Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

vet i udbudsmaterialet. I så fald vil ændringerne i kontrakten ikke være væsentlige.

Der er således tale om ændringer, som alle interesserede virksomheder har været

bekendt med under udbuddet, og ændringerne kan derfor ske uden nyt udbud.

6.3 HVAD MÅ MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE-

DERNE HAVE DIALOG OM?

6.3.1 Dialog om det gennemførte udbud

En offentlig myndighed kan have dialog med virksomhederne om det gennemførte

udbud med henblik på at evaluere udbuddet. Det gælder også virksomheder, som

under udbuddet har afstået fra at afgive tilbud. Derigennem kan myndigheden få

relevant viden, som kan være brugbar for myndigheden i forbindelse med et eventuelt

nyt udbud, når kontrakten fra det netop gennemførte udbud udløber.

6.3.2 Dialog om indholdet i kontrakten

En offentlig myndighed, som har indgået en kontrakt med en virksomhed, kan naturligvis

altid kontakte virksomheden med henblik på at effektuere kontrakten. Fx

kan myndigheden, såfremt den har indgået en rammeaftale med virksomheden om

levering af bestemte produkter, kontakte virksomheden for at få leveret et bestemt

antal af disse produkter.

En offentlig myndighed kan også efter henvendelse fra den virksomhed, som

myndigheden har indgået kontrakt med, præcisere kontraktens indhold.

6.3.3 Forhandling om ændringer i kontrakten

En offentlig myndighed kan ikke forhandle med den virksomhed, som har fået

kontrakten tildelt, om væsentlige ændringer af kontrakten. Det vil derimod ikke

være i strid med forhandlingsforbuddet at foretage mindre ændringer af kontrakten.

Eksempel 6.1: Ændring i opgavens omfang

En offentlig myndighed har efter et gennemført udbud indgået kontrakt med en virksomhed

om rengøring af 10 daginstitutioner. Efter kontraktindgåelse etablerer myndigheden

en ny daginstitution, og myndigheden ønsker, at virksomheden også skal udføre

rengøring i denne daginstitution. Værdien af rengøringen i denne daginstitution ligger

langt under den relevante tærskelværdi i udbudsdirektivet og er forholdsvis beskeden i

forhold til værdien af den samlede rengøring, der udføres af virksomheden. Der er i en

sådan situation ikke tale om en væsentlig ændring af kontrakten, og ændringen kan ske

41

More magazines by this user
Similar magazines