Studieretninger - Gammel Hellerup Gymnasium

ghg.dk

Studieretninger - Gammel Hellerup Gymnasium

Gammel Hellerup Gymnasium

Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup

T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk

www.ghg.dk


Jørgen

Rasmussen

Gammel Hellerup er et stort gymnasium med knapt 1000 elever

og over 100 ansatte. Vi har i de senere år oplevet en betydelig

tilgang af nye elever og har derfor måttet udvide fra normalt 9 til

12 klasser pr. årgang. Vi tilbyder en bred vifte af studieretninger og

valgfag. Du kan i dette hæfte læse mere om de enkelte studieretninger

og livet på skolen, og på vores hjemmeside kan du se, hvilke

studieretninger vi har oprettet de foregående år.

Gammel Hellerup er vi glade for vores ry som et gymnasium,

der sætter fagligheden i centrum. Vi ønsker, at du som elev får

mulighed for at udvikle dig og møde udfordringer i et miljø præget

af høj faglighed. Vi har også ekstra tilbud til elever, der har lyst og

evne til flere faglige udfordringer. Det kan du læse mere om inde i

hæftet.

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt socialt miljø. Derfor

har vi foruden lektiecaféer mange andre frivillige aktiviteter inden

for sport, musik og kultur. Alle disse aktiviteter bidrager til at skabe

et fælles bånd på tværs af klasser og årgange.

”Vi mener, det er en god ting, at mennesker møder andre mennesker,

der ikke ligner dem selv. At folk har forskellige livssyn og

rektor byder

Velkommen

holdninger er ikke en svaghed - det er skolens styrke.”

Sådan skrev elevrådet til mig for nogle år siden. Og samme synspunkter

kommer til udtryk, når jeg hvert år er ude for at besøge de

nye 1.g-klasser. Mange søger os ud fra ønsket om at møde andre,

der ikke nødvendigvis ligner én selv.

2013 bliver et stort år for os. I januar/februar tager vi vor nye spændende

miljøhal i brug. Hallen, som ligger delvis nedgravet midt

i skolegården, skal rumme idræt og andre fællesaktiviteter. Sammen

med miljøhallen får vi et helt nyt gårdmiljø og nye udendørs

idrætsarealer. Med dette byggeri har vi taget et stort skridt i

retning af at fremtidssikre skolen.

Nu står du over for at skulle træffe et valg om gymnasium. Og det

kan være svært allerede i februar/marts at skulle træffe beslutning

om en studieretning; også selv om valget er foreløbigt. Derfor

afholder vi besøgsdage i januar og februar for elever i 9. klasse og

et orienteringsmøde tirsdag den 22. januar kl. 19.30, hvor du får

mulighed for at lære os nærmere at kende.

Velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium!

Jørgen Rasmussen

3


HVad er ViGtiGt for os?

faGliGHed

Et miljø præget af høj faglighed med

tilbud om udfordringer og udvikling

fællesskab

Trivsel og samvær på tværs af

klasser og årgange

manGfoldiGHed

Interesse, tolerance og respekt for

hinandens forskellighed

På GHG har vi tre værdier, som

er gældende for alle på skolen:


særliGe tilbud

I bevægelse:

”Vi vil være i bevægelse

og udvikle os både fagligt,

pædagogisk, kreativt,

teknologisk og kropsligt”

Krop og bevægelse:

innovation og frisport

IT og bevægelse:

IT-klasser og IT i undervisningen

Talentudvikling:

tilbud om ekstra faglige

udfordringer

Bæredygtighed:

”Vi vil bidrage til forudsæt-

ningerne for at kunne leve

et sundt liv med et socialt

og miljømæssigt ansvar,

både lokalt og globalt”

En ny miljøhal

Klimadage og grønt regnskab

Kantinen og Ny Nordisk Mad

Social ansvarlighed:

”Vi vil fastholde og udvikle

en skole, der styrker den

enkeltes faglige, sociale

og personlige udvikling”

Lektiecafé:

mandag-torsdag eftermiddag

Projekt frivillig

Venskabsklasser i udlandet

5


Arets

gAng


Besogsdage og

Orienteringsaften

Orienteringsaften

for elever og forældre

tirsdaG kl. 19:30

22. januar 2013

du kan besØGe

os pÅ disse daGe

I januar og februar 2013 kan du besøge

Gammel Hellerup Gymnasium på én af

vores 14 besøgsdage. Du skal på den

valgte besøgsdag møde i studiecentret

kl. 8.30, og dagen slutter ca. kl. 14.30.

Du kan tilmelde dig til vores

besøgsdage på ghg.dk.

uGe 3

uGe 4

uGe 5

uGe 6

tirsdag 15. januar

onsdag 16. januar

torsdag 17. januar

mandag 21. januar

tirsdag 22. januar

torsdag 24. januar

fredag 25. januar

mandag 28. januar

tirsdag 29. januar

torsdag 31. januar

mandag 4. februar

tirsdag 5. februar

onsdag 6. februar

torsdag 7. februar


oVersiGt oVer

studieretninGer 2013

Naturvidenskabelige

retninger

01

02

03

04

05

06

Biologi A

Matematik B

Idræt B

blok/ValGblok a + C

Biotek A

Matematik A

Fysik B

blok/ValGblok C

Matematik A

Biologi B

Kemi B

blok/ValGblok a + C

Matematik A

Fysik A

Kemi B

blok/ValGblok C

Matematik A

Fysik B

Kemi B

blok/ValGblok a + C

Geovidenskab A

Matematik A

Kemi B

blok/ValGblok C

Samfundsviden-

skabelige retninger

07

07U

08

09

10

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

blok/ValGblok

C + nV

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B som

Unesco-klasse med

rejse til Afrika

blok/ValGblok

C + nV

Samfundsfag A

Matematik B

Eø C

blok/ValGblok

a + nV

Samfundsfag A

Matematik B

Idræt B

blok/ValGblok

a + nV

Samfundsfag A

Matematik A

Naturgeografi C

blok/ValGblok

b + C + nV

11

12

13

Sproglige

retninger

Engelsk A

Matematik B

Samfundsfag B

blok/ValGblok

a + C + nV

FranskF A/Tysk F A/

Spansk beg A

Engelsk A

Samfundsfag B

blok/ValGblok

b + C + nV

Engelsk A

Fransk/

Tysk begynder A

blok/ValGblok

b + nV

14

15

Kunstneriske

retninger

Engelsk A

Samfundsfag B

Billedkunst B/

Drama B

blok/ValGblok

a + C + nV

Musik A

Samfundsfag B

Matematik B

blok/ValGblok

a + nV

På GHG udbyder vi 15 studieretninger

inden for de fire hovedkategorier:

• Naturvidenskabelige studieretninger

• Samfundsvidenskabelige studieretninger

• Sproglige studieretninger

• Kunstneriske studieretninger


naturvidenskabelig retning

01

10

Biologi A

Matematik B

Idræt B

På denne studieretning er mennesket

og det levende i centrum. Du kommer

til at arbejde med mange af de processer,

der foregår i kroppen, både med

fokus på kost, bevægelse og sundhed,

men også med fokus på sygdomme og

medicin

Med Biologi A og Idræt B kan du være sikker på, at

meget af undervisningen foregår eksperimentelt. Du

kommer ud i naturen, du får brugt din krop, og du

lærer om den nyeste forskning inden for bioteknologi

og træning. Med Matematik B får du et uundværligt

redskab til forståelsen af sammenhænge og

fænomener i såvel biologi som idræt.

Studieretningen sigter mod lange og mellemlange

uddannelser inden for sundhed, ernæring og idræt.


På denne studieretning er den teknologiske

udnyttelse af biologiske systemer

til forskning, analyse, produktion

og sygdomsbehandling i fokus.

I bioteknologi kommer du til at arbejde eksperimentelt

med udvinding og analyse af DNA, produktion af

lægemidler, bakterievækst, enzymers opbygning og

deres betydning for fødevareproduktion samt biokemisk

syntese. I samarbejde med matematik og fysik

lærer du at overskue og løse problemer inden for

naturvidenskab og teknologi.

Da studieretningen er rettet mod anvendt forskning,

vil der foregå aktiviteter uden for skolen i form af

besøg hos forskningsinstitutter og virksomheder.

Denne studieretning sigter mod lange og mellemlange

naturvidenskabelige uddannelser samt studier

inden for medicin og sundhedsvidenskab.

naturvidenskabelig retning

Biotek A

Matematik A

Fysik B

02

11


naturvidenskabelig retning

03

12

Matematik A

Biologi B

Kemi B

Denne studieretning er for dig,

som er interesseret i biologi og

kemi, og som har lyst til at arbejde

med en naturvidenskabelig tilgang

til verden.

Du vil komme til at opleve matematik som et universalværktøj,

der dels er præcist og problemløsende,

og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken

vil indgå naturligt i arbejdet med biologi og

kemi – ikke mindst i det eksperimentelle arbejde.

Med Biologi B får du lov til at se i mikroskop, dissekere

dyr, lave biotekniske forsøg og komme ud i den levende

natur. I Kemi B skal du også udføre forsøg for at

forstå, hvordan verden omkring os er opbygget.

Studieretningen sigter mod lange og mellemlange

uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og

ernæring.


Har du en interesse for matematik?

Er du nysgerrig på verden omkring

dig, søger du efter svar på de store

såvel som små spørgsmål? Motiveres

du samtidig af at finde sammenhænge

og se mening i tingene? Så er denne

studieretning måske noget for dig.

Du vil opleve et tæt tværfagligt samarbejde mellem

studieretningsfagene, der er udformet således, at fagene

supplerer hinanden i planlagte emneforløb og

projekter. Fagene kommer på den måde til at belyse

naturvidenskabelige begreber og problemstillinger,

og du får mulighed for at anvende din faglige viden i

praksis gennem forsøg og eksperimenter.

På denne studieretning vil du opnå naturvidenskabelige

færdigheder og faglig viden samt udvikle dine

analytiske evner, der kan hjælpe dig til at opnå forudsætninger

for videregående naturvidenskabelige uddannelser,

herunder ingeniøruddannelser og medicinstudiet.

Studieretningen sigter mod videregående,

naturvidenskabelige studier.

naturvidenskabelig retning

Matematik A

Fysik A

Kemi B

04

13


naturvidenskabelig retning

05

14

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Denne studieretning er for dig, som

har lyst til at arbejde med en naturvidenskabelig

tilgang til verden.

Du vil komme til at opleve matematik som et universalværktøj,

der dels er præcist og problemløsende,

og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken

vil indgå naturligt i arbejdet med fysik og kemi,

når resultater skal beregnes.

I kemi og fysik lærer du om både det helt nære og det

uendeligt store. Kemi ser på stofferne omkring os –

hvordan de er opbygget, og hvordan de reagerer med

hinanden. I begge fag skal du lave mange eksperimenter.

Studieretningen udbydes også som IT-Klasse. Hvis du

ønsker at gå i IT-klasse, skal du selv medbringe en

PC med Officepakke, men du får licens til diverse programmer,

som du skal bruge i fagene. Du kan vælge

IT-klassen, når du tilmelder dig i Optagelse.dk.

Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange

naturvidenskabelige uddannelser.


Hvordan påvirker vi mennesker

jorden og hvordan påvirker jorden

mennesker og vores livsvilkår?

På denne studieretning beskæftiger vi os med samspillet

mellem mennesket og naturen. Det giver os

mulighed for at arbejde med eksempelvis klimaforandringer

og energi. Vi kigger på baggrunden for

naturkatakstrofer som vulkanudbrud, jordskælv,

tsunamier og meteornedslag, og vi undersøger forhold

omkring jordens skabelse og livets udvikling.

Faget Geovidenskab A er en kombination af fagene

fysik og naturgeografi. I studieretningen indgår desuden

matematik og kemi, som netop er tonet til at

arbejde med geovidenskabelige problemstillinger fx

klimamodeller og atmosfærekemi. Fagene lærer dig

at forstå naturvidenskabelige fænomener, og hvordan

du modellerer data. En stor del af undervisningen i

Geovidenskab A foregår som eksperimentelt arbejde

og ekskursioner.

Studieretninger sigter mod mellemlange og videregående

naturvidenskabelige uddannelser.

naturvidenskabelig retning

Geovidenskab A

Matematik A

Kemi B

06

15


samfundsvidenskabelig retning

07

16

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

I denne studieretning arbejder vi i

samfundsfag og engelsk med sociale,

økonomiske, politiske og internationale

forhold. Undervisningen vil fx

fokusere på emner som velfærdstaten,

levevilkår i det senmoderne samfund,

EU, og globalisering. Sociologien byder

på emner som fx kriminalitet og

hooliganisme.

Du vil blive præsenteret for en del tværfaglige projekter,

hvor matematik er nødvendig for at kunne belyse

emner med andre metoder. Fx kan indsamlede data

beregnes i statistiske modeller. Differentialregning

og matematiske modeller spiller en væsentlig rolle i

forståelsen af samfundsfaglige forhold.

Studieretningen udbydes også som IT-klasse. Hvis du

ønsker at gå i IT-klasse, skal du selv medbringe en

PC med Officepakke, men du får licens til diverse programmer,

som du skal bruge i fagene. Du kan vælge

IT-klassen, når du tilmelder dig i Optagelse.dk.

Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige

og humanistiske uddannelser på universiteterne

og CBS samt en bred vifte af mellemlange

uddannelser.


Denne studieretning er for dig, der

er interesseret i sociale, politiske og

internationale forhold og ønsker at

arbejde med samfundsfag og engelsk

på et højt niveau.

Med denne studieretning får du udvidet din kulturelle

horisont og styrket din globale bevidsthed, så du er

rustet til at tage et socialt ansvar som verdensborger.

Matematik er nødvendig for at kunne belyse emner

med andre metoder. Indsamlede data beregnes i statistiske

modeller, og differentialregning og matematiske

modeller spiller en væsentlig rolle i forståelsen af samfundsfaglige

forhold.

Studieretningen indebærer en studierejse til Afrika,

Tanzania – et moderne udviklingsland med aftryk fra

både slave- og kolonitid. Studieturen strækker sig over

14 dage, hvor du sammen med din klassen kan nå at

opleve en hektisk nutid med økonomisk opsving grundet

kinesiske investeringer og samtidig en hverdag,

der afspejler, at goderne er forskelligt fordelt. Det er

nemt at opsøge steder, hvor den arabiske historie titter

frem, og hvor minder om slavehandlen stadig kan

ses. Ligeledes er der tydelige spor af kolonitiden. Så

her kan der foretages historiske, samfundsmæssige,

religiøse og sproglige studier.

Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige

og humanistiske uddannelser på universiteterne

og CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

samfundsvidenskabelig retning

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B

som

Unescoklasse

med

rejse til

Afrika

07U

17


samfundsvidenskabelig retning

08

18

Samfundsfag A

Matematik B

Erhvervs-

økonomi C

Denne studieretning henvender sig

til dig med interesse for økonomi,

politik og samfundsforhold i nationalt

og internationalt perspektiv.

Samarbejdet mellem samfundsfag, erhvervsøkonomi

og matematik vil give dig en forståelse af,

hvordan samfundet sætter rammerne for individets

og virksomheders handlemuligheder. Du vil arbejde

med emner som økonomiske forhold i den private

og offentlige sektor, branding, moderne livsstil,

vækst & miljø og globalisering. Differentialregning

og matematiske modeller spiller en central rolle

i forståelsen af økonomiske og samfundsfaglige

forhold. Desuden lægger fagene på denne studieretning

op til samarbejde med fag som dansk, engelsk

og historie gennem emner som politisk kommunikation,

amerikansk politik og samfundsøkonomi i historisk

perspektiv.

Studieretningen sigter mod lange og mellemlange

uddannelser på CBS, universiteterne og erhvervsakademierne

og giver adgang til en bred vifte af samfundsfaglige

studier inden for fx ledelse og økonomi.


Denne studieretning henvender sig til

dig med interesse for idræt, både teoretisk

og praktisk, og for nationale og

internationale samfundsforhold.

I Samfundsfag A arbejder vi bl.a. med sociologi, ideologi,

økonomi, samt danske og internationale politiske

systemer. Idræt på B-niveau fokuserer på sport,

krop og bevægelse i et fysiologisk, historisk og samfundsfagligt

perspektiv. Da Idræt B også er et praktisk

fag, vil du få mulighed for at bruge din krop flere

timer om ugen. Matematik B indgår som et uundværligt

redskab i både samfundsfag og idræt, fx til behandling

af samfundsfaglige tabeller og statistikker,

samt fysiologiske tests og forsøg.

Studieretningen lægger op til lange samfundsvidenskabelige

og humanistiske uddannelser på universitetet

og CBS, men også en bred vifte af mellemlange

uddannelser, fx fysioterapi.

samfundsvidenskabelig retning

Samfundsfag A

Matematik B

Idræt B

09

19


samfundsvidenskabelig retning

10

20

Samfundsfag A

Matematik A

Naturgeografi C

Denne studieretning henvender sig til

dig med interesse for økonomi, politik og

samfundsforhold i nationalt og internationalt

perspektiv samt klimaforandringer

og ressourceproblematikker.

De tre studieretningsfag samarbejder naturligt om

spørgsmål som eksempelvis: Hvad er årsagen til den

økonomiske krise, og hvordan kommer vi ud af den?

Hvilke konsekvenser har den befolkningsmæssige

udvikling for velfærdsstaten, klimaet og den globale

ulighed? Hvordan kan man sikre forsyning af olie, gas

og råstoffer. Hvorfor stemmer befolkningen, som de gør,

og hvordan kan det måles?

Studieretningen giver et indblik i flere aktuelle nationale

og internationale emner som fx politiske partier

og ideologier, globalisering, demokrati og menneskerettigheder

samt ressourcefordeling, miljøudfordringer

og befolkningsudvikling. Matematik er nødvendig for at

kunne belyse emner med andre metoder. Indsamlede

data beregnes i statistiske modeller, og differentialregning

og matematiske modeller spiller en væsentlig rolle

i forståelsen af samfundsfaglige forhold.

Studieretningen sigter mod lange og mellemlange uddannelser

på CBS, universiteterne og erhvervsakademierne

og giver adgang til en bred vifte af samfundsfaglige

studier inden for ledelse og økonomi.


Denne studieretning er for dig, der

er interesseret i sociale, politiske og

internationale forhold og ønsker at

arbejde med engelsk på et højt niveau.

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i

sociale, politiske og internationale forhold og ønsker

at arbejde med engelsk på et højt niveau. Undervisningen

vil fokusere på emner som velfærdsstaten,

levevilkår i det senmoderne samfund samt det multikulturelle

samfund – EU – politiske partier og ideologier

i Danmark, Storbritannien og USA – globalisering,

demokrati og menneskerettigheder. Sociologien

byder på emner som fx kriminalitet og hooliganisme.

Matematik er nødvendig for at kunne belyse emner

med andre metoder. Indsamlede data beregnes

i statistiske modeller, og differentialregning og

matematiske modeller spiller en væsentlig rolle i

forståelsen af samfundsfaglige forhold. I engelsk vil

du lære at udtrykke dig nuanceret mundtligt og skriftligt

på sproget og få indblik i litteraturen og kulturen

i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.

Studieretningen sigter mod samfundsvidenskabelige

og humanistiske uddannelser på universiteterne og

CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

sproglig retning

Engelsk A

Matematik B

Samfundsfag B

11

21


sproglig retning

12

22

Fransk fortsætter A/

Tysk fortsætter A/

Spansk A/Engelsk A,

Samfundsfag B

På denne studieretning får du engelsk

på A-niveau. Du fortsætter med

det fremmedsprog, fransk eller tysk,

som du kender fra folkeskolen, eller

begynder på et helt nyt sprog, spansk,

som du vil lære fra grunden.

De to sprogfag vil arbejde sammen med samfundsfag til

belysning af enkeltpersoners eller gruppers livsvilkår i forskellige

kulturer og emner som integration, identitet og

ungdomskultur samt andre europæiske og globale emner.

Gennem forskellige tekster og medier vil du få en nuanceret

indsigt i kulturen, litteraturen og samfundsforholdene

i de lande, hvor sprogene tales. Et indgående

kendskab til to sprog gør det muligt at kommunikere

med mennesker i størstedelen af verden. Du vil opleve

mange spændende kulturmøder, som vil ruste dig til en

globaliseret verden. Desuden er sproglige færdigheder

og samfundsfaglig viden helt afgørende set ud fra et erhvervspolitisk

synspunkt, da de spiller en nøglerolle for

Danmarks fremtidige succes på eksportmarkedet og har

meget at tilføre demokratiet og samfundet som helhed.

Studieretningen lægger op til studieophold i udlandet og

sigter mod længerevarende humanistiske og samfundsvidenskabelige

uddannelser på universiteterne eller CBS

samt en bred vifte af mellemlange uddannelser .


På denne studieretning får du engelsk

på A-niveau. Du fortsætter med det 2.

fremmedsprog, du kender fra folkeskolen,

og herudover begynder du på et

nyt begyndersprog – fransk eller tysk.

Studieretningen henvender sig til dig, som er interesseret

i sprog og litteratur, og som er drevet af en

nysgerrighed efter at vide mere om andre kulturer.

Med beherskelsen af hele tre fremmedsprog bliver du

i stand til at fordybe dig i kulturer og samfundsforhold

i vores europæiske nabolande og i USA, Canada, Sydøstasien

og Afrika.

Det interkulturelle aspekt vil præge den daglige undervisning.

Sprog og kultur er helt afgørende set ud

fra et erhvervspolitisk synspunkt. Fremmedsproglige

og interkulturelle færdigheder spiller en nøglerolle

for Danmarks fremtidige succes på eksportmarkedet

og har i øvrigt meget at tilføre demokratiet og samfundet

som helhed.

Studieretningen lægger op til studieophold i udlandet

og sigter mod længerevarende humanistiske uddannelser

og internationale studier på universitetet eller

CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

sproglig retning

Engelsk A,

Fransk begynder A/

Tysk begynder A

13

23


Kunstnerisk retning

14

24

Engelsk A,

Samfundsfag B,

Drama B/

Billedkunst B

Det moderne samfund efterspørger i

høj grad kreativitet, nytænkning og

innovation. I denne studieretning vil

du komme til at beskæftige dig med

den samfundsvidenskabelige, den

kunstneriske og den sproglige tilgang

til verdenssamfundet.

Med kombinationen af Engelsk A, Samfundsfag B og et

kunstnerisk fag, som enten er Billedkunst B eller Dramatik

B, kommer du til at opleve en vekslen mellem

praktiske og kreative aktiviteter og de mere teoretiske

sider af fagene. Dukommer til at arbejde med egne

og andres visuelle produkter. Hvis du har valgt dramatik,

vil det være produkter som fx performance eller

teaterforestillinger, som behandler samfundsaktuelle

emner. Har du valgt billedkunst arbejder vi med kunst

og arkitektur som knytter sig til den engelsksprogede

kulturkreds og til samfundsfaglige problemstillinger.

Studieretningen samarbejder med kulturinstitutioner

og virksomheder, fx i mødet med professionelle kunstnere

og virksomhedsrepræsentanter.

Studieretningen lægger op til samfundsvidenskabelige

og humanistiske uddannelser på universitetet og

mod uddannelser indenfor fx kulturformidling , teatervidenskab,

design eller arkitektur. Ligeledes vil du

også være godt rustet til en bred vifte af mellemlange

uddannelser.


Denne studieretning kombinerer dine

musiske og samfundsfaglige evner og

udfordrer din kreative, innovative og

kritiske sans.

I samfundsfag lærer du om kulturelle, sociale, økonomiske

og internationale forhold. I matematik lærer

du at anvende metoder til at behandle de data, du

indsamler fra samfundsfaglige undersøgelser. Samtidig

kan du pleje din interesse for musik.

Musik på A-niveau giver dig mulighed for at arbej-

de produkt- og procesorienteret. Du vil få indblik i

lydteknik og praktisere din kunnen gennem sang

og sammenspil. Du vil desuden kunne udfolde din

kreativitet ved at arrangere rytmiske satser for sangere

og instrumenter.

Musik vil indgå naturligt i forståelsen af kultur og

historie i et samspil med samfundsfag. Desuden

kan musik også analyseres ved hjælp af matematik.

Dette samarbejde mellem studieretningsfagene giver

spændende muligheder, når du skal vælge emner til

opgaver i dit gymnasieforløb opgaver.

Studieretningen sigter mod videregående uddannelser

inden for samfundsfag og musik.

Kunstnerisk retning

Musik A

Samfundsfag B

Matematik B

15

25


Fagligheden bliver taget alvorligt, samtidig med at der er et godt

socialt sammenhold. Også uden for skoletiden.

JON

For mig er det specielt at gå i gymnasiet og specielt på Gammel Hellerup, fordi jeg har

fået lyst til at gå i skole nu. Det har jeg aldrig oplevet før og havde egentlig aldrig regnet

med, at jeg skulle få det på den måde. Når jeg vågner op om morgenen, tænker jeg: Det

bliver sgu da Okay det her.

MADS

Man skal ikke have en speciel identitet for at gå her på Gammel Hellerup. Der kommer

alle mulige forskellige typer folk. Man bliver bare accepteret for den man er.

JULIE

Du skal vælge Gammel Hellerup fordi vi har

rigtig meget at byde på.

KASPER

Eleverne siger

GHG er da mere moderne end så mange andre

gymnasier, men det har også sine gamle traditioner.

Det kan jeg godt lide..

EMILIE

Det er nogle gode lærere og gode elever

som kommer her. Det er ikke så snobbet

som folk tror.

ANNA


ghg.dk

More magazines by this user
Similar magazines