Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Eksempel 5.11: Dialog om tilbudsprisen

En offentlig myndighed udbyder en vareindkøbskontrakt efter udbud med forhandling.

Under forhandlingerne med de tre virksomheder, som har afgivet tilbud, forsøger myndigheden

at presse en af virksomhedernes tilbudspris ned med henvisning til, at den er

højere end en af de andre virksomheders tilbudspris. En sådan prisforhandling er i strid

med ligebehandlingsprincippet.

Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. september 2001, Judex A/S mod Århus Kommune. Se også Klagenævnet

for Udbuds kendelse af 1. oktober 2009, Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen, hvor klagenævnet

udtaler, at det ikke er tilladt at indhente prisoplysninger.

5.3.6 Dialog om den forelagte dokumentation for virksomhedens

egnethed

En offentlig myndighed må ikke rette henvendelse til en virksomhed for at få den

til at eftersende den krævede dokumentation for virksomhedens egnethed til at udføre

den udbudte opgave. I de tilfælde, hvor virksomheden har indsendt den krævede

dokumentation, har myndigheden derimod mulighed for at anmode virksomheden

om at supplere eller uddybe den forelagte dokumentation.

Eksempel 5.12: For gammel serviceattest vedlagt tilbuddet

En offentlig myndighed udbyder en kontrakt om køb af sårbehandlingsprodukter som

offentligt udbud. I udbudsmaterialet stiller myndigheden krav om, at virksomhederne

skal vedlægge en serviceattest, som er udstedt senest 6 måneder før udløbet af tilbudsfristen.

En tilbudsgiver vedlægger en serviceattest, der er udstedt 7 måneder før tilbudsfristens

udløb, samt en udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at tilbudsgiveren

har ansøgt om at få udstedt en ny serviceattest, og at en sådan vil blive udstedt så

hurtigt som muligt. Den offentlige myndighed er i en sådan situation forpligtet til ikke at

tage virksomhedens tilbud i betragtning. Det er i den sammenhæng uden betydning, at

myndigheden ikke har beskrevet i udbudsmaterialet, hvad konsekvenserne af, at en serviceattest

er udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb, er.

Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. april 2009, Smith & Nephew A/S mod Region Nordjylland.

Eksempel 5.13: Supplerende oplysninger om ubetalt, forfalden

gæld til det offentlige

En offentlig myndighed udbyder en tjenesteydelseskontrakt som begrænset udbud. Af

udbudsbekendtgørelsen fremgår det, at virksomhederne skal vedlægge ansøgningen om

prækvalifikation en erklæring på tro og love om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden

gæld til det offentlige. Tro- og loveerklæringen indeholder følgende tre afkryds-

37

More magazines by this user
Similar magazines