Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

UDBUDSRÅDET

Uanset at myndigheden har orienteret om spørgemødet i god tid, bør myndigheden

udarbejde et referat fra mødet, der er tilgængeligt for alle virksomheder, der kan

have interesse i at afgive tilbud. Dermed har virksomheder, der ikke har haft mulighed

for at deltage på spørgemødet, mulighed for at give tilbud på samme vilkår,

som de virksomheder, der har deltaget på mødet.

4.2.3 Dialogen må ikke føre til en væsentlig ændring af udbudsmaterialet

Både spørgemøder og udveksling af spørgsmål/svar mellem myndigheden og leverandørerne

kan føre til, at myndigheden ønsker at ændre i udbudsmaterialet. Dialogen

mellem parterne må dog ikke føre til væsentlige ændringer af udbudsmaterialet.

Det er ikke muligt entydigt at fastlægge, hvad der forstås ved væsentlige ændringer.

Det må imidlertid antages, at det er muligt at foretage ændringer i udbudsmaterialet,

som ligger inden for udbudsbekendtgørelsens rammer. 16

4.2.4 Udvidet adgang til dialog ved udbudsformen ”konkurrencepræget

dialog”

Hvor der er tale om en særligt kompleks kontrakt, kan den offentlige myndighed i

de tilfælde, som er nævnt i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c), 2. afsnit,

anvende udbudsformen ”konkurrencepræget dialog”. 17 Det gælder tilfælde, hvor

det er umuligt objektivt at fastlægge de vilkår, der kan opfylde myndighedernes

behov, eller at vurdere, hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle

og juridiske løsninger. 18

Udbudsformen er opdelt i tre adskilte faser, nemlig en udvælgelses-, en dialog- og

en tilbudsfase

der.

19 . I udvælgelsesfasen udvælger myndigheden et antal virksomhe-

I dialogfasen fører myndigheden dialog enkeltvis med de udvalgte virksomheder

med henblik på at indkredse og fastslå, hvorledes myndighedens behov bedst kan

opfyldes.

hvor der er givet samtykke, vil elementer fra én løsning kunne bruges generelt. De

20 Dialogen baseres på den enkelte virksomheds løsningsforslag, og kun

16

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. maj 2008, Hermedico A/S mod Høje Tåstrup Kommune m.fl.

17

Jf. udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1.

18

31. betragtning til udbudsdirektivet angiver at sådanne tilfælde navnlig kan opstå i forbindelse med udførelsen af

vigtige integrerede transportinfrastrukturprojekter, store edb-net og projekter, der indebærer en kompleks, struktureret

finansiering, hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i forvejen. .

19

Om tilbudsfasen, jf. afsnit 5.2.4.

20

Jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c,), 1. afsnit.

24

More magazines by this user
Similar magazines