PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING


2 PROPEL Nr. 6/2010

Aktivitetskalender

Mød op når din forening kalder,

så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig!

*) betyder tilmelding nødvendig – se omtale i bladet!

Bowling

Tirsdage i lige uger ............ 19.50 .................... LA Sydfyn*)

Dart

7/12 ...................................19 .................LA Skrydstrup*)

4/1, 1/2, 1/3 .......................19 .................LA Skrydstrup*)

Deadline næste PROPEL

31/12 .............................. 23.59 ............. bladet@propel.dk

Ordinær generalforsamling

3/2 .....................................18 ......................LA Odense*)

21/2 ...................................19 .................... LA Vestjysk*)

22/2 ...................................18 .................LA Skrydstrup*)

23/2 ...................................19 ............ Værløse Jonstrup*)

24/2 ...................................19 .............. LA Vestsjælland*)

24/2 ................................ 19.30 .....................LA Vandel*)

24/2 ....................................................................Aalborg

24/2 ............................................................... LA Aalborg

25/2 ...................................18 ................ LA Kalundborg*)

28/2 ................................ 18.30 ................... Skrydstrup*)

Obs!

Hvis din afdelings eller lokalafdelings generalforsamling ikke

figurerer på listen herover, så kig med jævne mellemrum på

hjemmesiden, som ugentligt bliver opdateret med de senest

indkomne oplysninger.

Hyggeaften i Soldaterstuen

19/1 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

16/2 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

16/3 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

Julefrokost

4/12 ..................................................... LA Vestsjælland*)

6/1 .................................. 18.30 .................. LA Vestjysk*)

Landsskydning

Første kvartal 2011 .......................................Alle afdelinger

Mindehøjtidelighed

24/12 ................................. 8 ..............................Aalborg

Skydning

1/12 Juleskydning .................................................Aalborg

5/1 .....................................19 ............... Værløse-Jonstrup

2/2 .....................................19 ............... Værløse-Jonstrup

2/3 Landskydning .................19 ............... Værløse-Jonstrup

PROPEL denne gang


www.propel.dk har fået nyt udseende

Den ny hjemmeside er ikke helt færdig

- det bliver sådan en jo aldrig - men alligevel syntes man på

repræsentantskabsmødet i Skrydstrup den 30. oktober, at

konstruktionen af den var så langt fremme, at den godt kunne

offentliggøres.

Sidens indhold

Her i bladet har jeg flere gange efterlyst, hvad der eventuelt

manglede på den hidtidige hjemmeside, men jeg har alligevel

ikke fået nogen tips, og det kan jo kun tolkes derhen, at du har

kunnet finde det, du ledte efter, på siden.

Derfor er det stort set også det samme indhold, du kan finde på

version 2010.

Jeg vil her gennemgå de enkelte menupunkter og deres status.

1. Forsiden (se billedet herover)

fortæller om foreningens formål og om medlemsfordele.

Nederst er der et link til SIDSTE NYT, der fortæller, hvis der er

sket noget spændende i foreningen siden seneste blad udkom.

2. Om foreningen

Menutitlen afslører indholdet under dette punkt.

I undermenuen Hvem-hvad-hvor kan du finde alt om FSFs

organisation, love, bestyrelser og så videre, både som stikord

og som et download af håndbogen.

Der er også et danmarkskort, hvor du kan se hvilke områder de

4 afdelinger dækker, og en tabel hvor du via dit postnummer

kan se, hvilken afdeling du tilhører.

Endelig er der en præsentation af forretningsudvalget (FU).

3. Det sker

er foreløbigt den samme kalender, som du finder på side 2 her

i bladet. Men der kan være flere punkter på hjemmesiden end

på side 2, hvis en afdeling eller lokalafdeling med kort varsel får

stablet et arrangement på benene.

Det vil så også være nævnt under SIDSTE NYT på forsiden.

4. Under PROPEL

kan du gense gamle numre af medlemsbladet, og det næste

nummer af bladet nogle dage før det udkommer.

Sidst, men ikke mindst er det også her, du finder Schaiffels

hjørne med mange artikler fra den flittige skribent, også en del,

der ikke har været bragt i PROPEL.

PROPEL Nr. 6/2010

5. Flyversoldatens ur

er en nyhed på www.propel. Her kan du se, hvem der har gjort

sig fortjent til at modtage det flotte armbåndsur, og hvorfor

netop de personer har fået det.

6. Jubilæer

bringer historien om årgangsjubilæerne, fortæller hvornår de

næste afholdes og endelig er der fotoreportager fra de seneste

fem års jubilæer. Når du fører musemarkøren hen over de små

billeder til venstre på siden, kommer en forstørrelse af dem.

Dette afsnit er langt fra færdigt endnu, fordi bearbejdningen af

de mange billeder kræver et stort, manuelt arbejde.

Jeg vil anslå, at der skal bruges et par hundrede arbejdstimer

på at få alle reportagerne up to date. Men de skal nok komme.

7. Landsskydning

Det siger jo også sig selv, hvad det drejer sig om.

Du kan læse konkurrencereglerne, se pokalerne og på en side

for sig se hvordan du klarede dig ved årets landsskydning.

8. Kiosken

er effektudvalgets afsnit på sitet, som det også hedder. Her kan

du vælge og vrage mellem de mange flotte gaveartikler, som

udvalget tilbyder. Klikker du på et foto i prislisten, kan du se et

forstørret billede af varen.

Bestillingsformularen kommer snarest muligt.

Indtil da må du desværre bruge telefonen.

9. Bliv medlem

Er den formular, man bruger, når man vil være medlem af FSF,

eller har ændringer til de data, der står i kartoteket.

10. Til slut er der Links

hvor der er et udvalg af links til forskellige hjemmesider du

sikkert vil finde interessante.

Der er færre, end der var på den gamle hjemmeside, det

skyldes at mange af dem, der var der, ikke fungerer mere.

Der er også et link til foreningens nye profil på Facebook.

Finder du fejl på hjemmesiden

bedes du venligst underrette mig via linket webmaster på

forsiden.

Rigtig god fornøjelse

Ernst Kronvold Frederiksen

3


4 PROPEL Nr. 6/2010

I første kvartal af

2011 afholdes der

som sædvanligt

landsskydning

på 15 meter

indendørsbane.

Landsskydning

Der konkurreres om følgende fornemme titler:

Individuelle skydninger:

Landsskytte bedste herre under 55 år

Landsskytte bedste dame under 55 år

Veteranlandsskytte bedste herre som er fyldt 55 år

Veteranlandsskytte bedste dame som er fyldt 55 år

Holdskydninger:

Landsskyttehold bedste herreskyttehold med

skytter under 55 år

Landsskyttehold bedste dameskyttehold med

skytter under 55 år

Veteranlandsskyttehold bedste herreskyttehold med

skytter som er fyldt 55 år

Veteranlandsskyttehold bedste dameskyttehold med

skytter som er fyldt 55 år

Prisen for deltagelse

er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte.

Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til

at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling.

Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede

for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Finn Schjoldager

Formand for Skydeudvalget

Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår

og håber på stor deltagelse i forårets skydninger.

Har du fået ny

adresse, tlfnr. E-mail:

Giv forretningsføreren besked

Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger.

Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love,

som bestemmer, hvordan den slags foregår.

Om afdelinger

Lovene foreskriver i § 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal

ledes:

a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer.

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af

afdelingens årlige ordinære generalforsamling.

Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted.

Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved

lodtrækning.

b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder

bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges

næstformand og evt. sekretær.

Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med

afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i

foreningens repræsentantskab.

Om generalforsamlinger

I § 14 står følgende:

Om generalforsamlinger

a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden

udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske

i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti

dages varsel.

b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest otte dage før

generalforsamlingen.

c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens

anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har

fundet sted.

d. Der føres protokol over forhandlingerne.

§ 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger.

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.

6. Valg af én kritisk revisor.

7. Valg af suppleant for kritisk revisor.

8. Eventuelt.

Om lokalafdelinger

I § 19 står der blandt andet:

Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter

samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling.

Husk endelig

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers

og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til

landsformanden.

Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af

afdelingstilskud.

Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste

indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af

håndbogen.

Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på www.propel.dk

under menuen Om foreningen>Håndbogen


Referat fra

repræsentantskabsmødet

Flyvevåbnets Soldaterforenings årlige repræsentantskabsmøde

blev afholdt lørdag den 30. oktober på Flyvestation Skrydstrup.

Det blev ekstra festligt, fordi det i år var med damer, - det er

det hvert andet år, - og fordi vi benyttede lejligheden til at fejre

foreningens 70-årsdag endnu en gang.

Hurtigt overstået

Mødet begyndte klokken 9 med at fanen førtes ind, og efter

valg af Leif Pedersen som dirigent var der kampvalg om de to

stemmetællerposter, - der blev nemlig foreslået tre.

Herefter gik det slag i slag indtil kl. 11.50.

Udvalgsberetninger

Et for et aflagde de stående udvalg beretning for det forgangne

år.

Jubilæumsudvalget

kunne i sin mundtlige beretning fortælle om god tilslutning til

de afholdt årgangsjubilæer. Bent Petersen foreslog en ændring

til forretningsordenen, så han i stedet for at skulle berette om

jubilæerne i forrige år kunne berette om dem i indeværende år.

Der var nemlig nogle klager fra 2009, som der var rettet op på

i 2010.

Redaktionsudvalgets

beretning var mundtlig og ganske kort.

Erling Sørensen konstaterede, at PROPEL blev redigeret og

udsendt uden at han behøvede at blande sig.

PR-udvalget

havde indsendt en skriftlig beretning, som omhandlede

Flyversoldatens ur, der var tildelt 3 værnepligtige siden seneste

beretning.

Ernst Kronvold Frederiksen efterlyste forslag til foredragsholder

til næste bestyrelsesseminar, som får temaet medlemspleje.

Vedrørende PROPEL beklagede han den forsinkede udgivelse af

augustnummeret, som skyldtes årsager vi ikke er herre over, og

endelig omtaltes foreningens nye hjemmeside.

Skydeudvalgets

beretning var også udsendt til de delegerede i forvejen.

Heri beklagede Finn Schjoldager, at der havde været fejl

i resultatlisten i PROPEL, således at et damehold optrådte

i listen, selv om det ikke eksisterer, samtidig med at

herreveteranholdene havde fået en forkert vinder.

Effektudvalget

har stadigvæk Kaj Clausen som fungerende formand. Endnu

en gang efterlystes en afløser på posten, fordi hvervet som

landsformand beslaglægger mere og mere af hans fritid.

Af den udsendte beretning fremgik, at salget af effekter havde

været tilfredsstillende, og at der er nye varer undervejs.

Landsformanden

havde også udsendt sin beretning forud for mødet.

I den fortalte Kaj Clausen, at medlemstallet er lige så stabilt

som samarbejdet med Flyvevåbnet, der velvilligt havde stillet

lokaler til rådighed i Karup til soldaterforeningens 70-årsdag den

11. april.

Den 15. april havde Kaj og Harry Sørensen været på

Fredensborg for at overrække foreningens gave til vores

protektor Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes

70-årsdag dagen efter.

Kaj Clausen rettede en stor tak til de mange, der deltog i

flagparaden ved dronningens fødselsdag.

Den 4. juli var formanden med til at afsløre et mindesmærke

– en F-16 vinge med inskription på en betonsokkel – i Danske

PROPEL Nr. 6/2010

Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro, og den 1. oktober

deltog han i markeringen af Flyvevåbnets 60-årsdag i Viborg og

Karup.

Alle beretninger blev godkendt uden nævneværdige

bemærkninger.

Orientering fra afdelingerne

Skrydstrup

Afdelingen har forestået afvikling af årgangsjubilæet.

Karup

De 3 lokalafdelinger er nedlagt, alt køres nu af Karup afdeling,

som deltog i flagparaden ved Dronningens fødselsdag, samt ved

åbent hus i Skrydstrup. Årgangsjubilæet var meget vellykket,

især blev det påskønnet, at FSN stillede busser til rådighed.

Det samme var FSF’s 70-års reception, der foregik i Karup.

Man har afholdt en spændende rundvisning på flyvestationen.

Aalborg

Lokalafdelingerne kører fint trods en del sygdom i bestyrelserne.

Jubilæet blev afviklet med stor succes. Lokalafdeling Aalborg

deltager i mange arrangementer i Samvirkets regi og den var

blandt mange andre også repræsenteret ved Dronningens

fødselsdag, 5. maj og den nationale flagdag.

Man deltager også aktivt i arbejdet med veteranhjemmet.

Værløse-Jonstrup

Afdelingen har fået nye lokaler i Frederikssund, som deles med

andre soldaterforeninger i et fremragende godt samarbejde.

Jubilæet i Jonstrup var, ligesom den traditionelle grillfest meget

vellykket. Fanen har været tilstede ved rigtig mange parader,

den 5. maj, ved Regentens fødselsdag, Isteddagen, den

nationale flagdag, Forsvarets dag, Soldaten og Orlogsgastens

dag blev nævnt som eksempler.

Regnskabet

Forretningsføreren gennemgik det udsendte regnskab. Harry

Sørensen beklagede en enkelt slåfejl, som han korrigerede.

Der var ingen bemærkninger fra revisorer eller fra de

delegerede, så både regnskabet og det efterfølgende budget for

2011 blev godkendt.

Indkomne forslag

Forretningsudvalget foreslog et par mindre ændringer til FSF’s

love. Den væsentligste var forslaget om, at hver afdeling

foruden formanden vælger 2 delegerede til repræsentantskabet

i stedet for som hidtil 1.

Alle ændringsforslag blev vedtaget.

Valg

På valg var landsformanden samt formændene for jubilæums-

og PR-udvalgene. Alle blev genvalgt, men Bent Petersen

understregede, at det er hans sidste periode som formand for

jubilæumsudvalget.

Landsnæstformanden Kurt B. Sørensen var ikke på valg, men

også han pointerede, at der skal findes en afløser for ham

allerede i 2011, når han er på valg.

Som kritisk revisor genvalgtes Leo Schmidt, og Erik Kjær

Mikkelsen fortsætter ligeledes som revisorsuppleant.

Udvalget vedrørende Jubilæumstrofæet

havde ikke modtaget nogen indstillinger til modtagere, og

René Crone opfordrede derfor repræsentantskabet til at lægge

hovederne i blød for at finde en værdig modtager.

(Rygterne vil vide, at det vist allerede har givet resultat. Red.).

Næste ordinære repræsentantskabsmøde

får Værløse-Jonstrup afdelingen som vært.

Med venlig hilsen

f/ Kaj Clausen

Ernst Kronvold

5


6 PROPEL Nr. 6/2010

Soldaterjubilæet

FSF Aalborg afdeling

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

Flyvestation Aalborg viste sig på sin flotte side med sommervejr

og solskin for de 65 deltagere, der mødte op til jubilæet den

25, september. Efter at fanerne var båret ind, bød Helge Hoff

velkommen og man gik til morgenkaffen. Herefter orienterede

Chef-M fra ATW OL L. S. Jensen om flyvestationen, som den er

operativ af i dag med transport eskadrillen med flyene Herkules

og Challenger. OL Jensen var også manden, der lykønskede

jubilarerne og uddelte jubilæumstegnene. Chefsergent Preben

Rasmussen var vores guide ved rundturen til de store hangarer

med transportflyene og til SAR helikopteren. CSG Preben

Rasmussen udøste sin store viden og fortalte levende om de

store flyvemaskiner i de kæmpemæssige hangarer. Det er nogle

solide arbejdsheste, der næsten hele tiden er på arbejde lige fra

Grønland til Afghanistan.

Hos SAR helikopteren

oplevede vi lige vagtskiftet,

hvor 25 års jubilaren,

skipperen HYD, netop ankom

med sin nye flotte rednings

helikopter EH101. Efter en kort

briefing, havde vi den glæde

at kunne overrække HYD

hans jubilæumsnål. Tillykke

med jubilæet og tak for vi

måtte tage den nye helikopter

i øjesyn. Herefter var det

tilbage til CAF og indtage

de gule ærter og hygge os i

kammeratligt samvær. Tak til

Thrillingsgaard for sine indslag

til den gode stemning. Vi

skylder også tak til OL L. S.

Jensen, CSG Preben Rasmussen og flyvestation Aalborg for den

positive ånd og imødekommenheden.

Og ikke mindst tak til pigerne Birthe, Doris og Merethe i

køkkenet, hvis indsats gjorde, at vi fik noget at spise.

Juleskydningen

Onsdag den 1. december afholder vi traditionen tro vores

hyggelige juleskydning for hele familien. Tag en lille gave med

på ca. 30,-kr, som indskud til bankospillet.

Arthur Dale den 24. december

Vi mødes med Forsvarsbrødrene ved Arthur Dales grav den 24.

december kl. 08.00 for at mindes den faldne flyver.

Generalforsamlingerne

Både Aalborg afdeling og Aalborg lokalafdelingen afholder

generalforsamling torsdag den 24. februar i Flyvestuen.

Sæt kryds i kalenderen og se nærmere i februar nummeret.

FSF Skrydstrup afdeling

Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding.

Telefon 75 43 25 22, Mobil 20 86 97 14

E-post: lj.yttung@mail.tele.dk

Mvh

Helge Hoff

Skrydstrup Afdeling afholdt soldaterjubilæum

den 25. september på Flyvestation Skrydstrup.

Der mødte ca. 80 gamle flyversoldater op, deriblandt mange

jubilarer.

Dagens program så således ud:

Morgenkaffe i cafeteriet

Kontakt og Velfærdsofficer osg. Brian Jensen fortalte om

flyvestationens historie. Herefter gav CH ST oberstløjtnant Uffe

Pørtner en briefing om Fighter Wing Skrydstrup anno 2010,

hvorefter der var overrækkelse af årgangstegn.

I år var der også åben familiedag på flyvestationen så mange af

værkstederne samt flysimulatoren var åben.

Derefter besøgte vi Brand og Redning, BOR, for endelig at

vende tilbage til Cafeteriet, hvor middagen ventede.

Dagen sluttede med eftermiddagskaffe og socialt samvær i

”Landsoldaten”.

Jeg vil her til sidst sige en stor tak til alle som var med til at få

dette arrangement til at lykkes.

a


Ordinær generalforsamling 2011

mandag den 28. februar kl. 20.00

på Flyvestation Skrydstrup

Vi starter i cafeteriet kl.18.30 med en gang gule ærter.

Tilmelding til Jens senest den 19. februar på telefon

75 43 25 22 eller 20 86 97 14

Angående dagsorden og forslag - se side 4.

Ordinær generalforsamling 2011

Lokalafdeling Skrydstrup

Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens

Telefon 74 54 39 72, Mobil 21 48 58 97

tirsdag den 22. februar kl. 19.30

i propelstuen på flyvestation Skrydstrup

Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl. 18.00

Tilmelding senest 10 dage før til:

Poul-Erik Frandsen tlf. 74 54 39 72, mobil 21 48 58 97

eller Jan Bryde tlf. 74 54 06 95, mobil 60 64 44 97.

Angående dagsorden og forslag - se side 4.

Lokalafdeling Vestjysk

Med venlig hilsen

Jens Yttung

Med venlig hilsen

Niels H. Pedersen

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Telefon 75 43 50 94, Mobil 25 12 12 39

E-post: lj.yttung@mail.tele.dk

Hej alle sammen!

Da vi nu nærmer os julen, skulle vi jo have haft en aften med

julefrokost, men mon ikke vi alle har rigeligt om ørene, og da

jeg ikke tør håbe på at bladet kommer så tidligt, at vi kan nå

det inden jul, vil jeg hellere indkalde jer til en gang bowling

i Grindsted med lidt godt at spise bagefter. Det bliver den 6.

januar. Vi mødes kl. 18.30 og bowler kl. 19-20.

Jeg håber rigtig mange kommer denne dag.

Tilmelding er nødvendig både af hensyn til baner og til spisning.

Prisen for denne aften er 75 kr.

Meld dig til med det samme, eller senest d. 2. januar.

Generalforsamling 2011

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at lokalafdelingen holder

generalforsamling mandag d. 21. februar kl. 19.00 her på

Østerhedevej nr. 19, mere herom i februarnummeret, men sæt

allerede nu kryds i kalenderen og mød op.

Glædelig jul og godt nytår

Hilsen Lis Yttung

Lokalafdeling Vandel

Ordinær generalforsamling 2011

Torsdag den 24. februar kl. 19.30

i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel

PROPEL Nr. 6/2010

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind

Tlf. 75 56 14 68, Mobil 24 90 17 98

Tilmelding nødvendig senest 18. februar på telefon 24 90 17 98

af hensyn til fortæring på mødet. Vel mødt.

Angående dagsorden og forslag - se side 4.

Lokalafdeling Odense

Jens Chr. Nielsen

Formand

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 32 13

Siden sidst:

Tirsdag den 28.september havde vi et godt besøg på

fængselsmuseet på Søbysøgård og siger tak til Henning for

tilrettelæggelsen.

Fanen på Nyborg vold den 14. november.

Ordinær generalforsamling 2011

Torsdag den 3. februar kl. 18

på ”Højstrup” bygning 24,Vibelundsvej, Odense

(kør ind fra Stegsted)

Angående dagsorden og forslag - se side 4.

Mødet starter med servering af en varm ret.(Mad og drikke kan

købes til en fornuftig pris).

Derefter holdes selve generalforsamlingen. Bak op om

generalforsamlingen, så lokalafdelingen fortsat kan bestå.

Tilmelding senest den 31. januar til bestyrelsen.

Erik: 65 32 32 13, Henning: 65 95 85 38, Klaus: 65 31 41 19

Lokalafdeling Sydfyn

Venlig hilsen

Klaus Ingolf Henriksen

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00 E-mail: aalbaek@pc.dk

Vi bowler stadig

hver tirsdag i lige uger. Det er stadig kl. 19.50 på Bowl ’n Fun,

Nyborgvej 4 i Svendborg. Og vi har stadig plads også til dig.

Det eneste, vi beder om, er, at nye deltagere lige tager

telefonen og melder sig til senest søndagen før hos Hans

Henningsen på tlf. 6228 1812.

Redaktionen ønsker alle læserne en god jul

og et godt nytår med tak for 2010

7


8 PROPEL Nr. 6/2010

Årgangsjubilæet 2010

Det var i øvrigt muligt

og populært at få en

rundvisning på skolen.

Stationshjemmeværnet

havde i dagens anledning

iscenesat en opvisning for

os, og efterfølgende fik vi

selv lov til at se og afprøve

våbnene. Imidlertid var der

ikke den store tilslutning til at

blive sløret i ansigtet. Mange

benyttede også lejligheden til

at besøge Officersforeningens

lokale med tilhørende bar.

Her var der måske nogen, der

tog revanche med hensyn til at

blive sløret i ansigtet.

FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf.: 3539 8433, Mobil: 5178 7619,

E-post: tjamonsen_@hotmail.com

En passende lejlighed til at få medaljerne luftet

Igen i år, blev det en pæn

succes i Jonstruplejren.

Vejret var på vores side af

hegnet, og chefen for FLOS

(Flyvevåbnets Officersskole),

MJ Søren Johansson, brugte

sin fridag på at være sammen

med os, så alle spørgsmål om

skolen, lejren, Flyvevåbnet

og Forsvaret blev besvaret på

bedste måde.

Vores tidligere formand

for Københavnsafdelingen,

æresmedlem Axel

Christensen, fik under appellen

overrakt foreningens 65 Års

nål.

Afdelingens ældste medlem

Hans Jacobsen (th.) ved

Soldatens og Orlogsgastens dag

En lille gruppe af FSF og MJ Søren Johansson, begav sig til

Mindesmærket for De Faldne på den tidligere Flyvestation

Værløse. Vi var også blevet stillet i udsigt, at der måske ville

komme en overflyvning eller måske endda en landing af den

nye Redningshelikopter EH 101. Et område til at lande på, var

spærret af allerede, så intet kunne gå galt, mente vi, men

desværre blev der brug for en redningsflyvning til Bornholm, så

det spændende indslag plev aflyst. Alle havde stor forståelse

for, at det var en noget vigtigere mission, så vi måtte nøjes med

lyden af flyet da det fløj forbi. Så var tiden inde til en masse go’

mandesnak, sild og flæskesteg, tilberedt og anrettet af det altid

flinke og venlige personale i Cafeteriet. Det blev en fornøjelig

og hyggelig eftermiddag. Der var overvejende og mange

positive tilkendegivelser om arrangementet, de få ”sure opstød”

der fremkom, skyldtes grunde, som arrangørerne ikke havde

indflydelse på. Måske kan du om et stykke tid, se en masse

billeder fra jubilæet på PROPELS Hjemmeside.

Soldatens & Orlogsgastens Dag

Igen i år, ganske som mange tidligere år, havde

mange af os en dejlig aften på Frederiksberg

Rådhus, sammen med vores ledsagere.

Der var dejlig underholdning og gode taler, så

aftenen gik alt for hurtigt.

Du kan se billeder fra aftenen på

www.soldatersamvirke.dk/billeder_19.htm.

Ved udgangen, var der opstillet

indsamlingsbøsser til hjælp for Veteranhjem

København. Mange var flinke til at gi’ en skilling

og endda endnu større beløb.

Nytårsparole

Som allerede varslet i PROPEL december 2009, forlader vi nu en

gammel tradition. På et bestyrelsesmøde den 18. oktober, blev

det besluttet, at der ikke vil blive afholdt Nytårsparole i år og for

fremtiden.

Grunden til den kedelige beslutning er, at vores ”Stue” ikke

længere befinder sig på et militært område, og som følge heraf

har vi heller ikke har mulighed for at få fortalt om fremtiden,

som en indbudt myndighedsperson fra Flyvevåbnet ellers har

kunnet berige os med under morgenmaden. Det ville koste det

meste af en arbejdsdag, at bevæge sig til og fra Pedersholm, så

det vil vi undlade.

Vi kan kun beklage, at tiderne er blevet sådan. Vi er lige så

kede af det, som du er. Vores indbyrdes hyggelige snak i

forbindelse med Nytårsparolen, må vi så henlægge til et af

vores andre arrangementer.

Generalforsamling 2011

Onsdag den 23. februar kl. 19.

i soldaterstuen på Pedersholm

S. tog til Frederikssund og bus 302 mod Stenløse eller stå af

toget i Stenløse og tag bus 302 mod Frederikssund, (den holder

næsten lige uden for døren.)

Tilmelding til spisning er senest den 12. februar 2011 på tlf. 26

13 27 91 efter kl.1800 ell. e-mail kaicl@webspeed.dk

Angående dagsorden og forslag - se side 4.

Skydning

Indendørsskydning, 15m Bane. Høje Gladsaxe 2, kld. alle

dagene kl. 19.

Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen - 44 94 83 60.

Instruktør: Torben Thomsen.

Datoerne er følgende onsdage: 5. januar, 2. februar og 2. marts

(Landsskydning).


Københavnske Soldaterforeningers Samvirke.

Aktivitetetskalender:

I januar afholder Folk & Forsvar, Nytårsgudstjeneste i Holmens

Kirke, her vil Værløse-Jonstrup fanen sikkert også kunne ses.

I februar afholdes den årlige 15 m Skydning mellem KSS

Foreningerne. Skydningen afvikles i De samvirkende

danske Forsvarsbroderselskaber, Gothersgade 137, kld. Kbh. K.

Du skulle prøve at deltage, også selvom du ikke er en ørn til at

skyde. Her er det samværet, der tæller.

Du kan få mere at vide på: www.soldatersamvirke.dk

Ordinær generalforsamling 2011

Lokalafdeling Kalundborg

Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Tlf.: 5950 4584/2382 7394. E-post: oli-jakobsen@ka-net.dk

Fredag den 25. februar kl. 18.00

i Marinehjemmeværnets lokaler

Nørre Allé 129, 4400 Kalundborg

Dagsorden ifølge lovene

Angående forslag, der ønskes behandlet, senest 8 dage før.

Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen

regning.

Husk at tage damerne med.

Tilmelding nødvendig af hensyn til de gule ærter, senest den 18.

februar til formanden tlf. 59 50 45 84 / 23 82 73 94.

Julefrokost

Du kan måske nå det endnu!

4. december 2010 kl.13

i ”Peter Ålborg Stuen” på Antvorskov Kaserne

Det sædvanlige gode julebord fra ”Martin i klubhuset”

Pris: kr. 150,00 pr. pers.

Ring til formanden, Jan Christensen på tlf.: 21 40 20 76

Ordinær generalforsamling 2011

torsdag den 24. februar - kl. 19.00

i ”Peter Ålborg Stuen” på Antvorskov Kaserne

Dagsorden iflg. lovene

Pbv.: Torben Ek

Foto: Per Hedesmann / Lars Jacobsen / Torben Ek

Lokalafdeling Vestsjælland

Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse.

Tlf.: 5852 5076, E-post: don.janus@stofanet.dk

Pbv

Ole B Jakobsen

Foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød.

Ønsker man at deltage i spisningen er tilmelding til formanden

nødvendig senest den 17. februar på tlf.: 21 40 20 76

Efterlysning.

Søger med lys og lygte efter et eksemplar af den mappe/bog

som i lighed med F 100- Super Sabre 1 1/2 (one and a half)

er blevet lavet om F 104 Starfighteren. Skulle der blandt

PROPELS læsere være en som har et dobbelt eksemplar er jeg

køberen. Jeg kan træffes på tlf. 40 84 18 31 eller på e-mail:

jahaja@webspeed.dk

med venlig hilsen, Jan.

Den 5. september 2010

PROPEL Nr. 6/2010

Den nationale Flagdag

En pragtfuld sensommerdag hvor De Danske Forsvarsbrødre i

Frederikssund var arrangører af mindehøjtideligheden klokken

10 i Jægersprislejren.

Der manglede noget

Jeg synes at det er lidt tankevækkende, at det ikke var muligt

at få en officer fra lejren til at holde en tale i dagens anledning.

Dette skyldtes formodentligt at alle med ”striber og stjerner”

var kaldt til København. Efter min bedste overbevisning en

meget uheldig tendens, da jeg er af den mening, at netop

denne flagdag bør afholdes overalt i landet og ikke kun i de

større byer, hvilket vist også var hensigten. Det kan kun blive

bedre fremover.

Der var mødt deltagere op fra alle de soldaterforeninger, der har

til huse i Pedersholm Foreningshus i Frederikssund. Vi var ca.

50 personer alt i alt. En flot Faneborg med deltagelse fra alle

foreninger samt De Blå Baretter i Frederikssund.

Borgmesteren i Frederikssund Ole Find Jensen, var også til

stede, men var ikke forberedt på at skulle holde tale, men det

sker måske næste år?

Fanekommandoen

under ledelse af Frederikssund Marineforenings formand

Kurt Therkelsen, rettede flot ind til højre og var et smukt

islæt ved dagen. Feltpræst Claus Pontoppidan holdt en

smuk mindetale og derefter orienterede Formanden for

Forsvarsbrødrene i Frederikssund Flemming Gejl Christensen

om Veteranhjemmene, som er i færd med at blive etableret

til gavn for alle tidligere udsendte, det være sig både soldater,

beredskab, politi samt folk fra sygehussektoren og deres

pårørende. Efter højtideligheden var der mulighed for at bese

De Blå Baretters flotte lokaler i lejren. Forsvarsbrødrene havde

arrangeret grilleftermiddag på det ”gamle” vandrehjem i

Færgelunden. Alle kunne tilmelde sig dette dejlige arrangement.

Lokaliteterne for dette arrangement var sublime. Masser af

plads, skøn udsigt mod Roskilde Fjord og dejlig grillmad til

meget fornuftige priser.

En god ide

Det skal tilføjes, at der blev erlagt 2,- kr. til veteranerne for

hver solgt genstand, en rigtig god ide som måske kan indføres i

vores flyverstuer?

Kurt B. Sørensen LNF

Værløse – Jonstrup Afdeling

9


10 PROPEL Nr. 6/2010

Medens vi med trofast sind Af N.M. Schaiffel-Nielsen

Soldaterforeningen lykønskede Flyvevåbnet med denne glasskulptur af Leif Vange (Foto: Thorbjørn Forsberg)

60 år er gået. Det danske flyvevåben er reduceret i størrelse fra

11.000 mand til omkring 3.000. Antallet af fly er reduceret fra

mellem 3 og 400 til under 100, alligevel kan dette ”babyværn”,

aldersmæssigt i hvert fald, i dag levere mere ildkraft og større

transportkapacitet end man kunne den 1. oktober 1950.

Viborg den 1. oktober 2010. Det var en smuk efterårsmorgen.

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Vi er på vej til

Viborg for at deltage i festgudstjenesten i Viborg Domkirke.

Anledningen er flyvevåbnets 60 års jubilæum. Viborg Domkirke

blev for 10 år siden valgt som Flyvevåbnets Kirke. Valget har

lighed med Royal Air Force, som har sin kirke beliggende på The

Strand i City of Westminster, London.

Klokken er ikke engang halv elleve, og pladsen foran domkirken

myldrer af liv. Den ene store bus efter den anden rullede op

foran kirken, og de mange deltagere i festgudstjenesten begiver

sig ind i kirken.

I det store kirkerum, hvor vægge og lofter er prydet af mere

end 50 af Joachim Skovgaards maleriet som, -Jesus som

himlens konge bag alteret til, -Adam giver dyrene navne i det

mere beskedne nordvestlige hjørne af kirkeskibet.

De var der alle sammen

Lige før klokken 11 var domkirken stuvende fuld. Klokkerne

begyndte at ringe og ind i kirken kom HKH Kronprins Frederik

og HKH Kronprinsesse Mary. Herefter blev fanerne fra

flyvevåbnets enheder ført ind. I de første tre kvarter var der

en idelig summen af stemmer fra personel, der havde mødt

hinanden, og nu havde god tid til at tale sammen.

Efter at fanerne var ført ind, gik festgudstjenesten i gang.

Efter indgangsbønnen lød tonerne fra orglet til, -Den signede

dag med fryd vi ser.

Mindebogen

Efter flyverprovst Leif Halvstrøms prædiken var det pensioneret

flyverprovst Vilhelm Værge, der i sin tale fra koret fortalte om

baggrunden for indførelse af ”Mindebogen” som har fået sin

plads i Viborg Domkirke.

Reception på Helicopter Wing Karup

Efter postludiet blev fanerne ført ud. De Kongelige Højheder

forlod domkirken, og så skulle de flere hundrede deltagere også

ud. Den slags tager tid. Ude på pladsen foran domkirken var

der et mylder af liv. Gamle kolleger fik øje på hinanden, og der

blev hilst varmt, men ak og ve, tid til snak blev der ikke, bussen

til Helicopter Wing Karup (HWKAR) kunne ikke vente. Snakken

måtte fortsætte i Flyveskolens Hangar 26 på HWKAR.

Og så var der pindemadder

Udenfor Hangar 26, i læ for den bidende østenvind stod rygerne

og krøb sammen. Vinden var virkelig bidende, som den næsten

altid er på HWKAR.

Inde i hangaren var lydtrykket af stemmer steget ganske

kolossalt. Den snak der blev afbrudt på domkirkepladsen blev

nu genoptaget for fuld styrke. De var der alle sammen med

forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, forsvarschef Knud Bartels

i spidsen. Forhenværende forsvarschef general Christian Hvidt

(VIT), tidligere chef for Flyvertaktisk Kommando Ebbe Rosgaard.

Alle syntes at have det herligt.

Pludselig blev lydtrykket lettet da forsvarschef, general Knud

Bartels brød ind og bød alle ”til bords”,

- Jeg vil senere komme tilbage med et længere bidrag til festen!

lød det fra generalen. Opfordringen blev fulgt og den lette lækre

frokost fik lov at vederfares fuld retfærdighed.


Flyvevåbnets enheders faner føres til alteret i Viborg Domkirke.

(Foto s-n).

Den tredje dimension

Forsvarschef Knud Bartels tog igen ordet og ønskede

Flyvevåbnet til lykke med de 60 år. Han vendte blikket 10 år

tilbage og mindede om, at det var dengang man oprettede

Forsvarskommandoen med de tre underlagte værn. Han

fortsatte med at sige, at med oprettelsen af Flyvevåbnet fik

dansk forsvar sin tredje dimension. –Vi er kommet langt siden

dengang man debatterede Flyvevåbnets betydning. Han pegede

på at Flyvevåbnet i dag var et moderne værn, både hvad angår

fly og materiel.

Flyvevåbnet er blevet et moderne deployertbart værn, som kan

indsættes sammen med Hæren og Søværnet, og som altid er

klar til rykke ud.

-Man er med rette stolt af sine evner og traditioner og evner

I har nået gennem de 60 år, til lykke med det. Men vid, at jeg

forventer endnu mere af jer de næste 60 år.

En kort og præcis tale, der fik et klart bifald.

Babyværnet

Så blev det chefen for Flyvertaktisk Kommando Henrik Dams

tur. Han indledte sin tale med at sige, -Det er med en helt

særlig glæde og stolthed jeg står her i dag på Flyvevåbnets

60 års jubilæumsdag. Efter netop at have fejret Søværnets

500 års jubilæum, er der nok nogle hist og her, der vil mene

at bare 60 år er ”ingen alder”, men lad mig forsikre om, at

Flyvevåbnets 60 års fødselsdag er lige så vigtig for os som 500

år er for Søværnet, også selv om vi må døje at man kalder os

”Babyværnet”, en bemærkning der kaldte på en rungende latter.

Efter at have takket forsvarsminister, forsvarschef for

opbakningen til fejringen af jubilæet sagde Henrik Dam, -Men

nu først og fremmest tak til Flyvevåbnets personel. Uden

personellets utrættelige engagerede og professionelle indsats

ville Flyvevåbnet ikke være kommet ud af 60 års udvikling

med den styrke vi har i dag. Kendetegnet som det er af et

professionelt højt beredskab, der gør at Flyvevåbnet med kort

varsel kan indsættes hurtigt både her hjemme og i udlandet.

Fire operative ben

Henrik Dam sagde videre, at Flyvevåbnet hviler på fire operative

ben,

-Overvågning/kommando, kampfly, transport- og inspektionsfly

samt helikoptere. Over de sidste 10 år har opgaverne strakt sig

fra Nordatlanten til Afghanistan.

-Vi er således en aktiv levende 60 åring, som er klar til at se

fremtiden i øjnene. Der er en talemåde som siger, -Hvis det

eneste værktøj du har, er en hammer, så er alle problemer et

søm! Minister, forsvarschef; Det unge Flyvevåben er klar som

jeres leatherman værktøj:

HKH Kronprins Frederik og

HKH Kronprinsesse Mary efter

afsløringen af mindebogen i

Viborg Domkirke.

(Foto Flyvevåbnets

Fototjeneste).

PROPEL Nr. 6/2010

-Alsidigt, kapabelt og lige ved hånden, altid indsat herhjemme

og ude og klar til de udfordringer, der måtte blive os til del, fra

selvstændige operationer til støtte for vore kolleger i Hæren og

søværnet.

Flyvevåbnets historie

Flyvevåbnets medarbejdere har været med til at skrive deres

egen historie i bogen: -60 år i arbejde for Flyvevåbnet. Det

er blevet til godt 340 sider redigeret af dette blads tidligere

redaktør Bent Aalbæk Nielsen. Om det sagde Henrik Dam,

- Det er vigtigt for eftertiden at sikre sig de vidnesbyrd som

dem, der var med fra begyndelsen kan bidrage med, ud over de

rent formelle historiske data.

Han overrakte herefter et særligt indbundet eksemplar til HKH

Kronprinsen. Ud over bogen overrakte Dam en kasse med

byggesæt af Flyvevåbnets syv flytyper med ordene, - Som

jeg håber deres Kongelige Højhed kan få tiden til at gå med

at samle i de kommende mørke vinteraftner. En bemærkning

generalmajoren høstede et kraftigt bifald for.

Også forsvarsministeren og forsvarschefen fik en særlig udgave

af bogen.

Festen er ved at slutte. Fra v. er det HKH Kronprins Frederik,

med siden til chefen for Flyvetaktisk Kommando, Henrik

Røboe Dam. I midten HKH Kronprinsesse Mary, med ryggen

til forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Skjult bag hende

forsvarschef general Knud Bartels.

11


12 PROPEL Nr. 6/2010

I anledning af Flyvevåbnets 60 års fødselsdag har F-16AM E-194 fået ny siderorsdekoration. Kamouflage kan man vel ikke kalde det.

(Foto Schaiffel-Nielsen)

Af N.M. Schaiffel-Nielsen, billede: Fototjenesten

Efter at chefen for Flyvetaktisk Kommando, generalmajor Henrik

Røboe Dam havde holdt sin tale til gæsterne ved receptionen i

anledning af Flyvevåbnets 60 års jubilæum, sagde han:

- Vi har den skik

i Flyvevåbnets

Jubilæumsfond,

hvert år den første

oktober at uddele

et legat.

I år går det til

tidligere formand

for Flyvevåbnets

Soldaterforening,

Flemming Raalund

med følgende

motivering:

Tidligere FSF-formand

hædret med legat

”Flemming Rålund har gennem mangeårigt aktivt arbejde i

og som formand for Flyvevåbnets Soldaterforening gjort en

særlig indsats til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark

såvel som i udlandet. Ved sit personlige eksempel har han

ligeledes motiveret og stimuleret mange til at melde sig ind og

herigennem arbejde for Flyvevåbnets anseelse udad til.”

Dødsfald

Dødsfald

FSF har igen mistet et af vore gode, mangeårige medlemmer.

Torsdag den 7. oktober lukkede Niels Elbert Andersen sine øjne

for sidste gang.

Elbert, som vi kaldte ham, var en trofast deltager ved alle FSFarrangementer

og en trofast medhjælper, når der var brug for

ham.

Elbert var i mange år næstformand i Karup afdeling ligesom han

også var 2. fanebærer.

Han var altid at finde, når der var årgangsjubilarstævne på FSN

Karup. Var han der ikke, blev der altid spurgt efter ham.

Elbert var indtil sin pension, som 60-årig seniorsergent på FSN

Karup, hvor han i mange år gjorde tjeneste ved militærpolitiet.

Hans sidste arbejdsplads var eskadrille 661, hvor han var

våbenkammermester.

Elbert startede sin karriere ved Flyvevåbnet i 1952 som math,

men tog hurtig på korporalskole og umiddelbart herefter på

sergentskole. Oprindelig var han indkaldt i 1946 til tjeneste ved

jyske flyvetropper.

I tiden fra sin værnepligt og til han igen kom til forsvaret havde

han arbejdet som lastbil og lillebilchauffør

Elbert var en meget dygtig fortæller og debattør, han havde

en fantastisk evne til at huske episoder fra svundne tider, især

fra 2. verdenskrig. Hans viden stammede især fra læsning af

historiske bøger, som han ejede mange af.

Mit personlige kendskab til Elbert går helt tilbage til 1952, hvor

jeg overtog hans chaufførjob og siden på FSN Karup, hvor han

overtalte mig til at søge tilbage til. Det blev til 58 års venskab.

Også i den øvrige familie blomstrede venskabet.

Der kunne fortælles meget godt om Elbert: Men jeg vil slutte

her med et ÆRET VÆRE ELBERTS MINDE

Jens Peter Jensen


4.300 styks F-16

Svimlende produktionstal

Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen, Billeder Lockheed Martin

F-16 Fighting Falcon hæver sig over alle andre flytyper når der

tales om antallet af producerede fly. 24 lande rundt på kloden

har købt F-16 fly, i alt er der indtil nu produceret 4.300 af

de forskellige bloks. Følger man lidt med i, hvad der sker på

flymarkedet, så er F-16 vel nok et af de mest driftsikre fly der

findes. Se også billedet på modsatte side.

Lockheed Martin har i den grad vinden i ryggen.

Den 24. december kunne fabrikken meddele, at den nu havde

leveret nr. 200 af C-130J Super Hercules. Det var en HC-130J,

den første der blev leveret til US Air Force Combat Command.

Det markerede yderligere en milepæl, idet det var C-130

nummer 1.500 der blev leveret til den amerikanske regering.

C-130 Super Hercules, klar til levering til US Air Force Combat

Command.

Ingen nævnt

- ingen glemt

PROPEL har

- så vidt vides - i al den tid, bladet har eksisteret, indeholdt en

rubrik med oplysninger om medlemmernes runde fødselsdage.

Af og til giver Mærkedage anledning til henvendelser til enten

redaktionen eller forretningsføreren. De fleste beklager, at deres

runde dag ikke er kommet med i bladet.

Ingen regel uden undtagelse, men i 99 % af tilfældene skyldes

det, at medlemmet ikke har oplyst sin fødselsdato til Harry

Sørensen ved indmeldelse i soldaterforeningen.

Og så siger det sig selv, at han ikke kan sende den videre til

redaktionen, når bladet skal sættes op.

Vil ikke i bladet

Andre men færre henvender sig, fordi de ikke vil nævnes i

PROPEL. Nogle medlemmer bryder sig simpelthen ikke om

offentlig omtale, men i de seneste år har der også været en del,

som ikke vil have navn og adresse i bladet af sikkerhedshensyn.

Det er ansatte i Flyvevåbnet, der med mellemrum er på mission

i f.eks. Afghanistan.

Redaktionen vil meget gerne tage hensyn til netop dine ønsker,

men en betingelse er, at du fortæller forretningsføreren, hvad

det er, du ønsker. Du kan bruge linket >Bliv medlem< på

hjemmesiden til at korrigere dine data.

Så kan det ikke være nemmere.

Lille og vågen

Kontingent 2011

PROPEL Nr. 6/2010

Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen, Billede Lockheed Martin

Royal Air Force køber flere

Desert Hawk III

Det britiske forsvarsministerium

har bestilt for 5,1 US $

Desert Hawk III ubemandede

observationsfly (UAV).

Desert Hawk III har fået

forbedret sin nyttelast som

har forbedret dens evne til at

foretage observation 360° rundt

både om dagen og om natten.

Denne generations nyttelast

omfatter også et af Lockheed

Martin udviklet navigationssystem, der kan levere forbedrede

informationer om målene og et bedre og mere stabilt billede til

tropperne.

Mere effektiv

Vicepræsidenten for Lockheed Martins Ship and Aviation System

sagde: ”Den i krig afprøvede Desert Hawk kan operere under

store vindhastigheder, store højder og ekstreme temperaturer,

hvilket gør den velegnet til at operere i områder som for

eksempel Afghanistan. Til forskel fra andre UAV’er er den meget

lydsvag og i virkeligheden ikke til at få øje på, hvis den er 150

meter væk”.

En letvægter

Udstyret med et plug-and-play billedudstyr har Desert Hawk

tilvejebragt situationsoversigt til den britiske hær siden 2006.

Den 3,2 kg. tunge Desert Hawk III er en letvægts håndstartet,

barsk luftfartøj med et snap-on nyttelast. Den har en

transportabel jordstation og en fjernstyret videoterminal.

Udstyret tillader en enkelt operatør at skifte sensorer på

luftfartøjet på under et minut, hvis det bliver nødvendigt for at

imødekomme de krav missionen stiller.

Tekniske data

Første flyvning: 2003

Vingespænd: 1,32m, Længde: 0,86m, Vægt: 3,2 kg.

Motor: Elektrisk motor som driver propellen, der sidder ude

agter (push prop)

Flyvetid: Ca. 1 time.

Så er der atter gået et år og giroindbetalingskort til næste års

kontingent er sendt ud, og du skulle gerne have modtaget dit,

eller også kan du på din betalingsoversigt fra PBS se et træk

på din bankkonto på 245 kr. til Flyvevåbnets Soldaterforening.

Kontingentet for 2011 er uforandret i forhold til de sidste års

kontingentopkrævninger

Er du mellem de 200 medlemmer som vi mangler

fødselsdato på. Ja, der er også nogle der står med forkert

indkaldelsesmåned og -år og i enkelte tilfælde mangler

soldaternummeret, dog er du indkaldt efter 1969, har du ingen

soldaternummer - du kan på tekstdelen af indbetalingskortet se

om det korrekte står, skriv, ring eller mail til mig for at få det

rettet til.

Og endelig - husk sidste rettidige betalingsdato er den 10.

december.

Venlig hilsen

Harry Sørensen

Forretningsfører

13


14 PROPEL Nr. 6/2010

Flymuseets nye Gate Guard, Supermarine Spirfire Mk. IX2. (Foto FLVFOT)

Afsløring af Supermarine Spitfire ved

Flyvevåbnets museum i Stauning

Af N.M. Schaiffel-Nielsen

Stauning den 1. oktober 2010. Som vanligt stod der en frisk

vind ind over Stauning Lufthavn og Flyvevåbnets Museum

samme sted. HKH Kronprins Frederik, og Kronprinsesse Mary

ankom til stedet i en af Flyvevåbnets helikoptere, EH-101.

Deres opgave var at afsløre Flyvevåbnets Museums nye

gate guard, som er en kæmpemodel af en af flyvevåbnets

Supermarine Spitfires. Om denne Spitfire 41-427 vides

følgende:

Super marine Spitfire Mk. IXe. Halenummer 41-427 blev

anvendt i Danmark fra 29. maj 1948 til 20. august 1954. (Ex.

9G-? & 5A-? (RAF). Ophugget. Flyet blev fløjet af blandt andet

oberst Kaj Birksted, det danske flyveres fra den 2. verdenskrig.

Han var én af hovedkræfterne bag oprettelsen af Flyvevåbnet.

Rejst i anledning af Flyvevåbnets 60 års jubilæum.

Opstillingssøjlen er doneret af Vestas Towers A/S.

Efter afsløringen hastede Kronprinseparret og chefen for

Flyvetaktisk Kommando Henrik Røboe Dam, videre til

festgudstjenesten i Viborg Domkirke.

En Supermarine Spitfire Mk.IXe fotograferet i Storbritannien i

1944 med oberst Kaj Birksted ved pinden.

Bemærk at registreringsbogstaverne er oberstens initialer.


Jagerpilot på 10 minutter

Af Svend-Aage Mattson

Lars og Robert står anspændte i deres flyvedragter, da

instruktøren fortæller dem, at om et øjeblik sidder de selv ved

pinden i deres fly og kæmper mod hinanden med 400 km/t. i

2500 fods højde.

Instruktør Morten Knoth, kaldet Joker, til venstre, og elev Lars

Mattson.

Drengedrøm

Vi befinder os på Vamdrup Flyveplads. De to SF-260 italiensk

byggede træningsfly, som benyttes af flere landes flyvevåbner,

virker frygtindgydende, som de står der malet, som det kendes

fra den berømte film ”De flyvende tigere”

De, der nu skal forsøge sig som kamppiloter, har

tilfældigvis begge en tilknytning til flyvevåbnet. Robert,

der er seniorsergent og indsatsleder ved Brand og Redning

på flyvestation Aalborg, og Lars, der har eget firma for

management og team coaching , var sergent på flyvestation

Skrydstrup for godt 25 år siden.

Begge er netop fyldt 50, og har fået den ultimative

fødselsdagsgave, at blive jagerpilot for en dag, hvor

højdepunktet er en såkaldt Dogfight. De to skal jagte hinanden

i en luftkamp, hvor de skal forsøge at komme i den rigtige

skud position, så de kan skyde hinanden ned, ganske vist uden

skarpe skud, men ellers meget realistisk med g-påvirkning,

undvigemanøvrer og med lyden af et glammende maskingevær

rungende i cockpittet..

Intens stemning.

Det er tre meget erfarne piloter, der har oprettet Aircombat

Europe flyveskolen med hjemsted og briefing lokale på Vamdrup

flyveplads. De har mange års erfaring, både som F-16 piloter i

flyvevåbnet, men også mere fredeligt i SAS og KLM.

I briefingrummet er flyveeleverne blevet iklædt den

karakteristiske flyvedragt og hjelm med indbygget mikrofon.

Ved en tavle viser instruktøren Allan, hvad der skal ske, når

eleverne kommer i luften med deres instruktører.

De to, som nu skal op og prøve kræfter med tyngdeloven

og modstanderens færdighed, forsøger at virke rolige, men

spændingen fornemmes tydeligt.

Bagest i lokalet sidder familiemedlemmer, der er lige så

spændte som de to, der skal op og flyve.

-Vi starter i formation, siger Allan.

-Der er dobbelt styring, og I skal ikke sætte benene på

pedalerne.

Vi starter stille og roligt, så I kan vænne jer til det. I lærer

at stige, dykke, dreje til venstre og højre , og ønsker I på et

tidspunkt at prøve et loop, stiger vi næsen lodret, og når vi er

på toppen, vil I et øjeblik hænge med hovedet nedad.

PROPEL Nr. 6/2010

Allan holder en lille pause, inden han fortsætter

-Når vi kommer til det punkt, hvor vi kæmper mod hinanden,

lyder det som et maskingevær, når I trykker på aftrækkeren,

men tag det roligt, det er kun lyden. Der er ingen skud i

maskingeværet. I skal ikke tænke på gassen. Den står på max.

Vi har prøvet det her masser af gange, så slap bare af. Vi viser

alle manøvrerne først. Når vi jagter hinanden, er det i 2500 fods

højde ( 850 meter)

Den der tvinges ned under 2000 fod har tabt.

-Vort motto er, I skal have sved på panden, men smil på læben,

når I kommer ned. - Har I spørgsmål?

Fantastisk oplevelse.

Fremme ved flyene får flyveeleverne faldskærmen tilpasset og

spændt fast på ryggen. Hjelmen kommer på, og eleven kravler

om bord.

Nu får familiemedlemmerne travlt med at fotografere. Hvem

vil ikke gerne have er rigtig flot billede fra den dag, man var

jagerpilot.

SF-260 flyet har en 260 hestes 6 cylinder motor, der giver det

en flyvehastighed på 367 km/ti og i dyk 407 km/ti.

Flyet er utrolig manøvredygtigt, og elev og AirCombat instruktør

sidder ”side by side”

Det kan lyde som en vittighed, men man bliver høj af at flyve.

Begge elever fortæller, at det var en fantastisk oplevelse i luften

mellem Brandsø og Middelfart.

Under flyvningen blev der trukket 3 ½ g, hvilket vil sige

3 ½ gange personens vægt, så det gjaldt om at spænde

mavemusklerne.

Meget høj sikkerhed

Selskabet AirCombat startede i 2009, og det er det første af

sin art i Europa, men samme koncept findes i USA. De danske

luftfartsmyndigheder har godkendt programmet ned til mindste

detaljer, og deltagerne er forsikrede på alle tænkelige måder, og

sikkerheden er helt i top.

AirCombat har egne lokaler på Vamdrup Flyveplads med et

briefing rum, der fører tanken hen mod flyvevåbnets for længst

nedlagte flyveskole på flyvestation Avnø. Der er stor interesse

for at prøve, om man har evner som kamp pilot både blandt

kvinder og mænd. Man er i luften i 45 minutter, og efter

flyvningen får eleven en bedømmelse af instruktøren.

-Du har talent for flyvningen, og du klarede dig langt over

gennemsnittet, sagde instruktøren Morten Knoth til sin elev

Lars Mattson, der levede helt op til selskabets slogan, da han

kravlede ud af maskinen ”Sved på panden, men smil på læben”.

Det kvikke italienske træningsfly The Sisai-Marchetti SF-260,

som flyvningen forgår i.

15


16 PROPEL Nr. 6/2010

Mærkedage december-januar

85 år

07-01-2011 314/45 Erik R. B. Thuge, Musvågevej 28, 2. tv., 8210 Aarhus V

80 år

03-01-2011 1083/52 Aksel Pedersen, Rolighedsvej 15, 8722 Hedensted

08-01-2011 815/52 Einar Gert Zester, Damgården 12, 3. th., 2620 Albertslund

10-01-2011 79/50 Peder Søndergaard Kaldal, Filsøvej 52, 6840 Oksbøl

12-01-2011 1729/52 Henning Jørgensen, Markvej 13, 9280 Storevorde

12-01-2011 2192/52 Jens Søndergaard, Falcksvej 2, 6780 Skærbæk

14-01-2011 1621/52 Søren Robert Nielsen, Nørre Hvamvej 7, 7500 Holstebro

26-01-2011 986/52 Jørgen Erik Nielsen, Ringridervænget 5, 6440 Augustenborg

75 år

06-12-2010 326381/57 N. Jørgen Jensen, Kongstedlundvej 12, 9200 Aalborg SV

21-12-2010 249241/55 Erling R. Nielsen, Rødhøjgårdsvej 1, 262, Tåstrup

23-12-2010 289434/56 Niels Staun Sørensen, Bakkebo 30, 9240 Nibe

05-01-2011 296477/? Poul E. Christensen, Engdraget 35, 7190 Billund

09-01-2011 329485/57 Kai Sørensen, Mørkager 36, 2620 Albertslund

16-01-2011 246499/55 Niels Chr. Pedersen, Ivarsvej 10, 3500 Værløse

22-01-2011 288724/56 Bjarne Sørensen, Bymuren 141, 1. th., 2650 Hvidovre

24-01-2011 0/56 Oscar Øland Hansen, Vestergade 57, 1. tv., 9400 Nørresundby

70 år

17-12-2010 449218/60 Henning Nielsen, Thybovej 3, st. tv., 8620 Kjellerup

25-12-2010 487126/61 Henning Hansen Nielsen, Grydergade 3D, 6800 Varde

27-12-2010 447439/60 Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg

02-01-2011 489357/61 Laurs Haun, Nørrevangen 33, 8382 Hinnerup

06-01-2011 489320/61 Uffe Sørensen, Dommervænget 20D, st. tv., 4000 Roskilde

19-01-2011 449078/60 Erik Rohde, Torvevej 9, 7741 Frøstrup

29-01-2011 331155/57 Flemming Raalund, Lindevej 28, 4760 Vordingborg

65 år

09-12-2010 677223/65 E. Nygaard Knudsen, Fasterlundvej 3, 6900 Skjern

21-12-2010 676931/65 Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby

25-12-2010 726313/66 Poul Børge Andersen, Kær Møllevej 89, 6093 Sjølund

26-12-2010 727059/66 Svend Knudsen, Bogensevej 20, 5464 Brenderup Fyn

28-12-2010 0/74 Asger Grønlund Christensen, Druevej 11, 9000 Aalborg

05-01-2011 597497/63 Frode Hansen, H. C. Hansensvej 15, 800 Viborg

05-01-2011 597702/64 Knud Erik Rasmussen, Grønnegården 472, 2720 Greve

08-01-2011 813665/68 Erik Harbo Larsen, Lavendelvej 17, 7700 Thisted

20-01-2011 770708/67 Flemming Kammersgaard, Møller Andersens vej 10, 8830 Tjele

60 år

07-12-2010 NOV/72 Keld Bach-Andersen, Vestre Ringgade 64, 1. th., 8000 Aarhus

21-12-2010 FEB/71 Verner Rodenberg, Bakkegårdsparken 50, 6630 Rødding

27-12-2010 FEB/69 Erik Lock Hansen, Vesterled 85, 6851 Janderup Vestjylland

28-12-2010 AUG/72 Niels Jørgen Skytte, Sivegårdsvej 2, 7500 Holstebro

31-12-2010 FEB/71 H. Evald Schou Nyborg, Søndergade 22A, 7480 Vildbjerg

01-01-2011 FEB/72 Hans Andersen, Strubjerg 280, 1., 9400 Nørresundby

04-01-2011 MAJ/71 Henry Kristensen, Kompasvej 7, 7990 Øster-Assel

07-01-2011 MAJ/71 Boas Strøgarth, Tagetesvej 3, 3550 Slangerup

14-01-2011 NOV/72 Viggo Due- Hansen, Hestehaven 38, 6100 Haderslev

18-01-2011 MAJ/72 Claus Frit Hansen, Thorsvej 26, 6100 Haderslev

25-01-2011 NOV/71 Uffe Lyngholm, Dyssebakken 116, 6500 Vojens

29-01-2011 NOV/71 Kaj Kirk, Engkjærbro 9, 7752 Snedsted

50 år

06-01-2011 MAJ/82 Paul Erik Nissen, Villavej 5, 6630 Rødding

08-01-2011 FEB/81 Allan Kristiansen, Ålborgvej 167, 9670 Løgstør

Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken,

bedes meddele dette til forretningsføreren.

PROPEL

udkommer den 1. eller den første hverdag herefter

i månederne februar, april, juni, august, oktober og

december.

Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side

2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde

senest på den angivne dato.

Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof

er:

Tekst:

Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved

en E-post til bladet@propel.dk

eller i nødstilfælde:

Send teksten, helst maskinskrevet, med post til:

Bladet PROPEL, Højvangsalle 29,

8700 Horsens

Billeder:

Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB

til bladet@propel.dk

Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med

post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Papirbilleder og CD-rom’er returneres kun på

forlangende.

Hjemmesiden:

Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på

hjemmesiden, sendes til E-post adressen:

pr@propel.dk

Adresseændring

meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor.

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam

Artikler optaget under navn står for de enkelte

indsenderes egen regning og kan ikke tages som

udtryk for redaktionens eller FSF’s mening.

Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage

artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere

i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at

betydningsfuldt indhold aldrig udelades.

Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: 4717 5307, E-post: LF@propel.dk

Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: 3969 3619, mobil 2279 8466 E-post: LNF@propel.dk

Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: 9892 0795, mobil: 4027 2795, E-post: fsf@propel.dk

Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: 7582 2829, mobil 2020 7861, E-post: jubi@propel.dk

Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: 7564 1600, E-post: pr@propel.dk

Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: 9890 9202, E-post: skyd@propel.dk

Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: 4717 5307, E-post: kaicl@webspeed.dk

Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: 7564 1600, E-post: bladet@propel.dk

Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-post: fsf@propel.dk

More magazines by this user
Similar magazines