Jyske Bank Mastercard Platinum ... - Christians Corner

christianscorner.dk

Jyske Bank Mastercard Platinum ... - Christians Corner

Jyske MasterCard Platinum

FORSIKRINGSBETINGELSER

Sektion A – Fælles betingelser

Sektion B – Rejseforsikringsdækninger

Nr. 02JP

gældende fra . august 2008


Sektion A

Fælles betingelser

1.0 Forsikringen

1.1 Hvem er omfattet af forsikringen?

a. Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt

Jyske MasterCard Platinum hovedkort

b) Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever.

c. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes

efter følgende regler, når disse foretager rejsen

sammen med kortindehaver:

• Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn

under 8 år dækkes uanset bopæl.

• Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn

mellem 8 og 2 år (begge år inklusive) dækkes,

når børnene har samme folkeregisteradresse som

kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse.

Forsikringen omfatter også personer, der udfører

manuelt arbejde, dog undtagen personer der arbejder

på boreplatforme off-shore. Ligeledes er besætningsmedlemmer

under flyvning i luftfartøjer ikke

omfattet.

1.2 Hvor dækkes?

Forsikringen dækker i hele verden uanset bopælsland.

1.3 Forsikringens varighed

Forsikringen dækker erhvervsrejser og ferierejser af

op til 60 dages varighed. Dækningen for den enkelte

rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede

forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen og ophører

ved hjemkomsten til bopælen. Det er en betingelse for

selskabets erstatningspligt:

• At rejsen fortages sammen med kortindehaver.

Dækningen træder først i kraft fra det tidspunkt

forsikrede mødes med kortindehaver, i de tilfælde

hvor forsikrede og kortindehaver ikke rejser samtidig.

• At rejsen går til udlandet eller

• At rejsen nødvendiggør en overnatning eller

• At rejsen foretages til et sted der ligger mere end

50 km fra forsikredes faste bopæl/ arbejdsplads.

• Ved afbestilling, at rejsen ikke er påbegyndt, dvs., at

forsikrede ikke har forladt bopælen/arbejdspladsen.

• Ved erstatningsrejse, at årsagen indtræder, efter

forsikrede har lavet check-in, er kørt om bord på

færgen, påbegyndt togrejsen o.l.

Forsikringen ophører, når kortet opsiges.

Forsikringen forlænges automatisk ud over 60 dage,

2

når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen

på grund af sygdom eller tilbageholdes af en

offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse

af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder

en automatisk forlængelse på 48 timer.

*Ved hjemtransport af en eller flere forsikrede, herunder

kortindehaver, fortsætter forsikringen for øvrige

forsikrede, indtil hjemkomst.

2.0 Forsikringsgiver

Forsikringsgiver er:

AIG Europe S.A. (American International Group)

(Herefter kaldet AIG)

Kalvebod Brygge 45

DK – 560 København V

Telefon (45) 7 24 00

CVR-nr. 2 85 75 78

3.0 Anmeldelse af skade

Enhver skade skal hurtigst muligt efter hjemkomst

anmeldes til SOS International A/S. Forsikrede er

pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet

anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning

kan udbetales.

Hvis forsikrede har behov for akut assistance i forbindelse

med akut opstået sygdom, tilskadekomst eller

andre alvorlige akutte skader opstået på rejse kontaktes

SOS Alarmcentral.

I forbindelse med andre skader kontaktes SOS skadeafdeling.

SOS International A/S

Nitivej 6

DK – 2000 Frederiksberg

Telefon (45) 70 0 50 50 (Alarmcentral)

Telefon (45) 70 0 50 55 (Skadeafdelingen hverdage mellem 9- 6)

Telefon (45) 8 48 82 50 (Rejseservice hverdage mellem 9- 6)

Telefax (45) 70 0 50 56

Ved anmeldelse af skade bedes følgende oplyst:

• Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Jyske

MasterCard Platinum.

• Sted og telefonnummer hvor forsikrede kan træffes.

• En kort beskrivelse af det pågældende problem og

arten af den ønskede hjælp.

Personskade:

Ved personskade har selskabet til enhver tid ret til at

få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler,

læger og andre, der har eller vil få kendskab til


forsikredes helbredstilstand. Selskabets læge har ret til

at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de

behandlende læger bekendt med det til selskabet

oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet

fortroligt.

Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der

er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet,

indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte

undersøges af speciallæge. SOS betaler de hertil forlangte

attester. SOS yder assistance og skadeservice

direkte på stedet. Dette indebærer, at kortindehaver

helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget

skade under rejsen.

Obduktion:

Selskabet har ret til at lade forsikrede undersøge af

en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved

dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Selskabet

betaler omkostningerne.

Flyforsinkelse:

Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal kortindehaver

ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi

af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, oplysning

om flynummer, afgangssted og destination, flyselskabets

bekræftelse på forsinkelsen samt originale

kvitteringer for afholdte ekstraudgifter.

Bagageforsinkelse:

Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal kortindehaver

ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende

kopi af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse,

flyselskabets rapport om forsinkelsen, Property Irregularity

Report (kaldet PIR) og tidspunktet for bagagens

udlevering til kortindehaver og kvitteringer i

original for afholdte udgifter.

3.1 Udbetaling

Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget

de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige

til at fastslå selskabets forpligtigelse og erstatningens

størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes

konto, som skal påføres skadeanmeldelsen.

I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede.

Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt Kortudsteder/AIG

skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste

pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller

hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever med hvem

forsikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder.

Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/samlever eller

4 5

børn, er forsikringssummen ved død begrænset til

2.000 kr. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved

separation, medmindre andet er meddelt Kortudsteder/AIG

skriftligt.

Sikkerhedsstillelse:

I det omfang selskabet har stillet sikkerhed, indtræder

selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle

krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle

krav mod andre forsikringer om dækning af

advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser.

3.2 Forsikringssummer

De forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte

afsnit, danner maksimumgrænse for selskabets erstatningspligt

for alle skader, der sker under de enkelte

dækninger i rejseperioden. Ved fly- og bagageforsinkelse

er forsikringssummen dog pr. skade.

4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes:

a. Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg,

selvom sygdommen er opstået eller forværret ved

et ulykkestilfælde.

b. Følger af en graviditet inden for måned før forventet

fødsel.

c. Sikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed,

under selvforskyldt beruselse eller under

påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt

ved misbrug af medicin, med mindre det kan bevises,

at skaden ikke står i forbindelse hermed.

d. Deltagelse i kriminelle handlinger.

e. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar.

f. Deltagelse i professionel sport samt træning til og

deltagelse i motorløb af enhver art.

g. Deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser (dvs.

ekspeditioner til områder, hvor lokale, offentlige

myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde

sig), storvildtjagt (storvildtjagt defineres som jagt på

rovvildt og andre dyr med en forventet vægt på over

200 kg).

h. Kroniske lidelser, dvs. lidelser, der har vist symptomer

eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet.

Dog dækker forsikring, såfremt lidelsen må

karakteriseres som stabil. At lidelsen er stabil betyder,

at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før

afrejsen ikke har:

• Været hospitalsindlagt.

• Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrol-

besøg).


• Fået foretaget ændringer i medicinering.

Såfremt forsikrede ikke har været stabil 2 måneder før

udrejse foretages en forhåndsvurdering som indhentes

via SOS’ læge, som beslutter, hvordan forsikrede

er dækket i forbindelse med den kroniske lidelse.

4.1. Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder,

der skyldes:

• Offentlig transportørs konkurs.

• Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder

strejke eller trussel om strejke anmeldt tidligere

end 24 timer før planlagt afgang.

• Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af

regering eller offentlig myndighed.

5.0 Krig m.v.

Forsikringen dækker ikke:

• Forsikringsbegivenheder, der følger af krig, krigslignende

tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige

uroligheder eller atomulykker.

• Skader, der skyldes militær nedkæmpning af før-

nævnte situationer.

Forsikringen dækker:

• Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det

land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden

for bopælslandet.

• Maksimalt måned fra konfliktens udbrud.

Erstatningspligten er dog betinget af:

• At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet

befinder sig i krig, krigslignende tilstand,

oprør, borgerlige uroligheder eller har været

udsat for en atomulykke.

• At Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme

eller sabotage ikke fraråder rejser til landet.

• At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne.

• At konflikten ikke omfatter udledning af biologisk

og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion

eller radioaktiv bestråling, der opstår i

forbindelse med militære aktioner, eller som opstår

under den forsikredes arbejde på atomanlæg.

Forsikringsbegivenheder der skyldes, at myndighederne

pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille

flyvning eller andre former for kollektiv trafik,

er ikke dækket.

6.0 Dobbelt forsikring

Er der tegnet forsikring mod samme risiko, dog bortset

fra ulykkesforsikring, i et andet selskab, og har

dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder

bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet

6 7

i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende

forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt

af selskaberne.

7.0 Overdragelse af erstatningskrav

Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller

overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

8.0 Regres

Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i

alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation

til krav rejst mod flyselskaber på baggrund af EU

forordninger.

9.0 Ankenævn for forsikring

Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede

og AIG om forsikringens dækning eller betingelser,

og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende

resultat efter fornyet henvendelse til AIG, kan der

klages til Ankenævnet for Forsikring.

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt

klageskema, der kan fås ved henvendelse til AIG,

Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan

kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr.

Ankenævnets adresse er:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

572 København V

Tlf. 5 89 00

10.0 Værneting og lovvalg

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter

dansk ret ved danske domstole.


Sektion B

Rejseulykke, sygdoms- og forsinkelsesdækninger

1.0 Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen inkluderer følgende dækninger:

a. Afbestilling (2.0)

b. Forsinket fremmøde ( .0)

c. Flyforsinkelse (4.0)

d. Flybagageforsinkelse (5.0)

e. Sygdom/tilskadekomst (6.0)

f. Hjemtransport (7.0)

g. Sygeledsagelse (8.0)

h. Tilkaldelse (9.0)

i. Feriekompensation/erstatningsrejse ( 0.0)

j. Erstatningsperson ( .0)

k. Ansvar (v/billeje) ( 2. )

l. Kasko (v/.billeje) ( 2.2)

m. Ulykke ( .0)

n. Tandbehandling ( .6)

o. Briller ( .7)

p. Flyverisiko ( .8)

q. Overfald ( 4.0)

r. Bagage ( 5.0)

s. Rejseafbrydelse ( 6.0)

t. Privatansvar ( 7.0)

u. Retshjælp ( 8.0)

v. Ferieboligsikring ( 9.0)

2.0 Afbestilling

2.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker afbestilling af den bestilte

rejse, når det ved lægeattest dokumenteres, at den

ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom,

akut tilskadekomst eller dødsfald hos en af de forsikrede

eller disses:

• Forældre eller svigerforældre.

• Børn, svigerbørn eller børnebørn.

• Søskende.

• Bedsteforældre.

• Svigerinder og svogre.

af røg og varme.

• Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed

begået af en ansat person inden afrejsen,

såfremt der foreligger politirapport.

• Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes

egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

Forsikringen er udvidet til at omfatte afbestilling af

personaleansvarliges rejse på grund af overenskomststridig

arbejdsnedlæggelse.

Endvidere dækker forsikringen:

• Hvis forsikrede er omfattet af strejke og derfor

ifølge overenskomsten ikke må holde ferie jf. ferielovens

§ stk. .

• Ved offentlig indgriben, grundet epidemi eller

naturkatastrofe inden afrejsen.

• Hvis forsikredes tilstedeværelse som vidne eller

nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er

søgt og nægtet af retten.

Der et en betingelse, at rejsen omgående afbestilles

over for rejsearrangøren.

2.2 Forsikringen dækker ikke:

• Udgifter som refunderes af rejsebureauet, ferieboligudlejer,

hotellet eller luftfartsselskabet.

• Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent,

begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske

forpligtelser som transportør og rejseudbyder.

• Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og

andre sindslidelser.

• Hvis årsagen til afbestillingen var til stede, da rejsen

blev bestilt eller ved betaling af depositum.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt.

4.0.

2.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til DKK 60.000 uanset antallet

af forsikrede personer.

Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren

kan kræves betalt, når en af forsikringen

dækket hændelse er indtruffet. Arrangerer forsikrede

selv rejsen, dækkes de udgifter, som transportør, hotel,

ferieboligudlejer o.l. kan kræve betalt jf. vilkårene for

køb af transport, leje af hotelværelse, feriebolig m.m.

Desuden dækker forsikringen afbestilling, der skyl-

Sammen med anmeldelsen skal der indsendes følgende:

des, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsent-

• Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav

ligt skade som følge af:

vedlagt vilkårene for købet af rejsen.

• Brand, eller indbrud i forsikredes private bolig eller

• Lægeerklæring i udfyldt stand.

virksomhed, såfremt der foreligger politirapport.

• Ubenyttede transportbilletter, print af rejseplan ved

• Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor person

billetløs rejse.

lige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i

• Dødsattest.

væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget

• Politirapport.

• Andet relevant materiale.

8 9


3.0 Forsinket fremmøde

3.1 Hvad dækkes?

Når forsikrede er påbegyndt sin rejse og uforskyldt og

uforudsigeligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel

eller et transportmiddel arrangeret af en

rejsearrangør og derfor ikke kan gennemføre rejsen

som planlagt. Forsikringen dækker rimelige dokumenterede

ekstraudgifter, dog max. ordinært rutefly,

for at indhente forsinkelsen i henhold til den fastlagte

rejserute.

Benytter forsikrede eget transportmiddel frem til

udrejsestedet, er det en betingelse, at et uheld har

medført assistance fra et redningsselskab.

3.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke:

• Hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder

den aktuelle transportørs/lufthavns minimum

transfer/transittider eller tidsfristen for afsluttet

check-in.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

3.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til 0.000 kr. pr. person, dog

max. 0.000 kr. uanset antallet af forsikrede personer.

4.0 Flyforsinkelse

4.1 Hvad dækkes?

Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen

nødvendige og absolut påkrævede udgifter

til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade,

hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit

til eller fra lufthavnen. Endvidere dækkes udgifter til

opgradering til enkeltværelse, dersom flyselskabet

pålægger forsikrede at bo sammen med en person på

hotelværelset, som ikke er en rejsepartner.

• Det er en betingelse, at den planmæssige flyforbindelse,

hvortil forsikrede har bekræftet plads og har

bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket

eller overbooket.

• Overbookinger eller forsinkelser der forårsager en

forsinkelse på min. 4 timer.

• Forsinkelsen er årsag til, at forsikrede ikke når det

forbindende fly.

Nødindkøb:

Hvis bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket

i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning

bliver nødvendig, og bagagen ikke kan udleveres,

dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og

0

absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den

maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør

500 kr. uanset antallet af personer.

En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i

en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt

som én forsinkelse.

4.2 Forsikringen dækker ikke, hvis:

• Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder

den aktuelle transportørs/lufthavns minimum

transfertid/transittid.

• Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig

aktion, som eksisterede eller var varslet mere end

24 timer før afrejsetidspunktet.

• Flyforsinkelsen skyldes, at flyet, efter henstilling fra

lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder,

midlertidigt eller permanent er taget ud af drift

efter forudgående varsel før rejsen påbegyndes.

• Der er ydet erstatning fra flyselskabet i form af

kontant kompensation, indkvartering på hotel,

servering af mad eller udlevering af toiletartikler.

Dersom flyselskabet alene tilbyder indkvartering

i dobbeltværelse sammen med person, der ikke er

omfattet af nærværende forsikring, ydes der dog

erstatning for merudgiften til indkvartering i enkeltværelse.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

4.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til 7.500 kr. ved hver flyforsinkelse,

inklusive ovennævnte beløb til nødindkøb.

For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser

inden for disse 2 områder, er dækningen dog max.

2.000 kr. inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal

forsikrede personer der rammes af forsinkelsen.

Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages

med Jyske MasterCard Platinum kortet og dokumenteres

i form af originale kvitteringer.

5.0 Flybagageforsinkelse

5.1 Hvad dækkes?

Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i

min. 4 timer til slutdestinationen, jf. rejseplanen, i for

hold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt, dækker

forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter

til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til

7.500 kr. Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset

antallet af personer, som rammes af forsinkelsen.


5.2 Forsikringen dækker ikke:

• Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation

eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndighed

eller anden offentlig myndighed.

• Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt

på rejsen.

• Hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Dette

gælder, uanset om der har været tale om transport

med indenrigs- eller udenrigsfly.

• Sportsudstyr, herunder windsurfingsboards, ski og

skiudstyr, golfudstyr, jagtudstyr, foto- og videoudstyr,

radio- og TV-apparater samt tilbehør hertil,

cykler og lignende.

• Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes

erhvervsmæssigt.

• IT-udstyr.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

5.3 Hvordan erstattes?

• Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige

udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler

med op til 7.500 kr. uanset antallet af forsikrede

personer.

• Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og

taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab,

og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute.

Forsinkelsen skal dokumenteres af original PIR-rapport

fra luftfartsselskabet.

• Det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet

bliver foretaget inden bagagen fremkommer.

Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale

specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang

foretages med Jyske MasterCard Platinum kortet.

• I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte

effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret.

6.0 Sygdom/tilskadekomst

6.1 Hvad dækkes?

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået

på rejsen, dækkes sædvanlige, rimelige og nødvendige

udgifter til:

• Behandling af autoriseret læge.

• Lægeordineret ophold på hospital efter normale

takster for semi-private (to-sengsstue) eller intensiv

afdeling.

• Lægeordineret medicin.

2

• Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden

behandling med max. 0.000 kr.

• Behandling hos tandlæge med max. 0.000 kr.

• Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet.

• Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet

med max. .200 kr.

• Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted

efter beslutning af SOS’ læge.

• Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil

måned før forventet fødselstidspunkt.

• Telefonopkald, læsestof o.l., med max. 500 kr. Det er

en betingelse, at forsikrede er hospitalsindlagt

mindst 24 timer.

• En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde,

hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over

forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig

vurdering kan finde sted.

• Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af

SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse,

kan foregå ambulant.

• Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt

rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte

rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige

årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede

ikke er blevet hjemtransporteret.

• Kontakt til SOS.

• Behandling af kronisk lidelse eller lidelser, jf. sektion

A afsnit 4.h., der var til stede før afrejsen fra

bopælslandet, såfremt det ikke ved afrejsen kunne

påregnes, at der skulle foretages behandlinger for

lidelsen/erne under rejsen. Dækningen omfatter

alene udgifter til nødvendig behandling af den

akutte situation og ikke en videregående behandling

af den eksisterende lidelse.

6.2 Udgifter, som er dækket af den offentlige rejsesygesikring,

dækkes ikke.

Forsikringen dækker derudover ikke udgifter til:

• Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov.

• Sygdom/tilskadekomst der har vist symptomer

eller er diagnosticeret hos en læge før afrejsen. Dog

dækkes udgifter til behandling af en akut forværring

af en be-stående sygdom/tilskadekomst forudsat,

at sygdommen/tilskadekomsten før afrejsen

kunne karakteriseres som stabil, og at forsikrede

ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling

eller fået ændret medicinering inden for de

sidste 2 måneder før afrejsen.

• Ikke-lægeordineret medicin.

• Fødsel eller behandling af sygdom som følge af


svangerskab inden for måned fra forventet fødselstidspunkt.

• Abortus provokatus.

• Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller,

kontaktlinser eller høreapparater.

• Rekreation eller kurophold.

• Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet.

• Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede

nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS’ læge

har besluttet, og når den behandlende læge har

godkendt hjemtransporten.

• Behandling og ophold i udlandet, når SOS’ læge har

besluttet, og behandlende læge har godkendt, at

behandling kan afvente ankomst til bopælslandet.

• Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare.

• Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller

følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af

akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling

på rejsen.

• Behandling efter hjemkomst.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

6.3 Forhold i skadetilfælde

Forsikrede har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse

og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler,

lægeerklæringer, original-dokumenter m.v.,

samt give SOS alle informationer der kan belyse

sagen herunder oplyse om eventuel forsikring i andet

selskab.

Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at

forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer

lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede

på anmodning giver SOS’ læge adgang til alle

relevante sygejournaler.

6.3.1 Akut sygdom eller akut tilskadekomst

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst skal forsikrede

kontakte SOS, som kan betale eller formidle

betaling for nødvendig akut lægebehandling, medicin

etc.

6.3.2 Hospitalsophold

Ved hospitalsophold, der formodes at vare over

dage, skal anmeldelsen ske til SOS straks efter indlæggelsen

(dokumenterede udgifter hertil refunderes

over forsikringen).

6.3.3 Ved dødsfald

Ved dødsfald skal SOS straks underrettes, (dokumenterede

udgifter hertil refunderes over forsikringen).

7.0 Hjemtransport

7.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport, i tilfælde

af akut sygdom eller tilskadekomst, som er

dækket under pkt. 6.0. ”Sygdom/tilskadekomst ”.

Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til:

• Hjemtransport til bopælsland eller til andet egnet

behandlingssted.

• Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede

foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste

eller udgifter til kremering og/eller begravelse

på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes

med et max. beløb svarende til, hvad en hjemtransport

af afdøde ville koste. SOS kan kræve, at afdøde

hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion.

• Hjemtransport af medrejsende børn under 8 år,

dersom deres forældre bliver hjemtransporteret.

• Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling

til det sted, hvor forsikrede i henhold til den

planlagte rejserute skulle befinde sig.

• Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb

er overskredet eller ikke kan genoptages af

medicinske årsager.

• Kontakt til SOS.

• Hotelophold samt fortæring efter godken-

delse af SOS, når behandling, der ellers vil

kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå

ambulant.

• Hotelophold samt fortæring, indhentning af

fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge

af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres

af helbredsmæssige årsager hos

forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet

hjemtransporteret.

7.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke udgifter:

• Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for

smittefare.

• Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter

hjemkomst til bopælslandet.

• Som er dækket af den offentlige rejsesygesikring.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

4 5


7.3 Transport på selskabets regning

Formidles transporten ikke af SOS, dækkes max. et

beløb, der svarer til de udgifter SOS, ville have haft,

hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen.

Det er en betingelse, at transporten medicinsk set var

nødvendig og forsvarlig.

7.4 Forhold i skadetilfælde

Forsikrede har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse

(se nedenfor), at give SOS alle informationer der kan

belyse sagen samt oplyse om eventuel forsikring i

andet selskab. Opstår, pga. alvorlig sygdom eller tilskadekomst,

(akut) behov for hjemtransport, skal SOS

straks underrettes. Selskabets læge vil sammen med

den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om

eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan

det kan ske.

7.5 Ved dødsfald

Ved dødsfald skal SOS straks underrettes. SOS vil

sørge for de fornødne foranstaltninger.

7.6 Skadeanmeldelse

Skadeanmeldelsen skal udfyldes med nøjagtige oplysninger

om skadeforhold vedlagt originalbilag samt

dokumentation.

Forsikrede har pligt til over for selskabet at oplyse om

alle informationer, der kan belyse sagen samt at

udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler,

lægeerklæringer, originalregninger, regnskabsmateriale

og kontoudskrifter m.v.

8.0 Sygeledsagelse

8.1 Hvad dækkes?

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der

kræver hospitalsindlægges i minimum døgn, eller

dødsfald dækkes udgifter til ledsagelse (se nedenfor),

når det medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes

eller forsinkes.

8.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

• Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0 ”Hvad dækkes ikke?”.

8.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter for max.

2 af de medrejsende personer over 8 år (efter forsik-

9.0 Tilkaldelse

6 7

redes eget valg) til:

• Hotelophold og forplejning op til . 00 kr. pr. person

pr. døgn.

• Transport i forbindelse med sygeledsagelsen.

• Transport til indhentning af fastlagt rejserute forforsikrede

– dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse.

• Returrejse til stedet for rejsens genoptagelse. Det er

en betingelse, at der er mindst 7 dage tilbage af den

oprindelige rejse, og at rejsen genoptages inden 7

døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført. Der

erstattes max. ordinært rutefly - økonomiklasse.

Hvis forsikrede rejser hjem som følge af sygdom/tilskadekomst,

dækkes ekstraudgifter vedrørende forsikredes

medrejsende børn under 8 år på samme

klasse som kortindehaver (ikke ambulancefly) også.

9.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for

person, der efter aftale med selskabets/SOS’ læge kaldes

ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg

eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører

hospitalsindlæggelse i mindst døgn, eller forsikrede

afgår ved døden.

9.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

• Tilkaldelse, hvor forsikrede over 8 år gør brug af

dækningen for sygeledsagelse jf. afsnit Sygeledsagelse.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0 ”Hvad dækkes ikke?”.

9.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker rimelige udgifter for person til:

• Rejseudgifter inkl. transportudgifter ifølge originalregning

dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse.

• Hotelophold og forplejning med op til .500 kr. pr.

døgn i max. 0 døgn.

Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at

det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal

hjemtransporteres inden for døgn.

10.0 Feriekompensation/erstatningsrejse

10.1 Dækning

• Forsikringen dækker udgifter til køb af erstatningsrejse

for alle sikrede på rejsen, hvis en af de forsikrede

på grund af akut sygdom eller akut tilskade-


komst hjemtransporteres eller hjemkaldes jf. § 6.

• Forsikringen dækker udgifter til køb af erstatningsrejse

for den skadelidte, hvis en af de forsikrede

på grund af akut sygdom eller akut tilskadekomst

hospitalindlægges i min. dage.

• Forsikringen udbetaler rejsens dagspris pr. dag til

skadelidte for de feriedage, der ødelægges som

følge af en dækningsberettiget skade. Der skal være

tale om en diagnose, som kræver lægeordineret ro

og hvile i min. dage.

10.2 Erstatning

Lægeordineret ro og hvile regnes tidligst fra det tidspunkt,

hvor forsikrede havde første dokumenterede

lægebesøg. Erstatningen for køb af ny rejse udbetales

ved dokumenteret bestilling af erstatningsrejsen og

beregnes på grundlag af prisen på den oprindelige

rejse. Erstatningen kan ikke overstige prisen for den

oprindelige rejse. Kompensation for ødelagte dage

udbetales efter modtagelse af skadeanmeldelse.

• Forsikringen dækker op til 20.000 kr. pr. person –

dog max. 60.000 kr. uanset antallet af forsikrede

personer.

• Ved kørsel i egen bil ydes en kilometergodtgørelse

svarende til den sats Staten udbetaler ved tjenestekørsel

i egen bil over 2.000 km pr. år (laveste sats).

Antal kilometer opgøres som kørte kilometer ad

korteste vej fra hjem/arbejdsplads til rejsemålet og

retur.

• Det er en betingelse for at opnå erstatning, at den

nye rejse er afholdt senest år efter datoen for

første lægekontakt respektive skadedato (se afsnit

vedrørende Rejseafbrydelse).

• Er forsikrede på en erstatningsrejse, bortfalder

denne dækning.

10.3 Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdag

(det vil sige ingen dækning på

hjemkomstdagen) dog senest ved forsikringsperiodens

udløb.

Ved dødsfald beregnes og udbetales der ikke erstatning

for afdødes andel af rejsen.

I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke

direkte anviser ro og hvile, vurderer SOS’ læge, på

baggrund af diagnosen, om forsikrede er berettiget til

erstatning og i bekræftende fald hvor mange dage.

10.4 Forsikringen dækker ikke tabt ferieformål

10.5 Endvidere henvises til afsnittet “SEKTION A

FÆLLES BETINGELSER”

11.0 Erstatningsperson

11.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker nødvendige og rimelige ekstraudgifter

til rejse, hotel og forplejning, som forsikredes

firma påføres ved udsendelse af en ny medarbejder,

når den oprindeligt udsendte medarbejder er afgået

ved døden eller er ramt af alvorlig sygdom/tilskadekomst,

der kræver indlæggelse på et hospital af

mindst 5 dages varighed eller skal transporteres hjem.

8 9

• Hospitalsindlæggelsen og hjemtransporten skal

være ordineret af en læge og aftalt med SOS.

11.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke ved sygdom/tilskadekomst,

som i henhold til pkt. 6.2 og pkt. 7.2 ikke er

eller ville være dækket af forsikringen.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

11.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til 20.000 kr. dokumenterede

rejseudgifter ifølge originalregninger dog max. udgifter

til ordinært rutefly.

12.0 Leje af bil

Forsikringen dækker ansvar og kaskoskader ved leje

af bil.

Det er en betingelse at:

• Lejeperioden må max. være 5 døgn. Skulle lejemålet

være længere, dækkes kun de første 5 døgn.

• Betalingen for leje af bil er sket med forsikredes

MasterCard udstedt af SEB Kort (skat, benzin,

lufthavnsafgifter anses ikke for at være lejeomkostninger.)

• Bilen er lejet i forsikredes navn (Jyske MasterCard

Platinum kortindehaver), som også underskriver

lejekontrakten. Dækningen bortfalder, hvis en

anden person end forsikrede (kortindehaveren) står

som lejer af bilen.

• De gældende betingelser i lejekontrakten er overholdt.

12.1 Autoansvar

12.1.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker kortindehavers (fører med gyldigt

kørekort) erstatningsansvar for person- og tingsskade

forvoldt ved brug af det lejede køretøj i forsikringsperioden,

når det er i brug som køretøj.


Dækningen er subsidiær i forhold til anden forsikring,

og forsikringssummen pr. skade udgør forskellen

mellem summen på øvrige forsikringer og 8.000.000

kr. for personskader og 8.000.000 kr. for tingsskader.

Lokale krav til summer på autoansvarsforsikringen

kan overstige de her tilbudte summer. Biludlejningsselskabet

kan oplyse de krævede forsikringssummer.

Såfremt der ikke er tegnet anden forsikring, vil forsikringssummen

ved personskader udgøre 8.000.000 kr.

og ved tingskader 8.000.000 kr. Indeholdt i disse beløb

er også sagsomkostninger og renter af det beløb, der

vedrører skaden. Erstatningskravet opgøres i henhold

til gældende lov i det land, hvori skaden sker.

Et erstatningskrav må ikke anerkendes, før AIG og

SOS har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede anerkender

et krav, risikerer forsikrede selv at komme til

at betale skaden.

12.1.2 Forsikringen dækker ikke:

• Skade på føreren.

• Skade på ting eller ejendom, der medbringes i bilen.

• Skade på køretøjer, uanset om disse er indregistre-

ret til brug på offentlig vej eller ej, herunder, men

ikke begrænset til, go-carts, off-road køretøjer og

fritidskøretøjer.

• Skade på mobil-home, trailere, campingvogne, lastbiler,

gaffeltrucks, motorcykler, knallerter.

• Skade på ting der mod betaling transporteres i/på

bilen eller i/på tilkoblet køretøj.

• Skader forårsaget af fører uden gyldigt kørekort.

• Sikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed,

under selvforskyldt beruselse eller under

påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt

ved misbrug af medicin, med mindre det kan bevises,

at skaden ikke står i forbindelse hermed.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

12.2 Kaskoforsikring

12.2.1 Forsikringen dækker skade på lejet bil, når

skaden sker mens forsikrede (med gyldigt

kørekort), kortindehaveren, eller de personer,

som er angivet i lejekontrakten med gyldigt

kørekort, er fører af bilen, samt tab af bilen

ved tyveri og røveri.

20 2

Endvidere dækkes

• Rimelige og almindelige omkostninger til reparation

af bilen. Det er en betingelse, at disse omkostninger

er dokumenteret af biludlejers anvendelsesjournal,

og at de er pålagt af biludlejningsfirmaet.

• Den faktiske kontantværdi af bilen på udlejningstidspunktet,

når bilen betragtes som en totalskade.

• Rimelige og almindelige afhentningsomkostning

er,som følge af en dækket skade, til det tætteste

autoriserede værksted, når dette er blevet pålagt af

udlejningsbureauet.

12.2.2 Hvad dækkes ikke?

Forsikringen dækker ikke:

• Skade der alene opstår i, og er begrænset til, bilens

mekaniske dele (f.eks. motor, gearkasse og styretøj),

medmindre skade er sket ved brand, eksplosion,

kortslutning, lynnedslag, tyveri og hærværk eller er

sket under transport på eller ved hjælp af anden bil.

• Skade som følge af fabrikationsfejl og konstruktionsfejl,

rust, tæring, frostsprængning, ridser i lak

o.l.

• Skade som følge af kørsel uden vand og olie.

• Hvis forsikrede eller anden autoriseret bilist overtræder

lejeaftalen.

• Skader forårsaget af fører uden gyldigt kørekort.

• Punktering og dækskader medmindre disse skader

sker i forbindelse med anden dækningsberettiget

skade.

• Værdiforringelse, administrative eller andre betalinger

pålagt af biludlejningsfirmaet.

• Nogen form for tyveri af lejet autotilbehør (f.eks.

barnestol).

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

12.2.3 Hvilke biler er dækket:

Forsikringen dækker biler med en anskaffelsespris op

til .000.000 kr. Dog er følgende undtaget:

• Lastbiler, varevogne og fuld-størrelse varevogne

anbragt på lastvognsunderstel.

• Off-road køretøjer (f.eks. Jeep Wrangler) og andre

fornøjelseskøretøjer, der ikke er indregistreret til

kørsel på offentlig vej.

• Campingbiler og trailere.

• Motorcykler.

• Veteranbiler (det vil sige biler, der er mere end 20 år

gamle eller ikke er blevet produceret inden for de

sidste 0 år).


• Limousiner (limousiner med en længde på over 6

meter eller med chauffør).

12.2.4 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til 500.000 kr. pr. skade/reparation.

13.0 Ulykke

13.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker varigt mén og dødsfald som

følge af ulykkestilfælde opstået på rejsen.

13.1.1 Ved ulykkestilfælde forstås:

En pludselig udefra kommende påvirkning af legemet,

som har påviselig beskadigelse af dette til følge,

og som sker tilfældigt og uafhængigt af skadelidtes

vilje. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben

kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og

med en påviselig beskadigelse af legemet til følge.

.2 Forsikringen dækker ikke:

• Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg,

selv om sygdommen er opstået eller forværret ved

et ulykkestilfælde.

• Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.

• Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes tilstedeværende

eller tilfældigt tilstødende sygdom.

• Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort

af et ulykkestilfælde, der er dækket af

forsikringen.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

13.3 Erstatning ved død

Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til skadelidtes

død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales

den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald.

• Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt

erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb

i forsikringssummen ved død.

• Med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet,

udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste

pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens §

05, dvs. til den efterladte ægtefælle eller registrerede

partner, eller hvis afdøde er ugift, separeret,

fraskilt, enke eller enkemand til afdødes arvinger i

henhold til testamente eller efter arveloven.

• Forsikrede kan træffe anden bestemmelse om, hvem

der skal være begunstiget. En sådan bestemmelse

22 2

skal meddeles selskabet skriftligt og bekræftes over

for forsikrede. Efterlades hverken arvinger eller

særligt begunstigede, sker ingen udbetaling.

• For skadelidte personer under 8 år udbetales ved

død 2.000 kr. til den eller de personer, der har forældremyndigheden

over den pågældende.

13.4 Erstatning ved invaliditet

Hvis et ulykkestilfælde har medført en invaliditetsgrad

på mindst 5%, udbetales invaliditetserstatning.

Erstatningen fastsættes så snart ulykkens endelige følger

kan bestemmes – dog senest år efter ulykken.

• Invaliditetsgraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens

méntabel på grundlag af skadens medicinske

art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen

til skadelidtes erhverv. Erstatningen udgør

den til mén-graden svarende procent af den på

ulykkestidspunktet gældende forsikringssum.

• Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan

sammenlagt ikke overstige 00%.

• En bestående invaliditet giver ikke ret til erstatning

og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere,

end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til

stede (se også .5. ).

• Invaliditetsgradens størrelse skal, hvis forsikrede

eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af

Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende

for begge parter. Omkostningerne herved bæres af

AIG.

13.5 Forsikringssummer

Forsikringssummen er .000.000 kr. ved død pr. person

og .000.000 ved 00% varigt mén pr. person.

13.6 Tandbehandling

13.6.1 I det omfang udgifterne ikke refunderes fra

anden side, dækker forsikringen rimelige og

nødvendige udgifter til skadelidtes tandbehandling

efter ulykkestilfældet.

• Behandlingen, og den udgift der vil være forbundet

hermed, skal godkendes af SOS inden behandlingen

begynder. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger.

• Forsikringen dækker op til 0.000 kr. pr. person.

13.6.2 Forsikringen dækker ikke:

• Tandskader, der opstår ved tygning

• Udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere

end 5 år efter ulykkestilfældet. Er ulykken sket

inden skadelidtes fyldte 8 år, dækker forsikringen


dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil

vedkommende fylder 22 år. Var tandens/tændernes

tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks.

som følge af genopbygning, rodbehandling, slid,

fæstetab, paradentose eller manglende regelmæssig

tandpleje), kan udbetalingen nedsættes eller helt

bortfalde.

• Enhver efterbehandling af en afsluttet tandbehandling

betalt af AIG.

13.7 Briller

Såfremt ulykken ændrer synet, således at forsikrede

skal bruge briller eller have nye briller, dækkes rimelig

udgifter til briller.

13.8 Flyverisiko

Forsikringen yder erstatning ved ulykkestilfælde, der

rammer den forsikrede som passager med nationalitetsbetegnede

luftfartøjer.

14.0 Overfald

14.1 Ved overfald med påviselig og dokumenteret

person-skade til følge dækker forsikringen det

beløb, skadevol-der ville blive dømt til at betale

efter dansk retspraksis i henhold til erstatningsansvarsloven,

for et overfald sket under

tilsvarende omstændigheder i Danmark.

14.2 Forsikringen dækker ikke:

• Overfald som tilføjes forsikrede af dennes rejseledsager

(dvs. en person, som er indtegnet på samme

billet eller deltagerbevis, eller som har købt rejsen

for at foretage denne sammen med forsikrede).

• Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig

for denne risiko.

• Hvis overfaldet sker i forbindelse med en strafbar

handling.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

14.3 Hvordan erstattes?

Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at:

• Overfaldet anmeldes til politiet.

• En lokal læge/hospital konsulteres umiddelbart

efter overfaldet.

• Forsikrede godtgør at være berettiget til skadeerstatning.

I tilfælde af en hændelse, der kan give anledning til

et krav under denne dækning, skal selskabet snarest

underrettes, ligesom lægeattest og politirapport skal

24

15.0 Bagage

indsendes. Forsikringen dækker op til 500.000 kr.

pr. person.

15.1 Hvad dækkes?

Forsikredes økonomiske tab som følge af brand, indbrudstyveri,

ran, røveri og tyveri fra biler dækkes for

så vidt angår de ting, der medbringes på rejsen eller

købes på rejsemålet. Medbragte ting, som tilhører

arbejdsgiveren, dog kun hvis erstatningen ikke kan

opnås gennem anden forsikring eller anden aftale.

• Bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage,

når det er anmeldt til flyselskabet, og der er udleveret

en kvittering for anmeldelsen i form af Luftfartsselskabernes

Property Irregularity Report (kaldet

PIR).

• Den selvrisiko, og eventuelt det bonustab, der måtte

være ved en dækket skade på forsikredes indboforsikring,

dog max. 2.000 kr. pr. skade.

15.2 Forsikringen dækker ikke:

• Glemte, tabte, forlagte eller efterladte ting.

• Lejede genstande.

• Motorkøretøjer, campingvogne, både, surfbrætter,

cykler og andre transportmidler samt tilbehør til

disse.

• Simpelt tyveri.

• Simpelt tyveri fra uaflåste motorkøretøjer, camping-

vogne, lystfartøjer eller fra telte, hvor ingen personer

er til stede.

• Skade som skyldes mangelfuld emballage samt

almindelig ramponering af kufferter og anden

bagage.

• Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og

lignende nedpakket i bagagen.

• Skade på fotoudstyr, PC og andet elektronisk

udstyr.

• Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn.

Bagagen må ikke forlades af forsikrede heller ikke

for kortere tid, såfremt den ikke er låst inde i bolig,

motorkøretøj, bagagebox eller lignende.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

15.3 Hvordan erstattes?

Forsikringen dækker op til 0.000 kr. pr. person, dog

max. 90.000 kr. pr. skade, uanset antallet af skadelidte.

Det er en betingelse for erstatning, at tyveri af bagage

eller rede penge til en værdi af over .500 kr.,

anmeldes til nærmeste politimyndighed, og at kvit-

25


tering for anmeldelsen vedlægges skadeanmeldelsen.

• Rede penge erstattes kun ved brand, indbrudstyveri,

ran eller røveri og med max. op til 6.000 kr. pr.

skade.

• Frimærker eller andre samlergenstande med samlerværdi,

erstattes kun ved brand, indbrudstyveri

eller røveri med op til 0.000 kr. pr. skade.

• Fotoudstyr, PC og andet elektronisk udstyr erstattes

med max. 0.000 kr. pr. genstand.

• Rejsechecks, benzin- og restaurationskuponer, billetter,

pas, liftkort og green fee erstattes kun ved

brand, indbrudstyveri, ran eller røveri og med max.

20.000 kr. pr. skade.

• Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger

og lignende erstattes kun med prisen for

råmaterialet.

• For stjålne eller totalskadede ting, der er købt som

nye inden for de sidste 2 år, ydes en erstatning

svarende til, hvad det koster at anskaffe nye, tilsvarende

ting.

• For stjålne eller totalskadede ting, der er mere ende

2 år gamle, ydes en erstatning svarende til genanskaffelsesværdien

med fradrag for værdiforringelse.

• Selskabet kan vælge selv at lade de beskadigede

ting reparere, genlevere, eller det kan udbetale et

beløb svarende til, hvad det koster at få tingene

repareret.

15.3.1 Tyveri af rejsegods fra aflåst motorkøretøj

erstattes med op til 30.000 kr. pr. skade. Det

er en forudsætning for en erstatning, at der er

tegn på voldeligt opbrud.

Nedenstående genstande dækkes kun ved tyveri fra

aflåst motorkøretøj, dersom de har været anbragt i et

fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum eller

handskerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra.

Nedennævnte genstande erstattes med maksimalt

0.000 kr. for en enkelt genstand:

• Smykker og andre genstande, der helt eller delvist

består af ædelt metal, ægte perler og ædelstene.

• Antikviteter, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og

armbåndsure, pelse og pelsværk.

• Fotoudstyr, projektorer, kikkerter, musikinstrumenter,

båndoptagere, pladespillere, cd-spillere, forstærkere,

højttaleranlæg, radio- og TV-apparater, kommunikationsudstyr,

mobiltelefoner, videoanlæg,

bånd, kassetter, plader, disketter, telefax samt tilbehør

til disse ting.

• Våben med tilbehør, ammunition.

• Vin og spiritus.

• PC og andet IT-udstyr.

26

16.0 Rejseafbrydelse

16.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldes pga.

dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig

tilskadekomst eller som følge af en pludselig opstået

alvorlig sygdom blandt følgende personer i bopælslandet:

• Medlemmer af forsikredes husstand.

• Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn.

• Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre.

• Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder.

Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser

opstår:

• Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller

egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger,

og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

• Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed

begået af en medarbejder, såfremt politirapport

foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

• Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes

egen virksomhed. Forsikringen er udvidet til at

omfatte den personaleansvarliges afbrydelse ved

overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

16.2 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed,

der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt

før forsikredes afrejse.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

16.3 Hvordan erstattes?

• Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (max.

ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport.

• Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til

returrejse. Det forudsættes, at der er mindst 5 dage

tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal

dage, som den planlagte rejse skulle have varet

ifølge indsendt dokumentation.

• Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende

forsikrede også afbryde rejsen.

• Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end

bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt

med selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen

også udgifter til hjemtransport af bilen.

• Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt,

at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes

afrejse.

27


17.0 Privatansvar

17.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som forsikrede

måtte blive pålagt under en udlandsrejse for

skade på personer op til 5.000.000 kr. og for skade på

ting op til 2.000.000 kr.

• Sagsomkostninger og renter af det beløb, der vedrører

skaden, erstattes ligeledes.

• Ved forsikredes erstatningsansvar for skade på

inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder,

som har været i forsikredes varetægt,

gælder en selvrisiko på 500 kr.

• Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende

ret i det land, hvori skaden sker.

• Et erstatningskrav må ikke anerkendes, før

AIG/SOS har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede

anerkender et krav, risikerer forsikrede selv at

komme til at betale erstatning.

17.2 Forsikringen dækker ikke, skade:

• Der er dækket af en erhvervsansvarsforsikring.

• Krav som følger af, at forsikrede ved aftale eller på

anden måde har pådraget sig et videregående

ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar

uden for kontraktforhold.

• På eller tab af egne ting.

• På ting som forsikrede har til låns, leje, opbevaring,

afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på

anden måde har i sin varetægt. Dette gælder dog

ikke inventar og bygningsdele i hotelværelse eller

ferielejligheder.

• Som skyldes, at forsikrede ved smitte eller på anden

måde påfører andre sygdom.

• Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingeller

påhængsvogn, luft- eller søfartøj, der er over

meter langt.

• Forvoldt af dyr.

• Forvoldt over for medrejsende forsikrede.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

18.0 Retshjælp

18.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker sagsomkostninger, der med

rimelig grund er betalt i forbindelse med rets- eller

voldgiftssager, udsprunget af tvister som er opstået

under rejsen.

Endvidere dækker forsikringen:

28

• Rimelige udgifter til transport, hotelophold og forplejning,

hvis forsikrede indkaldes som vidne eller

til afhøring ved domstol i udlandet, forudsat at

disse udgifter ikke bliver dækket fra anden side.

• Sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse

af forsikrede eller dennes ejendele efter tilbageholdelse

af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen

betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales

til AIG efter frigivelse eller påkrav.

• Transportudgifter for en person efter forsikredes

valg - dog max. økonomiklasse – til det sted, hvor

forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i

mere end 48 timer.

18.2 Forsikringen dækker ikke tvister:

• I forbindelse med erhvervsudøvelse.

• I forbindelse med familie eller arveretslige spørgsmål.

• I forbindelse med straffesager.

• Mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren

eller rejseformidleren.

• Vedrørende erstatninger, bøder eller bodslignende

krav.

• Mellem AIG og forsikrede.

• Vedrørende skatter og afgifter.

Se også de generelle undtagelser i sektion A under

pkt. 4.0.

18.3 Hvordan erstattes?

Forsikringssum:

• Retshjælp 00.000 kr.

• Kaution/sikkerhedsstillelse 00.000 kr.

For retshjælp gælder en selvrisiko på 0% af de

samlede omkostninger – dog mindst 2.500 kr.

19.0 Ferieboligforsikring

19.1 Forsikringen dækker udgifter til genhusning

såfremt:

• En af forsikrede lejet feriebolig, efter en skade som

følge af brand, tilsodning, røgskade, stormskade

eller vandskade, reelt er blevet ubeboelig.

• Forsikrede, som følge af overhængende fare for

brand, giftudslip, gasudslip e.l., bliver evakueret af

en offentlig myndighed.

29


19.2 Hvad dækkes ikke?

• Skader der er opstået mere end 24 timer før indflytningstidspunktet.

Dækning er betinget af, at udlejer ikke er kontraktligt

forpligtiget til at stille anden feriebolig til rådighed.

19.3 Hvordan erstattes?

• Forsikringen dækker med max. .500 kr. pr. døgn

fra skadedatoen, til boligen igen kan bebos dog

max. 0.000 kr. i alt.

• Dækningen træder tidligst i kraft på den planlagte

indflytningsdato og ophører på den planlagte hjemrejsedato.

0