Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XII Prioritetsforhold ved pantsætning af fast ejendom

· I skadesløsbreve kan renterne for det underliggende skyldforhold bevares indenfor

rammen af skadesløsbrevet. TL§ 40 stk. 4 sidste pkt.

· Ejerpantebreve bliver taget som skadesløsbreve, da det er deres realitet, og man kan

derfor beholde de gamle renter indenfor rammen af ejerpantebrevet.

· Panteret ud over ejerpantebrevets pålydende kan kun opnås i forhold til efterstående

retsforfølgende kreditorer og godtroende panthavere hvis dette fremgår af selve det

tinglyste ejerpantebrev.

· Negation. Retssædvane har givet specielt realkreditinstitutter mulighed ved tvangsauktion

at gøre morarenter af forfaldne, ubetalte terminsydelser gældende på det pågældende

pantebrevs plads, uanset §40, stk. 4 2.pkt.

9.4 Renteforhøjelse, TL§ 40 stk. 5, 2 pkt

· Hvis renteforøgelsen er større end 5%, så skal panthaver aftale dette også med de

efterstillede panthavere.

9.5 Aftaler om længere uopsigelighed, TL§ 40, stk. 5, 1. Pkt.

· Hvis opsigelsesvarslet for debitor forlænges, skal det aftales med sidestillede og

efterstillede panthavere.

9.6 Ændringer af tvangsauktionsklausuler på forprioritet, TL§ 40, stk 6

· Tvangsauktionsklausuler kan ikke ophæves eller ændres, uden aftale med sidestillede og

efterstillede panthavere. Tvangsauktionsklausuler er ikke nødvendige i pantebreve med er

der ofte, fx i Formular A pkt. 10. Den betyder at selv om en panteret er misligholdt,

forbliver indestående i tilfælde af tvangsauktion.

9.7 TL§ 40, stk. 7

· Hvad der ikke er forbudt, er altså tilladt, og kan ikke forbydes.

10. Særligt om kreditforeningspantebreve m.v. og

indekspantebreve (TL§§ 41 samt 40a, 40b, og 41a)

10.1 TL§ 41, kun lån af offentlige midler

10.1.1. Kun offentlige midler

· Det kan aftales i et pantebrev, at den kun vil respektere på forprioritet lån af »offentlige

midler«, dvs. kun fra godkendte realkreditinstitutioner.

· Retsvirkningen af, at TL§ 41 stk. 1, overtrædes, er, at det »ureglementerede« pantebrev får

retsanmærkning, og at det ikke på tvangsauktion vil kunne forlange prioritet forud for det

pågældende pantebrev på forprioritet.

10.1.2. Ombytning af offentlige midler til privatlån

· Kræver samtykke af efterstillede panthavere

10.1.3. Ombytning af privatlån til realkredit lån med solidarisk hæftelse

· Kræver samtykke af efterstillede panthavere, medmindre de allerede har aftalt at de står

tilbage for lån med offentlige midler.

10.2 De særlige regler om indekspantebreve, TL§§ 40a, 40b og 41a

10.2.1. 40a

· Der kan alligevel ske oprykning, selvom man ikke på forhånd kan beregne hvornår lånet

er afbetalt, eller hvor langt i afbetalingen man er nået på indekspantebrevet.

10.2.2. 40b

· Hvis indekspantebrevet er oprettet uden de efterstillede panthaveres godkendelse, så vil

indekspantebrevet når det overstiger sin ledige plads, få sidstepladsen for det beløb som

overstiger den ledige plads.

10.2.3. 40b stk2

· Oprykningsregel, de efterstående panthavere i tilfælde af manglende samtykke til en

omprioritering med et indekspantebrev – automatisk rykker op, som de ville have gjort,

dersom den tidligere panteret var blevet bibeholdt, og afdragene ifølge denne var blevet

betalt.

10.2.4. 40b stk3

· Ved manglende samtykke kan efterstillede panthavere kræve alternativt opråb på

tvangsauktion. Dersom der ved alternative opråb opnås højere bud hvis indekseringen

ikke skal respekteres, kan det kræves at indekspantebrevet konverteres til et traditionelt.

10.2.5. 41a

· Hvis man er gået med på at respektere lån af offentlige midler på forprioritet gælder dette

ikke indekspantebreve.

25-jun-00, kl 20:17 Side 21 af 31

More magazines by this user
Similar magazines