Svend Erik Holm - Henvisning til landsret - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Svend Erik Holm - Henvisning til landsret - Danmarks Skatteadvokater

"Henvisning til landsret"

Danmarks Skatteadvokater

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Grundloven

§ 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med

dømmende myndighed kan ikke nedsættes.

§ 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes

ved lov.

§ 63. Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om

øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog ikke ...

Stk. 2. Påkendelse af spørgsmål om øvrighedens grænser kan ved lov henlægges til en

eller flere forvaltningsdomstole, hvis afgørelser dog skal kunne prøves ved rigets

øverste domstol. De nærmere regler herom fastsættes ved lov.

§ 78. ...

Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne

indbringes for rigets øverste domstol.

2

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Retsplejeloven

§ 224. Borgerlige retssager behandles i 1. instans ved byret, medmindre andet er

bestemt i denne eller anden lov.

§ 12. I afgørelser af sager ved byretterne deltager, medmindre andet er bestemt, 1

dommer...

...

Stk. 3. I borgerlige sager kan retten bestemme, at 3 dommere skal deltage i

afgørelsen af sagen, hvis

1) sagen er af principiel karakter,

2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne,

3) sagens frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige

spørgsmål eller

4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial behandling påkrævet.

3

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Retsplejeloven

§ 225. Ved Sø- og Handelsretten behandles sager om EF-varemærker, jf.

varemærkelovens § 43 a, og sager om EF-design, jf. designlovens § 42.

Stk. 2. Medmindre parterne har aftalt andet, kan endvidere følgende sager anlægges

ved Sø- og Handelsretten:

1) Internationale sager, hvor fagkundskab til internationale erhvervsforhold har

væsentlig betydning,

2) sager, hvor Forbrugerombudsmanden er part og anvendelsen af lov om

markedsføring eller lov om betalingstjenester og elektroniske penge har væsentlig

betydning,

3) sager, hvor anvendelsen af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven,

patentloven, lov om brugsmodeller eller lov om beskyttelse af halvlederprodukters

udformning (topografi) har væsentlig betydning, og

4) sager, hvor anvendelsen af konkurrenceloven har væsentlig betydning.

Stk. 3. Anlægges en sag, der er omfattet af stk. 2 ved byretten, henviser retten efter

anmodning sagen til Sø- og Handelsretten. § 226, stk. 3 og 4, finder tilsvarende

anvendelse.

4

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Retsplejeloven

§ 227. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag, hvor fagkundskab til

erhvervsforhold er af væsentlig betydning, herunder vedrørende ansættelsesforhold

mellem arbejdsgivere og deres ansatte, til behandling ved Sø- og Handelsretten, hvis

sagen er af principiel karakter.

Stk. 2. Reglerne i § 226, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

5

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Retsplejeloven

§ 226. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved

landsret, hvis sagen er af principiel karakter.

Stk. 2. Hvis parterne har aftalt, at sagen skal behandles ved byretten, kan henvisning

kun ske efter anmodning fra begge parter. Henvisning kan ikke ske i de i kapitel 42, 42

a, 43, 43 a og 44 omhandlede sager.

Stk. 3. Anmodning om henvisning skal fremsættes senest i det forberedende møde, jf.

§ 353, eller, hvis et sådant møde ikke afholdes, senest 4 uger efter rettens meddelelse

om, at der ikke skal holdes et forberedende møde. Retten kan dog i særlige tilfælde

henvise sagen efter en anmodning, der fremsættes senere, men inden forberedelsens

slutning.

Stk. 4. Afgørelse af, om sagen skal henvises eller ikke, træffes ved kendelse. En

kendelse, hvorved sagen henvises, kan ikke indbringes for højere ret.

6

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Retsplejeloven

Kollegial behandling i byretten, hvis "sagen er af principiel

karakter" (retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 1)

Henvisning til behandling ved landsretten, hvis "sagen er af

principiel karakter" (retsplejelovens § 226, stk. 1)

7

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - forarbejder

Retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 1, om kollegial behandling i byretten:

"Det første kriterium for kollegial behandling – principiel karakter – er det

samme som efter forslaget til retsplejelovens § 226 (lovforslagets § 1, nr.

77), hvorefter byretten efter anmodning fra en part vil kunne henvise sagen

til landsretten til behandling i første instans. Der er redegjort for

fortolkningen af kriteriet i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 77.

Muligheden for kollegial behandling på grund af sagens principielle karakter

vil navnlig omfatte sager om lovfortolkning og sager, som i øvrigt angår et

principielt retligt spørgsmål."

8

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - forarbejder

Retsplejelovens § 226, stk. 1, om henvisning fra byret til landsret:

"Retsplejelovens § 226 om henvisning fra byret til landsret foreslås ændret, således at

henvisningsadgangen indskrænkes til sager af principiel karakter og sager, der efter

indhentet udtalelse fra landsretten findes mest hensigtsmæssigt at kunne behandles i

forbindelse med en anden sag, der verserer ved landsretten, hvilket svarer til stk. 1,

nr. 1 og 6, i den gældende bestemmelse. De øvrige muligheder for i dag at henvise fra

byret til landsret, jf. den gældende § 226, foreslås således ikke videreført.

Stk. 1 svarer til stk. 1, nr. 1, i den gældende bestemmelse. Reglen omfatter sager om

lovfortolkning og sager, som i øvrigt angår et principielt retligt spørgsmål. Reglen er

fakultativ, således at byretten efter et konkret skøn kan beslutte, om henvisning skal

ske, men udgangspunktet vil være, at sager af principiel karakter henvises til

landsretten, hvis en part anmoder om det."

9

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - forarbejder

Retsplejelovens § 226, stk. 1, om henvisning fra byret til landsret:

"... Henvisning bør dog undlades, hvis sagen uanset sin principielle karakter ikke kan

siges at have en sådan generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller

en sådan væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, at sagen bør kunne

indbringes for Højesteret som anden instans uden særlig tilladelse. I den forbindelse

må det også tages i betragtning, at retten som alternativ til henvisning – i

modsætning til i dag – i givet fald vil kunne beslutte, at sagen skal undergives

kollegial behandling i byretten, jf. lovforslagets § 1, nr. 3 (forslag til retsplejelovens §

12, stk. 3).

Sager af principiel karakter er særligt sager, der vedrører lovfortolkning, eller i øvrigt

angår et principielt retligt spørgsmål. Herunder kan f.eks. falde sager om prøvelse af

administrative afgørelser, hvis spørgsmålet er, om afgørelsen har fornøden hjemmel i

loven..."

10

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - praksis

U 2008.694 H – modtagepligt efter havnelovens § 5 (henvisning fra ØL til byret)

Højesterets flertal (Torben Melchior, Poul Sørensen, Niels Grubbe og Thomas Rørdam):

"En stillingtagen til den omtvistede besejlingsmodel på Rødby Havn indebærer en

fortolkning af modtagepligten efter havnelovens § 5. Domstolene har ikke tidligere

taget stilling hertil, og vi finder - i overensstemmelse med parternes samstemmende

opfattelse - at sagen angår et principielt retligt spørgsmål. Betingelserne for

henvisning af sagen til byretten er herefter ikke opfyldt, jf. § 105, stk. 8, nr. 3, i lov nr.

538 af 8. juni 2006."

11

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - praksis

U 2008.694 H – modtagepligt efter havnelovens § 5 (henvisning fra ØL til byret)

Højesterets mindretal (Børge Dahl):

"Det forhold, at en sag omfatter principielle spørgsmål, er ikke tilstrækkeligt til at anse

den for at være af »principiel karakter« i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i

retsplejelovens § 226, stk. 1, og § 105, stk. 8, nr. 3, i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

Uoverensstemmelsen mellem parterne angår i første række, hvorledes en

besejlingsmodel på Rødby Havn udarbejdet af en konkurrent til Scandlines Danmark

A/S forholder sig til en i 1997 truffet afgørelse om konkurrentens adgang til besejling

af Rødby Havn. Afgørelsen af denne tvist må antages i det væsentlige at bero på en

konkret bevismæssig vurdering og skønsmæssig afvejning. Der er i øvrigt ikke oplyst

omstændigheder, som giver grundlag for at antage, at en afgørelse i sagen vil have

»en sådan generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller en sådan

væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, at sagen bør kunne indbringes for

Højesteret som anden instans uden særlig tilladelse«."

12

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - praksis

U 2008.2504 H – parcelhusreglen (skatteministeriet begærede sagen henvist -

byretten nej - ØL ja)

Højesteret (Poul Sørensen, Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam):

"På baggrund af Landsskatterettens afgørelse rejser sagen væsentlige spørgsmål om

anvendelsesområdet for ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, herunder

navnlig om rækkevidden af Højesterets dom af 14. februar 2003 (U 2003.1058 H),

som har generel betydning for retsanvendelsen.

Højesteret tiltræder derfor, at sagen angår et principielt retligt spørgsmål, og

stadfæster kendelsen."

13

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Principiel karakter - praksis

U 2008.2799 H – fortolkning af ikrafttrædelsesbestemmelse i sygedagpengeloven

Højesteret (Per Sørensen, Niels Grubbe og Poul Dahl Jensen):

"Sagen rejser et væsentligt spørgsmål om fortolkning af ikrafttrædelses- og

overgangsbestemmelserne i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som har

generel betydning for retsanvendelsen.

Højesteret tiltræder derfor, at sagen angår et principielt retligt spørgsmål, og

stadfæster kendelsen."

14

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Generelt om skattesager

Forarbejder:

"Justitsministeriet er imidlertid enig med Retsplejerådet i, at skattesager ikke adskiller

sig fra andre forvaltningsretlige sager på en sådan måde, at de bør være undtaget fra

den foreslåede nye generelle instansordning."

Praksis:

2007 – ultimo 2007/primo 2008

Ultimo 2007/primo 2008 – marts 2012

Marts 2012 – ?

15

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Højesterets opgaver

"Centrale elementer i disse opgaver må efter Højesterets mening være at sikre

retsenheden og at træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning

for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig

rækkevidde." (Højesterets høringsudtalelse fra 1994)

"Om Højesterets rolle er det i bemærkningerne til lovforslaget om domstolsreformen

anført, at de centrale opgaver for Højesteret er at sikre retsenheden i landet og at

træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel ..." (Børge Dahl 2012)

Hvad betyder "af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde"?

Hvem skal afgøre, om noget er "af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde"?

Har dommere særlige forudsætninger for at træffe den afgørelse?

Er det afgørende, at myndigheden finder, at spørgsmålet er "af væsentlig

samfundsmæssig rækkevidde"?

Er det således systemet selv, der skal afgøre dette spørgsmål?

16

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

Højesterets opgaver

Højesteretsdomme på SKM:

2008: 45

2009: 41

2010: 17 (2)

2011: 33 (13)

2012: 25 (19)

17

30. januar 2013


"Henvisning til landsret"

"Det er en kerneopgave for Højesteret at udøve legalitetskontrol med forvaltningen, og

en meget betydelig del af det danske bruttonationalprodukt tager via skatterne turen

ind over de offentlige kasser for derfra at blive fordelt til i tusindvis af formål – der jo

ikke alle kan stå den enkelte skatteyders hjerte nær. Er det noget sted, hvor den

enkelte borger møder forvaltningen så at sige hver dag, så er det i relation til

skatteforvaltningen med al dens tilstræbte millimeterretfærdighed. Er der derfor noget

sted, hvor en forventning om legalitetskontrol med forvaltningen er stemt ganske højt

op, så er det vedrørende skatteforvaltningen."

"For en myndighed, der dag ud og dag ind kun beskæftiger sig med skattesager, er

det måske vanskeligt at undgå at blive kvalt i en fornemmelse af, at de skatteydere,

som har sager verserende, blot er personer og firmaer, der nægter at yde deres bidrag

til den fælles samfundshusholdning. For en domstol som højesteret, der ser mange

andre sager end skattesager, er det lettere at holde fast i, at det som udgangspunkt er

helt legitimt at lade en dispositions foretagelse være styret af ønsket om at opnå en

skattemæssig fordel."

18

30. januar 2013

More magazines by this user
Similar magazines