Formandens beretning i Kreds 1 til GF 2013: I den seneste tid er jeg ...

kreds1.dk

Formandens beretning i Kreds 1 til GF 2013: I den seneste tid er jeg ...

Formandens beretning i Kreds 1 til GF 2013:

I den seneste tid er jeg flere gange blevet mindet om en historie, min mor godt kunne lide

at fortælle, når jeg skulle lægges i seng.

Dengang hun selv var en lille pige, var min morfar tit og ofte til møder om aftenen og var

udmattet efter hårdt arbejde på avisen og af sit faglige arbejde. Men en aften kom han

hjem og var særlig tænksom. Han sagde til min mor: 'I dag har jeg skubbet en masse gode

mænd af deres taburetter og sat mig i deres sted. Hvordan skal det nu gå, min pige?'.

Min morfar hed Carsten Nielsen, og den aften tilbage i 1961, havde han som formand for

Københavns Journalistforbund været med til at stifte Dansk Journalistforbund. Og de

andre - nu tidligere formænd for forskellige små journalistforbund - havde valgt ham som

forbundets første formand.

Det så han som en stor opgave - for det var jo en udfordring at rumme alles interesser i ét

forbund og skabe sammenhæng i en stor organisation, så alle i hele landet følte sig

ordentligt repræsenteret.

Men samtidig vidste han, at det var en nødvendighed at slå sig sammen, hvis man skulle

sørge for bedre ansættelsesforhold for landets journalister, arbejde for pensionsordninger,

enkepension og ikke mindst en formaliseret uddannelse for journalister. Og der skulle jo

heller ikke gå særlig lang tid, før man så frugten af den sammenlægning. I dag tror jeg i

hvert fald ikke, der er nogen, der fortryder den store beslutning for over halvtreds år siden.

Nu står Dansk Journalistforbund så over for beslutningen om at indgå endnu en fusion -

nemlig den med Kommunikation & Sprog. Og vil et ja til den fusion vise sig at være lige så

fornuftig, som den, jeg lige fortalte om? Vil 8.000 nye medlemmer, hvoraf en del er

kommunikatører, være en styrkelse eller svækkelse af vores forbund. Og hvad ville sådan

en fusion komme til at betyde for landets kredse, ikke mindste Kreds 1?

Det er spørgsmål, jeg vender tilbage til senere i beretningen.

For før vi ser frem mod delegeretmøde, vil jeg blive lidt i fortiden - dog kun i det forgangne

bestyrelsesår. Et år, der har været godt for Kreds 1.

I 2012 afholdt Kreds 1 ikke færre end 41 arrangementer og i alt har der været 2.678

medlemmer igennem tælleapparatet til enten drink & debat, et hands-on arrangement, et

oplysende fyraftensarrangement, en kredskino-premiere eller noget helt andet.


Vi oplever en meget god feed-back på vores arrangementer, og vi nyder både at få ris og

ros, for vi stræber hele tiden efter at lave nogle endnu bedre og givende aftener for

medlemmerne.

Derfor er det kun godt, at en stor del af vores udgifter for sidste år ligger under

arrangementerne. Vi har igen brugt godt over 400.000 kronerden post.

Det er ikke sikkert, at vi skal holde endnu flere arrangementer i den kommende periode,

for der er meget arbejde i at afholde kvalitetsmøder for vores kræsne medlemmer, men

det har i hvert fald været en stor succes at ansætte en arrangementsplanlægger - som vi

har i Katja Moikjær - og vi har også hyret en anden freelancehjælp ind til at hjælpe med at

lave kredskino.

Et arrangement, jeg især husker fra det forgangne år er vores etikdebat i Allerhuset.

Vi fik fra forbundsledelsen pålagt at afholde etikmøder i kredsene, som et led i HBs

arbejde med professionsetik frem mod delegeretmøde, og vi måtte desværre sande, at der

var svingende opbakning til at diskutere professionsetik landet over. Men her i Kreds 1

valgte vi at lægge arrangementet på Aller, og det endte med at blive en spændende og

velbesøgt aften med diskussion med chefredaktøren for Se & Hør og forbundsformand

Mogens Blicher Bjerregaard. For mig var det bevis på, at man sagtens kan få succes med

arrangementer, der i udgangspunktet ikke lyder videre sexede, på trods af vigtigheden i

emnet, hvis man tænker i relevans for medlemmerne - og samtidig vælger de rigtige

rammer.

En stor del af vores bestyrelsesarbejde består i at støtte gode initiativer fra driftige folk i

kredsen. Og det arbejde har så sandelig ikke ligget stille i løbet af året. Vi har blandt andet

støttet det nyskabende projekt Zetland, der er et livemagasin. Vi har støttet netværket

Udland, der laver gode arrangementer om udlandsjournalistik og der er også røget en

pose penge til FUJ til en Cavling-debat. Praktikantalliancen, der har fokus på

praktikantvejlederrollen på de mindre arbejdspladser har også modtaget støtte fra Kreds 1

og de studerendes prisfest Kravling, der løber af stablen her i slutningen af april, har

modtaget 25.000 kroner - bare for at nævne nogle.

Vi har de sidste år haft en pulje penge afsat til gode sundhedsfremmende initiativer

kredsens arbejdspladser, og i denne omgang blev der uddelt 62.000 kroner af kredsens

sundhedspulje. De gik blandt andet til opstarten af en fodboldklub på Watchmedia,

spinningcykler og motionsudstyr hos IForm, en massagestol hos Medieteam NV og til nye

planter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup.


Sidste år besluttede vi desuden at sætte støtten til studierejser op og vi har blandt andet

hjulpet praktikanter med at komme til USA, Israel, Libanon, Schweiz, Rusland og mange,

mange andre steder. I alt har vi støttet for knap 190.000 kroner - en hel del mere end

sidste år, hvilket er helt i tråd med bestyrelsens ønske om at bruge flere penge på at støtte

flere medlemmer. Man kan også nævne her, at vi oplevede stor lyst blandt medlemmerne

til at deltage i sidste års Fagfestival, og her fløj der 50.000 kroner ud i støtte til billetter,

heriblandt en hel del studenterbilletter.

Vi har også en del ældre medlemmer i Kreds 1, og de fleste af dem er medlem af

Journalistveteranerne - en forening, der kører upåklageligt, og som sidste år igen holdt en

hel stribe spændende og velbesøgte udflugter og foredrag for sine medlemmer. Og så har

de de sidste to år bedt om stadig færre penge i støtte fra Kreds 1, fordi deres

økonomistyring er så velsmurt. Det kan jeg kun have beundring til overs for.

Desværre var 2012 også året, hvor Bornholms Journalistklub gik i dvale.

Klubben dækker alle DJ-medlemmer på Bornholm, men interessen for at sidde i

bestyrelsen har været svigtende, så klubbens aktive ledelse til sidst bestod af én mand,

nemlig formanden, efter de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer havde nedlagt deres poster.

Der blev afholdt to generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær, uden at det var

muligt at mønstre det nødvendige antal kolleger til at kunne ændre i klubbens egne

vedtægter, ej heller kunne man finde medlemmer nok til en fuldtallig bestyrelse. Det blev

derfor vedtaget, at klubben stilles i bero som en aktiv del af Kreds 1, eller som det

udtryktes, ”lægges i dvale, indtil nogen har lyst til at vække den igen.” Dette medførte at

bevillingen til klubbens virke ophørte og at et indestående fra forrige år blev tilbageført til

Kredsen.

Bornholms Journalistklub er derfor ikke officielt nedlagt, så man kan håbe, at der ikke går

så længe, før der er nye kræfter, der har lyst til at danne en journalistklub på klippeøen.

Indtil da vil Kreds 1 forsøge at lave nogle gode og interessante arrangementer for de godt

og vel hundrede bornholmske medlemmer, og vi har lagt ud med en filmfremvisning af

’The act of Killing’, som jo var en succes her i hovedstaden, og som bornholmerne også

tog meget pænt imod. Nu ser vi frem mod et eventuelt sommerarrangement, hvis der er

interesse for det derovre, og så måske et Kredsbio-arrangement igen til efteråret.

Ved sidste generalforsamling nævnte en af deltagerne, at det var svært at få det til at

passe i en travl kalender, hvis vores arrangementer bliver sendt ud med nyhedsbrev i for

dårlig tid. Det har fået os til at stramme op på arbejdsgangene, så vi i fremtiden altid

forsøger at få nyhedsbrevene ud to uger før det førstkommende arrangement.


Og det med kommunikationen til medlemmerne er noget, vi har sat under lup i den sidste

tid. Vores velkomstbrev kommer nu direkte ud til vores nye medlemmer i DJs

velkomstpakke, vi har fået lavet nyt layout i vores annoncer, for eksempel indkaldelsen til

GF og vi planlægger en række annoncer til Journalisten, hvor vi gør opmærksom på, hvad

vores medlemmer kan bruge os til. Derudover er vi både kommet på Twitter og på

Facebook, hvor vi når ud til 800 medlemmer hver dag. Sidst men ikke mindst har vi fået

lavet en hel række nyt merchandise, hvoraf I har fået nogle af tingene i en lille Kreds 1

goodie-bag i dag.

Kredsens havde tidligere en lang række mindre legater med små udlodninger. De er fra i

år nu samlet i et fælleslegat ”Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister

samt sådannes efterladte enker og enkemænd”.

Nu har kredsen kun den ene selvstændige fond udover Kristian Dahls Mindelegat.

Her har vi indstillet Uffe Gardel til at være ny formand for fonden, og det bliver spændende

at se, hvem der skal modtage mindelegatet i år - det sker den 21. marts kl. 15 i

Forbundshuset.

I år har bestyrelsen i Kreds 1 dyrket en del navlepilleri. Vi har i hvert fald forsøgt at gøre os

selv til en bedre bestyrelse. Vi har afholdt flere bestyrelsesseminarer, hvor vi med

professionel assistance har kigget nærmere på, hvad vi vil fokusere på i vores fremtidige

arbejde, og hvordan vi får mest ud af hinandens styrker og kompetencer i bestyrelsen.

Vi er for de næste to år kommet frem til et arbejdsprogram med fire punkter, nemlig 'ledige

medlemmer', 'viden & debat', 'trivsel' og 'nyuddannede'.

Jeg vil lige løbe hovedtankerne i de fire pinde igennem:

Vi ønsker i Kreds 1 at have et særligt fokus på de medlemmer, der i øjeblikket står uden

for arbejdsmarkedet samt de medlemmer, der bliver ramt af fyringer på grund af

nedskæringer på de traditionelle mediearbejdspladser.

Målet med vores indsats er at skabe gode rammer for socialt og fagligt samvær for de

medlemmer, der står i denne situation. Det vil vi forsøge at gøre i form af et samarbejde

med DJ’s Karriere og Trivsel-afdeling om arrangementer og kurser, der henvender sig

særligt til gruppen af ledige og fyraftensarrangementer i forbindelse med fyringer på større

mediearbejdspladser.

Sidste år afholdt kredsen som fortalt 41 arrangementer med en bred og engageret

opbakning fra medlemmerne. Vi ønsker at holde kadencen på arrangementer nogenlunde

og med fokus på ny viden, netværk og faglig debat. Gerne med flere af de såkaldte


”hands-on-arrangementer”, der giver medlemmerne en opdatering på de nyeste

udviklinger inden for faget.

Kreds 1 har som tidligere nævnt haft fokus på vores medlemmers sundhed og trivsel de

sidste år. Det vil vi fortsat arbejde med. De kommende år vil vi gerne gennem en

spørgeskemaundersøgelse finde ud af, hvordan vores medlemmer egentlig går og har det

på deres arbejdsplads eller i deres freelance-biks og ud fra de oplysninger igangsætte

arrangementer eller andre initiativer, der rammer ned, hvor flest har behov - gerne om

emner som stress og det gode arbejdsmiljø.

Dansk Journalistforbund vil de næste to år understøtte et netværk for nyuddannede, der

skal etableres i kredsene. Kreds 1 vil arbejde mod at oprette et netværk for nyuddannede

med det formål at øge fokus på de nyuddannede, der p.t. kommer ud på et presset

arbejdsmarked, og at skabe et forum - gerne gennem netværksmøder og større faglige

arrangementer - hvor de nyuddannede kan diskutere fag og skabe bånd på tværs af

medier, fagområder og jobstatus.

Det betyder også, at vi vil fortsætte med at støtte initiativer, der samler de nyuddannede i

København, som for eksempel en faglig weekend for nyuddannede og Mediequiz.

Sådan lyder altså de fire hovedpunkter i kredsbestyrelsens arbejdsprogram for 2013 og

2014. Der ligger selvfølgelig en masse mere i det, end jeg lige kan nå at ridse op her, så

jeg vil opfordre jer til at hive fat i en af os, hvis I har gode idéer eller kommentarer til de

tanker, vi har gjort os om det fremtidige kredsarbejde.

I weekenden var Kreds 1 vært for årets kredstræf, hvor bestyrelserne fra landets kredse

samt formændene fra specialgrupperne og specialforeningerne var forsamlet hen over tre

dage.

Kreds 1 havde valgt at sætte fokus på samarbejde - både konkret for at lave bedre tilbud til

medlemmerne - men også politisk her frem mod delegeretmøde.

Stemningen på træffet var produktiv og positiv, og der var en lyst til at dele viden og tilbyde

det bedste til medlemmerne på tværs af kredsgrænser og på tværs af grupper og kredse.

Vi lagde ud med at planlægge at mødes oftere kredsformændene imellem, så vi kan

koordinere fælles initiativer bedre - der er snak om en informationskampagne om kredsene

i Journalisten - og vi har også skrevet en samlet henvendelse til forbundsledelsen om at få

optimeret vores hjemmesidesystem, så kalenderfunktionen bliver mere anvendelig for

medlemmerne. Derudover skal vi have et fælles forum, hvor vi kan smide alle vores

bedste og afprøvede ideer til arrangementer ud til inspiration til de andre kredse, så et


andgodt arrangement i Ringsted også kan blive til en god aften for medlemmerne i

Hjørring.

Umiddelbart små skridt, kan man tænke, men det er vigtigt, at vi i første omgang etablerer

en fornuftig og smidig måde at samarbejde på, og jeg er sikker på, at kredsene lige nu er

igang med at opbygge et stærkt bånd til hinanden, der er uundværlige, når det igen bliver

nødvendigt for kredsene at komme med markante politiske udmeldinger og initiativer i

samlet trop.

Og så er vi igen tilbage til det store spørgsmål de deltagende på årets delegeretmøde vil

blive stillet: Vil vi arbejde os hen mod en fusion med Kommunikation og Sprog?

Det er et arbejde, der har været længe undervejs i hovedbestyrelsen, og nu er det så den

højeste myndighed i forbundet, delegeretmøde, der skal give grønt lys til de afsluttende

forhandlinger.

For der er mange ting, der skal på plads, da DJ og KS på trods af sammenfald i interesser

har flere forskelle. For eksempel har KS selvfølgelig nogle andre forbundslove, de har et

andet forhandlingsapparat og en hel anden struktur med kun fire geografiske kredse mod

DJs otte.

Det er nok derfor, jeg kommer til at tænke på min salig morfars bekymringer dengang i

1961, da han sukkede lidt ved udfordringen om at samle hele landets journaliststand under

et forbundstag. For selvom det ikke er den samme problemstilling vi står foran i dag,

handler det stadig i sidste ende om medlemmernes bedste.

Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at identitet er et nøgleord i denne sammenlægning.

Og medlemmerne - journalister, fotografer, tekstere såvel som kommunikatører,

translatører og alle andre gode folk, vi skal favne - skal kunne se deres interesser afspejlet

i hele organisationen, lige fra navnet til ledelsen.

Men det tror jeg også på er muligt - og jeg ved, at det er en af hovedbestyrelsens

rettesnore i arbejdet i forhandlingerne.

Så med fortidens kloge beslutninger in mente hilser jeg umiddelbart fusionen velkommen,

som en nødvendighed, hvis forbundet også skal stå stærkt i fremtiden. Og jeg er gennem

flere samtaler med forbundsledelsen overbevist om, at man forsøger at tilgodese alle i

forhandlingerne - ikke mindste kredsene, der især ønsker at have indflydelse på den

fremtidige struktur i det samlede forbund.

For der er ikke nogen tvivl om, at kredsene har sin berettigelse - og at Kreds 1 er inde i en

meget god periode, hvor vi for alvor når ud til medlemmerne - både gennem støtte og

gode arrangementer - og hvor vi som kreds står stærkere i medlemmernes bevidsthed end

i mange år.

More magazines by this user
Similar magazines