Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

Da person-, vare- og lastbiler under 3 1 /2 tons totalvægt praktisk talt ikke bidrager til vejsliddet, medtages

disse køretøjer ikke i Æ10-beregningen.

Køretøjsart

Omregningsfaktor, F Æ10

Veje med almindelig trafik Veje med særlig tung nattrafik

Sololastbiler over 3½ tons 0,20 0,20

Lastbiler med påhængsvogn 1,10 1,70

Lastbiler med sættevogn 0,90 1,60

Busser 0,40 0,90

Tabel 5.3. Faktorer til beregning af Æ10-belastning.

På en mindre del af landets veje (se nedenstående kort) er nattrafikken - specielt med lastbiler - særlig

tung. Det drejer sig om rute E45 mellem Aalborg og Frøslev, rute 13 mellem Skørping og Vejle,

rute E20 mellem Kolding og Køge, rute 21 mellem Randers og Holbæk, rute E47/E55 henholdsvis

mellem Helsingør og Lyngby og mellem Køge og Rødby. Ved omregning af årsdøgntrafik til Æ10belastning

pr. døgn på disse veje bør man derfor benytte omregningsfaktorerne i den højre kolonne

af tabel 5.3.

Figur 5.1. Veje med særlig tung nattrafik.

Det har vist sig at de såkaldte supersingleaksler har en langt højere skadeeffekt på vejbefæstelsen end

tilsvarende belastede aksler, monteret med tvillinghjul. Forekomsten af supersingleaksler er

vejafhængig. Sagt med andre ord er effektforøgelsen størst på motorveje, hvor andelen af supersinglemonterede

køretøjer typisk er størst. Korrektionen af Æ10-belastningen for supersingleaksel effekten

sker ved hjælp af formlen:

(5.7.) hvor

korrektionsfaktoren Fss for forskellige vejtyper er vist i tabel 5.4. ∑Æ10 er summen af Æ10-belastningen

pr. døgn for de enkelte køretøjsarter. Den høje korrektionsfaktor under vejtypen ’Kommuneveje’

bør anvendes på kommunale trafikveje, mens den lave korrektionsfaktor bør benyttes på

øvrige veje.

21

More magazines by this user
Similar magazines