Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XVI Pant i fordringer

XVI Pant i fordringer

1. Pant i negotiable fordringer

· Negotiable fordringer kan kun håndpantsættes, TL§ 47s4.

· Panthaver skal sørge for at gældsbrevet rådighedsberøves pantsætteren, GBL§ 22. I

modsat fald har pantsætningen ikke gyldighed over for pantsætterens kreditorer.

· Rådighedberøvelsen sikrer samtidig mod at pantsætter overdrager fordringen til

aftaleerhverver med eksstinktiv virkning efter GBL§ 14.

· Overdrages til eje, kræves ingen sikringsakt.

· Legitimationsproblemet kræver at erhververen normalt bør sørge for at underrette

gældsbrevets debitor.

2. Pant i simple fordringer

2.1 Indledning

· Simple fordringer kan ikke underpantsættes, TL§ 47s4, men kan i bogstaveligste forstand

heller ikke håndpantsættes da de ikke er negotiable.

· Overdrages en simpel fordring til eje eller til pant, har overdragelsen således kun

gyldighed over for overdragerens aftaleerhververe i god tro og kreditorer, hvis

overdrageren eller erhververen har underrettet (denunciation) skyldneren ifølge fordringen

om overdragelsen, GBL§ 31s1+s2.

· Den aftaleerhverver, som skal fortrænge en usikret ret, skal selv have iagttaget sin

sikringsakt (underretning til skyldneren), og aftaleerhververens gode tro skal foreligge helt

indtil dette tidspunkt.

· Denunciation er sikringsakten, den behøver ikke at være ubetinget men skal dog være

etableret så debitor ikke er i tvivl.

· Legitimationsreglerne i GBL§ 29 går kun ude på at sikre at debitor frigøres for gælden når

han betaler til pantsætteren. Men efter der er foretaget denunciation efter §31 kan debitor

ikke længere sige han er i god tro angående betalingen til jf. §29 legitimationsproblemet.

2.2 Meddelelsens adressat

· Man skal meddele til debitor, ham der sidder på pengene. Det kan være et problem hvis

debitor er overdraget til en hovedtransporthaver. Men når man har fået meddelelse om

transport, så er dette en »effektiv rådighedsberøvelse«.

· Der skal denuncieres til skyldneren til debitor.

2.3 Hvad skal meddelelsen nærmere gå ud på?

· Der er ingen formkrav, men den skal være meget tydelig.

· Meddelelsen skal være 1) endelig og uigenkaldelig, 2) specificere hvilken fordring der er

tale om, og 3) nok også specificere at der kun kan betales med frigørende virkning overfor

erhververen.

2.4 Særligt om transporters indbyrdes prioritetsstilling og udelukkelse af transport

· Flere transporters indbyrdes prioritetsstilling bliver afgjort ved tidspunktet for

denunciationen.

· Der kan være aftalt at transport er udelukket og dette skal respekteres af

transporthaveren.

2.5 Særligt om transport af fakturafordringer (factoring)

· Factoring kan ske som ren administration, til fakturabelåning eller som fakturabelåning

med overtagelse af kreditrisiko.

· Der kan også skabes et finansieringsselskab som skal lave factoring, ved

koncerndannelse. Dermed får långivende bank større sikkerhed, da de yder lån til

finansselskabet og skal derfor ikke kæmpe med handelsselskabets kreditorer om en

dividende ved konkurs.

3. Pant i indløsningspapirer

· Indløsningspapirer forekommer ikke ofte.

· Ikke negotiable dokumenter reguleres for sikringsakt og legitimation efter GBL§ 31s1+s2

og §29.

25-jun-00, kl 20:17 Side 28 af 31

More magazines by this user
Similar magazines