32356 Forsendelse (budtjeneste mm.)

32357 Personbefordring (taxa)

32359 Flytning

32390 Diverse kontorhold

Administrativ bistand

32411 Advokat

32412 Revisor

32413 Konsulenter ekskl. IT

32414 Konsulenter bygningsområdet

32419 Vikarhjælp

Gebyrer og abonnement

32431 Abonnementsaftaler

32432 Gebyrer

32433 Gebyrer SLS

32441 Patentomkostninger

32491 Administration og finansiel koordinering (EU)

32492 Øvrige tjenesteydelser

Personaleforhold

Personale - kurser m.m.

32811 Kursus

32812 Udvikling af kurser og organisation

32813 Efteruddannelse

32831 Personaleaktiviteter

Ansættelse

32851 Rekruttering

32852 Stillingsannoncer

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 9 af 23

Beklædning

32881 Beklædning, håndværkere

32882 Beklædning, betjente

32883 Beklædning, rengøring

32884 Beklædning, laboranter

32889 Beklædning i øvrigt

Personaleforhold i øvrigt

32891 Øvrige personalegodtgørelser

32899 Øvrige personaleforhold

33.-34. Kapacitetsomkostninger

Bøger

33111 Bøger - indenlandske

33113 Bøger - udenlandske

33115 Bøger, elektroniske - indenlandske

33117 Bøger, elektroniske - udenlandske

Tidsskrifter

33121 Tidsskrifter - indenlandske

33123 Tidsskrifter - udenlandske

33125 Tidsskrifter, elektroniske - indenlandske

33127 Tidsskrifter, elektroniske - udenlandske

Abonnementer

33131 Abonnementer - indenlandske

33133 Abonnementer - udenlandske

33140 Elektroniske medier (Video, cd-rom, DVD)

Udstyr (forskning, undervisning, laboratorium)

33211 Køb af udstyr (forsk., udd., lab.) (mindre end 100.000 kr. eller 3 år levetid)

33213 Køb af udstyr (forsk., udd., lab.) (over 100.000 kr. og levetid over 3 år)

33215 Leje/leasing af udstyr

33261 Energi (fx flaskegas)

33271 Licenser og serviceaftaler

33280 Reparation og vedligeholdelse

IT-hardware

33311 Køb af hardware (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33313 Køb af hardware (over 100.000 kr. og 3 års levetid)

33315 Leje/leasing af hardware

IT-software

33321 Køb af software (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33323 Køb af software (over 100.000 kr. og levetid over 3 år)

33325 Leje/leasing af software

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 10 af 23

Fotokopi- og kontormaskiner

33331 Køb af fotokopi- og kontormaskiner (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33333 Køb af fotokopi og kontormaskiner (over 100.000 kr. og 3 års levetid)

33335 Leje/leasing af fotokopi-og kontormaskiner

AV-udstyr, radio og TV

33341 Køb af AV-udstyr (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33343 Køb af AV-udstyr (over 100.000 kr. og 3 års levetid)

33344 Leje/leasing af AV-udstyr

Øvrige varer og tjenester

33361 Fotokopiering (forbrugsstof)

33362 Forbrugsstof til IT-udstyr

33369 Øvrige varer

33371 Licenser og serviceaftaler

33372 Konsulentbistand

33373 Licenser og serviceaftaler (Fotokopi- og kontormaskiner)

33380 Reparation og vedligeholdelse

Inventar og møbler

33411 Køb af inventar og møbler (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33413 Køb af inventar og møbler (over 100.000 kr. og levetid over 3 år)

Transportmateriel

33511 Køb af transportmateriel (mindre end 100.000 kr. og 3 års levetid)

33513 Køb af transportmateriel (over 100.000 kr. og 3 års levetid)

33515 Leje/leasing af transportmateriel

33551 Vægtafgift

33561 Brændstof - varevogn (momsfradrag)

33562 Brændstof - personbil (uden momsfradrag)

33565 Reservedele til transportmateriel

33571 Forsikring

33581 Reparation og vedligeholdelse - varevogn (momsfradrag)

33582 Reparation og vedligeholdelse - personbil (uden momsfradrag)

Maskiner og andet driftsudstyr

33911 Køb af maskiner og andet driftsudstyr (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid)

33913 Køb af maskiner og andet driftsudstyr (over 100.000 kr. og levetid over 3 år)

33915 Leje/leasing af maskiner og andet driftsudstyr

33961 Brændstof

33971 Servicekontrakter, maskiner

33980 Reparation og vedligeholdelse

Husleje og ejendomskat

34111 Husleje

34118 Timebaseret leje

34210 Ejendomsskat

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 11 af 23

Vedligeholdelse og bygningsinvesteringer

34310 Bygningssyn

34321 Terrænvedligeholdelse, grund

34325 Terrænvedligeholdelse, installationer

34328 Materialer egne gartnere

34330 Vedligeholdelse, udvendig

34331 Vedligeholdelse, udvendig

34341 Vedligeholdelse af indvendige overflader

34345 Installationsvedligeholdelse i bygninger

34351 Inventarvedligeholdelse

34361 Mindre brugerønsker / ombygninger

34371 Myndighedskrav, bygningsrelaterede, bygningsdele

34375 Myndighedskrav, bygningsrelaterede, installationer

34381 Myndighedskrav, brugsrelaterede, bygningsdele

34385 Myndighedskrav, brugsrelaterede, installationer

34391 Energibesparende foranstaltninger

Bygningsdrift

Faste (fælles) ejendomsudgifter

34411 Dagrenovation

34412 Kemikalieaffald

34413 Lysrørsaffald

34414 Særligt risikoaffald

34415 Renovation genbrug

34419 Andre fælles udgifter

Rengøring – lokaler

34421 Rengøringsmidler

34421 Rengøringsmidler

34422 Plastvarer

34423 Papirvarer

34424 Redskaber

34425 Vask ekstern, leje

34426 Rengøring udført af selskab

34427 Vinduespolering

34428 Rengøring via vikarbureau

Vagt og betjentydelser

34432 Abonnement

34433 Ekstravagt

34434 Alarmer (alarmkørsel)

34435 Alarmtelefon

34436 Alarmtelefonelevatorer

34437 Brandalarmer

34438 Elektronisk adgangskontrol ID kort

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 12 af 23

Vand, varme m.m.

34440 El (belysning mv.)

34450 Vand

34461 Fjernvarme-vand

34462 Fjernvarme-damp

34463 Olie

34464 Gas

34469 Anden energi til opvarmning

35. Diverse driftsudgifter

Diverse drift

35111 Kontingenter - indenlandske

35112 Kontingenter - udenlandske

35120 Underleverancer (EU)

35130 Fødevarer

35191 Ekstraordinære udgifter

35199 Diverse drift

Diverse afgifter

35310 Kopiafgift

Overførsel mellem ekstern og ordinær virksomhed

35420 Overførsel til OV, frikøb

35430 Overførsel til OV, Ph.d.-taxameter

35480 Overførsel til OV/EV, over-/underskud på projekter

35490 Overførsel til OV/EV, (øvrige)

Tilskud

35710 Kantinetilskud

35720 Tilskud til andre institutioner

35751 Tilskud til studenteraktiviteter

Kasse, kurs og momsdifference

35810 Kassedifference

35831 Kursdifference for indkøbsordre

35832 Valutakursdifference

35850 Momsdifference

Diverse

35881 Realiseret gevinst/tab (kreditorvalg), agio (systemteknisk)

35883 Medtaget rabat

35885 Afrundingsdifference

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 13 af 23

36. Afskrivninger og hensættelser

Afskrivninger

36121 Afskrivninger - patenter

36122 Afskrivninger - it-software

36132 Afskrivninger - bygninger

36133 Afskrivninger - transportmateriel

36134 Afskrivninger - maskiner

36135 Afskrivninger - forsøgsudstyr

36136 Afskrivninger - it-udstyr

36137 Afskrivninger - inventar

36160 Neutralisering donationsafskrivninger

Nedskrivning

36320 Nedskrivning - immaterielle anlægsaktiver

36330 Nedskrivning - materielle anlægsaktiver

Hensættelser

36710 Hensættelser

5. Finansielle poster

51. Renteomkostninger

Renteomkostninger

51110 Likviditetsreguleringer

51121 Renteomkostninger, Danske Bank

51122 Renteomkostninger, Jyske Bank

51140 Prioritetsrenter

51150 Morarenter

51160 Rentenota (teknisk konto)

Finansielle gebyrer

51210 Bankgebyrer

51220 Kontingenter vedr. betalingskort

51230 Øvrige gebyrer

Anden regulering

51510 Kurstab, prioritetsgæld

51520 Valutakursregulering

Øvrige renteomkostninger

51990 Øvrige renteomkostninger

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 14 af 23

52. Renteindtægter

Renteindtægter

52110 Likviditetsreguleringer

52121 Renteindtægter, Danske Bank

52122 Renteindtægter, Jyske Bank

52140 Renteindtægter, obligationer

52150 Morarenter

Udbytte

52210 Udbytte

Øvrige renteindtægter

52990 Øvrige renteindtægter

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 15 af 23

BALANCE

7. Aktiver

71. Immaterielle anlægsaktiver

Aktiver - patenter

71110 Aktiver - patenter

Anlæg - software

71211 Anlæg - software, primo

71212 Anlæg - software, erhvervelse

71213 Anlæg - software, selvbyg

71214 Anlæg - software, afhændelse

71215 Anlæg - software, afskrivninger

71216 Anlæg - software, op-/nedskrivninger

71217 Anlæg - software, kapitalændringer

Anlæg – under udvikling

71310 It-systemer under udvikling

72. Materielle anlægsaktiver

Anlæg - grunde

72111 Anlæg - grunde, primo

72112 Anlæg - grunde, erhvervelse

72113 Anlæg - grunde, selvbyg

72114 Anlæg - grunde, afhændelse

72116 Anlæg - grunde, op-/nedskrivning

72117 Anlæg - grunde, kapitalændringer

Anlæg - bygninger

72211 Anlæg - bygninger, primo

72212 Anlæg - bygninger, erhvervelse

72213 Anlæg - bygninger, selvbyg inkl. igangværende

72214 Anlæg - bygninger, afhændelse

72215 Anlæg - bygninger, afskrivninger

72216 Anlæg - bygninger, op-/nedskrivning

72217 Anlæg - bygninger, kapitalændringer

Anlæg - transportmateriel

72311 Anlæg - transportmateriel, primo

72312 Anlæg - transportmateriel, erhvervelse

72313 Anlæg - transportmateriel, selvbyg

72314 Anlæg - transportmateriel, afhændelse

72315 Anlæg - transportmateriel, afskrivninger

72316 Anlæg - transportmateriel, op-/nedskrivning

72317 Anlæg - transportmateriel, kapitalændringer

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 16 af 23

Anlæg - maskiner

72411 Anlæg - maskiner, primo

72412 Anlæg - maskiner, erhvervelse

72413 Anlæg - maskiner, selvbyg

72414 Anlæg - maskiner, afhændelse

72415 Anlæg - maskiner, afskrivninger

72416 Anlæg - maskiner, op-/nedskrivning

72417 Anlæg - maskiner, kapitalændringer

Anlæg – udstyr (forsk., udd., lab.)

72511 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), primo

72512 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), erhvervelse

72513 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), selvbyg

72514 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), afhændelse

72515 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), afskrivninger

72516 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), op-/nedskrivning

72517 Anlæg - udstyr (forsk., udd., lab.), kapitalændringer

Anlæg - it-udstyr

72611 Anlæg - it-udstyr, primo

72612 Anlæg - it-udstyr, erhvervelse

72613 Anlæg - it-udstyr, selvbyg

72614 Anlæg - it-udstyr, afhændelse

72615 Anlæg - it-udstyr, afskrivninger

72616 Anlæg - it-udstyr, op-/nedskrivning

72617 Anlæg - it-udstyr, kapitalændringer

Anlæg - inventar

72711 Anlæg - inventar, primo

72712 Anlæg - inventar, erhvervelse

72713 Anlæg - inventar, selvbyg

72714 Anlæg - inventar, afhændelse

72715 Anlæg - inventar, afskrivninger

72716 Anlæg - inventar, op-/nedskrivning

72717 Anlæg - inventar, kapitalændringer

74. Finansielle anlægsaktiver

Tilknyttede virksomheder

74110 Kapitalandel i tllknyttede virksomheder

74120 Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder

Associerede virksomheder

74210 Kapitalandel i associerede virksomheder

74220 Tilgodehavender i associerede virksomheder

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 17 af 23

Andre værdipapirer og kapitalandele

74510 Aktier

74950 Obligationer

75. Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdning

75110 Køb til lager

75120 Salg eller forbrug fra lager

75190 Forudbetaling for købte varer (periodiseringskonto)

76. Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender for varer og tjenester (eksternt)

Debitorer - eksterne

76110 Debitorer eksterne, Universitetet

76128 Debitorbog, mellemregning

76170 Debitorer eksterne, Øvrige

76171 Debitorer EVA

76172 Debitorer GBIF

76173 Debitorer - Øresundsuniversitet

76181 Dubiøse debitorer

76183 Hensættelse til tab

76198 Mellemregning debitor

76199 Debitor teknisk modkonto

Tilgodehavender for varer og tjenester (internt)

Debitorer - interne

76211 Debitorer (internt på KU)

Andre tilgodehavender

76511 Special proetik behandling

76512 Udestående patienter TAPAS

Refusion af udgifter

76531 Refusion af barsel/sygdom/revalidender

76532 Mellemregning med Feriefonden

76533 Udbetaling til senere udligning ved indbetaling (foretagne udlæg)

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 18 af 23

Mellemregning vedrørende særlige ordninger

76541 Barselsfonden

76542 VEU-fonden

76543 Puljejob

76544 Flexjob

76545 Dansk - Job

Øvrige mellemregninger

76561 Mellemregning med legater

76562 Mellemregning med SLS

76563 Mellemregning med Staten

76568 Rejsebog, mellemregning

Forskud

76571 Lønforskud/A conto løn

76572 Rejseforskud

76573 RUS-kurser

76574 Diverse kurser

76575 For meget udbetalt løn.

76576 A conto forskud til udlæg

Deposita mv.

76581 Udbetalt depositum

76582 Husleje depositum (må kun anvendes kun af ØA)

76583 Sikkerhedsstillelse

Øvrige tilgodehavender

76591 Uanbringelige mellemregninger

76593 Tilgodehavender vedr. udarbejdet rejseafregning

76597 Tilgodehavender, Bygninger

76598 Tilgodehavender ved årsafslutning, projekter

76599 Øvrige tilgodehavender

Tilgodehavender projekter

76610 Tilgodehavende projekter (manglende indbetalinger)

76620 Projektindbetalinger

76651 Afrunding, projekter

76652 Hensat tilgodehavender, projekter

76680 EV, til gode hos OV (hensat til dækning af underskud)

Tilgodehavende - internt KU

76810 Tilgodehavende - internt KU

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 19 af 23

Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender

76910 Periodeafgrænsningsposter

76920 Forudbetaling (teknisk konto)

76930 Interimskonto – løn-/hovedbog (teknisk konto)

76941 Forudbetalt, husleje

76942 Forudbetalt, løn

76943 Forudbetalte, kreditorer

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 20 af 23

77. Omsætningsaktiver - kortfristede værdipapirer

78. Likvide midler

Danske Bank

78111 Danske Bank, 4180 4115212125

78112 Danske Bank (BG Bank), 3001-2001489

78113 Danske Bank, 4180683461

78114 Danske Bank, 3113414170 EURO konto

78121 Danske Bank, 3113352345

78122 Danske Bank, 3113386991

78123 Danske Bank, 3113387017

78124 Danske Bank, 4180728155

78127 Danske Bank, 4180 4115472542

78128 Danske Bank, 3113 396415

78129 Danske Bank, 3001 566539

78131 Danske Bank, 4180690506

78132 Danske Bank, 4180713522 GBIF

78133 Danske Bank, 4180 4180721789

78134 Danske Bank, 4180723056 USD konto

78135 Danske Bank, 3001 3001555103 USD GBIF

78136 Danske Bank, 4183006576

78137 Danske Bank, 4180738940 USD GBIF

78138 Danske Bank, 3001 3001565176 LØN

78139 Danske Bank, EURO-aftale

Jyske Bank

78211 Jyske Bank, 5010 126059-9

78212 Jyske Bank, 8109 102064-4

78213 Jyske Bank, 8109 102062-8

78214 Jyske Bank, 8109 102063-6

78215 Jyske Bank, 8109 102209-5

78216 Jyske Bank, 8109 102751-6

78217 Jyske Bank, 8109 102956-1

78218 Jyske Bank, 8109 105108-6

78221 Jyske Bank, 5010-122993-3

78222 Jyske Bank, 5010-122999-0

78223 Jyske Bank, 8109-105541-8

78311 Udenlandske betalinger over girokonto 2001489

78510 Hovedkasse

Decentral likviditet

78810 Decentral Bankkonto

78850 Decentral Kasse

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 21 af 23

BALANCE

9. Passiver

91. Egenkapital

Indskudskapital

91110 Indskudskapital

91111 Korrektion egenkapital, hensættelser

91112 Korrektion egenkapital, anlæg

91113 Korrektion egenkapital, kortfristede tilgodehavender

Årets resultat

91210 Årets resultat

Regulering direkte i egenkapital

91410 Regulering direkte i egenkapital

91420 Omregningsjustering (teknisk konto)

91510 Hensat disponering

91901 Gennemsnitsbalance for "tilbageholdt overskud"

92. Hensatte forpligtelser

Hensættelser

92110 Hensættelse af løn

94711 Periodiseret donationer, langfristet

94. Langfristet gæld

94100 Gæld til realkreditinstitut

94300 Anden gæld

94500 Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

94700 Langfristet - periodeafgrænsning, skyldige forpligtelser

97. Kortfristet gældsforpligtelser

97100 Leverandører af varer og tjenester (eksternt)

97130 Skyldigt, Legat

97140 Skyldigt, revision

97188 Kreditorbog, mellemregning

97190 Hensættelser til disponering (teknisk konto)

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 22 af 23

Moms, afløftning

97411 Moms, afløftning

Moms, betaling

97421 Moms, indgående (købsmoms)

97422 Moms, udgående (salgsmoms)

97423 Moms afregning

Moms, EU

97431 EU moms, indgående

97432 EU moms, modkonto

Told

97441 Told - Afregning ToldSkat (DK og EU-lande)

97442 Told - Afregning ToldSkat (3. lande)

97443 Told - Toldkredit

Skyldig gæld offentlig myndigheder

97461 Skyldig A-Skat, dansk

97462 Skyldig A-Skat, grønlandsk

97463 Skyldig ATP-bidrag

97464 Skyldige feriepenge

97465 Skyldig pension

97466 Skyldig arbejdsmarkedsbidrag

97467 Bruttoskat, 25%

97468 Arbejdsmarkedsbidrag vedr. bruttoskat

97469 ATP-bidrag vedr. bruttoskat

97470 Skyldig SP-bidrag

Diverse SLS

97475 Afstemningsdifferencer, LØS

97477 Interimskonto SLS/SCP

97478 Afstemningsdifferencer, SLS m.v.

97479 Automatisk mellemregning, regnskabsbilag

97481 Afstemningsdifferencer, SKS fejlkonto

97482 Afstemningsdifferencer, NYTKOKO

97499 Diverse offentlige restancer

Skyldig løn m.m.

97511 Skyldig løn

97512 Skyldig pension

97513 Øvrig lønindeholdelse

97514 Feriepengeforpligtelse

97515 Skyldigt, feriepenge/fratrådte (vedr. feriefonden)

97519 Versurkonto vedr. feriepengeoverførsler

Lønrefusion

97541 Refusion vedr. personer på barsel, udd.orlov, m.v.

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag B: Artskontoplan Side 23 af 23

Rejseafregning

97571 Skyldige rejseafregning (Indberetningspligtige)

Øvrige

97591 Modtaget depositum, leje (KUN TIL HUSLEJE!)

97593 Uanbringelige indbetalinger til DB 4115212125

97594 Uanbringelige indbetalinger til giro 2001489

97595 Hensat, Debitorer

97597 Modtaget depositum, vedligeholdelse

97598 Reetableringsforpligtelse

97599 Periodiseret donationer, kortfristet

Anden kortfristet gæld, eksternt finansierede projekter

97710 EV til disposition (projektsaldo)

97720 EV, bevillingstilsagn, skyldig aktivitet (bevillingsrest)

97751 Afrunding, projekter

97752 Hensat, Tab på projekter

97760 Hensat overhead fra projekter

97770 EV, værdi af projektarbejde

97780 Hensat til betaling af bevillingsgiver/OV (tilbageførsel af overskud)

Skyldig gæld - internt på KU

97810 Skyldig gæld - internt på KU

Kortfrist - periodeafgrænsning, skyldige forpligtelser

97910 Periodeafgræsningsposter, skyldige omkostninger

99. Edb-tekniske konti

Ekstern virksomhed

99410 Bevillingstilsagn

99420 Modkonto 99410 / Bevilling ej forbrugt

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag C: Art, alfabetisk ordliste Side 1 af 5

A Artskonto

adgangskort (Elektronisk adgangskontrol ID-kort) 34438

advokatbistand 32411

affaldsposer (plastvarer) 34422

alarmer (alarmkørsel) 34434

alarmanlæg – abonnement 34432

alarmer – brand 34437

alarmtelefon 34435

alarmtelefonelevatorer 34436

annoncering (stillingsopslag) 32852

annoncering (vedr. publicering og information) 31370

autoklavering 31231

aviser, tidsskrifter til udlån/undervisning 3312x

AV-udstyr, reparations- og vedligeholdelsesudgifter 33380

B

beklædning betjente 32882

beklædning håndværkere 32881

beklædning laboranter 32884

beklædning rengøring 32883

betaling for patienter (patient- og klinikindtægter) 12415

biler (leje/leasing af transportmateriel) 33515

bilforsikring, ved kørsel i udlandet (tjenesterejser, befordring inkl.billeje) 31111

bilvask, tjenestebiler (reparation og vedligeholdelse, personbil) 33582

bilvask, tjenestebiler (reparation og vedligeholdelse, varevogn) 33581

bogbindingsmateriel (Indbinding) 31332

bredbånd (telefonabonnement og samtaleafgift) 32351

Brændstof - personbil (ekskl. moms) 33562

Brændstof - varevogn (inkl. moms) 33561

bøger til udlån/undervisning, inkl. bibliotek 3311x

C

CD-Rom (køb af hardware, mindre end 100.000 kr. og 3 årslevetid) 33311

censorrejser (befordring) 31111

censorrejser (tjenesterejser, ophold, forplejning) 31113

Copy-Dan indtægter (Licenser og royalty) 12840

cyklepenge 31114

D

deltagerbetaling - åben uddannelse (aktiverede) 12112

deltagerbetaling - åben uddannelse (almindelige) 12111

deltagerbetaling i øvrigt – (kurser og seminarer, der ikke afholdes efter lov om deltidsuddannelse) 12113

deponenter mv. (modtagne depositum, leje) 97591

Udbetalt depositum 76581

diesel, se brændstof 3356x

diktafoner (køb af AV-udstyr, mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid) 33341

disketter (IT fotokopiering, forbrugsstof) 33369

diverse edb-hardware (køb af hardware, mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid) 33311

diverse rengørings- og toiletartikler (rengøringsmidler) 34421

dykkerudstyr (udstyr, mindre end 100.000 kr. eller 3 år levetid) 33211

dyrestaldsudstyr (forsøgsmateriale)

2.11.2005 - Version 2.1

31210


Bilag C: Art, alfabetisk ordliste Side 2 af 5

E

ekskursioner for studerende 3116x

el 34440

elektronmikroskop (udstyr, over 100.000 kr. og levetid over 3 år) 33213

emballage - kemikalierenovation 34412

energibesparende foranstaltninger 34391

erstatninger (udbetaling) 35199

erstatninger vedrørende bygninger 12799

erstatninger, bibliotek 18913

erstatninger, øvrige 18919

F

Falck-abonnement 34432

fjernvarmeafgifter, vand 34461

fjernvarmeafgifter, varme 34462

flytning 32359

foder til forsøgsdyr kuvetter og elektroder (materialer) 31210

forbrug af vand fra kommunale værker 34450

forsøgsdyr 31210

forsøgspersoner, forplejning (fødevare) 35130

foto (ifm. kontorhold) 32390

fotokopier 33361

fotokopier, salg 12212

fragt transport, ex. de grønne bude 32356

G

gaver - repræsentation 32150

Gaver, blomster, kranse o.l. ifm. repæsentation 32150

gebyr, pengeinstitutter 51210

H

haveredskaber (terrænvedligeholdelse) 34328

headsæt telefon (teleabonnement og samtale afgifter) 32351

hovedistandsættelse/elevatorer 34345

husleje til gæsteforskere 35199

husleje ifm. gæstestuderende 35751

huslejeudgift, tidsbaseret (Timebaseret udlån) 34118

hovedpinepiller– (Diverse kontorhold) 32390

I

indbinding (publikationer) 31332

indtægter ved tjenesteboliger/lejeboliger 12710

indtægter ved tjenesteboliger/lejeboliger (intern handel) 13710

J

jetpost (forsendelse) 32356

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag C: Art, alfabetisk ordliste Side 3 af 5

K

kantineregninger 32190

kantinetilskud 35710

karton, formularer, skemaer 32312

kassedifference 38810

kemikalier 31231

kemikalierenovation 34412

konferencebetaling, eksursioner 31167

konferencebetaling, tjenesterrejser 31117

kongresgebyrer (tfm. tjenesterejser) 31117

konsulent revision 32412

konsulent, anden (eksl. IT) 32413

konsulent, bygning, arkitekter, ingeniører 32414

konsulent, edb 33372

kunst- og museumsgenstande, til museumsdrift (mindre end 100.000) 33211

kunst- og museumsgenstande, til museumsdrift (over 100.000 og levetid over 3 år) 33213

kursdifference 35830

kurser medarbejderudvikling 32811

kurser, Udvikling af kurser og organisation 32812

køb af AV-udstyr (mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid) 33341

køb af AV-udstyr (over 100.000 kr. og 3 års levetid) 33343

køb af inventar og møbler mindre end 100.000 kr. eller under 3 års levetid 33411

køb af inventar og møbler over 100.000 kr. eller over 3 års levetid 33413

køb af transportmateriel mindre end 100.000 kr. eller under 3 års levetid 33511

køb af transportmateriel over 100.000 kr. eller over 3 års levetid 33513

køb AV-udstyr mindre end 100.000 kr. eller under 3 års levetid 33341

køb AV-udstyr over 100.000 kr. eller over 3 års levetid 33343

L

laboratorieudstyr (mindre end 100.000 kr. eller 3 år levetid) 33211

laboratorieudstyr (over 100.000 kr. og levetid over 3 år) 33213

leasing AV-udstyr 33344

leasing/leje af AV-udstyr 33344

leasing/leje af transportmateriel 33515

leasing/leje af udstyr 33215

legatindtægter/ gaver til Universitetet 18915

leje af gæsteboliger 34111

leje/leasing af AV-udstyr 33344

leje/leasing af maskiner og andet driftsudstyr 33915

lejeindtægt / lokaler 12711

lejeindtægt, timebaseret / lokaler 12718

lægeattester 32899

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag C: Art, alfabetisk ordliste Side 4 af 5

M

manualer til kontorbrug sat under diverse kontorhold 32390

maskiner og andet driftsudstyr leasing 33915

maskiner og andet driftsudstyr mindre end 100.000 kr. eller 3 års levetid 33911

maskiner og andet driftsudstyr over 100.000 kr. eller over 3 års levetid 33913

medicin ifm. rejser, fx malariapiller 31119

mobiltelefon (Telefonabonnement og samtaleafgifter) 32351

mobiltelefoner, personsøger (telefonabonnement og samtaleafgift) 32351

modem 32351

myndighedskrav, brugsrelaterede, bygningsdele 34381

myndighedskrav, brugsrelaterede, installationer 34382

myndighedskrav, bygningsrelateret, bygningsdele 34371

myndighedskrav, bygningsrelateret, installationer 34372

O

oversættelser 31310

P

pakkepost forsendelse 32356

papirvarer (kontorhold) 32312

parkeringsbillet 32899

pipetter 31210

planter (til kontor) 32390

plante pasningsabonnement (Abonnement aftale) 32431

plast-/tegne- og skrivematerialer (kontorhold) 32311

plastvarer (ifm. bygningsdrift) 34422

porto, frimærker 32355

porto, masseforsendelser 32356

porto, post og fragt 32356

psykolog 32899

R

rejseforsikring, ekskursion 31168

rejseforsikring, tjenesterejser 31118

rejsegodsforsikring 31118

rengøring, ”timebaseret” (Rengøring udført af selskab) 34426

rengøring -udgifter til medarbejder fra vikarbureau (Rengøring via vikarbureau) 34428

rengøringsindtægter 13740

repro-arbejde (ekstern) 12213

repro-arbejde, salg af print (internt på KU) 13213

repræsentation, diverse 32190

repræsentation: gaver, blomster, kranse o.l. 32150

repræsentation: restauration med 6,25% fradrag 32112

repræsentation: restauration uden momsfradrag 32111

reservedele, auto 33565

reservedele, av-udstyr (under 100.000 kr.) 33341

restaurationsregninger, se repræsentation

retsmedicinske ydelser, salg 12480

returporto 32355

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag C: Art, alfabetisk ordliste Side 5 af 5

S

salg af guldplader 12219

servicekontrakter, IT og kontor 33371

sikkerhedsudstyr, Køb af forsøgsudstyr (mindre end 100.000 kr. eller 3 år levetid) 33211

skorstensfejning 34375

skærmbriller 32899

snerydning 34321

softwarekøb mindre end 100.000 kr. eller under 3 års levetid 33321

softwarekøb over 100.000 kr.eller over 3 års levetid 33323

særligt risikoaffald, renovation 34414

T

taxa 32357

tegne- og skrivematerialer hæfteklammer emballage, kontorartikler 32311

telefax 32351

telefon 32351

telefonflytning 32351

tidsskrifter til kontorbrug (til administrativ brug) 32390

toner, fotokopi (Forbrugsstof til IT-udstyr) 33362

toner, laserjet (Forbrugsstof til IT-udstyr) 33362

transparenter (kontorartikler) 32311

træfældning (Terrænvedligeholdelse, grund) 34321

U

urtepotter 32390

V

vandleverings abonnement /aqua d’or (abonnomentsaftaler) 32431

vask af kilter (Øvrige personaleforhold) 32899

vask af viskestykker, håndklæder, gardiner mm. der er bygningsrelateret (vask ekstern, leje) 34425

vaccination i fm. rejser (Tjenesterejser, diverse) 31119

vaccination, influenza 32899

visum i fm. rejser (Tjenesterejser, diverse) 31119

Ø

øl, vand, kaffe (til møder) - repræsentation 32190

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag D: Løngrupper Side 1 af 2

Værdi Lønninger Gruppering

VIP-gruppen (fastløn)

111 Professor VIP-Prof

113 Professor (projektledelse) VIP-Prof

115 Professor med særlige opgaver VIP-Prof

117 Gæsteprofessor VIP-Prof

118 Klinisk professor VIP-Prof

119 Seniorrådgiver VIP-div

121 Lektor VIP-Lek

123 Lektor (projektledelse) VIP-Lek

124 Studielektor VIP-div

125 Gæstelektor VIP-Lek

131 Adjunkt VIP-Adj

133 Post doc. VIP-div

135 Undervisningsadjunkt VIP-div

137 Forskningsassistent VIP-div

141 Amanuensis VIP-div

161 Ph.d.-lønnede (Ny ordning) VIP-STIP

163 Ph.d.-stipendiat (Gl. ordning) VIP-STIP

165 Ph.d.-timeløn (Gl. ordning) VIP-STIP

168 Kandidatstipendiat VIP-STIP

171 Internationaliseringsstipendiat, FUR - indskrevet på KU VIP-STIP

173 Internationaliseringsstipendiat, FUR - ikke indskrevet på KU. VIP-STIP

177 Specialtandlægeuddannelsen VIP-STIP

179 Psykologisk kandidatstilling VIP-STIP

181 VIP-chef VIP-chef

DVIP-gruppen (timeløn)

211 Ekstern lektor DVIP-UV

213 Undervisningsassistent DVIP-UV

215 Gæsteforelæser DVIP-UV

241 Klinisk lektor (sats A) DVIP-klin

242 Klinisk lektor (sats B) DVIP-klin

251 Klinisk lærer i sygehusspecialer DVIP-klin

252 Klinisk lærer i almen medicin DVIP-klin

253 Klinisk lærer i kiropraktor praksis DVIP-klin

254 Klinisk lærer i odontologi DVIP-klin

258 Afdelingstandlæge DVIP-klin

271 Bedømmelse DVIP-bedøm

281 Censur DVIP-censur

284 Eksamination DVIP-eksam

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag D: Løngrupper Side 2 af 2

Værdi Lønninger Gruppering

TAP-gruppen (fastløn)

311 TAP-chef TAP-chef

316 Bestyrelse TAP-chef

321 Chefkonsulent TAP-AC

325 Specialkonsulent TAP-AC

326 Fuldmægtig TAP-AC

327 Bibliotekar-AC TAP-AC

328 AC-ansat på centre administreret af KU TAP-AC

329 AC-TAP-andre TAP-AC

341 Kontorfunktionær TAP-HK

343 Laboratoriefunktionær TAP-LAB

345 Bioanalytiker TAP-LAB

347 IT-medarbejder TAP-IT

348 Bibliotekar-ikke AC TAP-HK

351 Håndværker TAP-TEK

353 Betjent TAP-TEK

357 Rengøring TAP-REN

359 Rengøring laboratorium mm. TAP-REN

369 TAP-andre TAP-div

381 Praktikant TAP-JOB

383 Revalidend TAP-JOB

385 Jobtræning TAP-JOB

387 Flexjob TAP-JOB

388 Serviceassistenter TAP-JOB

391 PKU-elevgodtgørelse TAP-JOB

393 PKU-befordringsgodtgørelse TAP-JOB

395 Skolepraktik - voksne TAP-JOB

DTAP-gruppen (timeløn)

411 AC-medhjælp DTAP-div

414 TAP-medhjælp DTAP-div

421 Studievejleder/tutor DTAP-div

423 Studievejleder - SUL DTAP-div

425 Faglig vejleder - SUL DTAP-div

427 Hjælpelærer SUL DTAP-div

429 Demonstrator DTAP-div

431 Studentermedhjælp DTAP-div

441 Eksamenstilsyn DTAP-div

471 Stipendier til studerende DTAP-div

481 Forsøgspersoner DTAP-div

499 DTAP-andre DTAP-div

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag E. Bygninger Side 1 af 2

Bygningsnr Bygningsnavn

701 Bispetorvet 1-3

702 Øster Farimagsgade 2B / Botanisk Have

703 Bredgade 62 / Bredgadekomplekset

704 Fiolstræde 4-6 / Metropolitanannekset

705 Fiolstræde 10, St.Kannikestræde 18

706 Fiolstræde 20-24, Krystalgade 14-16

708 Gothersgade 130 / Botanisk Museum

709 Gothersgade 140, Øster Farimagsgade 2A

710 Klerkegade 2

711 Købmagergade 44-46

712 Købmagergade 50

713 Købmagergade 52

714 Linnésgade 22

715 Rosenborggade 15-17

716 Sankt Peders Stræde 19

717 St. Kannikestræde 11

718 St. Kannikestræde 13

719 Studiestræde 6 / Studiegården

720 Studiestræde 8-10

721 Studiestræde 34

722 Sølvgade 83 / Sølvtorvskomplekset

723 Nørregade 10 / Universitetsfirkanten

724 Øster Voldgade 3

725 Øster Voldgade 5-7 / Geologisk Museum

726 Øster Voldgade 10

727 Njalsgade 74-108 / Karen Blixens Vej 1 / KUA

748 Frederiksholms Kanal 4

749 Vandkunsten 5

751 Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet

752 Blegdamsvej 15-21 / Niels Bohr Instituttet

753 Frederik V's Vej 9-11 / Teilumbygningen

756 Jagtvej 155 B

757 Jagtvej 155 D

759 Juliane Maries Vej 26-36 / Rockefellerkomplekset

760 Nørre Allé 6-8

771 Universitetsparken 1-3 / DIKU

772 Universitetsparken 5 / H.C. Ørsted Instituttet

773 Universitetsparken 13 / August Krogh Instituttet

774 Universitetsparken 15 / Zoologisk Inst. og Museum

777 Tagensvej 16

778 Nørre Allè 51-55

779 Bio Tek/ Tagensvej

801 Brorfelde

802 Helsingør / Marinbiologisk Laboratorium

803 Hillerød / Ferskvandsbiologisk Laboratorium

804 Risø

805 Strødam

825 Vestergade 10, 1,2,3 + 4 sal

827 Tåstrup, Agrovej 3

2.11.2005 - Version 2.1


Bilag E. Bygninger Side 2 af 2

Bygningsnr Bygningsnavn

828 Nørregade 15

829 Studiestræde 3

831 Strandgade 100 H

832 Linnesgade 25, 1.+ 4.sal

833 Leifsgade 33

834 Skindergade 14, kld, st.1,2,3,4 sal

836 Nørregade 34, 1. + 4. Sal

837 Snorresgade 17-19

838 Kastelvej 17

841 Esbjerg / Skalling-Laboratoriet

842 Frederikshavn / De havbiologiske laboratorier

843 Godhavn, Grønland / Arktisk Station

844 Bornholm / Gravgærde

845 Ho / Skalling-Laboratoriet

846 Læsø / Læsølaboratorier

847 Rågø / Rågølaboratoriet

848 Salten Skov / Salten Skov Laboratoriet

849 Sermelik, Grønland / Sermelik Stationen

850 Kristiansminde, Sorø

852 Vellerup Vig / Isefjordlaboratoriet

854 Allindelilleby

861 St. Kannikestræde 8, st. og 1.

862 Skindergade 36

863 Landemærket 9

864 Nørregade 7A+7C

865 Artillerivej 86

866 Vandkunsten 8

868 Peter Bangsvej 30 + kld

869 Studiestræde 38

870 Øster Farimagsgade 5

871 Rømersgade 17 / Bethesda

2.11.2005 - Version 2.1

More magazines by this user
Similar magazines