Download som PDF - HK

hk.dk

Download som PDF - HK

hk

nr 6| nov 2011

midt

bladet

Aborterede i 10. uge

Fyresedlen

kom med taxa

side 10


leder

HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

Undskyld, mette!

Fra tid til anden siger 'min bedre halvdel', at jeg ikke er så god

til at sige undskyld. Det vil jeg råde bod på og bringer hermed en

uforbeholden undskyldning.

Undskyldningen er rettet til vores nye beskæftigelsesminister

Mette Frederiksen. I min seneste leder udtrykte jeg skuffelse

over, at hun var blevet foretrukket til den vigtige post som beskæftigelsesminister

frem for fynske Carsten Hansen.

Jeg har nu ændret standpunkt – ikke så meget på grund af Carsten

Hansens noget uheldige ministerstart – men fordi jeg har

haft lejlighed til at være sammen med Mette Frederiksen og lytte

til hendes mange holdninger og visioner på beskæftigelsesområdet.

Det skete på LO's kongres, som blev afholdt først i november.

Der er slet ingen tvivl om, at Mette kan og vil gøre en positiv forskel.

Dermed tegner der sig lysere tider for de ledige, der under

den tidligere regering fik markant ringere vilkår. Det var dejligt

at høre, hvor fokuseret og skarp Mette var på, at vi nu skal skabe

gode og menneskelige rammer for de ledige. Ressourcekrævende

kontrol, pisk og nytteløs aktivering skal erstattes af meningsfuld

hjælp, som tager udgangspunkt i den enkelte. Det er jeg helt enig

med Mette Frederiksen i.

Udgiver

HK Midt Bladet udgives af

HK Midt v/afdelingsformand

Martin Rasmussen

Lumbyvej 11, postboks 250,

5000 Odense C

Telefon: 70 11 45 45

Telefax: 33 38 29 35

www.hkmidt.dk

midt@ hk.dk

Redaktør

Informationskonsulent Søren Berg

telefon 33 64 31 52,

e-mail 15sbe@hk.dk

Tekst, foto, layout

Informationskonsulent Søren Berg

2

AF AFdeliNgSFORmANd mARTiN RASmUSSeN

Adresser

Odense (postadresse)

Lumbyvej 11, postboks 250,

5100 Odense C

Svendborg

Østre Havnevej 23,

5700 Svendborg

Fredericia

Vesterballevej 3A,

7000 Fredericia

Telefontider

Mandag – torsdag kl. 8 – 17

Fredag kl. 8 - 16

Personlig kontakt

Mandag kl. 9 – 17

Tirsdag – torsdag kl. 9 – 15

Fredag kl. 9 – 13

Bladadministration

Joan V.B. Thygesen

telefon: 33 64 31 51,

e-mail: 15jvt@hk.dk

’For mig er det ikke afgørende, om beskæftigelsesindsatsen

ligger det ene eller andet

sted, når blot der er kvalitet i de tilbud, vi

giver vores ledige.

Tryk & oplag

HK Midt Bladet trykkes af Colorprint

i 24.500 eksemplarer.

Afdelingsformand martin Rasmussen

Men det er ikke nogen let opgave. Fagbevægelsen taler ikke

med én stemme, når det gælder beskæftigelsesindsatsen. Nogle

vil mene, at indsatsen skal centraliseres, og at enkelte opgaver

skal flyttes fra jobcentrene til arbejdsløshedskasserne. Andre

vil mene, at jobcentrene gør det godt i dag, og at den nuværende

struktur skal fastholdes.

For mig er det ikke afgørende, om beskæftigelsesindsatsen ligger

det ene eller andet sted, når blot der er kvalitet i de tilbud, vi giver

vores ledige.

Det er derimod afgørende, at vi får skabt et system, hvor der er

større mulighed for individuel vejledning, bedre og billigere adgang

til uddannelse og gerne en forenkling af det store regelkompleks,

som præger området. Tungt bureaukrati binder i alt for høj

grad sagsbehandlere til deres computerskærme, frem for at være i

dialog med den borger, som det hele helst skulle handle om. Mette

Frederiksen har en urokkelig tro på, at hun sammen med den øvrige

regering kan skabe et sådant system. Det er også vigtigt.

God arbejdslyst, Mette. Jeg har store forventninger til dig. Jeg ved,

at det ikke altid er nok at have en god politik. Der skal også kunne

tælles til 90, men selv den opgave tror jeg, at du mestrer. z

Næste nummer

Næste afdelingsblad udkommer d.

27. januar 2012. Stof til dette nummer

skal være redak tionen i hænde

senest d. 9. januar 2011. Materiale

modtaget efter indleveringsfristen

bringes som udgangspunkt ikke.

Bladet på nettet

HK Midts hjemmeside kan du altid

læse det seneste nummer af bladet

og finde de tidligere numre af

HK Midt Bladet. Du kan desuden tilmelde

dig en mailservice, så du får

en e-mail med link til bladet, når det

er udkommet.

Annoncer

Arrangementer, som ønskes bragt

i bladet og/eller på hjemmesiden,

skal tastes ind på:

www.hk.dk/midt/klubber/opret_et_

arrangement


Se vores

udbud af

arrangementer

s. 14 - 19

iNde i bladet

04 De unge tager ansvar

HK Midt havde 12 unge, energiske

delegerede med til HK's ungdomskongres

i midten af oktober. Læs Julie

Christensens rapport.

06 her er årets tillidsrepræsentant

08 De unge giver håb

Pia Thurøe havde den fornøjelse at

være dirigent på HK Ungdoms kongres

i oktober måned. Her oplevede

hun nogle unge, som var superengagerede

i det faglige arbejde. Det giver

håb for fremtiden, skriver hun i

dette nummers sektorsynspunkt.

09 Virksomheder spekulerer

i konkurs

Virksomheder erklærer sig konkurs,

blot for at genopstå under nyt navn.

Dermed undgår de at betale det,

som de skylder til deres kreditorer,

blandt andet HK’s medlemmer.

10 Fyresedlen kom med taxa

12 Fra krigshelvede

til kvickly Otterup

FRa kRigSHeLveDe

tiL kvickLy OtteRuP

6 HeR eR ÅRetS tR

Lea Nydahl fra 10'ende i Fredericia

var meget rørt over at blive udnævnt

til årets tillidsrepræsentant 2011.

Kollegerne og HK/Kommunal Midt

overraskede hende på jobbet om morgenen

den 4. november.

FyReSeDLeN kOm meD taXa

Da Maria Spangsberg vendte tilbage til jobbet efter to måneders

sygemelding, var hendes arbejdsgiver blevet gladere for vikaren.

Fyresedlen fik hun sendt med taxa.

10

SPONSORHÅNDBOLD

KOM GRATIS TIL HÅNDBOLD: HC ODENSE vs SK AARHUS

12

I 1992 flygtede Sejda Salispahic fra krigen

i Bosnien. Hun havde mistet alt det,

hun havde bygget op i sit hjemland. Flugten

endte i Danmark, hvor hun har fået sig

en ny tilværelse og er tillidsrepræsentant i

Kvickly Otterup.

SIDE 15 ›

indhold

3

www.hkmidt.dk


HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

4

De unge ta

tekst julie christensen, formand for hK ungdom midt

Himlen var blå og solen skinnede med

al sin efterårskraft. Kalenderen skrev fredag

d. 14. oktober 2011, og den kommende

weekend stod på d. 34. kongres i ungdommens

tegn.

HK Ungdom afholdt kongres d. 14.-

16. oktober 2011, og 12 delegerede fra

HK Ungdom Midt drog mod Christiansminde,

hvor de de næste dage skulle

være med til at sætte deres præg på det

fremtidige ungdomsarbejde i HK.

Midt havde i år 12 delegerede, og alle

12 pladser var besat af unge glade, ambitiøse

og engagerede unge fra HK Midt –

alle opsatte på at gøre en forskel for ungdommen.

Der var 74 unge delegerede til kongressen,

alle afdelinger var repræsenteret.

Vejret var i top, rammerne var i top.

Ungdomsengagementet var i top.

Alt tydede på, at kongressen ville blive

en succes og sætte et positivt og innovativt

præg på det fremtidige ungdomsarbejde.

Innovativ ungdom

Kongressen blev åbnet fredag kl. 20.00,

hvorefter der var gæstetale ved Kim Simonsen

– Forbundsformand for HK

Danmark.

Kim talte varmt for ungdomsarbejdet

– ungdommen er fremtiden! Og Kim

opfordrede ungdommen til at tænke

nye tanker – at turde krydse grænser og

igangsætte de nødvendige tiltag – uden

hensyntagen til tidligere traditioner og

normer. Ungdommen skal være med

på noderne, turde sige deres mening og

stå ved den. Hvis ikke ungdommen kan,

hvem kan så…

Alt i alt en meget inspirerende og motiverende

tale, som gav stof til eftertanke.

Senere fredag var der oplæg ved Lauritz

Jørgensen fra Roskilde Festival, som

kom med input til, hvordan man rekrutterer

frivillige, fastholder og udvikler disse.

Lørdag morgen startede med morgensang

og herefter Landsudvalgets beretning.

Heraf fremgik, at der nu er ansat

ungdomskonsulenter i alle afdelinger og

udføres et aktivt ungdomsarbejde i alle

afdelinger. Det har stor betydning for

både det lokale ungdomsarbejde, men

også for ungdomsarbejdet på landsplan.

Det signalerer, at ungdommen vil være

med til at gøre en forskel for andre unge.

Ungdommen vil være med til at tage ansvar

for det danske samfund og dets udvikling

– ungdommen står sammen.

Arbejdsprogram og holdningsprogram

Lørdag aften var der vedtægtsdebat, og

én af de meget vigtige vedtægtsændringer

var, at HK Ungdom fremover på kongressen

skal vedtage et arbejdsprogram

og et holdningsprogram.

Arbejdsprogrammet beskriver HK

Ungdoms indsatser i den kommende

kongresperiode, og holdningsprogrammet

beskriver HK Ungdoms holdninger

til de emner, der vedrører og er relevante

for unge HK medlemmer.

Arbejdsprogrammet for 2011-2013 indeholder

bl.a. arbejdet med synlighed.

Det skal tydeliggøres, hvad HK Ungdom

vil, og hvad de unge får ud af et medlemskab.

Derudover vil der blive arbejdet

med diverse aktiviteter for medlemmerne:

Netværkskonference, bestyrelseskursus,

forårskonference, politiske kampagner

indenfor emner, som er vigtige for

ungdommen, og hvor det giver mening

for ungdommen at sætte sit præg på den

politiske dagsorden. Herunder ligger

også et ansvar i forbindelse med afholdelse

af Jobpatruljen, hvilket vil blive opprioriteret

i HK Ungdom.

Det politiske samarbejde med sektorerne

og LO Ungdom skal styrkes – ligesom

der skal åbnes op for det brede samarbejde.

Vi står stærkere, når vi står sammen!

Holdningsprogrammet indeholder

bl.a. holdninger til én af de største af HK

Ungdoms mærkesager; uddannelse –

herunder bl.a. vejledning af unge, praktikpladser

til alle, lige adgang for alle, bevarelse/forbedring

af SU. Derudover har

ungdommen præcise og kontante holdninger

til ungdomsarbejdsløsheden, ordentlige

forhold for unge på arbejdsmarkedet

og ligeløn.

Endnu én vigtig vedtægtsændring gik

på, at HK Ungdom ikke længere skulle

have en "talsperson", men en formand og

en næstformand – dette for at få en neutral

og fleksibel ledelse, der kan forvalte

HK Ungdoms mandat bedst muligt og

gøre strukturen og vores del af organisationen

mere dynamisk og professionel.

Dette blev vedtaget, så søndag skulle

der vælges formand og næstformand…


g er ansvar

Formand og Næstformand

Søndag formiddag var der valg af HK

Ungdoms daglige ledelse for den kommende

kongresperiode. Dan Larsen, tidligere

talsperson for HK Ungdom og aktiv

i HK Ungdom Sydjylland, blev valgt til

formand, og Julie Christensen, formand

for HK Ungdom Midt, blev valgt til næstformand.

Dan og Julie vil sammen gå forrest i

arbejdet med at få tydeliggjort HK Ungdoms

profil, få samlet ungdomsarbejdet

på landsplan og samtidig åbnet op for det

brede samarbejde. De vil tænke innovativt

og i alle aspekter åbne op for nye ideer og

et bredere samarbejde. Synlighed, fællesskab,

solidaritet, rummelighed, anerkendelse

og nytænkning vil være nogle af de

vigtigste nøgleord og være en del af værdigrundlaget

for arbejdet.

Midt i Landsudvalget

HK Ungdom Midt har 2 pladser i Landsudvalget

(LU), og den positive udvikling i

det seneste års ungdomsarbejde i Midt har

givet de unge aktive blod på tanden, så i år

var der rift om pladserne.

Maja Aagaard Nielsen og Camilla Neppl

blev valgt til LU og vil i de næste 2 år repræsentere

HK Ungdom Midt i Landsudvalget

og være med til at præge udviklingen

af ungdomsarbejdet.

Maja: - Jeg vil gøre en forskel! Jeg gør

en forskel i Midt, og da jeg fik muligheden

for at gøre en forskel på landsplan, sprang

jeg straks til. Mange mennesker laver frivilligt

arbejde, og det er til gavn for endnu

flere. Mit arbejde i Midt og i LU ser jeg

lige så meget som en hobby, hvor jeg møder

mange søde og dejlige mennesker, jeg

kan lære meget af.

Jeg glæder mig til at se, hvordan jeg

kan gøre en forskel på landsplan, og jeg

glæder mig til at udvikle ungdomsarbejdet

og undertegnede sammen med resten

af LUs medlemmer. For mig er det betydningsfuldt,

at vi er ambitiøse og kreative –

på en god og sjov måde.

Camilla: - Jeg stillede op til Landsudvalget,

fordi jeg synes, at det arbejde,

der bliver lavet, er både spændende,

men også enormt vigtigt. Vi skal møde

de unge dér, hvor de unge er, og selvsagt

lytte til deres behov og kæmpe for deres

forhold. Der er mange unge, der ikke

kender deres rettigheder og muligheder

inden for arbejde og uddannelse. Jeg ønsker

at være med til at gøre HK Ungdom

mere synlig, og være med til at brede

budskabet om, hvad unge kan bruge HK

Ungdom til. Samtidig er det vigtigt, at vi

også ser den anden vej, og gør politikere,

arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner

opmærksomme på ting og forhold,

der ikke fungerer, for at vi kan samarbejde

om at forbedre unges vilkår.

HK Ungdoms 34. kongres bar præg af

en engageret og ambitiøs ungdom med

meninger og holdninger – en ungdom,

der vil være med til at gøre en forskel for

sig selv og for andre.

Underskrevet:

En ungdom, der tør og vil tage ansvar!


Synlighed, fællesskab,

solidaritet, rummelighed,

anerkendelse og

nytænkning vil være

nogle af de vigtigste

nøgleord og være en del

af værdigrundlaget for

arbejdet.

maja Aagaard Nielsen og Camilla Neppl er HK midts

nye repræsentanter i HK Ungdoms landsudvalg. de

blev valgt på HK Ungdoms kongres d.14.-16. oktober.

5

www.hkmidt.dk


HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

Her er årets tillidsrepræsentant!

lea Nydahl var meget rørt over at blive udnævnt til årets tillidsrepræsentant 2011. Kollegerne og HK/Kommunal overraskede hende på jobbet om morgenen den 4.

november. lea Nydahl ses til venstre sammen med formanden for HK/Kommunal midt, Pia Tørving, der havde taget rundstykker med.

Glædestårerne fik frit løb, da kollegerne

sammen med HK Kommunal Midt fredag

d. 4. november overraskede Lea Nydahl

med beskeden om, at hun var valgt som

årets tillidsrepræsentant 2011.

Lea Nydahl er tillidsrepræsentant for

skolesekretærerne i Fredericia Kommune,

og arbejder til dagligt som skolesekretær

ved 10’ende i Fredericia.

Spørger man hendes sekretærkolleger,

udfører hun jobbet som tillidsrepræsentant

så godt, at hun er helt selvskrevet til

den fornemme titel.

”Hvorfor? Jamen, fordi hun simpelthen

er så fantastisk. Glad, parat, hjælpsom,

vidende, flittig, initiativrig, engageret,

seriøs, dygtig, åben, rummelig, festlig,

sjov. Alt det passer 100 procent på

Lea”, sådan skyllede superlativerne ned

over Lea Lydahl i den indstilling, som kollegerne

havde sendt til HK/Kommunal.

Og den indstilling gjorde et stort indtryk

på sektorbestyrelsen.

6

- Når vi har valgt dig, er det dine kollegers

fortjeneste. Der var noget ganske særligt

i den indstilling, de havde sendt til os.

Det faldt vi for, og derfor står vi her i dag,

sagde Pia Tørving i sin tale til Lea Lydahl.

At valget lige var faldet på hende, kom

meget bag på en rørt Lea Lydahl.

- Jeg havde set indstillingen, og den har

jeg hængt op på mit kontor. Allerede da

jeg så den, blev jeg meget rørt. Jeg er utrolig

glad for anerkendelsen af min indsats

som tillidsrepræsentant og for, at mine

kolleger synes, at jeg er en person, som

fortjener alle disse rosende egenskaber

hæftet på mig, sagde Lea Nydahl, da hun

havde sundet sig lidt.

Ud over det, som kollegerne havde

skrevet om Lea, har sektorbestyrelsen også

skelet til Lea Lydahls imponerende udvikling

som tillidsrepræsentant.

Siden hun blev valgt i 2008 har hun

gennemført en fuld TR-uddannelse, deltager

aktivt i HK/Kommunal Midts kvartals-

møder og er aktiv i en lang række andre

sammenhænge.

Det var 4. gang HK/Kommunal overrakte

prisen som årets tillidsrepræsentant.

Med æren følger et diplom og en

mindre gave. z


indstil

Årets tillidsrepræsentant

i hk/STAT Midt!

så er tiden kommet til indstilling af Årets tillidsrepræsentant

i Hk stat Midt.

sektorbestyrelsen har igen i år valgt at sætte fokus på vores

mange dygtige tillidsrepræsentanter rundt omkring på de

statslige arbejdspladser. efter vores vurdering har det stor betydning

for den enkelte arbejdsplads og kollegerne, med en

synlig tillidsrepræsentant.

det er jer hK-medlemmer, der indstiller kandidater til ”Årets tillidsrepræsentant”.

PrOCeDUren er FØLGenDe

• Medlemmerne kan enkelt eller gruppevis indstille tillidsrepræsentanten.

• tillidsrepræsentantens navn og arbejdsplads skal oplyses

på indstillingen.’

• Begrundelse for indstilling skal fremgå tydeligt.

• navnene på den eller de kolleger, der indstiller kandidaten

skal ligeledes fremgå.

• Med valget følger en mindre gave fra Hk stat Midt.

• kåringen finder sted ved Hk stat Midts generalforsamling

den 6. marts 2012.

InDstILLInGen skAL senDes tIL…

indstillingen sKal sendes til sektorformand Brita andersen,

15ban@hk.dk eller pr. brev til hK stat midt, lumbyvej 11, 5000

odense c, att. Brita andersen

vi håber på mange spændende indstillinger. efter generalforsamlingen

vil navnet på ”Årets tillidsrepræsentant” blive offentliggjort

på www.hkmidt.dk.

Frist for indstilling af kandidater

er mandag den 6. februar 2012.

På vegne af sektorbestyrelsen

sektorformand Brita andersen

Succesfuldt kursus om bidske kunder

På opfordring af medlemmer i

butikkerne har hK handel midt

med succes afholdt 3 foredragsaftener

i hhv. odense, fredericia

og svendborg i løbet af oktober

og november.

Kunderne har ofte travlt og er

stressede, og det går ind imellem

ud over butikspersonalet.

derfor fik vi underviser finn

orup til at komme og fortælle

om, hvordan man undgår

konflikter, og hvis de ikke

kan undgås, så hvordan de

tackles.

tilbagemeldingerne fra

deltagerne har været meget

positive, og det er sandsynligvis ikke sidste gang,

vi afholder lignende kurser i hK/handel midt.

Pia Thurøe, formand for HK/Handel Midt

Har du oplevet ubehagelige kunder?

Så få tjek på, hvordan du tackler dem,

med et foredrag om konflikthåndtering.

11. okt. kl.19, Odense

13. okt. kl. 19, Fredericia

2. nov. kl. 19, Svendborg

Scan eller læs mere på

www.naarkundenbider.dk

og tilmeld dig.

læserundersøgelsen: de vandt!

hK midt gennemførte i efteråret en undersøgelse blandt

medlemmerne om hK midt Bladet. Knap 700 medlemmer

deltog i undersøgelsen, og var på den måde med til at give

os værdifuld viden om, hvordan læserne ser på bladet, om

det bliver læst, og hvilket indhold, der eventuelt savnes i

bladet.

i forbindelse med undersøgelsen fik deltagerne mulighed for

at deltage i lodtrækningen om 3 gange 2 flasker rødvin. der

er nu trukket lod blandt deltagerne, og nedenfor kan du se

navnene på de heldige vindere.

Marlene thrane Petersen, tietgens allé 49, 5230 odense m

susanne Hedelund, assensvej 305, 5690 tommerup

Jane Højbjerg, viggovænget 1, 5250 odense sv

vinderne har fået direkte besked. tak til de mange, som tog

sig tid til at besvare undersøgelsen.

hk midt

bladet

nr 5| OKTOBER 2011

Tre tidligere ansatte retter en alvorlig kritik mod Aldi-kæden

aldrig mere aldi side 4

hkbladetmidt.indd 1 07-10-2011 10:20:52

aktiviteter

7

Har du o

Så få tjek

med et fo

11. okt

13. okt.

2. nov.

Scan elle

www.naa

og tilmeld

www.hkmidt.dk


HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

’Vi har brug for jer unge, og husk på, at det nogle gange

er lettere at få tilgivelse end tilladelse. Det er faktisk et

princip, som en god del af den etablerede fagbevægelse

blev født på i tidernes morgen.

8

Pia Thurøe

de unge giver håb

I sommerperioden deltog jeg et par enkelte

dage i LO Jobpatruljens færd rundt i HK

Midts område.

Det var en fornøjelse at opleve de unge

mennesker, der havde valgt at lægge tid og

kræfter i at besøge fritidsjobbere på deres

arbejdsplads.

Formålet med Jobpatruljen er at orientere

de unge om arbejdsmiljø samt løn- og

arbejdsvilkår. Lejligheden bruges også til

at give dem tilbud om gratis medlemskab

af den fagforening, der nu forhandler overenskomsten

på deres område.

Det kan imidlertid godt virke skræmmende,

at en stor del af de unge ikke har

det fjerneste begreb om deres rettigheder.

Mange unge ved end ikke, hvad en overenskomst

er, og kender derfor heller ikke værdien

af at stå sammen om krav.

På de arbejdspladser, hvor der er valgt

en tillidsrepræsentant, er de unge ofte bedre

informeret, da de har lettere adgang til

viden om det faglige område. Men det er

stadig ikke noget, de unge tillægger videre

betydning.

Helt overordnet kan det være svært at

få de unge i tale omkring faglige emner.

De fleste virker ikke videre fagligt bevidste,

og fagforeningen fylder ikke meget i deres

hverdag.

Som repræsentant for HK kan man godt

blive bekymret for fagbevægelsens fremtid.

Der kan være langt mellem de arbejdspladser,

hvor sammenhold er noget, der vækker

genklang, og hvor det er muligt at samle

folk til faglige møder.

Det understreger bare, at vi i HK hele tiden

skal anspore de unge til at interessere

sig for deres arbejdsvilkår og vægte faglig

solidaritet. Det er de unge, der skal forme

fremtidens fagforening, og det gælder også

HK.

Ungdomskongres giver håb

Derfor var det mig også en stor glæde, da

jeg i midten af oktober var dirigent ved HK

Ungdoms 34. kongres. Her oplevede jeg

en samling superdedikerede, unge mennesker,

som med deres store gejst manede

myten om en uinteresseret og egennyttig

ungdom eftertrykkeligt i jorden.

Det var en fornøjelse at lægge ører – og

øjne – til deres engagement og deres målbevidste

holdninger. I virkeligheden burde

hele den etablerede fagbevægelse have siddet

på tilhørerpladserne med ørerne spid-

AF PiA THURøe, FORmANd FOR HK/HANdel midT

set. Det med at lytte til de unge har nemlig

ikke altid været en spidskompetence i fagbevægelsen.

Det skal vi blive bedre til!

Emnerne på kongressen var mangfoldige,

men især uddannelse og synlighed blev

fremhævet som to ting, der skal satses ekstra

meget på i det fremtidige ungdomsarbejde

i HK. Det er noget, som jeg kan tilslutte

mig fuldt ud og vil bakke op om.

Weekendens oplevelser overbeviste i

hvert fald mig om, at de unge gerne VIL

fællesskabet. Men det skal være på den enkeltes

præmisser – forstået på den måde, at

der skal være plads til forskelligheder, også

i det faglige arbejde.

Vi skal give plads til nytænkning og

værdsætte modspil og handling, også selvom

vores normer og grænser undertiden

bliver udfordret.

Min klare opfordring til de unge aktive

HK’ere er derfor: "Go for it!" Vi har brug

for jer unge, og husk på, at det nogle gange

er lettere at få tilgivelse end tilladelse. Det

er faktisk et princip, som en god del af den

etablerede fagbevægelse blev født på i tidernes

morgen. Hvis det er gået i glemmebogen

i de godt 100 år, der er gået, må vi have

de unge til at minde os om det! z


Virksomheder spekulerer i konkurs

virksomheder erklærer sig konkurs, blot for at genopstå under nyt navn. dermed undgår de at betale det,

de skylder til deres kreditorer, blandt andet hK’s medlemmer

Det er set før. Den ene dag bliver en virksomhed

dømt til at betale en stor erstatning

til et HK-medlem, den næste indgiver

den konkursbegæring og slipper dermed

for at betale erstatningen.

Det er blandt andet tilfældet med arkitektfirmaet

Jens Hedegaard Aps, som Retten

i Svendborg den 22. december 2010

dømte til at betale 225.000 kr. i erstatning

for en ulovlig fyring.

Arkitektfirmaet, der har adresse i

Svendborg, afskedigede HK's medlem Maria

Spangsberg kort tid efter, at hun vendte

tilbage til jobbet fra en længere sygdomsperiode.

To måneder forinden havde

hun aborteret og havde mistet de tvillinger,

hun ventede. Da hun vendte tilbage,

blev hun frosset ud, og arkitekt Jens Hedegaard

lagde ikke skjul på, at han hellere så

hendes hæl end hendes tå.

I retten mente arkitektfirmaet Jens

Hedegaard Aps ikke at have gjort noget

forkert og valgte at anke dommen. Inden

sagen kom for landsretten, indgik virksomheden

dog forlig med Maria Spangsberg.

Erstatningen blev aftalt til 200.000

kr. plus sagsomkostninger.

Om det på noget tidspunkt var virksomhedens

hensigt at betale beløbet, vides

ikke, men i hvert fald kan det konstateres,

at beløbet aldrig kom til udbetaling. Virksomheden

indgav pr. 6. september 2011

konkursbegæring.

Konkursen har dog ikke sat en stopper

for Jens Hedegaards lyst til at drive arkitektvirksomhed.

Under stort set identisk

virksomhedsnavn finder man nu virksomheden

på internettet med samme koncept,

som Jens Hedegaard tidligere har drevet

virksomhed på, blandt andet udarbejdelse

af tilstandsrapporter.

HK Midt Bladet har ringet til arkitekt

Jens Hedegaard for at få at vide, hvorfor

han ikke betaler det, han skylder. Interviewet

er her gengivet i sin fulde ordlyd.


lone Thomhav, formand for HK/Privat midt

Det støder folks retsbevidsthed, at virksomheder bare kan tage

navneforandring og så ellers fortsætte, som om intet var hændt.

Driver du stadig arkitektvirksomhed?

Jens Hedegaad: - Jeg vil helst ikke have skrevet

noget om det. Det har taget så hårdt på

mig med alle de løgnehistorier, så det ønsker

jeg ikke.

Hvor mange ansatte har du?

Jens Hedegaard: - Jeg sidder alene.

Hvem var det, der tog telefonen?

Jens Hedegaard: - Ja, det var Hanne. Hun

hjælper mig, men jeg vil altså helst ikke snakke

om det. Det er en frygtelig historie, som

har knækket mig helt. Det har gjort, at jeg

har måttet lukke virksomheden og opsige nogle

af jeres medlemmer.

Når du har fået en dom, hvorfor betaler du

så ikke bare?

Jens Hedegaard: - Vi kunne ikke klare det

økonomisk. Vi har haft en masse debitorer,

som ikke har kunnet betale, og det her har sat

hovedet på sømmet.

Men du er ved at starte virksomhed igen?

Jens Hedegaard: - Ja, noget skal jeg jo leve af.

Og en enkelt medarbejder er det blevet til?

Jens Hedegaard: - Ja, hun er deltidsansat.

Er det en af de samme medarbejdere, som

du tidligere har haft ansat?

Jens Hedegaard: - Ja, hun har været ude en

periode, og nu er hun her igen.

Hos HK/Privat Midt er man ikke overrasket

over sagen. Sektorformand Lone

Thomhav mener, at det er for nemt for

virksomheder at unddrage sig de erstatningsbeløb,

de er idømt ved domstolene.

- Det er desværre et hændelsesforløb, vi

ser alt for ofte, men det er så absolut ikke

i orden. Det støder folks retsbevidsthed,

at virksomheder bare kan tage navneforandring

og så ellers fortsætte, som om intet

var hændt. Jeg mener, at lovgivningen

må strammes, så der bliver sat en effektiv

stopper for den praksis, siger hun.

HK har nu videresendt kravet mod arkitektfirmaet

til Lønmodtagernes Garantifond,

som dækker lønmodtagernes tab i konkurssager.

Desværre er beløbsgrænsen i den slags

sager 160.000 kr., og en del af den erstatning,

som medlemmet er tilkendt, må altså anses

for at være tabt. z

da maria Spangsberg vendte tilbage til jobbet efter en hård

abort, var hendes arbejdsgiver blevet gladere for vikaren.


LÆs:

Fyresedlen kom med taxa, side 10-11

9

www.hkmidt.dk


HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

’ maria Spangsberg

Han har trådt på mig, mens jeg

var allerlængst nede og havde

allermest brug for opbakning.

Fyresedlen kom med taxa

maria spangsberg mistede sine tvillinger i tiende uge. dermed mistede hun og hendes kæreste alt det, de

havde kæmpet for. da hun vendte tilbage til jobbet efter to måneders sygemelding, var hendes arbejdsgiver

blevet gladere for vikaren. fyresedlen blev bragt til marias dør med taxa

Maria Spangsberg var 10 uger henne.

Hun og hendes kæreste Troels havde været

igennem så meget for at få børn, men resultatet

havde ladet vente på sig. Men med fertilitetsklinikkens

hjælp var graviditeten altså

nu en realitet.

At der ovenikøbet var tvillinger i vente,

gjorde bare glæden dobbelt så stor. Ventetiden

var næsten ikke til at bære for det unge

par.

Den 21. april 2008 om aftenen fik Maria

det meget skidt. Hun var svimmel og kastede

op. Opkastningerne fortsatte natten

igennem og op ad den næste dag. Til sidst

turde kæresten ikke andet end at ringe 112,

og Maria blev i stor hast kørt til Svendborg

Sygehus.

Hun blev straks undersøgt, og undersøgelserne

viste, at hun havde flere graviditeter

uden for livmoderen. Lægerne overbragte

hende den tunge besked om, at tvillingerne

var døde og skulle fjernes.

Maria blev hasteopereret og fik sine æggeledere

fjernet. Under operationen fandt

lægerne 3½ liter blod i Marias bughule. Efterfølgende

fortalte lægerne hende, at hun

skulle prise sig lykkelig for overhovedet at

være i live. Hun havde været en hårsbredde

fra at dø på grund af det store blodtab.

Maria Spangsberg blev sygemeldt, og ti-

10

den i ugerne efter var præget af en knugende

sorg over den bristede drøm.

- Det var næsten ikke til at bære. Vi havde

mistet alt det, vi havde kæmpet for, bare

på grund af en dum lægefejl. Var jeg blevet

scannet uden for livmoderen, som man

skal, var fejlgraviditeten opdaget langt tidligere,

siger Maria Spangsberg.

Vejen tilbage til den kendte dagligdag var

lang og sej, men Maria kæmpede alt, hvad

hun kunne. Efter cirka to måneders sygemelding

genoptog hun sit arbejde i arkitekt

Jens Hedegaards firma, hvor hun havde været

ansat i 3 år.

Hun startede blødt op, først i 12 timer

om ugen, senere 18 timer. Men arbejdspladsen

var slet ikke den samme som før. Der

var sket et eller andet i den mellemliggende

periode, men Maria kunne ikke blive klog

på, hvad det var.

- Jeg var i hvert fald ikke velkommen, da

jeg kom tilbage, det er da helt sikkert. Før

kunne vi godt snakke og pjatte lidt, nu var

stemningen meget alvorlig og trykket, siger

Maria.

Der lå arbejdsopgaver på hendes skrivebord,

fra før hun blev syg, og da hun forsøgte

at få hjælp, følte hun, at hun fik en

kold skulder. Under hendes fravær var der

ansat en vikar ved navn Hanne, og der viste

tekst søren Berg

sig hurtigt at være kold luft imellem de to.

Det gav sig blandt andet udtryk ved at Hanne

svarede surt, når Maria skulle aftale arbejdsopgaver

med hende.

Maria havde en lederfunktion på kontoret,

og det var derfor vigtigt, at hun kunne

fordele arbejdsopgaverne og snakke arbejdsgange

igennem med de andre.

- Det var ikke mig, der havde bedt om

den rolle, men når jeg nu havde den, var det

vigtigt for mig, at vi kunne tale sammen og

lave aftaler, siger Maria.

Men det var ikke dialog, der blev lagt op

til, tværtimod. Maria gik hjem fra arbejde

med en tung følelse af at være frosset ud,

og det havde hun meget svært ved at tackle

ved siden af de mange andre tanker, der løb

igennem hendes hoved i den tid.

En dag kørte det hele op i en spids. En

kollega råbte og skreg, og tilkaldte Jens Hedegaard.

Maria blev beordret ind på sin

chefs kontor, og her blev det klart for Maria,

at Jens Hedegaard var blevet meget glad for

sin nye vikar.

- Jeg fik at vide, at min person var et problem

for det psykiske arbejdsmiljø. Hvis

ikke jeg kunne lide lugten i bageriet, så

kunne jeg bare smutte, og det ville han faktisk

foretrække, fordi han hellere ville have

Hanne end mig, siger Maria.


maria Spangsberg var et umenneskeligt forløb igennem, da hun både skulle tackle tabet af sine tvillinger i 10. uge og en arbejdsgiver, der pludselig ikke ville vide af hende.

Hun vandt sagen i byretten og er siden blevet den lykkelige mor til tvillingerne elvis og Sylvester (privatfoto)

Hun blev dybt chokeret over episoden,

og forstår den dag i dag ikke, hvad det hele

handlede om.

- HK har gjort op, at jeg sammenlagt var

på arbejdspladsen 84 timer, efter at jeg kom

tilbage fra min sygemelding. Det er svært

at se, hvordan jeg på så kort tid kunne gøre

mig så umulig, at jeg ødelagde arbejdsmiljøet,

siger Maria.

Episoden påvirkede Maria voldsomt, og

efter samråd med sin læge sygemeldte hun

sig. Jens Hedegaard reagerede ved at sende

en taxa ud til sin tidligere betroede medarbejder

med en fyreseddel.

Medhold i retten

I retten forsøgte Jens Hedegaard at fremlægge

bevis for, at Maria Spangsberg havde

forpestet det psykiske arbejdsmiljø. Det

blev blandt andet gjort ved at fremlægge referater

fra personalemøder, som skulle vise,

at emnet angiveligt havde været drøftet. Maria

har dog meget svært ved at genkende

disse referater.

- Det med personalemøder fandt meget

sjældent sted, og det var altid mig, der skulle

presse på for at få dem afholdt. Jeg har

aldrig været punkt på noget personalemøde

– i hvert fald ikke i møder, som jeg har deltaget

i, fortæller Maria.

Retten i Svendborg troede mere på Maria

Spangbergs forklaring end Jens Hedegaard,

idet den dømte ham til at betale sin tidligere

medarbejder 225.000 kr. i erstatning og sagens

omkostninger.

I dag kan Marias respekt for Jens Hedegaard

ligge på et meget lille sted. Hun føler sig

uretfærdigt behandlet og forstår ikke, hvorfor

han har handlet, som han har gjort.

- Han har trådt på mig, mens jeg var allerlængst

nede og havde allermest brug for opbakning.

Jeg håber, at han inderst inde godt

ved, at han har smidt guld på gaden, siger en

berørt Maria Spangsberg.

HK Midt Bladet har forsøgt at få en kommentar

fra Jens Hedegaard, men lysten til at

udtale sig er lille.

- Jeg vil helst ikke have skrevet noget om

det. Det har taget så hårdt på mig med alle de

løgnehistorier, så det ønsker jeg ikke, siger Jens

Hedegaard.

Som beskrevet i artiklen side 9, har han efterfølgende

erklæret sin virksomhed konkurs

og slipper på den måde for at betale erstatning

til Maria Spangsberg. Han har startet arkitekt

virksomhed igen under stort set samme firmanavn,

foreløbigt med en enkelt deltidsansat.

Jens Hedegaard bekræfter, at den deltidsansatte

er identisk med den Hanne, som i sin

tid blev ansat som vikar for Maria.

Mor til tvillinger

Tilværelsen har siden taget en ny og positiv

drejning for Maria Spangsberg. Ret hurtigt

efter fyringen, fik hun tilbudt et vikariat på

Alkoholambulatoriet i Svendborg – et vikariat,

som senere er blevet til en fast stilling.

På privatfronten er der sket en endnu

større omvæltning, idet Maria og Troels for

16 måneder siden blev forældre til tvillingerne

Elvis og Sylvester.

Hun er glad for omsider at kunne lægge

den opslidende sag bag sig.

- For mig har det ikke handlet om penge,

men mest om at få rettens ord for, at man

som arbejdsgiver ikke kan opføre sig på den

måde. Men jeg er selvfølgelig også glad for,

at vi får et økonomisk plaster på såret, siger

hun.

Da Jens Hedegaard som nævnt er gået

konkurs, vil erstatningsbeløbet skulle dækkes

af Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Den del af sagen er i skrivende stund under

behandling hos LG. z


LÆs også:

Virksomheder spekulerer i konkurs,

side 9.

11

www.hkmidt.dk


HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

46-årige Sejda Salispahic kender krigens

rædsler alt for godt. Hun véd, hvordan

frygten gnaver sig ind i sjælen, og hvordan

et spinkelt håb om fred kan blive tyndere

og tyndere, for til sidst helt at forsvinde.

Hun har mærket jorden løfte sig under

fødderne på grund af voldsomme granatnedslag

og har set snigskytternes kugler

dræbe i flæng. Derfor har krigen også sat

sig varige spor i hendes sind.

Når tv-nyhederne bringer øjenvidnerapporter

fra verdens brændpunkter, skifter

hun kanal eller slukker helt. Hun kan ikke

holde ud at se på det.

- Jeg tror ikke på krigen. Du håber hele

tiden, at det stopper, og at det bliver godt

igen, men det gør det ikke. Det fortsætter

bare, og til sidst mister du håbet helt, siger

Sejda.

12

Flugten ud af Sarajevo

I starten af 1990'erne ændrede Sarajevo

sig fra at være en smuk hovedstad til en

veritabel krigszone. I 1984 havde byen været

vært for Vinter OL, og havde nogen ved

den lejlighed spået, at byen mindre end 10

år senere ville blive skueplads for en krig,

var det blevet slået hen som en dårlig vittighed.

- Man siger hele tiden, at sådan noget

sker ikke her hos os, men det gjorde det.

Det, der var vores hverdag, og alt det, vi

havde bygget op, blev ødelagt i løbet af få

måneder, siger Seida.

I 1992 var konflikten i det tidligere Jugoslavien

trukket skarpt op, og al håb om

en fredelig løsning var ude. Sarajevo var

under belejring, og kvinder og børn fik besked

på at forlade byen.

tekst & FOtO søren Berg

Fra krigshelvede til Kvicly Otterup

i 1992 flygtede sejda salispahic fra krigen i Bosnien. hun havde mistet alt det, hun havde bygget op i sit hjemland.

flugten endte i danmark, hvor hun har fået sig en ny tilværelse og er tillidsrepræsentant i Kvickly otterup

Sejda var sammen med sin 4-årige datter

i den sidste konvoj, der slap ud af den

krigshærgede by. Med i konvojen var også

hendes gravide søster sammen med sin

9-årige datter.

Kvindernes mænd måtte blive tilbage,

og familier blev splittet for alle vinde. Der

var gråd og fortvivlelse over alt.

- Vi forældre forsøgte at skåne børnene

med en lille løgn om, at de skulle på

'børneambassaden', hvor man kunne lege

og have det sjovt. Min datter hoppede og

dansede af lykke, men kunne ikke forstå,

hvorfor mor græd, når hun vendte ryggen

til. De skulle jo hen til sådan et dejligt

sted, fortæller Sejda.

Flugten blev meget dramatisk. På vej

ud af Sarajevo tog serberne dem til fange,

og de blev holdt som gidsler i en forstad til


Sarajevo. I tre døgn måtte Sejda frygte for

sit eget og datterens liv.

Der blev forhandlet med serberne, og

til sidst lykkedes det at få dem frigivet. De

kunne nu rejse videre ind i Kroatien, hvor

hun og datteren boede det næste år.

Flygtning i Danmark

I den mellemliggende tid var hun kun i

kontakt med sin mand en eller to gange.

Al telekommunikation ud og ind af Bosnien

var brudt sammen, så hun kendte i

lange perioder ikke til hans skæbne. Hun

husker det som en meget svær tid alene

sammen med en datter, der ikke forstod,

hvad der skete og konstant savnede sin

far.

- Det var en desperat situation. Det værste

var, da det sidste spinkle håb om fred

forsvandt, og at Kroatien til sidst heller

ikke var et sikkert sted for os at være, siger

Sejda.

Krigen mellem Kroatien og Bosnien

brød ud, og dermed forsvandt det sidste

håb om at vende tilbage til sin tilværelse

sammen med manden i Sarajevo. Flugten

gik videre med busser til Polen, hvor

flygtningene blev samlet på en station og

måtte vente tre dage. De sov på borde og i

plastikstole.

Alle lande havde taget imod et stort antal

flygtninge og havde ikke plads til flere.

Heldigvis besluttede Danmark sig for

at tage imod et ekstra antal flygtninge, og

den lille familie kunne rejse videre. Den

sidste del af flugten blev tilbagelagt med

færge, og Sejda husker, at hun græd fra

det øjeblik, færgen lagde fra kaj til den gik

i havn.

- En mand fra besætningen kom over

til mig og sagde, at jeg ikke skulle græde

så meget, fordi det nok skulle blive godt

igen. Jeg svarede, at jeg var helt alene og

ikke havde nogen, og at jeg ikke vidste,

hvor jeg skulle hen, og hvad der kom til at

ske med mig, siger hun.

Sejda tog sine første skridt på dansk

grund i juni 1993. Ægtemanden stødte

først til i maj 1994 efter at have været adskilt

fra sin familie i to år.


Sejda Salispahic

Som flygtning er det ikke penge, man mangler, men at

blive set som menneske. At føle, at man du'r til noget,

blive vist tillid og føle, at man oprigtigt er velkommen.

Første station var Saltholm-lejren, og

siden en improviseret teltlejr ved Næsby

Hoved-Broby med 10 familier i hvert telt.

Efter nogle måneder blev der dog bygget

små huse, men stadig med op til 10 familier

i hvert hus.

Vis mig den kvinde..!

Der forløb 2½ år i flygtningelejren, hvor

stemningen var under nulpunktet. Beboerne

havde stort set intet at tage sig til,

havde ikke mulighed for at tage arbejde og

begyndte også at hakke på hinanden indbyrdes.

Under et åbent hus arrangement tog

tilværelsen en ny drejning for Sejda. Det

var et arrangement, hvor flygtningelejrens

beboere skulle give lokalbefolkningen mulighed

for at smage mad fra deres hjemland.

Sejda bidrog med en kage.

En af de besøgende smagte kagen og

udbrød spontant: - Vis mig den kvinde,

der har bagt denne kage! Det blev starten

på et venskab, som siden har betydet alt

for Sejda og hendes familie, og som stadig

holder den dag i dag.

- Det var bare så tilfældigt, en slags

skæbne. Som flygtning er det ikke penge,

man mangler, men at blive set som menneske.

At føle, at man du'r til noget, blive

vist tillid og føle, at man oprigtigt er

velkommen. Han har været vores far, og

hans kone vores mor her i Danmark. De

har taget os til sig som deres egne børn,

siger Sejda.

Vennen blev så engageret i at hjælpe til

i flygtningelejren, at han skaffede og installerede

ekstra komfurer og køleskabe i

husene.

Han har siden hjulpet Sejdas familie

utallige gange og har ageret chauffør for

familien, da de ikke selv havde bil.

Tilbage i butikken

Efter 3½ år fik familien en lejlighed i Bolbro,

Odense, og Sejdas mand fik arbejde

som svejser i Kerteminde. Tilværelsen begyndte

igen at tegne lysere for familien.

For Sejda lod jobbet imidlertid vente på

sig. Hun var oprindeligt butiksuddannet,

og den uddannelse ville hun også gerne

bruge i Danmark. Men de mange ansøgninger

bar ikke frugt. Nogle steder fik hun

ikke svar, og andre steder fik hun at vide,

at man ikke kunne bruge hende, fordi

kunderne ønskede at blive betjent af danskere.

Hun tog alt, hvad hun kunne finde af

kurser for at forbedre sine chancer, men

lige lidt hjalp det.

Vendepunktet kom, da hun søgte job i

Kvickly Otterup. Hun henvendte sig personligt

i butikken og blev bedt om at udfylde

en blanket.

- Der var så mange ord på blanketten

som jeg ikke kunne forstå, og jeg var inde

i butikken adskillige gange for at spørge,

hvad der mentes med spørgsmålene. Da

jeg kom hjem, var det med en klar følelse

af, at det job fik jeg heller ikke.

Den tidligere omtalte ven af familien

kendte imidlertid uddeleren og lagde et

godt ord ind for hende, og hun fik jobbet

– først i form af en praktikplads, siden

som fast job.

Dermed er succeshistorien imidlertid

ikke slut. For fire år siden, da Kvickly Otterup

skulle have ny tillidsrepræsentant, tog

Sejda en dyb indånding og lod sig vælge af

kollegerne. Hun er nu tillidsrepræsentant

for 14 HK'ere i Kvickly Otterup.

- Jeg opfatter tillidsrepræsentanten som

en person, som kollegerne kan gå til, når

de har problemer. Jeg tror, at jeg med min

baggrund har gode muligheder for at forstå

mennesker og hjælpe dem. Skidt så

være med, at jeg ikke altid har svar på alt

det faglige, fordi her har jeg et godt bagland

i HK Handel, hvor jeg altid kan få

svar på den slags spørgsmål, siger Sejda.

Hun er nu faldet godt til i Danmark og

kunne ikke forestille sig at vende tilbage

til det Bosnien, hun forlod som 24-årig.

- Nu har jeg mit arbejde, alle mine venner

og mit netværk i Danmark, så jeg har

ikke så meget at vende tilbage til, siger

Sejda. z

13

www.hkmidt.dk


aktiviteter

HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

14

kære fleksjobber

velKommen til fyraftensmøde!

hK er danmarks største fagforening for fleksjobbere. vi arbejder

for, at fleksjobbere skal være en integreret del af arbejdspladsen

og med samme vilkår som kollegerne.

vi vil gerne invitere dig - og en eventuel ledsager - til møde:

PrOGrAM

Mandag den 28. november 2011 kl. 16.30

i hK midt, østre havnevej 23, 5700 svendborg

eller

Onsdag den 30. november 2011 kl. 16.30

i hK midt, vesterballevej 3a, 7000 fredericia

eller

Mandag den 5. december 2011 kl. 16.30

i hK midt, lumbyvej 11 a, 5000 odense c

kl. 16.30 Velkomst

kl. 16.35 Dagligdagen som fleksjobber: Hvilke udfordringer løber

du ind i?

• Kend dine rettigheder - især fokus på løn, ansættelse og arbejdsvilkår

• Samarbejde med kolleger på arbejdspladsen

• Seneste nyt på området (ændringer)

• I det nye regeringsgrundlag nævnes reform for fleksjobbere.

hvad er konsekvenserne?

• Jeres behov og spørgsmål

v/ socialpolitisk konsulent carsten riis, hK forbundet

kl. 18.00 Pension, forsikring o.lign.

v/ Funktionærpension (Ebbe Poulsen)

og Sampension (Jens Lützhøft)

kl. 18.30 Hk Midt er vært ved en sandwich og noget at drikke

kl. 19.00 Fagforeningen og fleksjobberne

• Hvad gør HK Midt for dig, herunder etablering af netværk?

• Præsentation af tilbud og services...

kl. 19.15 Landsforeningen af Fleks– og skånejobbere / LAFs

oplæg ved lokalformand for lafs samt konsulenter

kl. 19.30 Afrunding og afslutning

På gensyn!

martin rasmussen

afdelingsformand hK midt

læs mere på www.hk.dk/midt/fleksjob

ta’ gerne en ledsager med (100 kr. betales ved indgangen),

men husk at tilmelde...

Vi glæder os til din tilmelding på www.hkmidt.dk

(under ”Arrangementer”).

er du fleksjobber, og endnu ikke medlem af Hk,

er du også meget velkommen

… så du kan se og høre, hvad vi allerede gør for dig!

tilmelding for ikke-medlemmer sendes pr. e-mail

til Ulla Christensen: 15uc@hk.dk

Afbud efter tilmelding bedes sendt på: 15uc@hk.dk


Onsdag den 11. januar 2012 spiller

HC Odense mod sk Aarhus i

Odense Idrætshal kl. 19.30.

i forbindelse med hK midts sponsorat i hc odense har vi 500

billetter til ovennævnte kamp. der skulle derfor være god

mulighed for, at mange hKmedlemmer sammen med familien

kan komme ind og opleve den gode stemning i odense idrætshal

og give lidt opbakning til håndboldspillerne.

Du skal blot sende en mail til Joan thygesen på

15jvt@hk.dk, hvor du oplyser dit navn, din fødselsdato og

det antal billetter, du ønsker (max. 4 stk.).

Billetter fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Julekoncert

julen nærmer sig! for at komme i den rette julestemning

afholder hK Koret den traditionelle julekoncert,

denne gang sammen med telekoret:

Onsdag den 30. november 2011, kl. 19.30

i Hk Midt, Lumbyvej 11, lokale Havfruen, 5000 Odense

Korene byder på et blandet repertoire og fællessang med jer!

efter koncerten byder vi på et mindre traktement.

Prisen for denne aften er 40 kr., som betales ved indgangen.

tilmelding er ikke nødvendig.

Vi lover dig en hyggelig aften med dejlig musik!

HK Koret

aktiviteter

15

www.hkmidt.dk


uddannelse

HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

Brug dit medlemskab, styrk dine kompetencer

HK Midt har udviklet en række kursustilbud i samarbejde med

TietgenSkolen i Odense. Samarbejdet sikrer, at vi har et tidssvarende

udbud af kurser både til dig, der er ledig, og til dig, der er i

job. Målet er, at du som medlem – uanset din situation – altid har

mulighed for at styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Kurserne afholdes i HK Midts indbydende lokaler i dagtimerne

fra kl. 8.15-15.35. Kurserne afvikles som AMU-kurser og er derfor

gratis, hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse,

og du samtidig har et uddannelsesniveau, der svarer til en erhvervsuddannelse

eller derunder. Hvis du er i arbejde, skal du selv

betale et mindre kursusgebyr pr. dag. Betalingen afhænger blandt

andet af dit uddannelsesniveau. Spørgsmål om ledighedsperioder

og 6 ugers selvvalgt uddannelse mv. kan rettes til HK's Arbejdsløshedskasse

på tlf. 70 10 67 89.

Spørgsmål om kurserne, f.eks. tilmelding og konkrete priser,

kan rettes til Vibeke Vesterskov Nielsen, TietgenSkolen, på tlf. 65 45

20 04.

Du kan læse mere om kurserne ved at kigge på HK Midts hjemmeside

på www.hkmidt.dk under venstremenuen ”Kurser”.

Her finder du datoer og korte beskrivelser af de enkelte kurser

samt links til TietgenSkolens hjemmeside, hvor du kan læse mere

om kurserne og gennemføre din tilmelding.

Datoer Kursus Indhold og varighed Kviknr. / tilmelding

Den 16.-17.1.2012 Grafisk layout og opstillinger i tekstbehandling

44353: Grafiske virkemidler til layout

i tekst

Den 9.-11.1.2012 regneark til talbehandling

Den 5.12.2011

Den 18.1.2012

Den 6.-7.12.2011

Den 19.-20.1.2012

Den 12.12.2011

Den 23.1.2012

44343: Anvendelse af regneark til

talbehandling

Fletning af dokumenter (brevfletning)

44354: Fletning af dokumenter til

masseproduktion

Design og automatisering af regneark

44346: Design og automatisering af

regneark

Pivottabeller

Den 13.-14.12.2011 Billedredigering

16

40754: Anvendelse af pivot-tabeller

45859: Billedredigering i medarbejderens

jobfunktion

en tekst kan præsenteres på mange

måder, og på dette kursus arbejder du

med de forskellige muligheder i et tekstbehandlingsprogram

(2 dage)

Kom i gang med regneark og lær de

grundlæggende funktioner og faciliteter i

regnearksprogrammet

(3 dage)

du lærer at flette til fx breve og etiketter

og at benytte forskellige typer af datakilder

som grundlag for brevfletning

(1 dag)

Anvendelse af videregående funktioner

og faciliteter i et regneark, fx til oprettelse

af overskuelige opstillinger, brug

af flere ark & automatisering af beregninger

(2 dage)

På dette kursus lærer du at anvende

og behandle store mængder data i regnearksprogrammet

ved hjælp af pivottabeller

(1 dag)

et kursus hvor du lærer at redigere dine

digitale billeder og optimere dem til det

medie, de skal anvendes i

(2 dage)

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 1921

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 1924

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 1922

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 1925

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 5993

Læs mere og tilmeld dig her:

www.tietgen.dk

kviknr. 5947


Dl-F Midt på museum

...og valg af delegerede

Mandag d. 16. januar 2012, kl 17.00 - ca. 20.00

i Hk Midt, Lumbyvej 11, 5000 Odense

vi stater med valg af delegerede til dl-f delegeret møde , som

afholdes den 31.marts - 1. april 2012 i nyborg.

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. indkomne forslag

4. valg af delegerede

5. valg af suppleanter

dl-f midt kan vælge 7 delegerede.

forslag som ønskes behandlet på delegeretmøde, skal være

formanden for dl-f midt i hænde senest 10.januar kl 12.00.

herefter vil der være en let anretning og besøg på hK museet,

hvorfor tilmelding er nødvendig. tilmelding på

www.hkmidt.dk senest tirsdag d. 10. januar kl 12.00

Der bliver serveret en sandwich til mødet.

Derfor beder vi om tilmelding på

www.hkmidt.dk senest den 17. januar 2012.

Medlemsmøde

medlemmer af brancheklubben akademimerkonomerne

inviteres hermed til medlemsmøde:

Mandag den 16. januar 2012, kl. 19.00 - ca. 21.00

i Hk Midt, Lumbyvej 11 Odense

vi skal have valgt delegerede til landsforeningen

akademimerkonomer delegeretmøde den 17-18 marts 2012

på hotel nyborg strand.

Dagsorden:

1. valg af delegerede

2. valg af suppleanter

3. forslag til delegeretmøde

4. eventuelt

Brancheklubben skal ud fra medlemstallet vælge 5 delegerede.

tilmelding til mødet sker på www.hkmidt.dk under

arrangementer. sidste frist for tilmelding 5. januar 2012

annelise ebbe

formand

AKADEMIMERKONOMERNE

hvad mener DU?

hvad skal hK stat arbejde med de næste 4 år?

Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 13.00 – 16.00, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

har du forslag til, hvordan hK stat skal prioritere arbejdet de næste 4 år,

så er dette møde din chance for at komme med input!

- I hvilken retning skal hk Stat udvikle sig?

- hvilke forhold på arbejdspladserne skal der satses på at ændre

- hvordan kan sektoren bakke de tillidsvalgte op?

alle hK stats medlemmer får nu mulighed for at påvirke arbejdet i hK stat ved at møde op

og komme med indspark til det målprogram, som skal vedtages på hK stats kongres i juni 2012.

deltagere til hK stats kongres 2012, vælges på sektorgeneralforsamlingen den 6. marts 2012.

aktiviteter

17

www.hkmidt.dk


aktiviteter

HK MIDT BLADET NOVEMBER 2011

18

FrEDEriCia seniorklub

Formand Hilma Oldenborg,

tlf. 75 92 73 29 – Ydunsvej 32, 7000 Fredericia

JulEFrOkOST i FuglSaNgCENTrET

Tirsdag d. 6. december 2011, kl. 12.00

Fuglsangcentret Søndermarksvej 150

Pris 200.00 kroner. Inkl. kaffe, 1 øl eller vand.

Der er max plads til 48 personer, så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding senest d. 27 november 2011 til Hilma Oldenborg

tlf. 75 92 73 29. Tilmeldingen er bindende.

gENEralFOrSaMliNg

Tirsdag d. 17. januar 2012, kl. 12.00

Hk Midt, Vesterballevej 3, Snoghøj

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. kassereren orienterer om regnskabet.

4. indkomne forslag

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest

7 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af:

a. Formand. Hilma Oldenborg afgår (modtager genvalg)

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ruth Bjaarup og Karin

Christensen afgår (begge modtager genvalg)

c. Suppleant for 2 år. Britta Sprogø afgår (modtager genvalg

6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres 1 par stykker smørrebrød

og 1 øl/vand. Derefter kaffe.

Tilmelding senest tirsdag d. 10. januar 2012

til Hilma Oldenborg tlf. 75 92 73 29

JEg SyNES OgSå – JEg Var ET OFFEr...

Tirsdag d.7. februar 2012 kl. 14.00

HK Huset Vesterballevej 3A Snoghøj

Foredrag. Livserindringer skrevet af Jürgen Saschek. Lene

Glesner kommer og fortæller om Jürgen, hans liv og hans

flugt fra Østpreussen sammen med hans mor og 3 søskende.

Lene Glesner traf Jürgen og hans kone hver sommer på øen

Hjortø, her fik hun lov til at oversætte hans erindringer, så det

er der ud fra, hun vil fortælle.

Tilmelding senest tirsdag d. 31. januar 2012.

Hilma Oldenborg tlf. 75 92 73 29

BOwliNg

Seniorklubben bowler stadigvæk

hver tirsdag fra 11-12 i City Bowling,

Vendersgade 65, Fredericia. Det

koster 75.00 kr. pr. bane inkl. leje af

sko. Vi deler banerne med 3 eller 4

personer på hver bane.

ODENSE seniorklub

Formand Tenna Henriksen,

tlf: 66 15 20 13 – mail: tenna.henriksen@cdnet.dk

JulEFrOkOST

Torsdag den 8. december 2011

Hk Midt, lumbyvej 11, 5000 Odense

Den traditionelle julefrokost leveres af vores fortrinlige køkken.

Joan underholder med sang og musik.

Billetter kan fra den 18. november købes hos Marianne

Frost, lumbyvej 11.

gENEralFOrSaMliNg

Torsdag den 19. januar 2012, kl. 13.00 (bemærk tidspkt.)

Hk Midt, lumbyvej 11, 5000 Odense

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Beretning/regnskab

3. indkomne forslag

4. Valg:

På valg er Kai Mortensen og Jytte Holmlund. Valget gælder

for 2 år. Begge modtager genvalg. 2. suppleanter for 1

år: På valg er: Tove Borre og Anni Rasmussen.

5. Drøftelse af klubbens fremtidige virke

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlilngen, skal

sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efterfølgende får vi besøg af formand for HK Midt, Martin

Rasmussen, der vil fortælle og "Livets gang i HK".

Tilmelding på www.hkmidt.dk senest den 11. januar

2012.

uDlaNDSTur: TySklaND / HOllaND

Mandag d. 20. - 23. august 2012 (begge dage inklusive)

Turen starter fra Dannebrogsgade og går til grevenbroich

ved Køln, hvor vores hotel ligger.

Den følgende dag kører vi til Holland og ser blomsterparker.

Den 22. august går turen videre til middelalderbyen Monschau,

som før i tiden især er kendt for at have stor klædefremstilling.

Den 23. august går turen tilbage mod Danmark.

HK-medlemspris i delt dobbeltværelse: kr. 2.655,00.

Ledsagerpris i delt dobbeltværelse: kr. 2.945,00.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 400,00.

Program og tilmeldingsblanket udleveres på Seniorklubbens

møde den 16. februar 2012.

VægTErEN FOrTællEr HiSTOriE

Torsdag den 16. februar 2012

Hk Midt, lumbyvej 11, 5000 Odense

Dennis Jørgensen fortæller om det historiske Odense. Om

store personligheder, skæve eksistenser, bygninger og begivenheder.

Tilmelding på www.hkmidt.dk senest den 9.

februar 2012.


SVENDBOrg seniorklub

konstitueret formand Hanne andersen

Tlf. 62 80 05 75 mail: haneben@post.tele.dk

JulEMiDDag

Onsdag den 7. december 2011, kl. 13.00-18.00

Hotel Christiansminde, lokale Neptun

Middagen vil som sædvanen tro blive en formidabel middag

bestående af forret, hovedret og dessert. Derefter kaffe og

chokolade, som sponseres af Christiansminde.

Underholdningen er lagt i hænderne på Svend Erik Jensen.

Medlemmer: kr.175,00 – Ledsager kr. 275,00

Drikkevarer er for egen regning. Vin koster kr.150,00

øl kr. 32,00 og vand kr. 26,00

Tilmelding www.hkmidt.dk eller i afdelingen senest 1. december.

Betaling skal ske ved bankoverførsel: Danske Bank,

reg. nr. 0996 - konto nr. 6040853 eller personligt i afdelingen.

DaNMarkS FørSTE

SPOrVOgNSkONDukTriCE i køBENHaVN

Onsdag den 18. januar 2012, kl. 14.00-16.00

HK Midt, Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg

Kom til et spændende fordrag i HK Huset

vor vi skal høre

Magna Håkansson der vil fortælle om sin

barndom, sin opvækst og sit voksenliv.

Magna blev den første sporvognskonduktrice i København –

et job, der gav hende mange spændende oplevelser.

Tilmelding på www.hkmidt.dk senest den 11.01.2011.

Ledsagerpris: kr. 25,-

DiT kørEkOrT kaN VærE i FarE!

Onsdag den 29. februar 2012, kl. 14.00-16.00

HK Midt, Østre Havnevej 23,

5700 Svendborg

Dette spændende fordrag er

i støbeskeen. Vi får besøg af

en lokal kørerlærer og måske

også en diabetes-/hjertelæge.

Sæt allerede nu kryds i jeres

kalender. Nærmere følger i

næste blad.

Tilmelding på www.hkmidt.dk senest den 22.03.2011.

gENEralFOrSaMliNg

Onsdag den 21. marts 2012, kl. 14.00-16.00

HK Midt, Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg

Så er det tid til vores ordinære generalforsamling. Der følger

nærmere detaljer i det kommende blad, men skriv allerede nu

datoen ind i kalenderen. Bestyrelsen er også interesseret i at

modtage forslag fra medlemmerne.

Tilmelding på www.hkmidt.dk senest den 14.03.2011.

VESTFyN seniorklub

Formand greta lang

Tlf. 22 57 79 10, mail: glang@stofanet.dk

HuSk: JulEFrOkOST!

Torsdag den 1. december 2011, kl. 12.30

Fjeldsted Skov kro

Tilmelding kan ske indtil mandag den 28. november kl.

12.00 til greta, tlf. 22 57 79 10.

ryTTErkONgEN CHriSTiaN 10.

- Skurk EllEr HElT?

Torsdag den 16. februar 2012 kl. 14.00

Fagforeningshuset, Vesterballevej 3 a. Snoghøj.

Vi får besøg af Niels Ole Frederiksen, der på sin

lune og underfundige facon vil berette om de

mange myter og legender, der knytter sig til

Christian 10. Kongen var ved sin personlige og

politiske indblanding selv skyld i Påskekrisen

1920, hvor han var tæt på afsætte sig selv

og dermed få afskaffet det danske monarki.

Christian 10. var konge i en dramatisk tid.

Første verdenskrig, salget af de Vestindiske

Øer, Genforeningen 1920, siden økonomiske

krisetider. Om politiske trakasserier og ikke mindst den

fem år lange tyske besættelse. Ofte var kong Christian10. selv

årsag til sine vanskeligheder, men med tiden og ikke mindst

under besættelsen blev han nærmest et ikon og samlingspunkt

for befolkningen.

Klubben serverer kaffe/the med brød.

Tilmelding til greta på tlf. 22 57 79 10, eventuelt:

lars på tlf. 64 41 41 08 senest 13. februar 2012

OrDiNær gENEralFOrSaMliNg

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 14.00

Nærmere herom i næste blad.

FOlDEr FOr kOMMENDE

EFTErløNNErE Og PENSiONiSTEr

HK Midts seniorklubber har i fællesskab

udarbejdet en lille pjece med de vigtigste

informationer om seniorklubbernes virke.

Står du for at skulle på efterløn eller pension,

giver folderen en række informationer

om, hvad HK Midts fire seniorklubber har

at tilbyde. Du kan downloade folderen på

seniorklubbernes hjemmesider, som du

finder på adressen: www.hk.dk/midt/klubber/seniorklubber

Seniorklubberne i HK Midt

aktiviteter

19

www.hkmidt.dk


VISUELLE MEDIER OG KOMMUNIKATION

NU ER DET NU

Forårets nye kursusrække er klar. Styrk dine kompetencer med

et dybdegående 6 ugers kursusforløb, eller få boostet

dine kvalifikationer på et af de korte

intensive enkeltfagskurser

WEB · PROGRAMMERING · TYPOGRAFI · FOTO

GRAFISK DESIGN · BILLEDBEHANDLING · PR

AMU-UDDANNELSER

– FRA 118 KR. PR. KURSUSDAG. Alle kurser afholdes under

AMU-lovgivningen og koster derfor fra 118 kr. om dagen.

Prisen er den samme, hvis du vælger forløbet som fjernundervisning.

Din virksomhed har mulighed for delvis løngodtgørelse,

mens du er på kursus.

LEDIG?

Er du ledig, kan du tage vores kurser som 6 ugers selvvalgt

uddannelse med ret til VEU-godtgørelse. Eller som led i en

handleplan fra dit lokale jobcenter. Få oplysninger om

VEU-godtgørelse på 6312 6402 eller

kursustilmelding@sde.dk

BETALT KOST OG LOGI

Hvis du bor mere end 60 kilometer fra Odense eller Vejle, vil

du få tilbudt indkvartering med morgenmad.

TILMELDING

Du kan downloade ansøgningsskema på www.sde.dk/kurser.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan også fås hos

Christina Gerber Christensen på 6312 6402 eller

kursustilmelding@sde.dk

VIL DU VIDE MERE

Ønsker du yderligere oplysninger om kursernes faglige

indhold, kan du kontakte Lone Olstrup på 5189 0827

eller lo@sde.dk Har du andre spørgsmål, eller specielle

ønsker, kan du kontakte Johnny Pedersen

på 2029 8513 eller jp@sde.dk

Download

kalenderen på

mediekurser.sde.dk

Munkebjergvej 130 · 5230 Odense M

Enghavevej 10 · 7100 Vejle

More magazines by this user
Similar magazines