Beretning 2011/2012 - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

abg.dk

Beretning 2011/2012 - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

ARBEJDERNES

BOLIGSELSKAB

I GLADSAXE

Beretning og regnskab

2011/2012

49


2

Indholdsfortegnelse

Forord 3

Boligpolitik 4

Styringsdialog 8

Byggesager 10

De større renoveringssager 14

KlimaKlar 18

Administrativ udvikling af serviceydelser 22

Personaleforhold 24

Bestyrelsen og udvalgene 26

Selskabets regnskab 2011/12 29

Resultatopgørelse for tiden

1. oktober 2010 til 30. september 2011 31

Balance pr. 30. september 2011 32

Noter 33-38

Revisionspåtegning 39-40

Nøgletal 41-47

Redaktion: Jesper Loose Smith. Forsidefoto: Buddingeparken (Buddingevej 203-205). Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Grafia.


Bestyrelsens beretning

For perioden 1. oktober 2011 - 30. september 2012

Beboerdemokratiet er det vigtigste omdrejningspunkt

i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe,

og beboerdemokratiets øverste politiske

ledelse er Repræsentantskabet. Det er her, at

de aktive beboerdemokrater udstikker rammerne

for Boligselskabet. Så betydningen af, at der

på Repræsentantskabsmødet deltager så mange

aktive beboerdemokrater som muligt, kan næsten

ikke beskrives.

Det er derfor vigtigt, at du som aktiv beboerdemokrat,

deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde

tirsdag den 12. marts 2013, som

igen i år afholdes på Marielyst Skole.

Repræsentantskabsmødets dagsorden dikteres

af vedtægterne, der foreskriver, at bestyrelsen

skal orientere om selskabets drift i det forløbne

år. Det gør vi i vor beretning.

Vi har i bestyrelsen altid anset det for vigtigt

at følge udviklingen og begivenhederne tæt,

hvilket vi gør ved at følge op på de enkelte sager,

som vi behandler og drøfter på vore månedlige

bestyrelsesmøder.

Vi vil her i beretningen forsøge at fremdrage

de væsentligste elementer herpå, ligesom vi vil

orientere om hovedlinjen i den boligpolitiske

udvikling for vor sektor.

Den skriftlige beretning vil naturligvis blive

fulgt op af en supplerende mundtlig beretning

på Repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødets dagsorden indeholder

også valg til bestyrelsen og forskellige udvalg,

så hvis du, som aktiv beboerdemokrat, vil

have mere indflydelse på boligselskabet, så er

det her, du bliver valgt til at deltage aktivt i

dialogen og beslutningerne.

På mødet i år vil der, udover den faste dagsorden,

være et indlæg fra Vestegnens Politi vedrørende

tyveri-/tryghedssikring i boligen samt

en kort orientering om vores nye hjemmeside.

Bestyrelsen håber, at denne beretning vil være

et aktiv i den beboerdemokratiske proces i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe.

Vi ønsker dig god læselyst med beretningen,

hvor vi blandt andet kommer ind på initiativer

imod udsættelser af lejere, almene boliger i et

internationalt perspektiv, opfølgning på Styringsdialogen,

hvordan går det med Skoleparken

1 renoveringssag, Pileparken 4 sikring mod

skybrud, energiprojekt omkring Kildeparken 1,

den nye hjemmeside, hvordan er det gået med

eleverne, hvad har udvalgene arbejdet med, er

der overskud i selskabet, og vi kunne blive ved,

men alt det og meget mere står på de efterfølgende

sider – så rigtig god læselyst!

Januar 2013

3


4

Boligpolitik

Renovering, Buddingeparken.

BOLIGAFTALE 2011

I efteråret 2011 blev der aftalt en boligpakke

imellem alle partierne i Folketinget undtagen

Enhedslisten, men da renoveringsstøtten skulle

fremrykkes som led i boligpakken, stemte også

Enhedslisten for. Dermed står vi med det nok

bredeste boligforlig nogensinde i Folketinget,

og det er et boligforlig, som gav et markant

løft i den såkaldte renoveringsramme i 2011,

det vil sige renoveringerne, som Landsbyggefonden

har mulighed for at støtte. I alt kom

renoveringsrammen i 2011 op på 10,6 mia. kr.,

hvoraf der i praksis kan flyttes midler over til

tilsagn i 2012. Denne overførsel var nødvendig,

fordi lovforslaget først blev vedtaget lige før

jul, og det derfor ikke var praktisk muligt at

give tilsagn til hele den ekstra ramme inden

årsskiftet 2011/12.

Tilbage i efteråret 2010 var der en kø til renoveringsstøtteordningen

på over 8 mia. kr., det

vil sige projekter, der var berettiget til støtte,

men hvor de fastsatte rammer for Landsbyggefondens

støtte ikke gjorde det muligt at imødekomme

behovet. Nogle anmodninger om renoveringsstøtte

var helt tilbage fra 2002/3. Med

forøgelsen af renoveringsrammen i 2011 er det

muligt at få afviklet denne kø, hvilket er yderst

positivt, men også nødvendigt for boligområderne.

Imidlertid kan fremrykningen af renoveringerne

i boligpakken 2011 også give en fremtidig

udfordring, fordi fremrykningen betyder, at der

fra 2013 og frem kun kan renoveres for 1,85

mia. kr. pr. år imod det normale niveau på 2,64

mia. kr. Dermed er der en risiko for, at der igen

kan opstå en stor kø til renoveringsstøtteordningen.

Derfor blev der også i forbindelse med

boligforhandlingerne indgået en aftale om, at

partierne skulle mødes i 2012 for blandt andet

at drøfte køen til Landsbyggefonden.


FINANSAFTALE

Små, men vigtige gaver i finanslovsaftalen –

kommunerne bliver mere manøvredygtige i udsættelsessager.

Og der er penge til boligorganisationer,

der søger nye energibesparende

løsninger.

2012 var ikke et år, hvor der i Folketinget skulle

indgås nyt boligforlig, og derfor er den nye finanslovsaftale,

der er indgået imellem regeringen

og Enhedslisten, ikke spækket med detaljer,

som har betydning for den almene sektor.

Men der er punkter, som enten har direkte eller

indirekte betydning for sektoren.

Initiativer imod udsættelser af lejere

Efter antallet af lejere, der må udsættes fra deres

bolig på grund af manglende huslejebetaling,

er steget, siden registreringerne startede

i 2002, faldt antallet med knap 20 % i første

halvår af 2012. Nu skal den positive udvikling,

ifølge finanslovsaftalen, følges op med, at kommunerne

i perioder får mulighed for at yde direkte

hjælp til huslejebetaling. Det er op til den

enkelte kommune selv at afgøre hvordan, og i

hvilket omfang mulighederne skal benyttes.

Boligorganisationerne forpligtes ifølge aftalen

imellem regeringen og Enhedslisten til at skulle

underrette kommunerne tidligere, når en lejer

ikke har betalt sin husleje. Der er over fire år afsat

syv mio. kr. om året til indsatserne.

Særlig energisparepulje

Der er i finanslovsaftalen også afsat 20 mio. kr.

til en særlig energisparepulje, som er målrettet

den almene boligsektor. Pengene kan søges af

boligorganisationerne til udarbejdelse af energihandlingsplaner

og til forsøgsprojekter vedrørende

nye måder til at opnå energiforbedringer.

Det er endnu ikke udmøntet, hvordan

denne pulje skal administreres.

5


6

Satspuljen

Aftalen om satspuljen må også ses i sammenhæng

med finansloven. I satspuljeaftalen blev

partierne enige om, at der afsættes i alt 30

mio. kr. til udsatte boligområder i 2013-14. Det

er endnu ikke præciseret, hvordan denne pulje

skal udmøntes, men der er blandt andet nævnt

områder om partnerskaber om socialt ansvarlig

renovering af almene boliger, for eksempel

etablering af lære- og praktikpladser.

ALMENE BOLIGER I DANMARK I ET INTER-

NATIONALT PERSPEKTIV

Den gamle talemåde om, at man ikke kan se

skoven for bare træer, har jo også været gældende

hos os. Vi har været meget fokuserede på

udviklingspotentialer, problemområder og politiske

udfordringer. Og vi har nok været det så

meget, at vi har forsømt at se på os selv i helikopterperspektiv.

Hvad er det egentlig, der er

vores daglige hovedopgave, og som vi egentlig

løser ganske udmærket?

BL – Danmarks Almene Boliger har i den seneste

tid oplevet stor international interesse for

”den danske model” på det boligpolitiske område.

Det er den unikke kombination af især tre

forhold (DE TRE F’ER):

Fællesskab. Vi taler meget om særlig økonomisk,

aldersmæssig, etnisk og uddannelsesmæssig

opdeling. Men i international målestok

er vi meget lidt opdelt i Danmark. Tværtimod er

den danske ordning, med at kommunerne anviser

til hver fjerde bolig, unik og beundringsværdig

set med resten af verdens øjne. I Danmark

stuver vi som udgangspunkt ikke folk med udfordringer

og tunge problemer sammen. I stedet

sikrer vi, at almindelige velfungerende familier

kommer til at bo dør om dør med knap så

ressourcestærke beboere ved at lade kommunen

anvise til hver fjerde bolig, mens man lader folk

komme til fra den almindelige venteliste til de

øvrige boliger. Vi tager i fællesskabet hånd om

hinanden.


Forening. De almene boliger i Danmark hviler

på en stærk foreningsstruktur. Vi har beboerdemokrati,

og det er ikke kun til pynt. Demokratiet

kan være støjende og besværligt, det

har blandede udfordringer, men det virker og

involverer et uhørt stort antal beboere. Beboerne

har den afgørende stemme i stort set alle

spørgsmål, og det er med til at sikre en opbakning

og kontinuitet til udviklingen i de enkelte

boligområder.

Finansiering. Det offentlige har en medfinansiering

som betaling for løsningen af den boligsociale

opgave, men derudover fungerer de

almene boligorganisationer som non-profit

foretagender, hvilket også vækker opsigt internationalt.

Dertil kommer modellen med Landsbyggefonden,

som også vækker international

opsigt. Den store økonomiske ”muskel” skabt

ved en kollektiv opsparing af de almene beboere

giver mulighed for at løse – og finansiere –

opgaver, som i andre lande synes uoverkommelige.

”Den eksplosivt stigende interesse fra andre

lande har jo også betydet, at vi er begyndt at

se på os selv med andre øjne,” siger Bent Madsen

fra BL: ”Vi er nok blevet mere bevidste om

det unikke i vores danske måde at gøre tingene

på. Vi er normalt meget fokuserede på at finde

alle fejlene, at fokusere på udfordringerne, og

dem er der også nok af. Men noget tyder altså

på, at vi står med noget, som andre lande beundrer

og vil lære af. Det er vi naturligvis stolte

over, og vi er begyndt at overveje, hvilke muligheder

der måtte være i det.”

Tegnene er kinesiske og er det tætteste, sproget kommer begrebet almene boliger. Adskellige delegationer fra

Riget i midten har besøgt boligorganisationer, BL, ministerier og Copenhagen Business School for at lære mere

om begrebet.

7


8

Styringsdialog

Dato: 28. marts 2012


Reglerne om indførelse af Styringsdialog som

redskab i samarbejdet mellem det kommunale

tilsyn og boligorganisationerne har nu fungeret

i et par år, og vi kan begynde at høste frugten

af dialog i stedet for kontrol.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ser Styringsdialogen

og Styringsdialogmødet som et

rigtig godt redskab i samarbejdet med Gladsaxe

Kommune. Både at vi har nogle faste rammer

for emner, som vi kan tage op med kommunen,

og at de aftaler, som er indgået på Styringsdialogmødet,

bliver ført ud i livet.

For at optimere Styringsdialogen vil der løbende

ske en udvikling af rammerne. I forbindelse

med Styringsdialogen 2012 blev afdelingsbestyrelserne

inddraget. Inddragelsen skete

ved, at afdelingsbestyrelserne fik mulighed for

at komme med deres bemærkninger / rettelser

til oplysningsskemaet til den enkelte afdeling,

hvilket cirka 60 % af afdelingsbestyrelserne benyttede

sig af i større eller mindre grad.

Boligselskabet er meget positiv over, at så

mange afdelingsbestyrelser har involveret sig i

Styringsdialogen 2012. Dog var tidsrammerne

for inddragelsen ikke optimale, hvilket der ved

Styringsdialogen 2013 vil blive rettet op på.

Boligselskabet mener også, at denne involvering

i beboerdemokratiet både giver et bedre

grundlag for Styringsdialogen, men også at afdelingsbestyrelserne

får en mere overordnet

dialog omkring afdelingen. Da det vil være en

årligt tilbagevendende begivenhed, vil grundlaget

samt den overordnede dialog omkring afdelingen

kun blive udbygget.

Styringsdialogmødet med Gladsaxe Kommune

blev afholdt i juni måned 2012. Her var der en

dialog med baggrund i dokumentationspakken,

som boligselskabet havde fremsendt. Her kan

blandt andet nævnes følgende punkter:

• Gennemgang af forhold vedrørende boligorganisationen

• Gennemgang af forhold vedrørende afdelingerne

• Renovering af boligen

• Kommunens boligsociale anvisning

• Status på KlimaKlar

• Håndtering af affald

Efter denne dialog blev der udarbejdet et aftaledokument

med følgende punkter:

• Udlejning i afdeling Buddingeparken

• Kommunal anvisning

• Høje Gladsaxe – udlejningssamarbejde

• Samarbejde i KlimaKlar

Dialogen er anført i et referat fra mødet og aftalerne

i et aftaledokument. Begge disse dokumenter

kan findes på Gladsaxe Kommunes hjemmeside,

men også på Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxes hjemmeside (www.abg.dk) under

punktet publikationer.

9


Buddingeparken.

10

Byggesager

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe arbejder

med to store byggesager – Buddingeparken og

Triumfvej 47 – og vi skal til at arbejde med en

rigtig stor byggesag i Skoleparken 1 med byggeskader

og helhedsplan.

Buddingeparken (Buddingevej 203-205)

Afdelingen, der tidligere bestod af 24 utidssvarende

1-værelses lejligheder, bliver nu renoveret

og ombygget til 15 familieboliger bestående

af tre styk 1-værelses, seks styk 2-værelses og

seks styk 4-værelses lejligheder.

Som bekendt har der været store problemer i afdelingen,

både med hensyn til bygningen, men

også med det boligsociale, og der har i mange

år været mange tomme lejligheder. Derfor har

det været rigtig godt for Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe, at Landsbyggefonden har

valgt at støtte renoveringen og ombygningen.

Den samlede udgift blev efter afholdt licitation

til cirka 25 mio. kr., hvoraf der ydes støttede

lån for cirka 18 mio. kr., og ustøttede lån

for cirka 7 mio. kr. For at disse låneydelser ikke

skal give en meget høj husleje, har Landsbyggefonden

bevilliget huslejestøtte og kapitaltilførsel.

Med denne støtte har det været muligt at holde

huslejen på et rimeligt niveau med en månedlig

husleje på mellem 4.200 kr. og 6.900 kr.


Boligselskabet glæder sig over, at vi efter renovering

og ombygning kommer til at stå med et

rigtig godt og flot byggeri. Der bliver tale om

totalt istandsatte lejligheder med nye gulve,

nye køkkener, nyt varmeanlæg og ikke mindst

en tidssvarende isolering. Samtidig vil bygningen

ændre udseende. Alle vinduer og døre skiftes

til tidssvarende elementer, og der kommer

altaner. Facader med mursten og eternit isoleres

yderligere og får ny overflade. På taget

kommer der yderlige isolering.

I skrivende stund kan man se en rigtig flot bygning

vokse frem med et helt andet udtryk, den

skal vi nok blive rigtig glade for og ikke mindst

stolte af.

Der vil være indflytning den 15. april 2013.

Triumfvej 47 (Skoleparken 1)

Bygningen, som er en del af Skoleparken 1, bestod

af 18 1-værelses lejligheder og et beboerhotel

med meget utidssvarende lejligheder.

Denne bliver nu ombygget og renoveret til 12

styk 2-værelses familieboliger.

Til denne ombygning og renovering har afdelingen

fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

Den samlede udgift er budgetteret til

cirka 15,8 mio. kr., hvoraf der ydes støttede lån

for cirka 12,8 mio. kr., ustøttede lån for cirka

1,4 mio. kr., henlæggelser fra afdelingen på 0,8

mio. kr., og tilskud fra selskabet (dispositionsfonden)

på 0,8 mio. kr.

Boligselskabets andel af denne støtte er slet

ikke i nærheden af Landsbyggefondens støtte,

hvorfor boligselskabet klart har accepteret

Landsbyggefondens udmelding, for hvis vi ikke

havde, ville alternativet have været fortsat tab

og lejeledighed.

Økonomien er meget stram i projektet, og der

har været en sparerunde. Dog har boligselskabet

valgt ikke at lave for store besparelser, da

dette vil gå ud over kvaliteten i byggeriet. Boligselskabet

har valgt at stille garanti i tilfælde

af store uforudsete udgifter.

Med støtte fra Landsbyggefonden bliver det

muligt at holde huslejen på et rimeligt niveau

med en månedlig husleje på 5.800 kr.

Det bliver et flot byggeri – både inde og ude.

Mod øst, ud mod Triumfvej, vil facaden fremstå

delvis pudset i en lys farve. Mod vest åbner

facaden sig med store vinduespartier og alta-

Badeværelse,

Buddingeparken.

11


Skoleparken 1.

12

ner. Vinduer og terrassedøre udføres udvendigt

beklædt med aluminium og indvendigt af hvidmalet

træ. Boligerne er også egnede for ældre,

fordi en ny elevator sikrer niveaufri adgang til

alle boliger samt til kælderen.

Der vil være indflytning den 1. marts 2013, og i

skrivende stund er alle lejligheder udlejet.

Skoleparken 1

Som der har været skrevet om i mange år, så

har afdelingen store problemer med bygningerne,

som giver sig udslag i meget dårlig bokvalitet

for beboerne.

En samlet renovering vil være meget omkostningsfuld

for afdelingen med deraf følgende

store huslejeforhøjelser, hvorfor det blev besluttet

at søge Landsbyggefonden om støtte.

For at få denne støtte skulle det bevises, at der

er tale om byggeskader, og boligselskabet skulle

derfor i første omgang udføre en tilstandsvurdering,

der efterfølgende skulle behandles i

Landsbyggefonden.

Denne tilstandsvurdering blev udarbejdet i første

halvdel af 2012, og den blev forelagt på

afdelingsmødet i maj 2012, hvor der var stor

tilslutning til at fremsende den til Landsbyggefonden.


Triumfvej 47.

Landsbyggefonden var på besigtigelse i bebyggelsen

medio november 2012, hvor den foreløbige

udmelding heldigvis var, at vi har en renoveringssag

med støtte fra Landsbyggefonden.

Omfanget af renoveringssagen skal afklares

med Landsbyggefonden, og de har i den forbindelse

udbedt sig yderligere undersøgelser /

dokumentation, hvorefter der skal ske en afklaring,

og en helhedsplan for afdelingen skal udarbejdes.

Hvor stort omfanget bliver, er som nævnt fortsat

usikkert, men det er helt sikkert, at vi har

en sag, og at den i løbet af de kommende år bliver

en rigtig stor renoveringssag for boligselskabet.


13


14

De større renoveringssager

Høje Gladsaxe afdeling 30

– Gavlrenovering/ inddækning

I forbindelse med betonrenoveringen af Høje

Gladsaxe-bebyggelsen i slutningen af 1980erne,

blev to af gavlene på højhusene inddækket. I

2011/12 har de øvrige huse i hele bebyggelsen

været igennem samme proces. Så nu har alle

husene i Høje Gladsaxe (fem boligselskaber)

fået inddækket deres gavle.

Det har været en stor og omfattende renoveringssag.

Der har været mange store lifte og

kraner for at gennemføre renoveringen, blandt

andet har Danmarks største kran på et tidspunkt

været anvendt.

Renoveringen fulgte tidsplanen og blev endda

færdig før tid, og da udgifterne blev 2,1 mio.

kr. mindre end budgetteret, endte det med at

blive en rigtig god renoveringssag.

Nu er alle de fem boligorganisationer blevet

enige om at se på den sidste facaderenovering,

der mangler i Høje Gladsaxe – nemlig nordfacaderne

på højhusene. Nordfacaderne på højhusene

er adgangsfacaden mod Gladsaxevej, altså

den facade man ser allermest, og den trænger

til en renovering. Der er nedsat et byggeudvalg,

og der er ved at blive valgt rådgivere. Der tales

om glasinddækning og arkitektkonkurrence, så

det bliver et spændende projekt at følge.

Mange istandsættelsesarbejder

2012 blev året, hvor flere boligafdelinger besluttede

at istandsætte køkkener ved ind-/udflytning

finansieret over den kollektive råderet.

Ved udflytning tages der derfor stilling til, om

køkkenet trænger til modernisering, og er dette

tilfældet, udføres det med et huslejetillæg til

den nye beboer. Ved at boligafdelingen udfører

køkkenudskiftning ved udflytning, kan man

sikre, at der sker en udvikling i standarden, og

man kan efterhånden få opsamlet en mængde

udskiftede køkkener, der så finansieres ved realkredit.

Dette holder låneomkostningerne nede

på det enkelte køkken. Vi vil opfordre flere boligafdelinger

til at overveje denne mulighed.

Drøft den med jeres inspektør.

2012 blev også året, hvor vi ikke mere kunne

få dispensation for opsætning af varmefordelingsmålere.

I oktober 1996 trådte en bekendtgørelse

i kraft om individuel måling af el, gas,

vand og varme. Specielt varmeforbruget var der

ikke individuel måling på, og dette skulle derfor

etableres. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

har gennem en årrække søgt og fået dispensation

for opsætning af varmefordelingsmålere for

en række boligafdelinger. Disse dispensationer

er nu udløbet, og en ny ansøgning har medført

afslag. Alle vores boligafdelinger har derfor nu

individuel måling af varme.

Vi må forvente, at man i de kommende år vil

se mere på problemer ved opstuvning af vand i

kloakkerne ved skybrud. I de senere år har det

da også været et stigende problem, at vand fra

overfladen og kloakkerne endte i kældrene i Pileparken

4. Pileparken 4 har i 2012 derfor udført

sikring ved ændring i terræn foran kældertrapper,

så vandet ledes væk fra kældertrapper.

Desuden er der monteret højtvandslukker i kloakkerne

i kældrene, der så hindrer, at vandet

kommer op fra kloakkerne, og der kan monteres

skørter på kælderdørene, der hindrer overfladevand

i at løbe ned i kældrene. Der er andre boligafdelinger,

der har gjort lignende tiltag, og

der er flere undervejs.

Mange kender A/S Bolind Handel som en leverandør

eller indkøbscentral. Bolind har dog også

en projektafdeling med navnet Bolind Consult,


Gavlrenovering, Høje Gladsaxe afdeling 30

15


Faskine, Mølleparken 2.

16

der kan fungere som totalentreprenør på leverancer

eller renoveringsopgaver. Stationsparken

2 har i løbet af 2012 udskiftet over 100

vinduer med Bolind Consult som totalentreprenør,

hvilket vil sige, at Bolind Consult har projekteret,

leveret og indbygget de nye vindu-

er. Bolind Consult har derfor været bygherrens

eneste samarbejdspart i sagen. Sagen har kørt

gnidningsfrit, og Bolind Consult har i denne sag

kunnet udskifte vinduerne til en konkurrencedygtig

pris.


Før og efter, Stationsparken 1.

I årets løb er der indledt og/eller fuldført større og mere gennemgribende renoveringsopgaver.

Af disse arbejder kan nævnes følgende:

• Stengårdsparken affaldsøer, antenneanlæg

• Tinghøjparken udskiftning af køkkener ved ind-/udflytning, fjernvarme

• Pileparken 3 forretningstorvet, belægninger

• Pileparken 4 sikring mod skybrud

• Stationsparken 1 udskiftning af køkkener ved ind-/udflytning

• Skoleparken 1 helhedsplan, renovering af Triumfvej 47

• Mølleparken 2 altaner, udestuer, faskiner, legepladser

• Torveparken vejarbejder, jordledninger

• Egeparken 1 udskiftning af køkkener ved ind-/udflytning

• Toftegården overfladevand til faskiner (LAR)

• Vadgårdsparken fjernvarme til ungdomsboligerne

• Stationsparken 2 udskiftning af vinduer

• Kildeparken 2 udskiftning af vinduer

Ud over disse større renoverings- og istandsættelsesarbejder

er der i overensstemmelse med

budgetter og langtidsplaner udført en del andre

planlagte periodiske vedligeholdelses- og

forbedringsarbejder, der dækkes af afdelingernes

henlæggelser.

Vi har altid prioriteret vedligeholdelse af afdelingerne

særdeles højt og konstaterer med

glæde, at afdelingernes aktivitetsniveau i forbindelse

med fornødne renoverings-, istandsættelses-

og forbedringsarbejder, som hidtil, har

været højt i den forløbne periode.

17


Tinghøjparken.

18

KlimaKlar

Alle 47 afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe er tilmeldt ”KlimaKlar”.

Gladsaxe Kommune samarbejder med de almene

boligselskaber og andre i kommunen om at reducere

kommunens samlede CO2-udslip. Det har

sat sit aftryk i den forgangne periode.

Afdelingerne har været særdeles aktive i ”KlimaKlar”

og på de møder, der har været afholdt.

Afdelingerne har været aktive i debatten og

meget interesseret i at deltage i arrangementer

og dele deres viden efterfølgende.

Som det blandt andet fremgår af Boligbladet

juni 2012, var Energibussen på besøg i Tinghøjparken.

Det er Energitjenesten, der har Energibussen,

og de var på besøg for både at se på

afdelingens fælles energiforbrug, men også for

at give beboerne gode spareråd, både når det

gælder el-, vand- og varmeforbrug. Men ikke


kun Tinghøjparken har været aktiv. Der er flere

afdelinger, som har tilmeldt sig Energibussen

og energigennemgang af afdelingen.

I ”KlimaKlar” har LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

også været behandlet, og Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe har kunnet dele ud af

sine erfaringer, og dem har vi en del af fra den

forgangne periode.

LAR er vigtigt, for hvis regnvandet ikke løber

i kloakken, og der derved kommer mindre vand

heri, mindskes risikoen for oversvømmelsesproblemer.

I stedet for at regnvandet løber i kloakken,

skal det ledes til faskiner eller anden form

for nedsivning. Hvis dette gøres, mindskes risikoen

for oversvømmelsesproblemer i fremtiden.

Samtidig ledes regnvandet tilbage til grundvandet,

hvilket vil have en positiv miljømæssig

virkning. Eller hvis man betragter ordsproget

”flere bække små, gør en stor å”, kan man sige

det modsatte, at jo færre bække (regnvand),

som ledes til den store å (kloakken), jo mindre

bliver åen (oversvømmelsesproblemer). Så selv

små projekter skal nok hjælpe i den store sammenhæng.

Vi har helt konkret i den forgangne periode arbejdet

med to mindre og et stort LAR-projekt.

De to mindre projekter er, at vi har indarbejdet

LAR i begge vores renoveringsprojekter i Buddingeparken

og på Triumfvej 47. Det store projekt

er i Mølleparken 2, hvor man i forbindelse

med et altanrenoveringsprojekt skulle grave

alle haver op, og man benyttede derfor anledningen

til at lægge nye kloakrør, og i stedet for

at føre vandet til kloaksystemet, ryger det direkte

i jorden gennem faskiner. Dette kan man

også læse om i Boligbladet juni 2012. Disse

tre projekter viser, hvorledes det kan udføres i

praksis, og de vil samtidig være til inspiration

for andre afdelinger.

K l i m a K l a r

Gladsaxes klimasamarbejde

med boligselskaberne

For at få yderligere inspiration har boligselskabets

bestyrelse og Klima- og Miljøudvalget været

på inspirationstur til Augustenborg i Malmø,

som har arbejdet med LAR siden 1998.

KlimaKlar er også at energioptimere vores boligafdelingers

bygninger. Derfor har boligselskabet

også indledt et samarbejde med Gladsaxe

Kommune omkring energirenovering af

boliger. Gladsaxe Kommune har inviteret boligforeninger

til samarbejde om energiprojekter,

for de har et mål om at nedsætte CO2-udslippet

med 25 % inden 2020. Alene fra boliger

i Gladsaxe skal udslippet reduceres med 15 %

i forhold til niveauet i 2007. Dette svarer til

20.000 tons CO2. De vil gerne afprøve løsninger,

for idéen er, at de via demonstrationsprojekter

og renovering i mindre skala får testet: Hvad er

potentialet? Hvad kan lade sig gøre?

Dette vil Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

meget gerne være med til, og vi har derfor indledt

et samarbejde, og efter en dialog er Kildeparken

1 blevet valgt som demonstrationsprojekt.

Afdelingsbestyrelsen har indvilliget i at

indgå i dialogen, og der vil i den kommende tid

19


Augustenborg, Malmø.

20

blive arbejdet med forskellige potentialer om,

hvad der kan lade sig gøre.

KlimaKlar og fjernvarmeudbygningen hænger

også uløseligt sammen.

Der er store fordele ved fjernvarmen:

• Fjernvarmen er for tiden billigere end fyring

med fossile brændsler som kul, olie og naturgas,

og denne tendens ser ikke ud til at ændres

i fremtiden.

• Fjernvarmen er for en stor dels vedkommende

et restprodukt af affaldsforbrænding eller

el-produktion. Fjernvarme har derved en lav

miljøbelastning.

• Varmecentraler, der forsynes med fjernvarme,

er ligeledes mindre komplicerede. Der

kan derfor forventes mindre vedligehold i

disse varmecentraler.

Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbrænding er ved

at udbygge deres forsyningsnet til fjernvarme.

Målet er på sigt, at det meste af kommunen skal

tilkobles fjernvarmen, men som en start udvider

man mod større varmecentraler, og det betyder,

at udvidelsen sker mod større virksomheder

og de af vores boligafdelinger, der har

varmecentraler. Vi har derfor en unik mulighed

for – inden for en kort årrække – at få tilkoblet

en stor del af vores varmecentraler, der har

naturgas eller andet brændsel som energikilde.

Gladsaxe Fjernvarme opdeler deres udbygning

mod store kunder i fem etaper. Vi har relevante

boligafdelinger i følgende etaper:

Etape 1 med tilslutning i 2012/13 – Buddingeparken,

Stengårdsparken, Vadgårdsparken ungdomsboligerne,

Lyngparken 1 og 2, Buddinge

Mølle, Mølleparken 1 og 2 og Tinghøjparken.

Etape 4 med tilslutning i 2013 – Egeparken 1

og 2.


Augustenborg, Malmø.

Etape 5 med tilslutning i 2013/14 – Lykkeparken

, Hulegårdsparken, Moseparken, Søborgparken.

Udbygningen af Gladsaxe Fjernvarme har været

forsinket, da en del af vores boligafdelinger

forsynes med restvarme fra LKV-anlæg, der

ejes og drives af energiselskabet E-on. E-on var

af den opfattelse, at skal de miste markedsandele

i vores boliger, så skal de have erstatning

af Gladsaxe Fjernvarme, hvorfor de klagede til

Energiklagenævnet. Energiklagenævnet afviste

klagen, og udbygningen er derfor igangsat,

men forsinket.

Udover dette har boligafdelinger med LKV-anlæg

yderligere problemer med E-on. E-on mener

sig berettiget til en slutafregning (underdækning

i forbindelse med underskud i afskrivninger),

samt en højere pris på forbruget. Dette

har boligselskabet indklaget for Energitilsynet,

med påstand om, at dette er E-on ikke berettiget

til. Da priserne for 2012 er usikre, vil varmeregnskabet

2012 for disse afdelinger være

med en beregnet pris.

Heldigvis kan vi se lys for enden af tunnelen,

da fjernvarmeudbygningen fra Gladsaxe Fjernvarme

snart betyder, at E-on er fortid, men vi

skal lige igennem en periode, hvor vi skal have

E-on afviklet.

Vestforbrænding har gennemført fjernvarmekonverteringen

i Skoleparken 1 og 2. Der er mulighed

for udvidelse til Højgårdsparken og Stengården

– dette afklares i 2013.

21


22

Administrativ udvikling

af serviceydelser

delingsbestyrelsesmedlem, skal man kunne se

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe arbejder

løbende på at udvikle serviceydelser, dette

gælder både over for beboerne, beboerdemokratiet,

ansøgere til boliger og interesserede

generelt.

Her bliver udviklingen af vores nye hjemmeside

en vigtig brik. Der arbejdes på, at så meget

kommunikation som muligt skal ske via denne

hjemmeside, både som ekstranet og intranet,

samt udbygning af digitalisering.

Hjemmesiden opbygges således, at den giver

adgang til oplysninger, alt efter hvilken person

man er. Er man ansøger, skal man kunne se oplysninger

om, hvilke boliger man er skrevet op

til samt have mulighed for at tilrette sine ansøgningsoplysninger.

Er man beboer, skal man

kunne se sine beboeroplysninger. Er man af-

afdelingsbestyrelsens oplysninger. Der arbejdes

på, at den elektroniske post registreres på

den enkelte afdelingsbestyrelses underside på

hjemmesiden, således at man får en mail om,

at der er registeret nye oplysninger på siden,

hvorefter man kan gå ind på undersiden og se

den indgåede post, men også det tidligere materiale

vil fortsat være opbevaret her. Hjemmesiden

forventes igangsat i forsommeren 2013.

Afdelingsbestyrelserne har nu adgang til selskabets

it-system, hvor de kan få vist enkelte af

afdelingens økonomiske oplysninger som for eksempel

saldobalance, kontokort, budgetkontrol

og lejelister. Der har også været udvikling omkring

den administrative behandling af vedligeholdelsesarbejder.

Her er der indført elektroniske

rekvisitioner, således at arbejder over for


Jannik Lindholm

håndværkerne bestilles elektronisk. Dette har

givet mulighed for at gå videre, således at vi nu

kun modtager elektroniske fakturaer. Dette betyder,

at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne nu

kan se fakturaer på de enkelte arbejder ved på

kontokortet at klikke på ikonet faktura, og derefter

få vist fakturaen elektronisk.

Kredsudvalget har arbejdet med kompetence /

grænser omkring samarbejdet mellem beboerdemokratiet

og administrationen. Dette har administrationen

via Virksomhedsnævnet også arbejdet

med, da det også har været et ønske fra

medarbejderne på medarbejderseminaret. Dette

munder formodentlig ud i en mini afdelingsbestyrelseshåndbog,

som løbende vil blive udviklet,

således at serviceydelserne over for beboerdemokratiet

vil blive udviklet herigennem.

Fremtidige udviklingsområder er at give beboerne

den bedste mulighed for at deltage i beboerdemokratiet,

for som der blev skrevet på

Boligbladets bagside i marts 2012 ”Aktive be-

1

boerdemokrater, dem kan vi simpelthen ikke få

for mange af”. Det er derfor vigtigt med beboere,

som interesserer sig for den veldrevne afdeling,

de bor i.

For at beboerne kan deltage i beboerdemokratiet,

skal rammerne for deres deltagelse optimeres.

Det område, hvor beboerne har størst

mulighed for indflydelse, er omkring budgetbehandlingen.

Her vedtages rammerne for afdelingens

fremtid. Vi bliver derfor nødt til at optimere

rammerne for budgetbehandlingen.

Derfor vil der i den kommende tid blive arbejdet

på at udvikle et mere beboervenligt budget,

som er nemt at overskue, og hvor der er lighed

mellem det beboervenlige budget, man får tilsendt

og det, som bliver fremlagt på afdelingsmødet.

Vi tror, at dette vil være til stor gavn for

beboernes involvering i de beboerdemokratiske

rammer.

23


24

Personaleforhold

Bestyrelsen har udstukket rammerne for direktøren,

og de er som tidligere nævnt ”at

give et frisk pust til et ellers velfungerende

boligselskab”.

Dette kommer til udtryk ved en fortsat udvikling

af beboerdemokratiet samt løbende

optimering og udvikling af boligselskabet

og vore afdelinger, så de fortsat er boligområder

med rimelig husleje, velfungerende

boliger og et veludviklet beboerdemokrati.

På personalesiden arbejdes der på dette område.

I april 2012 blev der afholdt endnu et

medarbejderseminar for hele personalet i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe – 21 medarbejdere

i administrationen og 65 medarbejdere

i afdelingerne.

Programmet spændte vidt – lige fra uddannelsespolitik

til hverdagen i afdelingerne og

i administrationen. Formålet med seminarerne

er at styrke samarbejdet og gøre boligselskabet

til en endnu bedre arbejdsplads, hvor

der er en god kontakt til beboerne. Stort ”S”

for service var også på seminariets dagsorden.

Der blev talt om forskellen mellem høj

og lav service, forventninger og oplevelser,

vanskelige kunder og service i praksis.

”Hvis du forhøjer dit serviceniveau, vil du

opdage, at du bliver anerkendt og set og

hørt som et kompetent menneske, simpelthen

fordi du skaber sympati omkring din

person. Beboerne er vores kunder. Det er

dem, vi ”lever” af. Derfor er det afgørende

vigtigt, at de får en god faglig behandling

og samtidig oplever, at de bliver serviceret

på en fremragende måde”, lød det på medarbejderseminaret.

Personalet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.

Hvis man har læst Boligbladet eller fulgt med

i de invitationer, der er blevet sendt ud, så har

man bemærket, at vi i 2012 har haft mange 25års

jubilæer og sågar to 40-års jubilæer. Det er

vi rigtig stolte af i Arbejdernes Boligselskab i

Gladsaxe, og vi vælger at tolke det sådan, at

boligselskabet er en god arbejdsplads, og at


medarbejderne er stolte at være ansat i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe.

Men de mange jubilæer udtrykker også, at vi

har et større kommende generationsskifte på

vej, hvilket vi er opmærksomme på, hvorfor vi

har en løbende opkvalificering af medarbejder-

ne, således at vi kan rekruttere internt i boligselskabet.

Derudover er vi meget positive

over den beslutning, der blev taget på Repræsentantskabsmødet

i marts 2012, hvor det blev

besluttet at indarbejde en finansieringsmodel i

budgettet, der gør det muligt hele tiden at have

tre ejendomsfunktionærelever ansat.

25


Sensommerfestival 2012.

26

Bestyrelsen og udvalgene

Kredsudvalget

Kredsudvalget fungerer både som boligselskabets

boligpolitiske organ i forhold til Boligselskabernes

Landsforening 9. Kreds, men også

som repræsentanter for afdelingsbestyrelserne.

Kredsudvalget har afholdt seks møder, hvor de

faste punkter hovedsageligt har været: Orientering

fra administrationen, orientering fra

de enkelte afdelingsbestyrelsesrepræsentanter,

information om arbejdet i Boligselskabernes

Landsforening 9. Kreds samt orientering fra de

af Kredsudvalget nedsatte underudvalg.

Orienteringen fra de enkelte afdelingsbestyrelsesrepræsentanter

giver en rigtig god information

om, hvad der rører sig på tværs i

boligselskabet, men det giver også anledning

til en rigtig god dialog afdelingerne imellem.

Information om arbejdet i Boligselskabernes

Landsforening 9. Kreds har hovedsageligt

været omkring det boligpolitiske. Og det

har været rigtig god information.

I Boligselskabernes Landsforenings regi har

der i perioden været afholdt valgmøde. Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe opstillede


fire kandidater, og alle blev valgt, så vi er rigt

repræsenteret i dette politiske organ.

Kredsudvalget har arbejdet meget med kompetencer

og grænser mellem afdelingsbestyrelsen

og boligselskabet. Der har været afholdt særskilte

møder, og der har været nedsat grupper.

Det er meningen, at arbejdet skal udmønte sig

i en mini-afdelingsbestyrelseshåndbog.

Kredsudvalgets nedsatte underudvalg er: Kommuneudvalg,

It-udvalg, Klima- og miljøudvalg

og Idé- og erfaringsudvalg. It-udvalget har

arbejdet med it sikkerhedspolitik, samt sparring

omkring den nye hjemmeside. Arbejdet i

Klima- og miljøudvalget henvises til afsnittet

”KlimaKlar” i beretningen. Idé- og erfaringsudvalget

afventer den nye hjemmeside, hvor det

bliver muligt at indføre deres mange idéer til,

hvordan vi i selskabet kan dele vores erfaringer

med hinanden.

Der er for os ingen tvivl om, at inddragelse af

drøftelser med den bredere kreds af repræsentanter

fra vore afdelinger er nyttige og hensigtsmæssige

i henseende til udviklingen i

vore afdelinger, og vi ser frem til en videreførelse

af arbejdet i de kommende år.

Tak til udvalget for et godt og konstruktivt

samarbejde.

Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har virkelig været meget aktive

i den forgangne periode. De har arrangeret

Fritidskonference, AB-fest og Sensommerfestival,

og der har været afholdt ni Fritidsudvalgsmøder,

hvor de, udover at planlægge arrangementerne,

også som hidtil har bistået os med

vurdering af ansøgninger fra afdelinger vedrørende

tilskud til aktiviteter med videre.

Sensommerfestival 2012.

Til Fritidskonferencen var alle beboere i boligselskabet

blevet inviteret for at udvikle rammerne

for aktiviteter og derved få fat i flere

frivillige til glæde og gavn for hele afdelingens

trivsel. Inden konferencen var der indsamlet

oplysninger fra alle afdelingerne i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe. Disse oplysninger blev

brugt til et oplæg og diskussion omkring beboeraktiviteterne

i afdelingerne, samt hvordan

vi skaber liv og ejerskab i boligafdelingerne.

Den traditionsbundne AB-fest, som blev afholdt

for 24. gang, var som altid en stor succes, og der

er allerede ”store” planer for 25 års jubilæumsfesten,

som afholdes den 6. april 2013. Så det

glæder vi os alle til.

Sensommerfestivalen, som blev afholdt i september

2012, var også en stor succes med over

800 besøgende, hvor rigtig mange var fra de

andre afdelinger, så det blev en festlig festival

med masser af sensommersol. Sensommerfestivalen

blev afholdt i Stationsparken. Ideen med

at rykke rundt mellem afdelingerne blev endelig

fulgt, så beboerne har mulighed for at komme

på besøg hos hinanden. Der er allerede planer

for Sensommerfestivalen 2013, som skal afholdes

i Stengårdsparken.

Vi kan kun støtte ideen, der er med til af fremme

samarbejdet mellem afdelingerne.

Tak til Fritidsudvalget for en stor indsats i årets løb.

27


28

Flytteudvalget

Udvalget får løbende forelagt forskellige forhold

vedrørende flyttesager. Mest fremtrædende har

været dispensationsansøgninger vedrørende NIbeløb

(normalistandsættelsesbeløb), der ikke har

kunnet anvises og udbetales inden den gældende

seks måneders frist.

Disse sager har vi drøftet i tilslutning til de ordinære

bestyrelsesmøder og truffet de fornødne beslutninger.

I sidste periode arbejdede Flytteudvalget med

rammerne for køkkenudskiftning ved fraflytning /

indflytning og anvendelse af kollektiv råderet.

I denne periode har enkelte afdelinger indført

denne ordning. Der henvises til artikel i Boligbladet

oktober 2012, som omhandler dette.

Vurderingsudvalget

Grundværdiansættelserne for selskabets ejendomme

følges af Vurderingsudvalget, der er nedsat af

bestyrelsen.

I perioden har der ikke været nye grundværdiansættelser,

men Vurderingsudvalget har i stedet arbejdet

med en rådgiveraftale omkring fradrag for

grundforbedringer. Der er indgået en rådgiveraftale,

hvor rådgiverne analyserer grundforbedringer,

som er mindre end 30 år, og anmelder dem over for

SKAT. Hvis det ikke giver nogen tilbagebetaling, er

det omkostningsfrit for boligselskabet, men hvis

det giver en tilbagebetaling, vil det komme afdelingen

til gode med fradrag af honorar til rådgiveren,

som udgør en andel af tilbagebetalingen.

Grundforbedringer er hovedsagelig sket i forbindelse

med opførslen, så denne mulighed vil hovedsageligt

være for afdelinger, som er mindre end 30

år gamle.

Bestyrelsen

I bestyrelsen føler vi, at vi som altid har haft et

godt og tillidsfuldt samarbejde til gavn for vore

beboere, ansatte og vort boligselskab.

Vi lægger stor vægt på åbenhed og samarbejde og

tager stilling til de enkelte sager ud fra de konkrete

forhold under iagttagelse af reglerne ifølge

gældende boliglovgivning og under respekt for de

beboerdemokratiske rammer.

I bestyrelsen følger vi nøje den boligpolitiske

udvikling og situation – både økonomisk og styringsmæssigt

– ligesom vi på de månedlige møder

følger og tager stilling til alle sager vedrørende

afdelingerne i selskabet.

Udover de områder, som er omtalt i denne beretning

samt de opgaver, som via de politiske og lovgivningsmæssige

kanaler tilgår os som bestyrelse,

har vi naturligvis tillige behandlet en lang række

større eller mindre sager vedrørende selskabet og

afdelingerne. Det har især vedrørt vores byggesager

på Triumfvej 47 og Buddingeparken samt fjernevarmesagen.

Vi håber, at afdelingsbestyrelserne følger med i

vores bestyrelsesarbejde, som vi er meget åbne

om, da både dagsordner og referater er offentligt

tilgængelige på vores hjemmeside.

Disse synspunkter har vi hidtil arbejdet efter, og

det agter vi forsat at gøre fremover.

Vi har i år måttet sige farvel til et mangeårigt bestyrelsesmedlem

– Jesper Langkilde – som desværre

er afgået ved døden.

Tak til alle parter for et godt og solidt samarbejde

i det forløbne år.


ARBEJDERNES

BOLIGSELSKAB

I GLADSAXE

Selskabets regnskab 2011/12


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

30

Selskabets regnskab 2011/12

Årets resultat

Selskabets resultatopgørelse udviser for perioden

1. oktober 2011 – 30. september 2012 et overskud

på 560 t. kr., der overføres til selskabets arbejdskapital.

Da overskuddet på 560 t. kr. kun udgør 1,2 % af de

samlede indtægter, må regnskabet betragtes som

stabilt, og at det har fulgt budgettet. Dog har der

været enkelte afvigelser, som besparelser på kontorholdsudgifter

og afskrivninger (EDB) samt merindtægter

på renter og mindreindtægt på byggesagsvederlag.

Den samlede egenkapital udgør 144.338 t. kr., hvilket

er en tilgang på 11.914 t. kr., som hovedsageligt

skyldes tilgang på dispositionsfond og trækningsret.

Dispositionsfonden udgør 134.182 t. kr., hvilket er

en tilgang på 10.872 t. kr., hvor tilgangen på trækningsret

udgør 2.775 t. kr. De resterende 8.097 t.

kr. er decideret tilgang til dispositionsfonden. Dispositionsfondens

tilgang og afgang fremgår af beretningens

regnskabsafsnit note 12. Det fremgår

her, hvilke afdelinger, der har fået tilskud fra dispositionsfonden

på i alt 2.774 t. kr. Det fremgår

også, at den bundende del af dispositionsfonden

udgør 67.384.810 t. kr., og den disponible del udgør

66.797 t. kr. Derved er den disponible del vokset

med 5.593 t. kr.

Arbejdskapitalen udgør 10.157 t. kr., hvilket er en

tilgang på 1.043 t. kr., som skyldes årets overskud

samt særlige bidrag fra afdelingerne. Tilgang og afgang

på arbejdskapitalen fremgår af beretningens

regnskabsafsnit note 13.

Rentetilskrivningen til afdelingerne er foretaget efter

den nye lovgivning på renteområdet, hvor afdelingerne

tilskrives renter svarende til deres andel af

den samlede formue. Rentesatsen for året har kun-

net opgøres til 3,45 % imod 1,29 % for året før. Den

høje rentesats skyldes kursgevinster ved udtrukne

obligationer, hvor geninvesteringen i obligationer

bliver til en meget lavere rentesats, så de kommende

års rentetilskrivning bliver meget lavere.

Vi følger – som bestyrelse – i forbindelse med budgetlægningen

løbende omkostningsudviklingen i

sammenlignelige boligorganisationer. Det er vor

opfattelse, at vi her ligger på et gennemsnitligt

og normalt niveau, hvilket også er blevet bekræftet

i benchmarkingen i Styringsdialogen. Herudover

skal nævnes, at vores administrationshonorar indeholder

al administration, hvor vi er vidende om,

at andre boligorganisationer opkræver administrationslignende

omkostninger udenom administrationshonoraret.

Driftsmidler (biler og inventar) er optaget til anskaffelsespris

(tilgang afgang) med fradrag af afskrivninger.

Afskrivningsperioden er gennemsnitlig

på 4 år dog med tilpasning til markedsmæssige vilkår

for bilernes vedkommende.

EDB-anlæg er optaget til anskaffelsespris med fradrag

af afskrivninger over den økonomiske brugstid

således:

• Software afskrives over 2 år

• Hardware afskrives over 3 år

• Vedligeholdelse udgiftsføres i året

Aktier og andele indgår i en selvstændig sideaktivitetsafdeling,

som indgår i selskabets regnskab under

posten ”Indskud, andre virksomheder”. Værdiansættelsen

indgår fortsat som nominelle værdier.

Fra bestyrelsens side anses selskabets økonomiske,

likviditets- og egenkapitalmæssige forhold for tilfredsstillende.


Resultatopgørelse for tiden 1. oktober 2011 til 30. september 2012

Note

Indtægter

Regnskab

2011/12

1.000 kr.

Budget

2011/12

1.000 kr.

Regnskab

2010/11

1.000 kr.

Budget

2012/13

1.000 kr.

1. Administrationsbidrag 18.152 18.107 17.609 18.882

Lovmæssige gebyrer 1.273 1.165 1.203 1.215

Byggesagsvederlag 469 730 944 760

Andre indtægter 56 25 6 5

Indtægter i alt 19.950 20.027 19.762 20.862

Udgifter

Bestyrelsesvederlag 133 190 181 195

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 412 428 497 477

2. Personaleudgifter 14.165 13.924 14.061 14.262

3. Kontorholdsudgifter 2.094 2.377 2.238 2.406

Kontorlokaleudgifter 1.214 1.199 1.177 1.221

4. Afskrivning, driftsmidler 594 938 430 984

5. Særlige aktiviteter 585 570 492 958

Revision 469 470 456 470

Bruttoadministrationsudgift 19.666 20.096 19.532 20.972

Resultat før finansielle poster, dispositionsfond

og ekstraordinære poster

284 -69 230 -110

Dispositionsfond

Afdelingernes bidrag til

dispositionsfond

15.892 14.520 15.551 16.486

Henlæggelser til dispositions-fond 15.892 -14.520 -15.551 16.486

Dispositionsfond i alt 0 0 0 0

6.

Finansielle poster

Indtægter 12.312 4.495 8.075 3.642

7. Udgifter 12.036 4.411 7.976 3.529

Finansielle poster i alt 276 84 99 113

Årets resultat 560 15 329 3

31


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

32

Balance for selskabet pr. 30. september 2012

Note 30/9 2012 30/9 2011

Aktiver 1.000 kr. 1.000 kr.

Anlægsaktiver

8. Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar 459 630

EDB-anlæg 683 193

Materielle anlægsaktiver i alt 1.142 823

9.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalindskud, sideaktiviteter 146 170

Andre indskud (kontoret) 98 98

10. Indskud i Landsbyggefonden 65.893 60.582

Dispositionsfondens lån til afdelinger 1.492 1.524

Finansielle anlægsaktiver i alt 67.629 62.374

Anlægsaktiver i alt 68.771 63.197

11.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende, afdelinger i drift 19.466 7.180

Debitorer 21.874 1.697

Værdipapirer 220.819 225.141

Likvide beholdninger 17.336 21.282

Omsætningsaktiver i alt 279.495 255.300

Aktiver i alt 348.266 318.497

12.

Passiver

Egenkapital

Dispositionsfond 134.181 123.311

13. Arbejdskapital 10.157 9.113

Egenkapital i alt 144.338 132.424

14.

Kortfristet gæld

Gæld, afdelinger i drift 188.410 178.684

15. Anden gæld 15.518 7.389

Kortfristet gæld i alt 203.928 186.073

Passiver i alt 348.266 318.497


Noter

Note 2011/12 2010/11

1.000 kr. 1.000 kr.

1. Administrationsbidrag

Administrationsbidrag fra afdelinger i drift 16.519 16.003

Fællesdriften af Høje Gladsaxe 1.338 1.335

Ejerforeninger 53 52

Varme- og vaskeriregnskab 206 211

Afd. for indskud i andre virksomheder 36 8

18.152 17.609

2. Personaleudgifter

Lønninger (inklusive kørsel, klubtilskud m.v.) 12.422 12.283

Pensionsbidrag 1.627 1.627

Sociale udgifter 116 151

14.165 14.061

3. Kontorholdsudgifter

Porto og gebyrer 529 532

Tryksager og kontorartikler 312 297

Vedligeholdelse EDB og inventar 560 474

Andre kontorholdsudgifter 693 935

2.094 2.238

4. Afskrivninger, driftsmidler

Inventar 151 142

Ombygning 53 33

Automobiler 105 103

EDB 285 152

594 430

5. Særlige aktiviteter

Boligbladet 217 212

Fritidsaktiviteter, kursus mv. 304 229

Tilskud lærlinge/elever 13 0

Afløsning tillidsmand 51 51

585 492

6. Finansielle Poster

Indtægter

Afdelinger, byggelån m.v. 224 34

Bank- og girobeholdninger 14 0

Obligationer 7.988 5.917

Realiseret kursgevinst 3.620 1.688

Landsbyggefonden trækningsret 466 436

12.312 8.075

33


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

34

Noter (fortsat)

Note 2010/12 2009/11

8. Driftsmidler og inventar

Inventar Ombygning Automobiler

1.000 kr. 1.000 kr.

7. Udgifter

Dispositionsfond, 3,45 % 2.111 767

Afdelinger, 3,45 % 6.150 2.293

Andre renter 111 113

Kurstab, obligationer m.v. 2.908 4.102

Kurtage 290 265

Afdelingernes trækningsret 466 436

12.036 7.976

Nettorenteindtægt 276 99

Kursgevinst, obligationer m.v.

Nom. t. kr. 217.564

Kursværdi obligationer pr. 01.10.11

Kursreguleringskonto

225.141 226.405

Kursværdi af solgte obligationer - 329.877 - 231.922

Kursværdi af købte obligationer 324.529 232.539

Kursværdi pr. 30.09.12 219.793 227.022

Bogført værdi pr. 30.09.12 220.819 225.141

Kursgevinst 1.026 - 1.881

EDB I alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Saldo ved årets begyndelse 184 67 379 193 823

Tilgang i året (netto) 79 59 0 775 912

Årets afskrivning m.v. 151 53 105 285 594

Saldo ved årets udgang 112 73 274 683 1.142


Nominel værdi

1.000 kr.

9. Kapitalindskud, sideaktiviteter

Bolind A/S 80

Byfornyelsesselskabet Danmark 66

30/9 2012

1.000 kr.

30/9 2011

1.000 kr.

10. Indskud i Landsbyggefonden

A- og G-indskud med garantibeviser 31.244 31.244

C-indskud 141 141

Trækningsret 34.508 29.197

65.893 60.582

11. Tilgodehavender, afdelinger i drift

Mølleparken 1 4.327 2.124

Pileparken 1 2.181 1.410

Lykkeparken 0 3.614

Mølleparken 2 12.879 0

E/F Søborgparken 79 32

19.466 7.180

146

35


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

36

Noter (fortsat)

Note

30/9 2012

1.000 kr.

30/9 2011

1.000

1.000

kr.

kr.

12. Dispositionsfond

Saldo primo 123.311 58.308

Tilgang:

Rentetilskrivning, dispositionsfond 2.139 796

Rentetilskrivning, trækningsret 466 436

Ydelse uamortiserede lån 14.843 14.495

Indskud i Landsbyggefonden 18 55.687

Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 15.326 14.929

Tilgang i alt 32.792 86.343

Afgang:

Indbetalt til Landsbyggefonden 8.667 8.387

Indbetalt til Landsdispositionsfond 6.131 5.972

Trækningsret ovf. til afdelinger 4.350 4.499

Tilskud til afdelinger:

Buddingeparken, lejetab 2.005

Vadgårdsparken, tilskud renovering 286

Høje Gladsaxe, tilskud helhedsplan 64

Lyngparken 2, huslejetilskud 88

Egeparken 1, huslejetilskud 175

Punkthus 6., 7., 8. etage, lejetab 2

Søborgparken, lejetab 154 2.774 2.482

Afgang i alt 21.922 21.340

Saldo ultimo 134.181 123.311

Saldo opdelt:

Indskud i Landsbyggefonden 65.893 60.582

Udlån til afdelinger 1.426 1.426

Indskudslån til afdelinger 65 98

Bunden del 67.384 62.106

Disponibel del 66.797 61.205

Saldo ultimo 134.181 123.311

13. Arbejdskapital:

Saldo primo 9.113 4.189

Tilgang:

Kursreguleringskonto 1/10-2010

Særlige bidrag fra afdelinger

0 4.110

(100 kr. pr. bolig) 483 484

Årets overskud 560 329

Saldo ultimo 10.156 9.113

Bunden del:

Kapitalindskud, sideaktiviteter 146 170

Materielle anlægsaktiver 1.141 823

Indskud kontor 98 98

Bunden del 1.385 1.091

Disponibel del 8.771 8.022


Note

14. Gæld, afdelinger i drift

30/9 2012

1.000 kr.

30/9 2011

1.000 kr.

01 Mølleparken - -

02 Højgårdsparken 902 762

03 Stengårdsparken 9.554 9.943

04 Hyrdeparken 2.871 2.600

05 Pileparken 1 - -

06 Hulegårdsparken 1.300 1.111

07 Pileparken 2 4.784 4.991

08 Borreparken 2.401 184

09 Lyngparken 1 4.255 4.605

10 Tinghøjparken 3.574 3.158

11 Pileparken 3 3.066 4.893

12 Pileparken 4 5.024 4.350

13 Stationsparken 1 2.836 2.332

14 Lykkeparken 4.619 -

15 Kongshvileparken 1.219 3.733

17 Skoleparken 1 8.304 12.258

18 Kildeparken 1 12.647 10.320

19 Buddingeparken 5.251 451

20 Mølleparken 2 - 439

21 Pileparken 6 9.085 8.072

22 Torveparken 16.669 17.060

23 Lyngparken 2 5.078 5.340

24 Pileparken 7 9.206 8.173

25 Egeparken 1 7.142 6.078

26 Toftegården 654 1.161

27 Vadgårdsparken 9.480 10.320

28 Kildeparken 3 3.361 3.075

29 Stationsparken 2 2.417 1.677

30 Høje Gladsaxe 24.942 26.090

31 Kiplingeparken 2.179 2.130

32 Kildeparken 4 198 177

33 Egeparken 2 10.381 8.883

34 Stationsparkens Børneinstitution 1.165 1.109

35 Kagsåvej 612 601

36 Kildeparken 2 1.646 2.104

37 Skoleparken 2 1.279 948

38 Kiplingsgården 1.046 912

39 Moseparken 2.966 2.693

40 Buddinge Mølle 1.219 1.096

43 Punkthus 6., 7., 8. etage 961 1.098

44 Punkthus 4., 5., 9. etage 850 852

46 Søborgparken 2.385 2.176

48 Stengården 762 640

71 Ejerforeningen Søborgparken 121 131

188.410 178.684

37


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

38

Noter (fortsat)

Note

Jesper Loose Smith Lone Larsen

Direktør Økonomichef

Bestyrelsen

Ryno Scheil, formand

Steen Pedersen, næstformand

Flemming Larsen

Palle Nielsen

Majbrit H. Jørming

Finn Sørensen

Mogens Rysgaard

Carsten Petersen

Lars Ulrik Hansen

Erik Bengtsson

Ole Skrald Rasmussen

Ole Juel Larsen

Erik Andersen

Michael Kristensen

Anne L. Schiøler

2011/12 2010/11

1.000 kr. 1.000 kr.

15. Anden gæld

Leverandører 1.933 1.813

Obligationskøb 7.969 0

Feriepengeforpligtelser 1.455 1.442

Pligtmæssige bidrag 3.863 3.737

Anden kortfristet gæld 298 397

15.518 7.389


Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til boligorganisationen

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe,

for regnskabsåret l. oktober 2011 - 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtmæssig regnskabspraksis og

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene

boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens

udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er

at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en

konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

39


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

40

Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver,

passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af boligorganisationens

aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med

lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller,

der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens

krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen

medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke

været underlagt revision.

København den 21. februar 2013

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bjarne Ingstrup

statsautoriseret revisor


Afdelingernes driftsresultat

Afdeling Overskud Underskud

4701 Mølleparken 1 83.788

4702 Højgårdsparken 39.584

4703 Stengårdsparken 806.938

4704 Hyrdeparken 104.149

4705 Pileparken 1 247.952

4706 Hulegårdsparken 141.720

4707 Pileparken 2 183.739

4708 Borreparken 4.025

4709 Lyngparken 1 34.267

4710 Tinghøjparken 52.443

4711 Pileparken 3 102.685

4712 Pileparken 4 149.769

4713 Stationsparken 1 308.528

4714 Lykkeparken 68.750

4715 Kongshvileparken 114.561

4717 Skoleparken 1 120.758

4718 Kildeparken 1 261.344

4719 Buddingeparken 587.716

4720 Mølleparken 2 22

4721 Pileparken 6 777.253

4722 Torveparken 193.248

4723 Lyngparken 2 86.577

4724 Pileparken 7 73.642

4725 Egeparken 1 74.808

4726 Toftegården 37.460

4727 Vadgårdsparken 339.372

4728 Kildeparken 3 122.761

4729 Stationsparken 2 224.219

4730 Høje Gladsaxe 601.805

4731 Kiplingeparken 71.986

4732 Kildeparken 4 30.706

4733 Egeparken 2 364.239

4734 Stationsp. Børneinst. 68.223

4735 Kagsåvej 11.791

4736 Kildeparken 2 63.487

4737 Skoleparken 2 124.746

4738 Kiplingsgården 7.451

4739 Moseparken 37.351

4740 Buddinge Mølle 31.760

4743 Punkthus, 6-7-8 51.268

4744 Punkthuset, 4.5.9. Sal 30.489

4746 Søborgparken 69.723

4748 Stengården 31.055

5.339.993 1.598.165

41


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

Renter m.v.

Samlede renter til

afdelingerne, 1.000 kr.

42

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

2.738 3.588 3.609 3.829 4.581 9.067 6.369 2.293 6.943

Renter pr. bolig, (kr.) 602 787 793 823 984 1.945 1.364 491 1.493

Antal boliger i drift 4.564 4.564 4.594 4.654 4.655 4.662 4.668 4.674 4.649

Rente pr. lejemålsenhed 576 787 691 792 947 1.877 1.316 472 1.437

Antal lejemålsenheder 4.740 4.740 4.776 4.836 4.836 4.831 4.839 4.855 4.830

Rentesats i % 1,75 2,20 2,00 2,17 2,65 5,29 3,61 1,29 3,45

Diskonto i % 2,00 2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-4,25 4,25-1,00 1,00-0,75 0,75 0,25-0

Forvaltningsudg. (kr)

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Pr. bolig 2.639 2.729 2.812 2.922 3.023 3.159 3.237 3.334 3.462

Tilskud pr. bolig 135 135 135 135 135 135 135 0 0

Pr. garage 527 546 562 584 605 632 647 667 692

Administrationsomkostninger

netto

Antal heltidsbeskæftigede

i

selskabet

Diverse nøgletal

*) Excl. 24 ældrevenlige boliger i Punkthuset, Høje Gladsaxe

2.569 2.830 3.006 2.944 3.000 3.133 3.036 3.288 3.415

21 21 21 21 21 21 21 21 21

Heraf elever - - - - - - - - -

*) Pr. lejemålsenhed

Flytte%, kalenderåret 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal boliger i drift 4.564 4.564 4.628 4.654 4.655 4.662 4.668 4.674 4.649

Antal fraflytninger 470 470 453 441 470 492 473 418 436

Fraflytningsprocent 10 10 9,8 9,5 10,1 10,6 10,1 9,0 9,4


Oversigt over renteindtægter pr. bolig pr. år

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

4701 Mølleparken 1 473 465 437 434 582 1.100 826 259 611

4702 Højgårdsparken 837 980 848 859 1.150 2.115 1.253 365 1.365

4703 Stengårdsparken 446 718 618 520 672 2.344 1.757 726 1.883

4704 Hyrdeparken 563 767 774 839 1.152 2.331 554 323 1.207

4705 Pileparken 1 665 947 1.026 1.195 1.413 2.471 1.844 401 20

4706 Hulegårdsparken 336 486 507 563 698 1.495 1.191 487 1.431

4707 Pileparken 2 771 1.101 1.117 1.271 1.501 3.112 2.116 750 1.905

4708 Borreparken 603 856 693 1.099 1.562 3.346 2.633 619 515

4709 Lyngparken 1 521 279 679 741 844 2.305 2.043 829 2.117

4710 Tinghøjparken 411 671 702 815 685 1.078 1.116 407 914

4711 Pileparken 3 25 336 475 579 761 1.815 1.365 510 1.056

4712 Pileparken 4 170 40 467 570 646 1.736 1.611 517 1.483

4713 Stationsparken 1 406 611 615 659 599 816 518 96 371

4714 Lykkeparken 1.079 1.674 1.796 2.191 2.685 5.177 3.693 2.112 2.794

4715 Kongshvileparken 499 602 676 731 1.064 1.739 1.173 492 366

4716 Pileparken 8 603 1.180 1.553 2.237 3.446 8.385 6.885 2.613 0

4717 Skoleparken 1 351 561 569 687 792 1.626 1.277 539 1.295

4718 Kildeparken 1 575 778 743 736 873 1.664 896 432 1.146

4719 Buddingeparken 1.005 1.572 1.556 1.448 2.043 5.192 2.423 526 3.637

4720 Mølleparken 2 424 632 665 772 1.134 1.494 510 84 292

4721 Pileparken 6 566 963 1.002 1.241 1.668 3.103 2.267 862 2.513

4722 Torveparken 638 685 630 730 970 2.037 1.637 676 1.970

4723 Lyngparken 2 3.292 2.685 2.124 1.489 1.513 3.090 2.327 1.520 2.775

4724 Pileparken 7 432 663 653 715 1.097 2.420 1.653 745 2.137

4725 Egeparken 1 792 930 459 711 940 1.952 1.609 690 2.118

4726 Toftegården 772 1.215 1.360 1.277 1.759 4.250 3.122 1.190 2.017

4727 Vadgårdsparken 354 468 583 580 786 2.135 1.086 1.122 1.442

4728 Kildeparken 3 946 1.312 1.296 1.357 1.741 3.599 2.393 849 2.191

4729 Stationsparken 2 699 681 744 878 1.207 2.515 1.651 360 1.019

4730 Høje Gladsaxe 993 1.394 1.492 2.053 2.306 3.272 2.327 2.269 3.211

4731 Kiplingeparken 1.070 1.425 1.460 11.601 1.753 3.659 2.707 1.047 2.803

4732 Kildeparken 4 606 716 749 846 1.179 2.504 1.807 683 448

4733 Egeparken 2 589 779 699 693 902 1.692 1.053 490 1.402

4735 Kagsåvej 1.283 1.742 1.963 2.269 3.087 6.450 4.647 1.801 4.479

4736 Kildeparken 2 740 1.097 943 1.006 1.289 3.252 2.250 891 2.463

4737 Skoleparken 2 1.901 1.901 465 1.901 683 1.740 1.402 727 1.657

4738 Kiplingsgården 457 759 621 622 731 1.612 1.108 410 1.290

4739 Moseparken 559 702 678 756 887 1.776 1.304 259 1.095

4740 Buddinge Mølle 481 613 751 688 956 2.407 1.951 799 2.152

4742 Kongsh. ældreb. 581 900 848 979 1.316 2.856 2.193 796 0

4743

Punkthuset,

6., 7. og 8. sal

269 303 372 521 232 657 746 1.943 1.276

4744

Punkthuset,

4., 5. og 9. sal

850 2.537 1.001 1.350 1.204 1.668

4746 Søborgparken 3.290 1.539 2.954 1.689 563 1.538

4748 Stengården 604 1.595 1.532 1.111 446 1.144

Renter til afdelinger 2.738.463 3.588.438 3.609.116 3.842.140 4.566.668 9.067.208 6.369.388 2.292.704 6.942.517

Renter pr. bolig 602 787 793 825 981 1.945 1.364 491 1.493

Antal boliger 4.559 4.559 4.559 4.655 4.655 4.662 4.668 4.674 4.649

Rentesats i % 1,75 2,20 2,00 2,17 2,75 5,29 3,61 1,29 3,45

Diskonto i % 2,00 2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-4,25 4,25-1,00 1,00-0,75 0,75 0,25-0

Linien renter til afdelinger er ikke en sammentælling af de ovenstående tal, der er udtryk for de enkelte afdelingers samlede renteindtægt.

Rentebeløbet pr. afdeling er beregnet på basis af afdelingens samlede renteindtægter.

Det gennemsnitlige rentebeløb fra selskabet baserer sig på afdelingens kontantindestående – kassebeholdning – anbragt til fælles forvaltning i selskabet.

43


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

Afdeling 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9

44

Lejeudviklingen

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mølleparken 1 515,60 534,49 584,92 586,32 617,16 637,34 653,32 675,51 689,69 696,95

Højgårdsparken 424,74 455,13 475,16 503,65 523,82 546,35 611,95 639,48 706,09 744,77

Stengårdsparken 569,06 596,36 610,67 626,56 642,22 667,26 687,30 701,05 736,11 755,49

Hyrdeparken 525,78 525,78 525,78 537,61 546,99 567,78 592,24 612,94 656,63 684,87

Pileparken 1 579,47 602,72 618,99 637,49 666,18 697,13 732,34 768,97 791,27 811,05

Hulegårdsparken 817,78 848,85 865,87 890,18 937,41 956,13 1.000,05 1.025,10 1.037,86 1.058,54

Pileparken 2, gl. afsnit 571,22 581,13 590,91 605,33 645,20 656,70 678,48 703,94 718,45 760,71

Pileparken 2 tag. 694,77 717,00 740,15 784,38 805,80 842,25 874,86 879,31 904,98 972,91

Borreparken 580,93 568,05 605,83 639,45 639,75 647,43 659,38 684,15 690,99 711,78

Lyngparken 1 491,35 508,54 519,73 546,59 569,00 580,40 597,84 622,29 628,51 648,65

Tinghøjparken 534,28 552,47 562,14 575,34 590,88 608,45 632,17 650,58 668,47 683,16

Pileparken 3 459,23 473,02 510,22 520,42 546,41 567,73 589,12 613,84 631,66 665,12

Pileparken 4 484,84 500,34 526,15 541,93 566,33 586,42 617,52 704,51 727,87 754,07

Stationsparken 1 477,04 491,37 491,37 505,62 513,95 526,78 558,41 580,74 598,17 618,51

Lykkeparken 419,57 459,20 469,76 486,30 514,92 523,47 560,12 574,71 574,71 586,20

Kongshvileparken 510,66 530,09 547,05 582,07 589,35 603,53 617,42 632,87 648,70 668,55

Skoleparken 1 592,33 617,64 629,38 652,98 667,98 688,03 714,86 746,31 772,43 772,43

Kildeparken 1 429,85 445,74 460,58 467,01 482,24 493,81 516,03 541,30 555,92 580,38

Buddingeparken 881,54 897,45 937,84 959,83 980,86 1.019,19 1.054,90 1.054,98 1.054,98 1.054,98

Mølleparken 2 438,62 455,32 464,43 486,96 521,53 543,70 564,35 583,28 593,78 617,32

Pileparken 6 637,96 661,86 675,10 685,22 695,49 705,91 723,55 759,04 776,50 793,60

Torveparken 604,82 615,39 628,93 644,93 664,29 682,21 714,24 737,99 759,41 786,76

Lyngparken 2 703,03 703,03 703,06 691,88 714,37 740,79 767,78 767,79 773,68 767,17

Pileparken 7 559,47 577,20 592,21 621,56 643,35 668,41 695,16 712,48 733,86 759,48

Egeparken 1 612,21 646,45 663,90 715,72 732,22 768,78 807,23 847,62 867,96 900,08

Toftegården 595,42 606,68 618,81 643,56 646,76 671,99 696,19 717,15 731,50 751,26

Vadgårdsparken 767,88 789,09 804,87 837,07 856,34 868,35 887,91 910,18 927,47 946,03

Kildeparken 3 710,32 728,03 752,78 774,54 792,29 817,64 838,04 855,67 855,67 883,05

Stationsparken 2 500,01 510,07 515,17 538,33 555,02 568,06 596,45 617,37 638,98 662,01

Høje Gladsaxe 538,46 554,50 572,80 591,50 606,28 623,88 643,99 658,98 672,82 676,20

Kiplingeparken 728,23 750,09 763,59 794,20 815,96 822,57 855,44 880,31 915,52 940,32

Kildeparken 4 583,17 615,22 652,13 689,91 705,06 726,92 741,42 785,91 794,56 825,53

Egeparken 2 636,07 665,58 683,88 729,69 747,98 768,44 791,69 814,72 840,80 860,17

Stationsp. Børneinst. 637,12 658,80 658,80 695,69 727,71 727,71 734,99 782,03 832,08 904,48

Kagsåvej 562,42 575,38 592,64 634,14 634,14 640,52 662,94 696,13 714,93 770,87

Kildeparken 2 508,54 518,64 530,01 537,43 576,14 593,43 623,07 637,36 649,47 662,47

Skoleparken 2 731,21 757,22 772,37 799,41 815,40 841,45 879,38 910,99 932,85 965,44

Kiplingsgården 736,98 759,11 778,08 800,59 830,99 830,99 883,35 918,60 952,59 988,35

Moseparken 713,56 737,75 751,03 769,83 786,03 807,43 839,70 860,69 886,51 917,56

Buddinge Mølle 665,70 692,32 726,93 735,32 750,40 804,03 827,29 846,38 846,38 871,77

Punkthus, 6.7.8 617,54 632,11 662,96 678,88 695,84 715,53 733,42 751,00 762,27 777,63

Punkthus, 4.5.9. 998,25 998,25 1.015,22 1.027,37 908,52 923,08

Søborgparken 891,62 891,61 957,38 1.013,21 1.038,54 1.061,92

Stengården 974,18 996,69 986,72 926,57 954,65


Nøgletal, selskabets drift 2011/12 sammenlignet med 2010/11

Område Regnskab hele tusind kr. Regnskab kr. pr. lejemål

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Indtægter

Administrationsbidrag 18.152 17.609 3.471* 3.350*

Lovmæssige gebyrer 1.273 1.204 264 248

Henlæggelser, dispositionsfond 15.892 15.551 3.291 3.203

Byggesagsvederlag 469 944 97 194

Andre indtægter 56 6 12 1

Indtægter 35.842 35.314 - -

Udgifter

Bestyrelsesvederlag 133 181 27 37

Mødeudgifter og kontingenter 412 497 85 102

Personaleudgifter 14.165 14.061 2.709* 2.675*

Kontorholdsudgifter 2.094 2.238 400* 426*

Kontorlokaleudgifter 1.214 1.177 232* 224*

Særlige aktiviteter 585 492 121 101

Revision 469 456 97 94

19.072 19.102 - -

Afskrivninger 594 430 123 89

Brutto administrationsudgifter 19.666 19.532 - -

Henlæggelser, dispositionsfond 15.892 15.551 3.291 3.203

Ordinære udgifter 35.558 35.083 - -

Renteindtægter 12.312 8.074 2.549 1.663

Renteudgifter 12.036 7.976 2.492 1.642

Årets resultat 560 329

*) Det anvendte lejemålsantal ved foranstående beregning udgør 5.229,6 for regnskabsposterne personaleudgifter, kontorholdsudgifter,

kontorlokaleudgifter samt administrationsbidrag. Ved beregning af lejemålsantal bidrager boligorganisationen med

4.829,6 boligenheder og fællesdriften med 400 enheder.

45


Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | Regnskab 2011/12

46

Afdeling E=etage

R=række

D=dobbelt

P=parcel

Oversigt over selskabets afdelinger

Antal

huse

Opført Lejligheder Erhvervslejemål Antal

garage/

carport

Antal m² Antal m²

01 Mølleparken I R 9 1945/46 98 8.114

02 Højgårdsparken D 11 1946/49 22 2.004

03 Stengårdsparken E/R/D 55 1946/60 185 13.849 1 550 60

05 Pileparken I E 7 1946/49 198 13.335

04 Hyrdeparken R 13 1947/49 88 8.362 8

07 Pileparken II E 2 1948/95 89 6.157 32

08 Borreparken R 6 1949/50 45 3.600

09 Lyngparken I R 11 1949/50 76 6.711 2 158

38 Kiplingsgården E 2 1949 28 1.109

40 Buddinge Mølle E 1 1950 20 873

10 Tinghøjparken E 4 1950/51 108 7.894 14

11 Pileparken III E 6 1950/52 126 9.637 10 1.018

12 Pileparken IV E 4 1951/52 120 9.689

13 Stationsparken I E 8 1951/52 327 24.475 4 354 30

14 Lykkeparken E 2 1952/53 36 2.893 4 297

15 Kongshvileparken R/D 75 1952/96 154 15.824 4 302 19

17 Skoleparken I E/R 33 1953/54 276 18.441 13 1.497 19

22 Torveparken E/R 247 1955/57 336 26.118 2 464 38

20 Mølleparken II E 8 1955/63 112 8.342 2 175 29

18 Kildeparken I E 13 1956/59 380 29.720 8 919 68

24 Pileparken VII E 5 1959/62 145 9.046 24

29 Stationsparken II E 2 1962/63 70 5.572

35 Kagsåvej P 5 1962/63 5 369

34 Stationsp. børneinst. E 1 1963/64 1 419

30 Høje Gladsaxe E 2 1964/65 365 29.377

21 Pileparken VI E 4 1969/79 117 7.888

36 Kildeparken II E 2 1969 30 2.312

19 Buddingeparken E 1 1970/71 1.128

23 Lyngparken II E 2 1972 70 5.552

25 Egeparken I E 3 1972 120 10.440 1 70

33 Egeparken II E 11 1976 257 16.583

28 Kildeparken III E 3 1976 52 2.680

37 Skoleparken II E 2 1981 20 1.354

32 Kildeparken IV R 21 1981 21 1.987 12

26 Toftegården R 3 1982 12 1.164

39 Moseparken E/R 18 1984/88 98 7.790

43 Punkthus, 6-7-8. sal E 1 1987 24 1.420

27 Vadgårdsparken E/R 26 1987/88 253 18.059

06 Hulegårdsparken E 1 1991 33 1.766

31 Kiplingeparken E 3 1991 26 1.680

44 Punkthus, 4-5-9. sal E 1 2007 18 1.465

46 Søborgparken E 1 2005/06 63 4.398

48 Stengården E 1 2007 26 1.297

4.649 350.474 52 6.223 353


Centralvarmeanlæg

Varmecentral

Maskinvaskeri

Køleanlæg

Elevatorer Børneinstitution

Bemærkninger

• • •

• 1 fyr pr. hus

• • • • • Mødelokale

• • •

• Mødelokale, 1 fyr pr. bolig

• • •

• • 1 fyr pr. hus

• • •

• • • • Mødelokale

• • • •

• • • Mødelokale

• • • Mødelokale

• • • Mødelokale

• • • Mødelokale

• • • • Mødelokale

• • • • 1 fyr pr.bolig/Mødelokale

• • • •*) • *) Delvis/Mødelokale/Beboerhotel

• • • • Mødelokale/Kontor

• • • Mødelokale

• • • • Mødelokale/3 værksteder/Kontor

• • • Mødelokale/Kontor

• *) • • *) Tilsluttet Stationsparken I

• • 1 fyr pr. bolig

• • • •

• *) • • • *) Tilsluttet varmecentral/Mødelokale

• • • •

• • *) • *) Vaskeri nr. 4 i Kildeparken I

• • • •

• *) • • *) Tilsluttet Lyngparken I

• • • •

• *) • • *) Tilsluttet Egeparken/Mødelokale

• *) • • *) Tilsluttet Kildeparken I

• *) **) • *)**) Tilsluttet Skoleparken I

• *) **) • *)**) Tilsluttet Kildeparken I

• • 1 gasfyr pr. bolig

• • • • Mødelokale

• *) • • • *) Tilsluttet varmecentral

• *) • • *) Delvis/Mødelokale

• • • Mødelokale

• • • • *) Tilsl. Kiplingegårdens varmecentral

• *) • • • *) Tilsluttet varmecentral

• • • • • Mødelokale

• • • •

47


ARBEJDERNES

BOLIGSELSKAB

I GLADSAXE

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg

Telefon 39 69 25 44

www.abg.dk

More magazines by this user
Similar magazines