Generel information til installatører - SEAS-NVE

seas.nve.dk

Generel information til installatører - SEAS-NVE

Generel information til installatører

Placering af måler i landbrugsinstallationer

Der har fra flere elinstallatører været forespørgsler omkring placeringen af måleren i

landbrugsinstallationer. Det skal her understreges at måleren skal placeres i områder hvor der

er uhindret adgang dvs. at der er direkte adgang uden af skulle komme ind i staldområder

eller andre områder, hvor der er særlige krav til f.eks. bad inden adgang.

Dette kan betyde, at det er nødvendigt at dele tavlen i en målertavle og en gruppetavle.

Fællesregulativet

Opmærksomheden henledes på fællesregulativets bestemmelse om en evt. føringsvej for

kommunikationsledning. Det er nu hos SEAS Distribution et krav, at Fællesregulativets

bestemmelser følges i nye tavler for strømtransformermåling, da føringsvejen skal anvendes til

en evt. fjernaflæsningsmåler.

Bemærk der er indsneget sig en fejl i det nye fællesregulativ i strømskemaerne på side 28 og

29. Ledningsføringen er forkert, idet der er mulighed for at kortslutte under montage af måler,

da tilgangen fra skinnerne er ført til toppen på sikringsautomaten.

Se vedlagte skema for korrekt ledningsføring.

Tilmelding

Den 20. januar 2003 trådte ændringen i stærkstrømsloven i kraft.

Det medfører nedenstående ændringer:

Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer, samt

tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal til- og færdigmeldes til det elforsyningsselskab,

i hvis område installationen er beliggende.

Tilmeldingerne og færdigmeldingerne skal ske elektronisk på tilmeldingsblanketter udarbejdet

af Dansk Energi. Pligten til at foretage til- og færdigmelding, påhviler den elinstallatør der

udfører arbejdet eller dennes befuldmægtigede.

Tilmelding foretages for nye installationer, herunder midlertidige installationer og

byggepladsinstallationer i følgende omfang:

1) Komplette nye bygningsinstallationer, herunder installationer i kraftværker,

kraftvarmeværker, elselskabers installationer i administrationsbygninger, værksteder,

transformerstationer.

2) Installationer i tilbygninger til eksisterende bygninger, såfremt tilbygningens

bruttoetageareal er 50 m 2 og derover.

3) Udvidelse af eksisterende faste installationer, hvor udvidelsen omfatter mere end 20 %

af den eksisterende faste installation, eller mere end 20 % af den faste installation i en

Side 1 / 3


ygning.

4) Midlertidige installationer og byggepladsinstallationer.

5) Installationer til sti-, vej- og gadebelysningsanlæg.

6) Installation af nød- og reserveforsyningsanlæg.

Ændring af eksisterende installationer skal tilmeldes i følgende omfang:

1) Ændring af eksisterende faste installationer, hvor ændringen omfatter flytning af tavler,

omlægning af stik- og hovedledninger.

2) Ændring/omlægning af mere end 30 % af den eksisterende faste installation, eller mere

end 30 % af den faste installation i en bygning.

Tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal tilmeldes i følgende omfang:

1) Tilslutning af selvstændige maskiner og brugsgenstande med en effekt på 15 kVA og

derover.

2) Tilslutning af maskinanlæg og procesanlæg med en samlet tilslutningseffekt på 25 kVA

og derover.

Det betyder, at der nu skal indsendes to tilmeldinger hver gang der tilmeldes en ny

installation, hvor der også er etableret byggestrøm. Der indsendes en færdigmelding på

byggestrømmen og en tilmelding på den permanente installation – meget gerne samtidig.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6

Det nye afsnit 6 trådte i kraft 1. januar 2003, hvilket har medført at SEAS Distribution

opsætter kabelskabe ved mastefod i stedet for at anvise til mastenet. Det skyldes at afsnit 6

ikke tillader brug af sikringer, der ikke har en fast defineret udløserkarakteristik efter EN

60269,EN 60898,EN 60947 eller EN 61009.

Det er forsat ikke tilladt at tilslutte stikledninger inden anvisningen er modtaget.

Installationseftersyn af nye elinstallationer

De tidligere såkaldte 10%-eftersyn er ikke længere en del af SEAS arbejdsopgaver. I dag

varetages opgaven af Eltilsyn Sjælland som er en sammenslutning af NVE, Københavns Energi,

Frederiksberg Forsyning og SEAS Distribution.

Eltilsyn Sjælland foretager nu på vegne af Elektricitetsrådet eftersyn af nye elinstallationer,

byggepladsinstallationer (midlertidige installationer) samt udvidelser af eksisterende

elinstallationer i Vestsjællands, Storstrøms, Roskilde og Fredensborg Amt, i alt ca. 630.000

installationer. I Københavns-området og Bornholm har Elektricitetsrådet selv taget

eftersynsopgaven.

Samtidig har Eltilsyn Sjælland overtaget opgaven med vejledning af elinstallatører, elektrikere,

rådgivende ingeniører m.fl. i indhold og fortolkninger af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6

og 9 samt Dansk standard 60439 1-5 som omhandler lavspændingstavler. Der er derfor hver

dag en medarbejder fra Eltilsyn Sjælland klar ved telefonen til at besvare spørgsmål.

Medarbejderne i Eltilsyn Sjælland er udlånt fra deres respektive forsyningsselskab og løser

Side 2 / 3


derfor stadig opgaver i forsyningsselskabet, når de ikke er beskæftiget med eftersyn eller

rådgivning.

Tidligere udvalgte forsyningsselskaberne installationer til eftersyn, hvor det i dag er

Elektricitetsrådet der udvælger. Dette er en medvirkende årsag til, at det i dag kun er muligt

at tilmelde via den elektroniske tilmeldingsblanket.

Side 3 / 3

More magazines by this user
Similar magazines