Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

UDBUDSRÅDET

4.3.2 Supplerende oplysninger om indholdet i udbudsmaterialet

Myndigheden må gerne give supplerende oplysninger om indholdet i udbudsmaterialet.

Behovet herfor kan blandt andet opstå på baggrund af en henvendelse fra en

virksomhed om uklarheder i udbudsmaterialet.

Meddelelse af supplerende oplysninger skal ske på en objektiv og gennemsigtig

måde og må ikke være i strid med ligebehandlingsprincippet.

Eksempel 4.1: Virksomhed retter forgæves mundtlig henvendelse

til myndigheden

En offentlig myndighed udbyder en kontrakt om transport og behandling af spildevandsslam

fra et renseanlæg. Det fremgår af udbudsmaterialet, at spørgsmål til udbudsmaterialet

skal stilles skriftligt til myndigheden. En virksomhed ringer til renseanlæggets

driftsleder for at stille en række spørgsmål. Driftslederen er imidlertid ikke til stede, og

virksomheden får derfor ikke svar på dens spørgsmål. Virksomheden har ikke derefter

yderligere kontakt til renseanlægget. Virksomheden har således ikke ved henvendelsen

til renseanlægget modtaget nogen relevant information om den udbudte opgave, som giver

virksomheden en konkurrencefordel ved afgivelse af tilbud. Virksomheden kan derfor

ikke udelukkes fra at afgive tilbud på dette grundlag. Myndigheden er derimod berettiget

til at afvise virksomheden som følge af, at virksomheden har overtrådt en bestemmelse

i udbudsmaterialet, hvorefter henvendelse skal ske skriftligt.

Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. marts 2009, FMT A/S mod Vestforbrændingen.

4.3.3 Dialog med en virksomhed om indholdet af virksomhedens

fremtidige tilbud

Den offentlige myndighed må ikke have dialog med en virksomhed omkring det

konkrete indhold af virksomhedens fremtidige tilbud, herunder prisniveau, rabatordninger

eller andre grundlæggende elementer. Den offentlige myndighed må

heller ikke hjælpe den enkelte virksomhed med udarbejdelse af tilbuddet.

26

More magazines by this user
Similar magazines