Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje ... - Martinus Institut

martinus.dk

Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje ... - Martinus Institut

Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente (bøger)

1. Anvendelsesområde

Retningslinjerne gælder for følgende bøger af Martinus:

Livets Bog, bind 1-7

Det Evige Verdensbillede, bog 1-3

Logik

Bisættelse

Småbog 1-28

2. Grundlaget for udgivelser

Mange af Martinus' bøger blev udgivet flere gange, mens han levede. Grundlaget for nye genudgivelser

er den seneste udgave fra Martinus' tid, idet Martinus sammen med sine medarbejdere løbende har indført

rettelser i bøgerne siden førsteudgaverne.

Rettelserne findes ved at foretage en elektronisk sammenligning udgaverne imellem, og forskellene registreres

på en rettelsesliste.

3. Grundlæggende udgangspunkt

Indholdet bevares uændret. Kun helt undtagelsesvis kan indholdsmæssige rettelser være nødvendige (se

punkt 7). Det gælder både i de danske tekster og i oversættelser:

Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, (f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne

uden Martinus’ personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til at rette

noget som helst. Denne mening blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkelte eksempler,

hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se nærmere

på en liste over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus udtalte klart, at

såfremt han efter at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis

rette dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. Det blev

fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden

Martinus’ medvirken.

(Rådsmødereferat 16.03.1976)

Det var samtidig et ønske hos Martinus, at retskrivningen skulle være korrekt. Dette blev i årenes løb

flere gange tilkendegivet af Martinus og har i praksis bl.a. resulteret i, at der i samråd med Martinus

blev indført en del rettelser i bogen Bisættelse, da den blev genudgivet i 1978, ligesom der ved genudgivelse

af Livets Bog, bind 5-7 blev foretaget tilsvarende rettelser i 1972-74.

Det betyder, at almindelige korrekturfejl kan rettes. I praksis er det dog kun nødvendigt at rette få ting,

idet Martinus tilstræbte korrekt sprogbrug.

4. Ny retskrivning og standardisering af specialudtryk

Martinus ønskede, at hans tekster fulgte den sproglige udvikling i samfundet. Det Evige Verdensbillede,

bog 1-3 og Bisættelse blev i Martinus' tid udgivet med ny retskrivning efter retskrivningsreformen i

1948. Ved genudgivelse af værket opdateres teksten derfor til ny retskrivning i de bøger, Martinus ikke

selv nåede at udgive med ny retskrivning. Det gælder bl.a. Livets Bog og Logik. Opdateringen sker i

overensstemmelse med seneste udgave af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Bilag 1 viser

en liste over forældede stave- og bøjningsformer, der er ændret til ny retskrivning.


Værkerne indeholder en række specialudtryk, hvor den anvendte form har varieret. Disse udtryk standardiseres

og skrives på ensartet måde for bl.a. at gøre søgning i værket lettere (bilag 2).

5. Sættefejl (fejl i forhold til manuskriptet)

For at udgive værket i bogform skulle Martinus' maskinskrevne manuskript korrekturlæses og omsættes

til bogtryk. I gamle dage var dette en omstændelig proces, der resulterede i en del fejl, primært sættefejl.

For at afdække disse fejl bliver den trykte førsteudgave sammenlignet med originalmanuskriptet, og den

forkerte tekst rettes til ordlyden i originalmanuskriptet:

Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må

rettes.

(Rådsmødereferat 30.03.1976)

Rettelser foretaget efter sammenligning med originalmanuskriptet registreres på rettelsesliste.

6. Åbenlyse småfejl og forglemmelser

Tryk- og stavefejl rettes. Desuden kan rettes andre åbenlyse småfejl og forglemmelser, der vedrører anførselstegn,

apostrof, bindestreg, komma, mellemrum, kursiv mv. Disse rettelser registreres også på rettelseslisten.

7. Betydningsbærende fejl

Hvis der opdages fejl af betydningsmæssig karakter, kan der indføres en rettelse. Den skal altid ledsages

af en note i bogen, så læseren klart kan se, hvad der er ændret. Rettelsen registreres tillige på rettelseslisten.

Betydningsbærende fejl, som Martinus selv har rettet eller gjort anmærkning om, behøver ingen

note, men registreres på rettelseslisten. Det gælder også betydningsbærende sættefejl iht. punkt 5.

Ord, der har ændret betydning eller ikke længere anvendes i det danske sprog, rettes ikke, men betydningen

kan gengives i en forklarende note. Forklaringen indføres tillige på rettelseslisten.

8. Dokumentation

Generelle rettelser, der vedrører opdatering til ny retskrivning eller indføring af standarder (punkt 4),

noteres på bilag (bilag 1-2 i denne vejledning).

Rettelser foretaget af Martinus selv (punkt 2) registreres på rettelsesliste. Rettelsen gengives sammen

med den sætning, hvori den indgår, og det angives, hvornår rettelsen er foretaget.

Nyere rettelser (punkt 5-7) registreres på tilsvarende vis på rettelsesliste, og hvis der er tale om en betydningsbærende

fejl, der kræver note, registreres den tillige på noteblad i bogen.

Nærværende retningslinjer, rettelseslister og bilag godkendes af rådet (Martinus Instituts bestyrelse) og

offentliggøres på Instituttets hjemmeside.

Martinus Institut, november 2012.

Godkendt i rådet, 1. december 2012.

2


Bilag 1

Forældede stave- og bøjningsformer

Stavemåder: akcept/akceptere accept/acceptere

anstrængelse anstrengelse

apothek apotek

ballie balje

barmhjærtig barmhjertig

bjærg(prædiken) bjerg(prædiken)

bråd brod

clan klan

cliche kliche

coutume kutyme

detaille detalje

een/eet én/ét

fejg(hed) fej(hed)

forrædder forræder

fråds(eri) frås(eri)

gridsk(hed) grisk(hed)

hemme/hemning hæmme/hæmning

hjærne hjerne

hjærte hjerte

hundrede- hundred- (i ssgr.)

hypothese hypotese

hævn-/straffegærrig hævn-/straffegerrig

høvlespån høvlspån

kres kreds

krigersk krigerisk

kunde kunne

kærne kerne

lillie lilje

linie linje

literatur litteratur

medaille medalje

milieu miljø

mineralie mineral

Muhammed (muhammedaner) Muhamed (muhamedaner)

neanderthaler neandertaler

nysgærrig nysgerrig

occupation

3

okkupation

Bilag pr. 01.12.2012

Livets Bog, Logik og nogle af småbøgerne er originalt udgivet med gammel retskrivning. Disse bøger

genudgives med ny retskrivning i overensstemmelse med retskrivningsreformen fra 1948 og seneste

udgave af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Det betyder, at de udgåede former erstattes af

de tilsvarende nye. Listen herunder er baseret på Retskrivningsordbogen fra 2001.

Gammel Ny

Generelt: navneord med stort navneord med lille (se også bilag 1a)

aa å


personifisere personificere

reflektion refleksion

renome renomme

sacramente sakramente

sejg(pine) sej(pine)

skulde skulle

(klokke)slet (klokke)slæt

(sammen)smælte (sammen)smelte

smærte smerte

snille snilde

stræng streng

sukces succes

tredie tredje

trusel trussel

vilde ville

villie vilje

vædske væske

water(pas) vater(pas)

ærgærrig ærgerrig

Bøjningsformer: absolute absolutte

akute akutte

anlæget anlægget

bleven blevet

(på/for)budet (på/for)buddet

bunden* bundet

eremiten eremitten

fabriken fabrikken

facitet facittet

falsa falsummer

filosofen filosoffen

forvoldet forvoldt

helbredet helbredt

klør kløer

(fuld)kommen (løbet)* (fuld)kommet (løbet)

krøblinge krøblinger

(binde/mellem)ledet (binde/mellem)leddet

logiken logikken

mystiken mystikken

politiken politikken

profiten profitten

(over/på)skudet (over/på)skuddet

(ud)sprungen* (ud)sprunget

(for)svunden* (for)svundet

tekniken teknikken

troer tror

trukken* trukket

tvungen* tvunget

undertrykte undertrykkede

Forkortelser: bl. a. bl.a.

cm. cm

e. l. e.l.

f. eks. f.eks.

4

Bilag pr. 01.12.2012


F. N. FN

kg. kg

m. flere m.fl.

m. h. t. mht.

m. m. (= med mere) m.m.

o. s. v. osv.

o. l. o.l.

5

Bilag pr. 01.12.2012

* Bemærk dog adjektivisk brug, der går efter participiumsbøjning (Retskrivningsordbogen § 31-34), fx:

en bunden opgave.


Bilag 1a

Lille eller stort begyndelsesbogstav

6

Bilag pr. 01.12.2012

Som det fremgår af bilag 1, opdateres retskrivningen i Livets Bog, Logik og nogle af småbøgerne, således

at navneord ændres fra stort til lille begyndelsesbogstav. Undtaget herfra er egennavne, bogtitler

m.m. Herunder er vist, hvordan de mest anvendte ord og begreber i værkerne behandles. Standarderne

bygger på tilsvarende ord og begreber i de bøger, der udkom med ny retskrivning i Martinus' tid.

Med lille

adams- / evavæsener

altet

bjergprædiken

de ti bud

den evige sandhed / verdensplan

den gamle / ny verdensimpuls

den guddommelige verden

den hellige ånd / helligånden

den / det onde

den store fødsel

djævelen

edens have

gudemenneske, -søn

helvede

himlen

himmerige(s) (rige)

jeg(et)

jorden, solen, månen

kosmologien

kosmisk bevidsthed

kosmisk kemi

kristusbevidsthed, -mission, -rige, -væsen, osv.

kundskabens træ

livets træ

loven (for tilværelse)

noget (som er) (det guddommelige noget)

paradiset(s) (have)

sandheden

satan

selv(et)

slangen

talsmanden, den hellige ånd

verdensbilledet

åndsvidenskaben

Med stort

Betegnelser for (den højeste, almægtige) Gud:

Alfader / Fader

Almægtige, den

Forsyn

Gud, Guddom

Herre / Vorherre

Højeste, den

Skaber

Betegnelser for Jesus:

Frelseren

Kristus

Messias (men: messiasser)

Mesteren

Sønnen

Verdensgenløseren

Symbol- og bogtitler (kun første ord med stort):

Den ideelle føde

Grundenergiernes kombinationer

- dog skrives følgende titler fuldt ud med stort:

Den Intellektualiserede Kristendom

Det Evige Verdensbillede

Det Tredje Testamente

Livets Bog

---

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

---

Bibelen (ikke: Biblen)

Andet:

Vesten, Østen, Syden, Norden, Orienten osv.

Moseloven


Bilag 2

Standarder

Værkerne indeholder en række specialudtryk, hvor den anvendte form har varieret (fx X.1. / X 1. / X-1 /

X 1). Disse udtryk standardiseres og skrives på ensartet måde for bl.a. at gøre søgning i værket lettere.

1. Specialudtryk

A-begær, B-begær

A-kraft

A-kredsløb, B-kredsløb

A-kritiker, B-kritiker, …

A-livsenhed, B-livsenhed

A-menneske, B-menneske, ...

A-perspektiv, B-perspektiv, C-perspektiv

A-rubrik, B-rubrik, ...

A-spiral, B-spiral, C-spiral

A-stadie, B-stadie, C-stadie

A-stadium, B-stadium

A-stof, B-stof

A-viden, B-viden, C-viden

G-afsnit, H-afsnit, ...

X-analyse

X-tilværelse

X1, X2, X3

7


2. Andre standarder

diskarneret (ikke: disinkarneret)

enpolet (ikke: énpolet)

jeget/jeger (ikke: jeg’et/jeg’er)

jordliv (ikke: jordeliv, som Retskrivningsordbogen foreskriver)

skabeevne (ikke: skaberevne, som Retskrivningsordbogen foreskriver)

Brug af citationstegn: "livsenhedens" (ikke: "livsenheden"s)

"X’erne" (ikke: "X"erne)

"under-" og "overklassen" (ikke: "under"- og "overklassen")

Dobbeltgenitiv: Fx "lykkerus's" ændres til "lykkerus'" (LB3).

8

Bilag pr. 01.12.2012

Punktum efter tal: Fx "se stykke 15." ændres til: "se stykke 15" (LB1), "se symbol nr. 8. 1. bind af L.

B." ændres til: "se symbol nr. 8, 1. bind af L. B." (LB2). Hvis punktummet bruges som opremsningskomma,

ændres det til komma, fx "0. 1. 2. 3. 4. osv" ændres til: "0, 1, 2, 3, 4 osv" (LB3). Der sættes

mellemrum mellem tallene, hvis det mangler.

Punktum efter bogstaver: Behandles som ovenfor, fx "... bogstaverne: G. H. I. J. K. L. M. N. O. P." ændres

til: "... bogstaverne: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P" (LB3)

Punktum efter overskrifter: Fx "9. kapitel." ændres til: "9. kapitel" (LB2).

Komma som adskillelse af tusinder ændres til punktum, fx 10,000 ændres til 10.000 (LB3).

Sidehenvisninger udgår. I stedet kan henvises til pågældende bind, kapitel eller stykke. "Livets Bog"

skrives fuldt ud. Fx "(Se symbol nr. 9, side 450.)" ændres til "(Se symbol nr. 9, Livets Bog, bind 2.)"

(LB4).


3. Forkortelser til de anvendte bibelcitater (ifølge Bibelselskabet)

1. Mosebog 1 Mos.

2. Mosebog 2 Mos.

3. Mosebog 3 Mos.

4. Mosebog 4 Mos.

1. Samuelsbog 1 Sam.

1. Kongebog 1 Kong.

2. Kongebog 2 Kong.

2. Krønikebog 2 Krøn.

Salmernes Bog Sl.

Ordsprogenes Bog Ordsp.

Esajas’ Bog Es.

Jeremias’ Bog Jer.

Daniels Bog Dan.

Hoseas Bog Hos.

Matthæusevangeliet Matt.

Markusevangeliet Mark.

Lukasevangeliet Luk.

Johannesevangeliet Joh.

Apostlenes Gerninger ApG.

Romerbrevet Rom.

1. Korintherbrev 1 Kor.

Galaterbrevet Gal.

Efeserbrevet Ef.

Filipperbrevet Fil.

Hebræerbrevet Hebr.

1. Peters Brev 1 Pet.

2. Peters Brev 2 Pet.

Johannes 1. Brev 1 Joh.

Johannes Åbenbaring Åb.

4. Andre bibelstandarder (ifølge Bibelselskabet)

Betlehem

Getsemane

Golgata

Goliat uden -th-

Nazaret

Zebaot

Barabbas (ikke: Barrabas)

Kain (ikke: Kajn)

Kajfas (ikke: Kaifas)

9

Bilag pr. 01.12.2012

More magazines by this user
Similar magazines