Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XVI Pant i fordringer

· Indløsningspapirer er simple gældsbreve med særlig beskaffenhed som medfører at

skyldner ikke frigøres ved at betale til andre end ihændehaveren. Her er sikringsakten

rådighedsberøvelse af gældsbrevet.

· For legitimationsspørgsmålet bestemmer GBL§ 29, at skyldner, når ikke andet følger af

gældsbrevets særlige beskaffenhed, kan betale med frigørende virkning til overdrageren,

hvis skyldneren var i god tro om overdragelsen.

4. Pant i fondsaktiver

· Fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral. Derfor overdragelse til pant eller til

sikkerhed der er sikringsakten registrering hos værdipapircentralen.

5. Panteforholdets forløb

5.1 Pantsætters dispositioner

· Pantsætter bevarer retten til retlige dispositioner efter en pantsætning både af negotiable

eller ikke-negotiable fordringer.

· Pantsætter kan dog ikke eftergive den pantsatte fordring eller give henstand uden

panthavers samtykke, da dette vil forøge panthavers risiko.

· Pantsætter kan ikke indfri den pantsatte fordring ekstraordinært hvis den er

rentebærende.

5.2 Panthaverens dispositioner

· Panthaver kan frempante, men igen efter DL5-7-4, kan dette ikke ske til et større beløb

end frempantsætteren selv har fået fordringen i pant for.

· Har panthaveren pant i hele den pantsatte fordring, har han formentlig også ret til at

oppebære den hos fordringens debitor, selv om den sikrede fordring måtte være mindre

end den pantsatte fordring, jf. måske U1979.357H. Dette må i hvert fald gælde, hvis den

sikrede fordring ikke kan opgøres endeligt på det tidspunkt, hvor den pantsatte fordring

indfries.

· Panthaver kan ikke opnå bedre ret over debitor end pantsætter.

6. Panthavers fyldestgørelse

· Misligholdes aftalen kan panthaver søge fyldestgørelse efter RPL§ 538A. Han kan vælge at

inddrive fordringen eller lade fordringen bortsælge på auktion. Værdipapirer sælges på

fondsbørsen eller gennem en bank.

· Panthaver har ikke større ret over debitor end pantsætter havde. Men det kan indenfor

disse rammer godt være aftalt andre fyldestgørelsesmåder.

· Konkurs: så er panthaver separatist i pantsætters konkursbo, KL§ 91s1, og kan søge sig

fyldestgjort i den pantsatte fordring, uafhængigt af konkusbehandlingen.

25-jun-00, kl 20:17 Side 29 af 31

More magazines by this user
Similar magazines