Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XV Underpant i løsøre

· Indbrudspanteret skal meddeles til primær pantehaver for at denne ikke i god tro udvider

kreditten.

· Ekstinktion til fordel for kreditor er udelukket hvis underpanthavers har sørget for

tinglysning og vist tilstrækkelig forsigtighed.

3.3 Panthavers retlige dispositioner

· Kan overdrage pantefordringen med eller uden sikkerhed, typisk ved transport af

løsørepantebrevet.

3.4 Om oprykning og evt. Analog anvendelse af bestemmelserne i TL§ 40s3-4

· Kan ske ikke efter tinglysningsloven, men efter læren om ombytning og abstrakte og

individuelle klausuler.

· Dermed et princip om automatisk oprykning.

· Undtaget herfra hvis forpantebrevet ombyttes med et andet pantebrev, og der i forbindelse

med ombytningen foreligger en reel og formel samtidighed. Også selvom der er en er en

individuel klausul om kun at respektere den oprindelige forpanthaver.

· Løsøreejerpantebrev på forprioritet er en abstrakt respektangivelse med den virkning, at

pantsætter til enhver tid kan udnytte ejerpantebrevet op til dets maksimum i forhold til

den efterstående panthaver.

· Ved renterestancer kan de ikke tilskrives hovedstolen så denne opskrives. Der indtræder

stadig en 5-årig forældelsesfrist efter 1908-loven.

4. Panthavers fyldestgørelse

· Mangler rettidig betaling, kan der umiddelbart foretages udlæg, jf RPL§ 478s2n6.

· Når underpanthaveren søger sig fyldestgjort, kan pantsætter ikke udnytte

påvisningsretten efter RPL§ 517, jf stk. 2, men han kan evt. Påberåbe sig RPL§ 509 om

trangsbeneficiet.

· Gør panthaveren den personlige fordring gældende, har pantsætteren naturligvis fuld

beskyttelse efter RPL§§509+517.

· Går pantsætter konkurs, har underpanthaveren ikke som håndpanthaveren

separatiststilling i pantsætters konkursbo, jf KL§ 91 modsætningsvis og §85, men

underpanthaveren kan overfor boet gøre sin fortrinsret gældende, og han kan kræve, at

boet uden ophold gennemfører tvangsauktionen, når der er forløbet 6 måneder efter

konkursdekretets afsigelse, jf KL§ 86.

· Det er omtvistet om en forpanthaver i underpantsat løsøre kan modsætte sig, at en

sekundært berettiget underpanthaver eller udlægshaver realiserer den pantsatte

genstand. Det er antaget som udgangspunkt siden U1993.214V. Problematikken er om

den primært berettigede kan tilpligtes at modtage betaling i »utide«.

· Ved tredjemandspant må der gælde de samme regler som ved kaution, og det vil sige, at

en dom over den personlige skyldner ikke er bindende i forhold til tredjemandspantsætteren

og omvendt. Vil panthaveren derfor sikre sig, at han kan eksekvere både

panteretten og den personlige fordring, må han inddrage dem begge under sagen.

· Ved pant for egen gæld er der betænkeligheder hvis pantet overdrages, men der er ingen

løsninger.

25-jun-00, kl 20:17 Side 27 af 31

More magazines by this user
Similar magazines