Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XVII Tilbageholdsret

XVII Tilbageholdsret

1. Indledning

· Tilbageholdsretten kan minde om håndpanteretten, men med den forskel, at retinenten i

modsætning til håndpanthaveren ikke kan søge sig fyldestgjort i den tilbageholdte

genstand, før han har erhvervet et eksekutionsgrundlag, typisk en dom over skyldneren,

og har foretaget udlæg i genstanden. Men retinenten er prioritetsbeskyttet mod

skyldnerens kreditorer allerede fra tidspunktet for tilbageholdsrettens etablering.

2. Hvilke arter af genstande kan der udøves tilbageholdsret

over?

· Ikke fast ejendom. Dog domme hvor det har været muligt, men normalt ikke.

· Genstande uden formueværdi, kan der udøves tilbageholdsret over, da tilbageholdsret

ikke kun skal bruges til sikkerhed, men også til at udøve pression skyldner.

· Tilbageholdsret over regnskabsmateriale må efter omstændighederne afvises, da fx. en

bogføringspligtig skyldner, der ikke er i besiddelse af nødvendigt materiale til opfyldelse af

bogføringspligten, ikke lovligt kan drive sin forretningsvirksomhed, således at der ved

tilbageholdsretten lægges et uforholdsmæssigt stort pres på ham. Derfor heller ikke

tilbageholdsret over pas eller kørekort.

· Der er i princippet ikke noget i vejen for, at der for at øve pression kan udøves

tilbageholdsret over åndsværker, fx en forfatters manuskript eller en billedhuggers

skulptur, men retinenten kan ikke mod kunstnerens ønske realisere åndsværket,

medmindre kunstneren i forvejen havde besluttet sig for at offentliggøre det og eventuelt

tillige udbyde det til salg.

3. Tilbeholdsrettens omfang

· Man må godt tilbageholde noget hvis værdi langt overstiger det skyldige beløb. Man kan

ikke tilbageholde mange genstande når blot en vil være nok.

4. Hvilke krav kan der udøves tilbageholdsret for?

4.1 Fælles betingelser

· Kravet skal være forfalden, eller der skal være anticiperet misligholdelse.

4.2 Beskaffenheden af de krav, der kan udøves tilbageholdsret for

· Normalt kan der udøves tilbageholdsret over alle krav, også for erstatning udenfor

kontrakt. Men et krav er dog at kreditor skal være i besiddelse af genstanden, og ikke

bare tage den fra / stjæle den fra debitor.

5. Krav til besiddelsen

· Retinenten skal inden eller senest samtidig med kravets forfaldstid være i besiddelse af

genstanden.

· Rådighedsberøvelsen skal være effektiv, men kan godt være hos tredjemand.

· Der skal være en tilstrækkelig selvstændighed i besiddelsen. En hotelvært vil derfor ikke

kunne udøve tilbageholdsret over effekter, der tilhører en hotelgæst, og som befinder sig i

gæstens værelse på hotellet. Kun hvis gæsten definitivt forlader hotellet og dermed

opgiver sin besiddelse af genstandene kan hotellet tage en selvstændig besiddelse af

bagagen.

6. Krav om konnektsitet

· For at kunne foretage tilbageholdsret, skal der være en nærmere forbindelse (konneksitet)

mellem kravet og besiddelsen. Det kræves derimod ikke, at kravet vedrører netop den

genstand, der udøves tilbageholdsret over. Der kan således også udøves tilbageholdsret

over andre genstande, når blot der er forbindelse mellem kreditors besiddelse og det krav,

han har.

· Udleveres genstanden ophører muligheden for tilbageholdsret.

· Der er nok ikke mulighed for at udøve tilbageholdsret for ældre restancer i et løbende

mellemværende, medmindre der konkret er en så tæt forbindelse mellem de enkelte led i

25-jun-00, kl 20:17 Side 30 af 31

More magazines by this user
Similar magazines