100984 Trappenyt 2_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

eab.esbjergbolig.dk

100984 Trappenyt 2_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

TRAPPENYT [ nr. 2 · juni ’11 ]

Styr på økonomien side 3

Levendegør historien side 16

4. Maj Kollegiet

– ny afdeling side 4


2

[ Formandens hjørne ]

Beboerdemokrati

Kan beboerdemokraterne i den almene boligsektor

forny beboerdemokratiet?

Det er en relevant betragtning, som man kan gøre

sig efter at have reflekteret over det nyligt afholdte

repræsentantskabsmøde og afdelingsmøder i

Ungdomsbo.

Beboerdemokratiet fungerer stadig

efter hensigten, og nyder en ikke

uvæsentlig opbakning blandt lejerne.

Men beboernes engagement er dalende,

og den klassiske foreningskultur, som

modellen bygger på, er i krise!

Spørgsmålet er: Kan de aktive beboerdemokrater

forny og modernisere modellen?

Eller ligger kimen til fornyelse

uden for beboerdemokratiets praksis,

som vi kender den i dag?

Det tema drøfter man til stadighed i

alle den almene

boligsektors organisationer og foreninger.

Men nu gør vi noget ved det!

Sammen med tre andre boligorganisationer

her i Esbjerg (EAB, Fremad og

B’32) indbyder vi alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer

i de 4 boligorganisationer

til en debataften på Esbjerg

Højskole tirsdag den 24. maj over

emnet: ”Kan vi skabe nyt liv i beboerdemokratiet”?

Fokus på mødet bliver lagt på oplæg

om beboerdemokratiets dilemmaer og

udfordringer, men ikke mindst på deltagernes

arbejde med idé udvikling.

Idéudviklingen skulle gerne ende ud

i et idé katalog, som efterfølgende

kan bruges af boligorganisationer

og boligafdelinger til fornyelse i

beboerdemokratiet.

Og så håber vi på, at inspirationen

fra debataftenen, kan

være med til at forny Ungdomsbosmålsætningsprogram

for beboerdemokratiet,

og også give os inspiration til,

hvordan vi håndterer generationsskifter

i organisationen i

fremtiden.

Organisationsbestyrelsen ønsker

alle beboere og ansatte i boligorganisationen

en god sommer.

Claus-Peter Aanum

Indhold

Styr på økonomien 3

4. Maj Kollegiet

- ny afdeling 4

Nyt fra administrationen 6

Nyt medlem af

hovedbestyrelsen 9

Fritid i din afdeling 10

De nye

afdelingsbestyrelser 11

Bogholderen på pension 15

Han levendegør historien 16

Opråb til forældre 18

Konkurrencen 24

Forsidefoto:

Lykke Valentin Kristiansen foran

4. Maj Kollegiet.

(foto: Uffe Bølling)


Her får du styr

på økonomien

Eigil Jørgensen er klar til at hjælpe beboere med ondt i

økonomien.

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Er økonomien først kommet ud på et

skråplan, så kan det være svært for den

enkelte at se, hvordan man får “skuden“

rettet op igen.

Men bor du i Ungdomsbo kan du nu

får hjælp i Økonomihuset til at komme

“på ret køl igen”. Her sidder Eigil Jørgensen

klar med gode råd og praktisk hjælp.

Det har 240 benyttet sig af i årets

første kvartal, og det er en blanding af

rigtig mange sager, som Eigil Jørgensen

har været inde omkring.

Største post er inkassosagerne, hvor

Eigil Jørgensen bl.a. har været med i

fogedretten for at fi nde en ordning.

Derudover har han kontaktet 53

beboere, som alle har været bagud med

huslejebetalingen.

- Det er absolut ikke fordi, man er

uvillig til at betale sin gæld, men sygdom,

skilsmisse, arbejdsløshed, ja, rigtig

mange ting kan gøre, at man ikke længere

kan betale sin gæld. Sygedagpengeperioden

er strammet, og mange mister

deres kontanthjælp, så det er absolut

ikke ond vilje, siger Eigil Jørgensen.

- Men i langt de fl este tilfælde kan

vi ved en gennemgang af økonomien

fi nde frem til en løsning, så der igen

bliver penge til de faste udgifter. Vi kan

eksempelvis få lavet en afdragsordning

med kreditorerne, eller vi kan få et

banklån, så der bliver ryddet op og lidt

luft i budgettet.

- De hurtige forbrugslån og store

telefonregninger er nogle af de store

syndere, når det går galt.

- I ganske få tilfælde er personer også

– helt frivillig – sat under økonomisk

administration. Og så styrer jeg deres

pengesager.

- Når en beboer ikke betaler sin husleje,

kommer der en rykker. Samtidig får

jeg et brev, og jeg kontakter så vedkommende,

og vi prøver sammen at fi nde en

ordning.

- Siden jeg er startet i jobbet har

jeg reddet 26 familier for en udsættelse

af deres lejlighed. Det betyder, at

der i Ungdomsbo er et fald i antallet af

beboere, der udsættes af deres lejlighed,

mens der på landsplan er en stigende

tendens.

Eigil Jørgensen har ingen “fi n økonomisk

uddannelse”, han er selvlært, men

har faktisk arbejdet med sådanne sager i

mange år.

- Mit indtryk er, at det vigtigste er, at

man er en god lytter, siger den tidligere

bokser.

Egentlig blev han uddannet slagter,

men har i mange år været inden for

Eigil Jørgensen har livslang erfaring med at

hjælpe mennesker. Nu står han i spidsen for

Økonomihuset.

bokseverdenen, først som aktiv bokser

i den lokale bokseklub EBBK, og siden

som landstræner i 25 år for danske amatørbokserne

i Danmark.

Senest har han været ansat i en årrække

i Give atletklub, hvor et projekt

skulle hjælpe socialt udsatte unge, bl.a.

med at få læreplads og styr på økonomien.

- Det har været livets læreplads, og

det har i mange år handlet rigtig meget

om økonomi og det sociale aspekt, så

jeg føler mig godt rustet til at hjælpe

beboerne, siger Eigil Jørgensen.

Det er både unge og ældre samt fl ere

nationaliteter, der søger hjælp i Økonomihuset,

dog er langt hovedparten

danskere, som har brug for hjælp, mens

nydanskerne åbenbart er lidt bedre til at

holde hus med pengene.

Økonomihuset tilbyder individuel økonomisk rådgivning; bl.a. omkring:

• ansøgning om gældsanering

• bistand ved etablering af kundeforhold med banken

• bistand og vejledning i brug af skattemappen

• bistand og vejledning omkring fogedretssager

• budgetlægning

• gennemgang af husstandsindtægter og -udgifter

• kontakt til boligforening ved manglende husleje-betaling

• kontakt til kreditorer vedrørende rentenedsættelser/afdragsordninger

• oprettelse af betalingsservice (PBS) og etablering af netbank

Økonomihuset er en del af Bydelsprojektet 3i1.

Adressen er Stengårdsvej 163

• du kan lave en aftale enten på tlf. 40 12 54 12 eller på mail:

ej@okonomihuset.com

• der er åben rådgivning hver tirsdag kl. 10.00-15.00 i Infohuset,

Kvaglundparken 12

3


4

Her værner man stadig

om det historiske

4. Maj Kollegiet bliver nu sammen med to andre selvejende

kollegier selvstændige afdelinger af Ungdomsbo

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der er i Danmark i alt ni 4. Maj Kollegier,

- oprettet som et minde om

Danmarks frihedskamp 1940-45.

Det ene ligger på Gl. Vardevej, og

bliver nu en selvstændig afdeling af

Ungdomsbo.

Her værner man om det historiske, og

befrielsen 4. maj fejres stadig. Et sted

der ikke kun emner af historie, men

også af et fællesskab blandt beboere.

Lykke Valentin Kristiansen har boet

her nu i snart tre år, og hun har ikke

fortrudt, hun søgte ind på 4. Maj Kollegiet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at traditionerne

bliver holdt ved lige,

og og at historien bliver fortalt.

Vi holder også traditionerne

i hævd med morgensang og

fl fl aghejsning samt en 4. maj

fest, hvor hvor Aage Rieck har leveret

det historiske historiske islæt.

- Aage Rieck har været

formand i i mange år, og det har har

han han lagt et stort arbejde i. Han

har virkelig virkelig været en ildsjæl. ildsjæl.

- Nu vil han trække sig på

grund af alder, alder, så det er en

meget naturlig udvikling, der

sker, fortæller Lykke Lykke Valentin

Kristiansen. Kristiansen.

Som en gestus til Aage

Rieck har beboerne valgt at

opkalde festsalen efter ham!

Lykke Valentin Kristiansen,

der kommer fra Viborg, blev

anbefalet 4. 4. Maj Kollegiet,

fordi hun søgte søgte et kollegium,

hvor der var et fællesskab, og

det har hun fået!

- Selvfølgelig er man ikke

tvunget ind i et fællesskab.

Man Man kan godt godt “gemme sig”

på værelset, værelset, hvis det det er det,

man vil, men her her er mange

Ungdomsbo. tionerne bliver holdt ved lige,

tilbud. tilbud.

- Det er lige fra gangfest,

når de nye fl ytter ind.

Beachvolley om sommeren,

fællesspisning 1 gang

om måneden, fredagsbar,

Lykke Valentin Kristiansen

synes det har været fedt at bo

på 4. Maj Kollegiet


De 3 selvejende

kollegier:

• Møllebæk Kollegiet

(72 ungdomsboliger)

• Vognsbøl Kollegiet

(56 ungdomsboliger)

• 4. Maj Kollegiet

(55 ungdomsboliger)

omdannes 1. oktober 2011 til boligafdelinger

under Ungdomsbo.

Det betyder bl.a., at man sparer

moms på administrationen, og

dermed bliver huslejen billigere

(ca. 40-50 kr. pr. måned).

Samtidig får man selv mere

ansvar, idet man vælger sin egen

afdelingsbestyrelse med beboere

på linje med andre afdelinger i

Ungdomsbo.

Tidligere var der to beboerrepræsentanter

i bestyrelsen, som

desuden bestod af tre personer,

der var udpeget af henholdsvis

kommunen, uddannelsesinstitutionerne

og rektorkollegiet.

onsdagsarrangementer og til kollegiets

fødselsdagsfest.

Men de ni 4. Maj Kollegier har også

et samvær. Eksempelvis er der et årligt

sportsstævne, hvor man mødes en

weekend for at snakke, udveksle ideer

og dyster i forskellige sportsgrene.

- Jeg har deltaget et par gange, og

det har været skide sjovt, fortæller

Lykke Valentin Kristiansen.

- Her i Esbjerg har vi også prøvet at

lave forskellige ting på tværs af kollegierne,

og det håber vi, at vi bliver endnu

bedre til.

På 4. Maj Kollegiet har man desuden

fokus på miljøet. Der er et nedsat et

energiudvalg, som har sat fokus på forbruger

af el, varme, vand og affald.

- Vi har rigtig fi ne forhold til fælles

arrangementer, og jeg har haft tre

rigtig gode år her på kollegiet, siger

Lykke Valentin Kristiansen, der studerer

miljøplanlægning og får en bachelor nu

til sommer.

Hun har været glad for Esbjerg, men

hun søger nu videre, og de sidste to år

skal tages på et andet universitet.

JØRGEN JENSEN

TØMRER OG SNEDKER · SÆDDING FINERCENTRAL A/S

SNEDKERVEJ 2 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 07 71 · WWW.ESBJERGFINER.DK

5


6

Nyt fra admin

Vil skabe nyt liv i

beboerdemokratiet

De 36 afdelingsmøder forløb godt alle

steder, men stadig for få fremmødte.

Der er stadig alt for få, der er aktive, alt for få der møder op til afdelingsmødet i

deres afdeling, og alt for få, der vil gøre en indsats.

Det er stadig “den gamle garde”, der tager endnu en ny tørn, og spørgsmålet

er, om der er nogle klar til at tage over, når “de gamle” ikke kan mere.

Mens fl ere og fl ere arbejder som frivillige i dagens Danmark, så er der en svigtende

tilgang til beboerdemokratiet.

Derfor har Ungdomsbo sat fokus på beboerdemokratiet. Det skete på en debataften

på Esbjerg Højskole tirsdag den 24. maj under overskriften “Kan vi skabe

nyt liv i beboerdemokratiet?”.

I næste nummer af Trappenyt vil vi sætte fokus på nogle af de ideer, som kom

frem denne aften.

De 36 afdelingsmøder, som blev afviklet i tidsrummet 1. marts-23. marts forløb

stort set fi nt, bl.a. er regnskab/budgetter meget fi ne alle steder. Det skyldes

bl.a. at udlejningen går godt, og dermed er der næsten ingen tomgang.

I afdeling 18 og afdeling 3 har der været ekstraordinære afdelingsmøder:

I afdeling 18 besluttede formanden Frede Paulsen at trække sig, og derfor

manglede man en ny formand. I afdeling 3 manglede man også en beboer til at

overtage en ledig bestyrelsespost.

I afdelingerne 14 og 15 blev der vedtaget en sammenlægning, mens det blev

et nej til sammenlægning i afdeling 3 og 4.

Huslejen holdt i ro

Oversigten over huslejereguleringer

de seneste fem år viser, at stigningen

i huslejen har været meget lav,

ja i mange afdelinger har der ingen

stigning været i fl ere år.

Det er stort set kun, hvor der har

været renoveringer, man ser huslejestigninger.

Eksempelvis har der ingen stigning

været i afdeling 6, som også er én af

de billigste, når man ser på kvadratmeterprisen.

Men også afdeling 1, 3 og 55

har over en fem-årig periode ingen

stigning haft i huslejen. Først her i

Bedst til

udlejning

Udlejningssituationen for de almene

boliger i Esbjerg Kommune

er rigtig fl ot. Ja, faktisk kan man

fremvise de laveste procenttal af

ledige boliger i Region Syd (0,16

pct.)

Pr. 1. marts 2011 var der i

Esbjerg Kommune (omfattende

Esbjerg-Bramming og Ribe) kun

21 ledige lejligheder, fordelt på

16 familieboliger, tre ældreboliger

og 9 ungdomsboliger.

Til sammenligning var der 55

ledige boliger i Varde Kommune,

mens der på den jyske østkyst

(Åbenrå og Sønderborg) er langt

fl ere ledige boliger.

- Det kan tyde på, at vi i

Esbjerg Kommune har haft en

fornuftig byggepolitik, og kun

bygget nyt efter behov, fastslår

forretningsfører Tonny Nissen.

2011-2012 budgetteres med en mindre

stigning.

Alt sammen er det med til at gøre

lejlighederne attraktive og lettere at

udleje.


istrationen…

Nye vedtægter vedtaget

80 deltog i repræsentantskabmødet.

Ungdomsbo har fået nye vedtægter

som konsekvens af den nye styringsreform.

Vedtægterne blev ikke vedtaget på

det ordinære repræsentantskabsmøde,

fordi der ikke var fremmødt to tredjedel

af repræsentantskabet.

Der var et enkelt ændringsforslag,

som blev nedstemt.

Det fremsatte forslaget var et ønske

om, at “alle som er i hovedbestyrelsen

skal bo i Ungdomsbo” i forhold til det

nuværende, hvor det hedder: at et fl ertal

af hovedbestyrelsesmedlemmerne

skal bo i Ungdomsbo.

Bestyrelsen har drøftet det indkomne

forslag og er af den opfattelse, at forslaget

ikke skaber rummelighed - den

viden og de kompetencer, som også

ikke boende personer har, vil således

ikke kunne udnyttes. Der har ikke været

problemer i de 25 år, hvor reglen har

eksisteret i forhold til ikke boende

medlemmer.

Det blev også vedtaget, at suppleanter

kun sidder i hovedbestyrelsen

til det førstkommende repræsentantskabsmøde,

forudsat der er mere end 4

måneder til mødet.

De nye vedtægter blev godkendt på

et ekstraordinært repræsentantskabsmøde

den 15. marts 2011.

Der er 124 medlemmer af repræsentantskabet,

og der var fremmødt 80 (65

pct.)

De hørte bl.a. formanden fortæller i

bestyrelsens beretning om:

Udlejningssituationen, etablering af

42 ungdomsboliger på Højskolens jord,

16 almene familieboliger og 9 ældreboliger

på Fanø, samt 18 almene familie-

boliger i Bramming, som opføres af

Bramming Boligforening, med hvem

Ungdomsbo har indgået delvis

administrationsaftale med.

Renovering af afdeling 5, vinduesskiftning

i afdeling 6, etablering

af tagetage i afdeling 9, facaderenovering

i afdeling 10,

tilgængelighed (elevatortårne)

på Stengårdsvej,

evt. renovering/ombygning

af børneinstitution i

afdeling 19, nye køkkener

i afdeling 21 og nye

vinduer i afdeling 40.

Delvis administration

af Bramming Boligforening,

ESB og NYBO

blev omtalt, ligesom

omdannelse af 4. Maj

Kollegiet, Møllebæk og

Vognsbøl kollegierne

til afdelinger under Ungdomsbo fra 1.

oktober 2011.

Bydelsprojekt 3i1, hvor de forskellige

aktiviteter er en succes både i Kvaglund,

Østerbyen og på Stengårdsvej,

herunder nævntes også det gode samarbejde

med B´32 og Kommunen.

Styringsdialog med Esbjerg Kommune

om bl.a. indfl ydelse på byplanlægningen

med hensyn til fremtidige kvoter

for nyt alment byggeri.

Udviklingssamarbejde med andre

boligorganisationer i såvel Esbjerg by

som hele kommunen.

Formanden sluttede af med at rose

viceværter for godt og veludført arbejde,

specielt med snerydningen i den

lange vinter, repræsentantskabet for

veludført arbejde, Ungdomsbos øverste

Erik Fløjstrup t.v. og Claus-Peter Aanum.

ledelse, øvrige kollegaer i hovedbestyrelsen

samt Ungdomsbos administration,

til alle som også i år har været

med til at gøre Ungdomsbo til noget

særligt.

Til hovedbestyrelsen nyvalgtes Henning

Radoor, der er formand i afdeling

29. Han afl øser Erik Fløjstrup, der på

grund af nyt job er fl yttet fra byen.

Der var genvalg til næstformanden

Berit Skanderup samt til de to bestyrelsesmedlemmer

Søren Egdal og Inger

Tingberg.

Samtidig blev der valgt to nye suppleanter,

begge fra EHI-1 (kollegierne):

Betinna S. Jensen og Christian Pedersen

som i kampvalg slog Elva Lyth og

Osman Ahmed.

7


8

Der bygges igen

i Ungdomsbo

Går nu i gang med to nye store byggeprojekter:

kollegiet på Sp. Kirkevej og familieboliger på Fanø.

Ungdomsbo er igen i gang med at

bygge.

To store projekter er ved at gå i gang,

– begge skal være klar til indfl ytning

om et års tid.

Det ene er det nye kollegium på Sp.

Kirkevej, hvor der skal være 42 nye attraktive

boliger til studerende i Esbjerg.

Den netop afholdte licitation viste,

at byggeriet blev ca. 3 millioner dyrere

end budgettet, men de penge “er

fundet”, uden at det vil komme til at

betyde forringelser for de kommende

beboere, fortæller teknisk chef Erik

Lykke.

Netop i disse dage er man klar til at

tage første spadestik, og det nye kollegium

forventes klar til indfl ytning til

september 2012.

Den store facaderenovering i

afdeling 10 er ved at gå i gang.

Der er foreløbig lavet en prøvelejlighed:

Karl Andersens Vej 74, hvor de an-

Det andet byggeprojekt er de 25 nye

familieboliger – heraf er de 9 ældreboliger,

der skal på bygges på Spelmanns

Toft i Nordby.

Den kommunale godkendelsen er i

hus, og man er netop startet på byggeriet,

som forventes klar til indfl ytning

i forsommeren 2012.

De bliver miljørigtige huse (energiklasse

1), og de 16 boliger får jordvarme,

men de 9 ældreboliger får

fjernvarme.

Alle boliger ligger i et attraktivt

område, tæt på bymidten men samtidig

ud til den dejlige natur, som er kendetegnende

for Fanø.

Facaderenovering

– klar til at gå i gang

Nye facader - Ungdomsbo afd. 10 Fyrparken

d.a.i. arkitekter ingeniører as, skjoldsgade 74, 6700 esbjerg, tel. 7512 7999, esbjerg@dai.dk sag nr. 11852 - den 09.09.2010

dre beboere kan se, hvordan resultatet

bliver.

På det ordinære afdelingsmøde blev

det besluttet, at man også vil have nyt

rækværk ved altanen på 1. sal. Der ind-

Licitation på

køkkener

Der har været afholdt licitation på

nye køkkener på Thulevej i afsnittene

2-3-4 (155 lejligheder).

Der holdes ekstraordinært afdelingsmøde

7. juni. Hvis det blev

et ja, startes arbejdet op efter

sommerferien.

Samtidig forventes beboernes

ønske om baldakiner sat op over

indgangsdøren besluttet. Her bliver

der lavet en prøvelejlighed, så

beboerne kan se resultatet, inden

arbejdet går i gang.

hentes nu priser, og her vil resultatet

også kunne ses ved prøvelejligheden

inden sommerferien.

Nye facader - Ungdomsbo afd. 10 Fyrparken

d.a.i. arkitekter ingeniører as, skjoldsgade 74, 6700 esbjerg, tel. 7512 7999, esbjerg@dai.dk sag nr. 11852 - den 09.09.2010


Nyt medlem af

hovedbestyrelsen

Henning Rømer Radoor er en erfaring herre.

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det er en erfaren herre, som er nyvalgt

medlem af hovedbestyrelsen i Ungdomsbo.

Erfaring i at læse svære lov- og regeltekster,

erfaring i bestyrelsesarbejde og i

at tage ordet i en forsamling.

Henning Rømer Radoor (67) - formand

i afdeling 26-29 - har været fagligt aktiv i

Dansk Metal i 27 år, - de sidste 10 år som

faglig medarbejder. Først for halvandet år

siden stoppede han på arbejdsmarkedet.

I mange år også aktiv i AOF.

Det har givet en meget stor berøringsfl

ade for Esbjerg-drengen.

Nu glæder han sig til at være beboernes

repræsentant i hovedbestyrelsen, - en ny

spændende udfordring at gå i gang med.

- Jeg ved godt, hvor jeg står og hvad

jeg står for, men samtidig har jeg den

holdning, at jeg står bag fl ertallets holdning,

også selvom jeg ikke er enig. Det er

for mig demokratiets grundkerne, siger

Henning Rømer Radoor.

- I den første tid skal jeg jo lige fi nde

mine ben at stå på, og se hvordan man

arbejder. Jeg håber, vi kan øge interessen

for beboerdemokratiet, for det er meget

vigtig.

Henning Rømer Radoor

Familien har boet i Ungdomsbo i 44 år,

først på Stengårdsvej og de seneste 10 år

De seks hurtige…

Familien

Gift med Dora i 48 år.

Tre børn: to sønner og en datter.

Syv børnebørn og 4 papbørnebørn.

Drømmeferien

Har vi været på: et krydstogt i Caribien,

men det er også blevet til ture

til Cuba, Vietnam og Kina.

Hobby

Jeg spiller billard i Fyrparkens billardklub

– har i øvrigt været fodbolddommer

i 20 år

Livret

Det er mest de gamle danske retter:

stegt sild med persillesovs og dansk

hakkebøf med løg.

Jeg kan godt lide at lave mad, og vi

deles om det herhjemme.

i Fyrparken. Dog bruges meget af tiden i

campingvognen i Vejers, hvor de har en

helårsplads.

Ny bank, nye muligheder

Ny bank, nye muligheder

Esbjerg Afdeling

Kongensgade 44-48

79 12 60 00

nordea.dk

Esbjerg Afdeling

Kongensgade 44-48

79 12 60 00

nordea.dk

Musik

Country og western samt soulmusik.

Kan godt lide at høre musik.

Har selv spillet, siden jeg var 8 år,

lærte det i Frelsens Hær. Har spillet

forskellige trækinstrumenter i

forskellige orkestre (brassband) her

i byen.

Største udfordring

Ville gerne have været ind i søværnet,

men blev kasseret, fordi jeg

stammede voldsomt. Siden har jeg

lært taleteknik, og der er ingen i dag,

der kan høre, jeg har været stammer.

Det er let at skifte bank.

Ring til mig og hør hvordan!

Det er er let let at at skifte skifte bank. bank.

Erik Fløjstrup

Ring til til mig mig og og hør hør hvordan! hvordan!

79126020

Erik Claus Fløjstrup Harring

79126020 7912 6020

Gør det muligt

Gør det muligt

9


10

Fritid i din afdeling

Fyrparken

BilliardKlub

Fyrparken 36 kld.

Åbent alle dage kl. 07.00-23.00

Kontaktperson:

Jan Engler, tlf. 29 72 61 03

fyrparkensbillardklub@gmail.com

Thulevej

Motionsrum

Thulevej 4

- mandag og onsdag kl. 19.00-21.00

Ungdomsklub

Thulevej 298

- torsdag kl. 18.30-21.00

Voksenklub

Thulevej 298

- mandag-onsdag og fredag

kl. 19.00-22.00

Stengårdsvej

Cykelværksted

Stengårdsvej 88

- mandag-tirsdag og onsdag kl. 08.00-12.00

og 12.30-16.00

Kontakttelefon 26 97 26 15.

Akvarieklub

Stengårdsvej 82

- onsdag kl. 19.00

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

First Aid Samaritter

Stengårdsvej 142

- mandag kl. 19.00

Motionsrum

Stengårdsvej 46

- tirsdag-onsdag og torsdag kl. 15.30-17.00

(for mænd)

- lørdag kl. 08.00-10.00 (mænd over 50 år)

- tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30

(for kvinder)

Spejder

Stengårdsvej 40

- lørdag kl. 12.00-14.00 for micro og mini.

Hyggeren

Stengårdsvej 58

- hver anden lørdag i ulige uger fra kl. 12.00

Mosaikken

– aktivitetshus for ældre med

anden etnisk baggrund

Stengårdsvej 128, st tv

Mandag-torsdag kl. 10-16.

Skjoldsgade 74 • 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 7999 • esbjerg@dai.dk

www.dai.dk

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

Skolebakken

Hobbyklub

Platanvej 2A, kld.

– åben hver dag kl. 7-23

Kontaktperson:

Grethe Eskesen, Platanvej 2D, 1.th.

Dartklub

Platanvej 6A, kld.

– kun for medlemmer

Kontaktperson:

Klaus Husted Christensen, Platanvej 2D, 2. th.

Sauna

Platanvej 4A, kld.

– åbent døgnet rundt

Henvendelse viceværtkontoret

Motionsrum

Bøndergårdsvej 5E, kld.

- åbent kl. 7-21

- henvendelse til Rene Bo Nielsen,

Plantanvej 3 1. th.

Henvendelse hverdage kl. 16.00 til 19.00.

Strikkeklub

Platanvej 4A, kld.

- hver tirsdag fra kl. 14.00

Kontaktperson:

Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt

arbejde i høj kvalitet. Her kan du forvente

fagmæssigt kvalitetsarbejde

til tiden, udført af uddannede medar-

bejdere. Vi er eksperter i forsikrings-

skader og tilbyder desuden:

• Butiks- og

facaderuder

• Energiruder

• Sikringsglas

Døgnvagt

• Støjdæmpende

ruder

70 12 06 61

Vores kontor er naturligvis

bemandet i åbningstiden

• Solafskærmede

ruder

• Ornamentglas

og brusedøre

• Brandbeskyttende

glas

Morsøgade 9A

6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61

info@thomsenglas.dk


Afdeling 1 - Toftsvej

Halvor Rasmussen, Toftsvej 28

Irena Sørensen, Toftsvej 44

Jytte Pedersen, Toftsvej 40

Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.

1.onsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 2 - Hermodsvej m.fl.

Flemming Guldberg Sørensen,

Palnatokes Allé 31

Lene Sørensen, Hermodsvej 29

Kirsten Petersen, Hermodsvej 29

Bo Sørensen, Palnatokes Allé 23

Arne Mikkelsen, Hermodsvej 27

Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-18.30

Afdeling 3 - Jagtvej m.fl.

Orla Pedersen, Palnatokes Allé 13

Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13

Thomas M. Christiansen, Jagtvej 58,

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 4 - Hermodsvej

Karna Møller, Hermodsvej 11

Lillian Sibbert, Hermodsvej 7

Erik Sibbert, Hermodsvej 7

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 5 - Sp. Møllevej

Inger Stigaard Sandholm, Tulipanvej 44

Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295

Tom Sørensen, Nellikevej 14

Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld.

1.onsdag i måneden kl. 18.30-19300

Afdeling 6-7-37- Platanvej, Skolebakken,

J. L. Heibergs Allé m.fl.

Ole Antonsen, Platanvej 11

Gloria Paulsen, Platanvej 4C

Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A

John Hansen, Platanvej 9

Peter Weilkiens, Platanvej 3

Beboerkontor: Skolebakken 62,st..

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 8 - Stengårdsvej 60-118

Elva Lyth, Stengårdsvej 90

Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 91

Carsten Jægum, Stengårdsvej 90

Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Ta’ ud & gem

Afdelingsbestyrelser

Afdeling 9-10 - Fyrparken 14-40,

Jerrigsvej m.fl.

Kurt Olsen, Fyrparken 26

Walther Thinnesen, Fyrparken 28

Jette Thinnesen, Fyrparken 28

Jan Andresen, K. Andersens Vej 76

Basil Enas, K. Andersens Vej 50

Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.

1.tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 11 - Sneumvej 37-107

Birgit Bossen, Sneumvej 107

Birthe Andersen, Sneumvej 65

Inge Kop Schmidt, Sneumvej 51

Afdeling 12 - Sneumvej 13-33

Brian Dam, Sneumvej 27B

Gitte Berg, Sneumvej 17 A

Diana Svenningsen, Sneumvej 29 A

Afdeling 13 – Stengårdsvej 120-142

Egon Hansen, Stengårdsvej 120

Abderrazah B. Mohamed Abidli,

Stengårdsvej 120

Enes Todorovac, Stengårdsvej 140

Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.

1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14 - Stengårdsvej 24-58

Joan Sandholm, Stengårdsvej 44

Flemming Lauritzen, Stengårdsvej 44

Per Hansen, Stengårdsvej 30

Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44

Aydrus O. Ahmed, Stengårdsvej 26

Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 15 - Stengårdsvej 8-14

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14

Gunnar Vindelev, Stengårdsvej 12

Michael Van Barrelo, Stengårdsvej 10

Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld.’

1. torsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 17 - Stenkrogen

ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 18 - Stengårdsvej 9-311 m.fl.

Nils Bangsholt, Stengærdet 24

Hanne Britta Ladevig, Stengårdsvej 111

Villy Hansen, Stengårdsvej 275

Cassandra Keldebæk, Stengårdsvej 15

Jakob Rademacher, Stengærdet 28

Beboerkontor: Stengårdsvej 203

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19300

Afdeling 20 - Torvegade 49

Bo Christensen, Torvegade 49

Lis Olesen, Torvegade 49

Søs Henningsen, Torvegade 49

Afdeling 21 - Thulevej

Joan Pedersen, Thulevej 120

Helle Christensen, Thulevej 418

Gitte Gregersen, Thulevej 294

Ulla Kristensen, Thulevej 308

Vibeke Eva Pedersen, Thulevej 26

Beboerkontor: Thulevej 4

1.tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 22-23 (Jerne/Tjæreborg

Kollektivboliger)

Elvin Thomsen, Sønderled 12,

Gerda Sonny Jørgensen, Sønderled 8

Hans Ahlers, Mellemvangs Alle 1D

Afdeling 26-29 Fyrparken

Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180

Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H

Ernst Pedersen, Fyrparken 154

Heidi Munksgaard, Fyrparken 308

Camilla Kremerbak, Fyrparken 440

Beboerkontor: Fyrparken 348

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 27–39- 58 - Fanø

Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30 C

Lisbeth Andersen, Kallesbjergvej 20C

Mette B. Lauritzen, Kallesbjergvej 32 A

Afdeling 28 - Fanø

Lizzi Lykke Søgård, Niels Engers Vej 10 B

Lise Sonnichsen Jensen, Niels Engers Vej 10 D

Lise Mols Poulsen, Niels Engers Vej 12 A

Afdeling 32 - Nygårdsvej

Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A

Per Holger Hornbæk, Finsensgade 18

Kirsten Nygård, Skjoldsgade 4

Afdeling 34 - Storegade/Grundtvigs

Alle

Kirsten F. Petersen, Grundtvigs alle 58 A

Karsen V. Nielsen, Grundtvigs alle 58 C

Jan Kikkenborg, Grundtvigs alle 58 B

Afdeling 35 - Nygårdsvej

Jan Toft, Nygårdsvej 38

Eva Hansen, Nygårdsvej 36

Judith Laugesen, Nygårdsvej 46

11


12

Afdeling 40 - Tvillingernes/

Tyrens kvarter

Anja Harreby, Tvillingernes Kvt. 48

Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 118

Hans Lauridsen, Tvillingernes Kvt. 122

Asta Stadil, Tvillingernes Kvt. 54

Afdeling 42 - Havnegade

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44 - Islandsgade

Ellen Hørup, Islandsgade 54

Christa Jensen, Islandsgade 58

Birthe B. Olsen, Havnegade 13

Afdeling 45 - Sct. Georgs Kollegiet

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 46 - Seniorbo

Kirsten Palmstrøm, Finsensgade 7

Jette Olsen, Finsensgade 7

Lillian Christensen, Finsensgade 7

Afdeling 47 - Østergade

Else Skov, Østergade 62 D

Dora Pedersen, Østergade 62 D

Aase Kamstrup, Østergade 62 E

Afdeling 48 - Østergade

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 51 - Finsensgade

Tom Jeppesen, Finsensgade 9

Edith Jensen, Finsensgade 9

Grethe Madsen, Finsensgade 9

Afdeling 53 - Ringen

Janne Schmidt, Ringen 71

Sonja Vandborg, Ringen 75

Bjarne Schmidt, Ringet 71

Afdeling 55-52-54

Norgesgade / Østergade

Dennis Olesen, Norgesgade 32

Anett Lunde, Norgesgade 36

Preben Kronborg, Østergade 52

Træffetid

Afdeling 56-59 - Fanø

Annette Kierkegaard, Lodsvej 63

Jørgen Andersen, Lodsvej 61

Claus Clausen, Lærkevej 11

Afdeling 67- EHI Kollegiet

Bettina Sandvang Jensen, Sp. Kirkevej 99 E

Christian L. Petersen, Sp. Kirkevej 101 A

Nisanthi Armingasamy, Sp. Kirkevej 99 F

Cecilie Marie Overgaard, Sp. Kirkevej 101 A

Steffen R. Grøne, Sp. Kirkevej 99 F

Afdeling 75

Louise Bæk Thomsen, Sp. Møllevej 62

Dan Snitgaard Christensen, Sp. Møllevej 62

Louise E. Jensen, Sp. Møllevej 62

Søren Holm Grundt, Sp. Møllevej 62

Tatjana D. Rasmussen, Sp. Møllevej 62

Dennis Port, Sp. Møllevej 62

Afdeling 80 - Hedelundvej

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 92 - Kastanien

Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2

Truels P. Sørensen, Vølundsvej 2

Marie Reinh. Madsen, Vølundsvej 2

ESB Esbjerg Sociale Byggeselskab

Hanne Nielsen, Pilevej 16

Bent Sørensen, Rosenvængets Alle 73

Britta Nielsen, Sp. Møllevej 269

Jørn Samsing, Mellemvangs alle 32

Laila Jepsen, Mellemsvangs Alle 22

Boligforeningen Nybo

Allan F. Nielsen, Enghavevej 21

Arly Pedersen, Carit Etlars Alle 33

Birgitte Jørgensen, Enghavevej 3

Inga Steiness, Enghavevej 23

Nils A. Tøndering, Enghavevej 5

Afdelingsbestyrelser og beboere har

mulighed for at træffe foreningens

formand, eller hvis han er forhindret, et

andet medlem af hovedbestyrelsen.

Træffetiden er: Hver torsdag kl. 15-17 på

kontoret, Nygårdsvej 37

Hovedbestyrelsen

Claus-Peter Aanum, Karl Andersens Vej 42

Berit Skanderup, Kallesbjergvej 22 F

Hanne Laursen, Stengårdsvej 161

Knud Larsen. Nygårdsvej 41 A

Søren Egdal, Fiskernes Kvarter 45

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180

BASAR

Lørdag den 10.

september 2011

kl. 11.00-16.00 på

Stengårdsvej

Du kan leje en bod

(4x3 meter):

pris kr. 30,-

Alt kan sælges

som på et normalt

loppemarked – dog

ikke levende dyr,

heller ikke øl og

spiritus samt ikkefortoldet

sodavand.

Henvendelse til

projektmedarbejder

Jette Sejerup,

Stengårdsvej 163.

MILJØSTATIONEN

Hedegårdsvej 2 · Tlf. 76 12 32 89

mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: mandag kl. 14.00-15.00

torsdag kl. 14.00-17.00


Varmemester-oversigt

Varmemester Bjarne Vilster

Afdeling 1-34-53

Kontor Grundtvigs Allé 58 A, kldr.

Telefon 75 13 12 30

E-mail afd1@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Gerd Nielsen

Afdeling 6-7-37

Kontor Platanvej 15

Telefon 75 13 14 36

E-mail afd6@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Michael Riber

Afdelinger i midtbyen + afdeling 10 og 11

Kontor Østergade 62 A

Telefon 75 45 39 50

E-mail afd20@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Brian Skytte

Afdeling 2-3-4-92

Kontor Hermodsvej 31, Indg. gavlen

Telefon 75 13 46 21

E-mail afd2@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Vil du være sikker på at være opdateret

omkring de nyeste ting,

der sker i Ungdomsbo, så tilmeld

dig nyhedsbrevet!

På www.ungdomsbo.dk bliver de

seneste nyheder lagt på hjemmesiden,

og du modtager et nyhedsbrev

i din e-mail boks hver

gang en nyhed bliver ”lagt på”.

Gå ind på

www.ungdomsbo.dk

– tryk på nyheder i venstre

spalte og tilmeld dig nyhedsbrevet.

Det er gratis!

Varmemester Jan Bøhlers

Afdeling 5

Kontor Nellikevej 18

Telefon 75 14 11 15

E-mail afd5@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Allan E. Nielsen

Afdeling 18-17-80

Kontor Stengårdsvej 163

Telefon 75 14 54 59

E-mail afd18@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Freddy Krogager

Afdeling 8-13-14-15

Kontor Stengårdsvej 163

Telefon 75 14 54 56

E-mail afd8@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 10:00

Varmemester Per Bylund

Afdeling 9-10-26-29

Kontor Fyrparken 348

Telefon 75 15 23 27

E-mail afd9@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00-10:00

Varmemester Hans Hansen

Afdeling 40

Kontor Tvillingernes Kvarter 88

Telefon 75 15 75 35

E-mail afd40@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Henning Skaarup

Afdeling 21

Kontor Thulevej 104

Telefon 75 15 17 05

E-mail afd21@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Kristen Sørensen

Afdeling 27-39-58-28-56-58 (Fanø)

Kontor Kallesbjergvej 28 E

Telefon 75 16 26 73

E-mail afd27@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Varmemester Susanna Lauridsen

Kollegier

Kontor Spangbjerg Møllevej 62

Telefon 77 77 44 00

E-mail afd45@ ungdomsbo.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 11:30 -

12:00. Torsdag tillige kl. 15:00 - 16:00

Få seneste nyt fra Ungdomsbo

13


14

Oversigt over hotelværelser

FYRPARKEN

(nr. 14-40) 14 stk.

Henv. til Per Bylund

Fyrparken 164,

tlf. 75 15 23 27

Mandag-fredag kl. 9.00-10.00.

PLATANVEJ

(nr. 1 og 7) 2 stk.

Henv. til Heidi Antonsen

Platanvej 11, 1. th.

tlf. 28 60 24 22

Mandag-fredag kl. 13.00-18.00.

RINGEN

(nr. 73 kld.) 1 stk.

Henv. til Sonja Vandborg

Ringen 75, st.,

tlf. 61 78 52 77/22 21 77 19

Festsale

Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9

Plads: 40 personer

Udlejning v/ Rita Thuesen,

Fyrparken 14,1, tlf. 75 15 11 01,

Træffetid: Kl. 17.00-19.00.

Fyrparken 170 · Afd. 26-29

Plads: 50 personer

Udlejning v/ Camilla Kremerbak,

Fyrparken 440, tlf. 75 46 83 24.

Udlejes kun til beboere i afd. 9, 10, 26, 29

Træffetid: Mandag kl. 19.00-20.00.

Hedelundvej 120 · Afd. 80

Plads: 40 personer

Udlejning v/ varmemesterkontoret,

tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9.00-9.30.

Udlejes kun til beboere

i afd. 80 og afd. 17.

Islandsgade – afd. 44

Plads: 15 personer

Udlejning v/ varmemesterkontoret,

tlf. 75 45 39 50

Træffetid: Kl. 9.00-9.30

Udlejes kun til beboere i afd. 44.

Kallesbjergvej · Afd. 27-58

Plads: 60 personer

Udlejning v/ Elsie Bundgård Lauritzen,

tlf. 75 16 25 72.

Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø.

SNEUMVEJ

(nr. 69) 2. stk.

Henv. til Nina Saron

Sneumvej 105,

Tlf. 30 25 03 91

STENGÅRDSVEJ

(nr. 120 mf.) 2 stk.

Henv. til Charlotte Burow

Stengårdsvej 120 st.tv.,

tlf. 21 17 07 02 - 23 27 80 27

Kun udlening på ugebasis.

STENGÅRDSVEJ

(nr. 52 kld.) 4 stk.

Anita Hansen,

Stengårdsvej 275,

Tlf. 88 27 81 08

(ingen henvendelser i weekenden).

Nygårdsvej 41 kld. – afd. 32

Plads: 40 personer

Udlejning v/Ungdomsbos kontor,

tlf. 76 13 50 50

Udlejes kun til beboere i afd. 32.

Platanvej 15 · Afd. 37

Plads: 50 personer

Udlejning v/ Heidi Antonsen,

Plantanvej 11, tlf. 28 60 24 22

Træffetid: Kl. 13.00 - 18.00

Toftsvej 24, kld. – afd. 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning v/ Halvor Rasmussen,

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05

Udlejes kun til beboere i afd. 1.

Nellikevej 18 · Afd. 5

Plads: 40 personer

Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,

Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31

Træffetid: Mandag kl. 19-21.

Udlejes kun til beboere i afd. 5.

Sneumvej 17E – afd. 12

Plads: 40 personer

Udlejning v/ Brian Dam,

Sneumvej 27B, tlf. 62 25 48 25

Mail: briandam@gmail.com

Kun beboere i afdeling 11+12.

Stengårdsvej 163 · Afd. 18

Plads: 70 personer

Udlejning v/ Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Kl. 16.00-18.00

Udlejes kun til beboere

på Stengårdsvej.

THULEVEJ

(nr. 140) 4 stk.

Henv. til Vibeke Pedersen, Thulevej 26,

tlf. 60 69 54 41

Mandag-fredag kl. 17.00-18.00.

TORVEGADE

(nr. 49 kld.) 1 stk.

Henv. Ungdomsbos kontor

tlf. 76 13 50 50

PRISER

Kr. 150,- 1. nat

Kr. 125,- for efterfølgende nætter

Kr. 500,- pr. uge

Kr. 1.700,- pr. måned

Der tillægges moms i alle afdelinger.

Str. Kirkevej 133, kld. – afd. 2-3-4

Plads: 20 personer

Udlejning v/ Jonna Jepsen,

Vølundsvej 1, tlf. 29 29 91 11

Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.

Thulevej 448 · Afd. 21

Plads: 45 personer

Udlejning v/ Vibeke Pedersen,

Thulevej 26, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag kl. 17.00-18.00.

Torvegade 49 - afd. 20

Plads: 40 personer

Udlejning v/ Lis Olesen,

Torvegade 49 st. 3, tlf. 40 74 59 00

Udlejes kun til beboere i afdelingen.

Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40

Plads: 90 personer

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Tvillingernes kvt. 90 · Afd. 40

Plads: 30 personer

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Vølundsvej 2 – afd. 92

Plads: 20 personer

Udlejning v/ Lillian Hjort Jensen,

Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboere i afd. 92.

Østergade – afd. 54

Plads: 15 personer

Udlejning v/ Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboere i afd. 54.


Bogholderen på pension

Aase Gade siger farvel til Ungdomsbo efter 24 år.

Hun har holdt styr på økonomien i Ungdomsbo

igennem mange år, men nu er

det slut.

Bogholder Aase Gade (65) har sagt

farvel til Ungdomsbo efter 24 år for at gå

på pension.

Det startede som et barselsvikariat i

udlejningen, men ret hurtig kom hun i

bogholderiet, og de seneste 15 år som

bogholder.

En årrække hvor der er sket en stor

udvikling, - ikke mindst på det tekniske

område.

Nu starter så en ny tilværelse sammen

med ægtefællen, der allerede er gået på

pension.

Det giver tid og mulighed for endnu

fl ere rejser. Selvom parret allerede har

rejst meget, så er der endnu mange steder,

der skal ses og opleves.

Der bliver også mere tid til de fem

børnebørn, som dog er ved at blive

store. Sidste år gav hun det næstældste

barnebarn en konfi rmationsrejse,

hvor de to sammen oplevede

New York og Hawaii.

Oplevelser sammen med de halvstore

børnebørn står højt på ønskelisten.

Aase Gade har også gået

regelmæssigt til fransk, men ellers

har der ikke været tid og overskud

til de mange fritidsinteresser.

- Men jeg skal nu nok fi nde noget

spændende at bruge min nye

frihed på, siger Aase Gade.

Hendes opgaver på Ungdomsbo

fordeles mellem Bettina Spaanheden

og Annette Pedersen, hvor

de seneste måneder er brugt på

en glidende overgang, så de er

klar til de nye opgaver.

En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

25 år i

Ungdomsbo

Følgende lejere

har boet i samme

lejlighed i 25 år:

Karl Erik Håkonsen,

Fyrparken 20, 1. th.

(fl yttet ind 15. juni 1986)

Erik Jørgen Nielsen,

Fyrparken 14, 1. th.

(fl yttet ind 15. juli 1986)

Tillykke til…

Regnskabschef

Lene Buus Knudsen

fylder 60 år 17. september 2011

15


16

Han levendegør historien

John Hansen laver tin-figurer og modeller fra 2. verdenskrig og

Napoleons-perioden.

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Hans store interesse er historien, -

specielt 2. verdenskrig og Napoleonsperioden.

Perioder som han levendegør

gennem små fi gurer og modeller.

John Hansen (76) har gennem mange

år brugt fritiden til at støbe tinfi gurer,

male og samle dem.

På det lille værelse på Platanvej 9 har

han sit “værksted”, og her sidder han

mange timer specielt i vintermånederne.

På hylderne står hans modeller, men

langt de fl este er dog pakket ned i kas-

ser, som står i kælderen. Og de kommer

kun frem ved specielle lejligheder, som

når der er udstillinger.

- Nu er tin efterhånden blevet så

dyrt, så det faktisk er billigere at købe

modellerne, og så selv samle og male

dem, fortæller John Hansen, der køber

sine fi gurer i udlandet.

Når man ser de mange modeller og

fi gurer kan man konstatere, at synet

ikke fejler noget hos den 76-årige. Det

er virkeligt et pillearbejde, som både

kræver god motorik og et godt syn.

- Når dioramaerne (modellerne) bygges

op, bruger jeg ofte dagligdagsting,

f. eks. er geværremme og seletøj fra

vinfl asker. Omkring fl askehalsen er der

et tyndt lag “metal”, som jeg skærer ud

i tynde strimler med en hobbykniv og

maler.

- Græstotter kan være hår fra fejekosten

eller opvaskebørsten. Presenning

en serviet opblødt i vand, formet og

malet. Det er kun fantasien, der sætter

grænser, fortæller John Hansen.

Fantasien fejler i hvert fald ikke

noget, kan man konstatere, når man ser

nogle af modellerne.

Den historiske viden får han gennem

læsning, og søgning i forskelligt materiale.

Men han har også selv været ved


militæret ved den danske kommando i

Tyskland.

- I den periode “arvede” vi meget af

vores udstyr fra den amerikanske army,

så på den måde kan jeg også huske,

hvordan tingene så ud, fortæller John

Hansen.

Interessen har også givet udenlandske

venner. I Tyskland er interessen for tinfi

gurer/modeller meget stor, og her er

der store udstillinger, som John Hansen

besøger sammen med fruen. Og det har

givet varige venskaber.

I Esbjerg er der en årlig udstilling den

første weekend i november på Gammelby

skole, hvor man kan møde op,

hvis man vil se, hvad der sker i Esbjergklubben.

Og er man interesseret, er

John Hansen altid parat til at hjælpe.

John Hansen har i mange år været

ansat på Arbejdsformidlingen, men

erhvervskarrieren sluttede som selvstændig.

Han købte hobbyforretningen for

enden af Kongensgade, hvor han har

været med til at sætte gang i mange

børn og voksnes fantasi.

Men det er ikke kun det stillesiddende,

der har haft hans interesse. I

skuffen ligger der rigtig mange medaljer,

for han var en fremragende atletikudøver

i sine unge dage, - specielt i

sprint: 100, 200 og 4x100 m stafet var

han god, og her har han også været

dansk mester.

Nu løber han kun langt efter tinfi

gurer og modeller.

HedeDanmark din grønne samarbejdspartner…

HedeDanmark a/s

Hedelundvej 3, 6705 Esbjerg Ø

T: 76 12 90 32, www.hededanmark.dk

Vinduespolering · Rensning · Rensning af af tagrender

Vinduespolering Afrensning · Rensning · efter Rensning efter håndværkere

af af tagrender

Vinduespolering · Rensnin · Rensni

Vinduespolering Afrensning med lift efter op håndværkere

til 70 meter

Afrensning efte eft

Vinduespolering med lift op til 70 meter

Vinduespolering med lif

40 72 47 48

Vinduespolering · Rensning · Rensning af af tagrender

Afrensning efter håndværkere

Vinduespolering 40 72 47 med lift 48 op til 70 meter

www. primavp.dk Junivej 18 · 6705 Esbjerg Ø

www. primavp.dk Junivej 18 · 6705 40 Esbjerg 72 Ø47

48

www. primavp.dk www. primavp.dk

Junivej 18 · 6705 Esbjerg Ø

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Junivej

17

40


18

Opråb til forældre:

Lær jeres børn at passe på vores fælles ting

Må jeres børn gerne stå gå på sofabordet hjemme i lejligheden? Må de hoppe i

sofaen? Må de knække jeres blomster?

Det er spørgsmål, som afdelingsbestyrelsen

i afdeling 8 gerne vil stille de forældre,

hvis børn hærger fællesarealet.

Da afdelingen havde 25 års jubilæum

fi k de et tulipantræ. Det blomstrede så

fl ot sidste år, men i år kommer der ingen

blomster.

Fra de mange altaner kan man se,

hvordan børn har ødelagt træet, som nu

er skåret kraftig tilbage, fordi børnene

morede sig med at knække grenene.

Samtidig blev knopperne pillet af, så

Det er affald

igen og igen

Det er blevet en føljeton, men lige lidt

hjælper det. Afdelingsbestyrelsen i afdeling

8 er ved at få grå hår i hovedet:

Det er lige meget, hvor tit der bliver

erindret om, hvordan og hvornår der

må stilles affald ud ved indgangene.

Selvom alle ved, der først må stilles

affald ud mandag aften i afdeling

8, så bliver der til stadighed sat ting

ud i løbet af ugen, ja sågar lige efter

indsamlingen.

Er I da ligeglade med, hvordan omgivelserne

i afdeling 8 ser ud?

Lær jeres børn at passe på

vores fælles arealer, lyder

opfordringen til forældrene.

blomster i år bliver der ikke

mange af.

Borde og bænke bliver

også ødelagt, der bliver gået

og trampet på dem.

Afdelingen har også fl ere

fælles ting til aktiviteter,

som er blevet ødelagt, så

afdelingsbestyrelsen har

mistet lysten til at sætte nyt

op, når alting bare bliver ødelagt.

Derfor lyder denne opfordring fra

afdelingsbestyrelsen:

Kære forældre: Lær jeres børn, hvordan

man skal opføre sig udenfor hjemmet.

Lær dem at behandle vores fælles

ting på en god og forsvarlig måde i stedet

for at ødelægge dem, så vi kan have

et pænt og dejligt område til glæde for

alle beboerne i afdelingen.

Vi vil også gerne opfordre til, at I

bruger affaldsskakten til det, den er

beregnet til i stedet for at smide køkkenaffald

ved papircontaineren.

Husk der er skraldespande ved siden

af døren. Brug dem i stedet for at smide

jeres affald rundt i området. Viceværterne

er ikke ansat til at rydde op efter

dig!

Hjælp os med at holde afdeling 8 pæn

og ren, så vi kan være den afdeling

bekendt, som vi bor i, siger afdelingsbestyrelsen.

Sidste år blomstrede dette tulipantræ så

fl ot. Her i foråret har nogle børn ødelagt

det: grene er knækket og skud er pillet af

En rigtig

skod-historie

Der er et skod, ja endnu én, ja, faktisk

rigtig mange cigaretskod.

I dag går mange udenfor for at

ryge, - lige uden for døren står

de. Når de er færdige, skodder de

cigaretterne på jorden ved indgangsdøren.

Der kan ligge rigtig mange, og det

er faktisk ikke noget særligt pænt

syn!

Husk det næste gang, du står

udenfor og ryger!

Og husk det er stadig ikke tilladt

at ryge i opgangene.


Fastelavn på

Stengårdsvej

Søndag d. 6 marts holdt Klub

Ringgården i samarbejde med

afdelingsbestyrelserne fastelavn.

Ca. 100 børn og unge var

samlet om at slå katten af tønden.

Det var et par hyggelige timer,

hvor der udover tøndeslagning

blev fundet kattekonger og dronninger,

ligesom de bedst udklædte

blev kåret.

Fastelavnsboller, kakao m.m.

blev indtaget i klubben og på

legepladsen i det fi ne vejr.

Billeder fra dagen kan ses på

http://www.klub-ringgaarden.

esbjergkommune.dk/Galleri.aspx

25 år som afdelingsformand

Elva Lyth har været formand for

afdeling 8 i 25 år

De markeres 1. september 2011 kl. 16-18 på beboerkontoret,

Stengårdsvej 94 kld.

Afdelingsbestyrelsen

Stil aldrig ting

foran miljøstationen

Til Ungdomsbos beboere der bruger miljøstationen

på Hedegårdsvej 2:

Vi har i Ungdomsbo en hel fantastisk

miljøstation med nogle ansatte, som

udfører et fantastisk stykke arbejde

med at afhente og sortere vores ting

og sager, som vi ikke bruger mere.

Vi kan gratis afl evere mange typer

affald, blot det er sorteret og lagt i

poser/kasser eller andet, så det ikke

blæser væk.

En gang om ugen kører de i deres

små vogne rundt på Stengårdsvej og

Stengærdet, og samler vores hensatte

ting op, kører det over på miljøstationen,

hvor de systematisk sorterer alt

muligt.

Det lyder måske let, men det er faktisk

et stort stykke arbejde, de udfører,

og som ingen af os kan undvære.

Vi beboere er endda så privilegerede,

at hvis vi har mulighed for det,

så kan vi i åbningstiden selv afl evere

vores ting på miljøstationen.

Åbningstiden er mandag kl.14.00-

15.00 og torsdag kl. 14.00-17.00.

Det er ikke tilladt på helligdage og

uden for åbningstiderne, blot at henstille

brugte ting udenfor miljøstationen.

Se på billedet og forestil jer, at det

begynder at blæse en kraftig vind, så

er alt det hensatte blæst rundt på hele

Hedegårdsvej, og hvem skal rydde op,

ja vi beboere gør det jo nok ikke, for

vi har jo hensat det foran miljøstationen,

og så mener nogle, at de da har

hensat det korrekt, men det er langt

fra tilfældet.

Hvem rydder så op uden at brokke

sig, det gør de ansatte på miljøstationen!

Det kan vi ikke være bekendt, så

stop svineriet og lad os hjælpe i stedet

for at svine til.

r

Formand for afdeling 18

Nils Bangsholt

Stil aldrig brugte ting foran

miljøstationen. Tænk på

vores ansatte og miljøet.

Tho d ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds dss

en

a/s

Malerfirmaet Thordsen A/S

Bygningsmaler Storstrømsvej 35

Sprøjtelakering 6715 Esbjerg N

Tapetsering

Tlf.: 75 12 45 33

Farverådgivning www.thordsen.dk

19


Hele esbjergs KloaKs

• Re

- s

bjergs KloaKservice

Hele

Hele

esbjergs KloaKservice

ld

3

3

20

Anders Kold

Anders 75 16 Kold 07 63

40 84 07 63

75 16 07 63

40 84 07 63

Løvspringsvej 4, Andrup · 6705 Esbjerg Ø · Fax 75 18 11 83

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Sikringscenter

Anders Kold

75 16 07 63

40 84 07 63

ej 4, Andrup · 6705 Esbjerg Ø · Fax 75 18 11 83

Tlf. 75 123 666

• Rensning af kloaksystemer

• Re

- sandfang - fedtudskillere

• Ol

• Rensning af kloaksystemer

• Rensning af tanke m.m.

• Ro

- • sandfang Rensning - fedtudskillere

af kloaksystemer

• Olieaffald modtages • Rensning - sandfang af tanke - fedtudskillere

m.m.

• Fo

tv-

• Rodskæring

• Olieaffald • Rensning modtages af tanke m.m. ren

• Formidling af:

• Rodskæring • Olieaffald modtages str

tv-inspektion

renovering af kloak

strømpeforing

• Formidling af:

tv-inspektion

• Rodskæring

renovering • Formidling af kloak af:

strømpeforing tv-inspektion

renovering af kloak

strømpeforing

Løvspringsvej 4, Andrup · 6705 Esbjerg Ø · Fax 7

Løvspringsvej 4, Andrup · 6705 Esbjerg Ø · Fax 75 18 11 83

Totalleverandør

indenfor låse- og

adgangskontrolsystemer

Helgolandsgade 22 . 6700 Esbjerg

Fax 75 453 532 . elt@elt.dk

www.elt.dk

• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16


Opslagstavlen

Kom med i en

ny stor frivilligbank

I mange boligafdelinger har man en frivilligbank med et kartotek

over afdelingens frivillige kræfter. Det har man også i

afdeling 8, Hedegårdene i Kvaglund.

Nu vil Kasper Leed fra afdeling 8 udvikle en stor frivilligbank

for hele Esbjerg, ja hele landet. Der er ingen grænser, og derfor

kalder han det for ”Den Globale Frivilligbank”.

- Idéen er, at den skal være for alle. Ikke kun beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Alle borgere i Danmark kan være

med. Så kan afdelingerne trække på frivillige udefra, som kan

komme og hjælpe til, hvis der er et behov, siger Kasper Leed.

Projektet er under udvikling, og hvis du er interesseret så ring til

Kasper Leed på mobil 60 83 09 09.

På På hytteferie hytteferie i i Tyskland! Tyskland!

Fru Jensen skulle på hytteferie i en lille by i Tyskland, og skrev derfor til

bureauets direktør for at høre om der var W.C. tilknyttet hytten i skoven.

Direktøren spekulerede længe over, hvad de to bogstaver stod for, men

kom til det resultat, at det måtte være ”Wald Capelle” hvilket betyder

skovpavillon, og sendte derefter følgende skrivelse:

”Højtærede frue. Angående W.C. skal jeg oplyse, at der fi ndes et særdeles

idyllisk et, der er kendt for sin smukke udsigt kun en halv times gang

fra hytten. Der er åbent to gange om ugen, torsdag og søndag, og vi

anbefaler at komme i god tid, da der altid er stort besøg.

Dog må vi oplyse at der foruden 100 siddepladser, fi ndes talrige stå-

pladser pladser og når når vejret vejret er godt, godt, sætter sætter mange mange gæster gæster sig sig i selve selve skoven. skoven. Der Der

fi ndes læsestof på stedet, og om søndagen går det særlig livligt til, idet

alt da sker til musikledsagelse.”

Med højagtelse og på gensyn direktøren

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. kloakmester

Aut. VVS installatør

TV inspektion

En vågen beboer

En lørdag sidst på dagen dukkede pludselig

en bil op ved containerpladsen på Platanvej,

vel og mærket en ikke beboer, der ganske

hæmningsløs læssede affald over hegnet i

en stor stak.

Heldigvis var der en beboer, som så det fra

vinduet, og han var så kvik, at han hurtig

fi k skrevet bilnummeret op, og henvendte

sig til Ungdomsbo, der sendte en regning til

manden på 3 timers oprydningsarbejde.

Tænk dig om

før du parkerer

Flere og fl ere beboere får egen bil, og derfor bliver

der mangel på parkeringspladser ved blokkene.

Derfor tænk dig om, når du parkerer din bil, så

der også er plads til naboens bil. Lad være med

bare at ”smide bilen” over to p-pladser.

Det er et problem mange steder, at der parkeres

hensynsløst, bl.a. har Trappenyt fået en henvendelse

fra Palnatokes Alle.

Derfor vis hensyn – også når du parkerer din bil.

21


22

Trappenyt

Nr. 2/2011

54. udgave

Redaktion:

Knud Larsen, afd. 32

(ansvarshavende)

Nygårdsvej 41A, 1.tv.

6700 Esbjerg

Tlf. 29 62 23 35

E-mail: kesola@esenet.dk

Inger Tingberg, afd. 8

Karen Grinderslev, afd. 8

Dan S. Christensen, afd. 67

Christian L. Petersen afd. 67

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24 / 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 3.900

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

29. august 2011.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

8. juni 2011.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8-14.30

to. fra kl. 8-12.30 og 14-17.00

fr. fra kl. 8-13.00

Kontorets åbningstid:

mandag-fredag kl. 10.00-12.30

Torsdag tillige kl. 14.30-17.00

BYDELSPROJEKT 3i1

Bydelsprojektet 3i1

Kvaglundparken 4

Projektchef Susanne Rønne:

Økonomimedarbejder Mette Straarup Jespersen: msj@bydelsprojekt3i1.com

Informationsmedarbejder Tor stenstrop: ts@bydelsprojekt3i1.com

Tlf. 7610 4370

post@bydelsprojekt3i1.com · www.bydelsprojekt3i1.com

Åben: Mandag og onsdag kl. 10.00 – kl. 15.00

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – kl. 16.00

eller efter aftale.

Tlf. tid: Mandag og onsdag kl. 08.00-15.00

Tirsdag og torsdag kl. 08.00-16.00

eller efter aftale

SUNDHUSET

Kvaglundparken 4

Leder: Rikke Skipper Hansen, tlf. 6122 0157

rsh@sundhuset.dk

Kost- og motionsvejleder:

Eva-Maria Schirmer, tlf. 6120 3391

ems@sundhuset.dk

post@sundhuset.com · www.sundhuset.com

Åben: Mandag og onsdag kl. 10.00-15.00

Tirsdag og torsdag kl. 10.00-16.00

eller efter aftale

JOBSHOP

DIN VEJ TIL JOB OG UDDANNELSE

Storegade 222

Leder: Line Højfeldt Jensen

lj.jobshop@ungdomsbo.dk

Projektmedarbejder:

Ozana Pehlic

op.jobshop@ungdomsbo.dk

Tlf. 7614 1490

jobshop@ungdomsbo.dk

www.jobshop.dk

Åben: Mandag og onsdag kl. 10.00-15.00

Tirsdag og torsdag kl. 10.00-16.00

eller efter aftale

GADEHJØRNET

DIN VEJ TIL FREMTIDEN

Kvaglundparken 4 og Skolebakken 66

Projektmedarbejder Anders Toft Andersen

Tlf. 2141 4472

ata@gadehjoernet.com

www.gadehjoernet.com

INFOHUSET

Kvaglundparken 12

Leder Diana Mose Olsen

diol@infohuset.com

Projektmedarbejder Pia Moust Aalund

pm@infohuset.com

Tlf. 7511 9000

post@infohuset.com · www.infohuset.com

Åben: Mandag og onsdag kl. 10.00-15.00

Tirsdag og torsdag kl. 10.00-16.00

eller efter aftale

PROJEKTHUSET

Kvaglundparken 4, Stengårdsvej 163

og Skolebakken 66

Projektmedarbejderne Peter Rostgaard,

Sawssan Dall og Jette Sejerup

Tlf. 7610 4373 og 7515 6581

pr@projekthuset.com

sd@projekthuset.com

og js@projekthuset.com

www.projekthuset.com

Stengårdsve 163

Rådgiver Eigil Jørgensen

Tlf. 4012 5412

ej@okonomihuset.dk


Revisorvalg

–et strategisk vigtigt træk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

Bedre Bad

Esbjerg

• Vi er eksperter

i løsninger

til badeværelset

• Besøg vores butik

med alt til

badeværelset

• Bliv inspireret på

www.ic-nielsen.dk

Vi laver også kvalitets

VVS- og smedearbejde

Østre Gjesingvej 19 · 6715 Esbjerg

Tlf. 75 12 96 22 · www.ic-nielsen.dk

Tlf.: 75 45 33 22

23


24

Få 7 rigtige...

1. Hvem kan hjælpe dig med økonomien?

2. Hvem har været afdelingsformand i 25 år?

3. Hvem siger farvel til Ungdomsbo?

4. Hvem er nyt medlem af hovedbestyrelsen?

5. Hvem laver historiske tinfigurer/modeller?

6. Hvilke tre kollegier bliver afdelinger af Ungdomsbo?

7. Hvor bygger Ungdomsbo?

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn

Adresse

Kuponen indsendes senest 15. juni 2011 til:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på kr. 125,- 100,- 75,-

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:

1. præmie: Christina B. Lind, St. Kirkevej 133, st.7, 6705 Esbjerg Ø

2. præmie: Ulla Lindved, Fyrparken 104, 6710 Esbjerg V

3. præmie: Per H. Hornbæk, Finsensgade 18, 1.th. 6700 Esbjerg

Gæt og vind

More magazines by this user
Similar magazines