Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT III Panteretten og den personlige fordring

III Panteretten og den personlige fordring

1. Den personlige fordring

· Hvis pantet tvangsrealiseres og ikke indbringer et beløb nok til dækning af den sikrede

fordring, står og falder panthaverens mulighed for at opnå fyldestgørelse for sin

restforordning med, om panthaveren kan gøre restfordringen gældende mod en personligt

hæftende skyldner.

1.1 Pant for egen gæld

· Hvis en person stiller pant for egen gæld, hæfter han tillige oftest personligt for gælden.

· Det er dog muligt at stille pant for egen gæld på en sådan måde, at panthaveren alene har

panteretten at holde sig til. Dette er dog undtagelsen. Fx "pawnshop".

· Ved ejerpantebreve hvor man i pantebrevet udtrykker at man ikke er personlig ansvarlig,

vil dette ikke have mening hvis det underliggende forhold (fx en kassekredit) har et

personligt forhold.

1.2 Pant stillet af tredjemand

· Deklaratorisk regel: tredjemand hæfter ikke personligt for gælden. Panthaver kan således

kun søge gælden indfriet ved at realisere pantet. Kun hvis tredjemands pantsætter også

kautionerer personligt for debitor kan panthaver gøre et personligt krav gældende.

· Er det meningen, at tredjemand tillige skal hæfte som kautionist, bør dette således søges

udtrykt "som pantsætter og kautionist", idet man i erklæringen medtager en

bestemmelse om kaution med angivelse af, hvilken form for kaution der er tale om.

2. Valgretten mellem panteretten og den personlige fordring

· Når panthaver har både en fordring som han kan gøre personligt gældende og en

panteret, opstår spørgsmålet hvor han først skal søge fyldestgørelse.

2.1 Pant for egen gæld

· HR panthaver har valgfrihed. U1 DL-5-7-17 en panthaver, der havde pant i jord, søge

fyldestgørelse i pantet, før han kunne søge sig fyldestgjort i anden jord, som pantsætter

måtte eje (men umuliggør dog ikke fyldestgørelse i løsøre).

· Panthaver kan altid søge fyldestgørelse i pantet. Hvis han vil søge det i den personlige

fordring så har skyldner en påvisningsret der skal sikre ham at der gøres udlæg i de ting

han bedst kan undvære.

· Ejendomsforbehold har særlige regler for valgfriheden for panthaver.

2.2 Pant stillet af tredjemand

· HR panthaver skal først søge fyldestgørelse hos hoveddebitor, og tredjemand er efter det

almindelige princip indenfor kautionsretligeteori kun subsidiært ansvarlig. (Medmindre

det er en selvskyldner kaution).

· U1 er der tale om håndpant i løsøre eller pant i fordringer, er der dog måske nok noget,

der taler for, at panthaver har valgfrihed med hensyn til rækkefølgen, da en af grundene

til at vælge en af de to nævnte sikkerhedsformer fremfor andre ofte vil være at opnå

fordelen ved den særlige nemme fyldestgørelsesadgang.

3. Panthavers fyldestgørelse, når han har pant i mere end én

genstand

· HR Pant-genstandene hæfter solidarisk. U1 Hvis der både findes genstande fra

hoveddebitor og fra en tredjemand, så kan det ikke udelukkes at det må søges

fyldestgørelse ved at starte med hoveddebitors pant.

4. Regresspørgsmål

4.1 Tredjemandspantsætterens regres mod hoveddebitor

· Regres kan søges af tredjemandspantsætteren mod hoveddebitoren hvis pantet er blevet

indløst, eller hvis pantsætteren har betalt kreditor for at undgå at miste pantgenstanden.

· Kreditors aftale for pant med tredjemand: så er tredjemand regres krav ikke bedre stillet

mod debitor en den oprindelige kreditor.

· Debitors ønske for pant med tredjemand: så er tredjemand måske lidt bedre stillet som

kreditor i hans regres krav.

25-jun-00, kl 20:17 Side 5 af 31

More magazines by this user
Similar magazines